Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκατοντάδες δρομείς τίμησαν τη θυσία των 200 κομμουνιστών ηρώων στην Καισαριανή

Με μεγά­λη συμ­με­το­χή πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα ο εργα­τι­κός — λαϊ­κός αγώ­νας δρό­μου από το Χαϊ­δά­ρι μέχρι την Και­σα­ρια­νή, με διορ­γα­νω­τές τα Εργα­τι­κά Κέντρα Πει­ραιά και Αθή­νας σε μια πρω­το­βου­λία τιμής στην Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά και στη θυσία των 200 κομ­μου­νι­στών εκτε­λε­σμέ­νων ηρώ­ων από τους ναζί την 1η Μάη του 1944.

Ο αγώ­νας δρό­μου έγι­νε με την υπο­στή­ρι­ξη του ΣΕΓΑΣ, από το κτί­ριο των μελ­λο­θά­να­των ΜΠΛΟΚ-15 εντός του Στρα­το­πέ­δου Χαϊ­δα­ρί­ου «Καραϊ­σκά­κη Α’» μέχρι το Σκο­πευ­τή­ριο Και­σα­ρια­νής, τόπο των εκτελέσεων.

Με χει­ρο­κρο­τή­μα­τα περί­με­ναν στη γραμ­μή του τερ­μα­τι­σμού τους δρο­μείς, εκπρό­σω­ποι των διορ­γα­νω­τών, καθώς και των Δήμων Και­σα­ρια­νής και Χαϊ­δα­ρί­ου. Πάνω από 320 δρο­μείς έφτα­σαν στο Σκο­πευ­τή­ριο, δια­νύ­ο­ντας τα 14 χιλιό­με­τρα της δια­δρο­μής που ξεκί­νη­σε από το Μπλοκ 15 του στρα­το­πέ­δου Χαϊ­δα­ρί­ου, άλλοι με υψω­μέ­νες γρο­θιές, άλλοι με παλαι­στι­νια­κές σημαίες.

Ανά­με­σα στους δρο­μείς ξεχω­ρι­στή ήταν η παρου­σία του Γιώρ­γου Τσι­γά­ρα, του μεγα­λύ­τε­ρου σε ηλι­κία από τους συμ­με­τέ­χο­ντες, γιου αγω­νι­στή που εκτε­λέ­στη­κε λίγες μέρες μετά την Πρω­το­μα­γιά του 1944.

Ο αγώ­νας ξεκί­νη­σε από το κτί­ριο των μελ­λο­θά­να­των ΜΠΛΟΚ-15 εντός του Στρα­το­πέ­δου Χαϊ­δα­ρί­ου «Καραϊ­σκά­κη Α’», με τον δήμαρ­χο Χαϊ­δα­ρί­ου, Μιχά­λη Σελέ­κο να εύχε­ται στους δρο­μείς «καλό δρόμο».

Τους δρο­μείς υπο­δέ­χθη­κε στο Σκο­πευ­τή­ριο πλή­θος κόσμου και η δημο­τι­κή αρχή της Και­σα­ρια­νής, με επι­κε­φα­λής τον δήμαρ­χο Ηλία Σταμέλο.

Την απο­νο­μή ανα­μνη­στι­κών μεταλ­λεί­ων σε όλους τους δρο­μείς στη γραμ­μή του τερ­μα­τι­σμού, αλλά και στη συνέ­χεια στους νικη­τές, έκα­ναν η Σοφία Σακο­ρα­φα, πρό­ε­δρος του ΣΕΓΑΣ, Παγκό­σμια Πρω­τα­θλή­τρια Ακο­ντι­σμό, οι πρό­ε­δροι των Εργα­τι­κών Κέντρων Πει­ραιά Μάρ­κος Μπε­κρής και Αθή­νας, Κώστας Κου­λού­ρης, οι Δήμαρ­χοι Και­σα­ρια­νής, Ηλί­ας Στα­με­λος, και Χαϊ­δα­ρί­ου, Μιχά­λης Σελέ­κος, η Μάγδα Φύσ­σα, ο Γιώρ­γος Κατη­μερ­τζής, αντι­πρό­ε­δρος της ΠΕΑΕΑ ΔΣΕ.

Επί­σης παρευ­ρέ­θη­κε πολυ­με­λής αντι­προ­σω­πεία της Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ.

Με τον τερ­μα­τι­σμό και του τελευ­ταί­ου δρο­μέα, λίγο μετά τις 10 το πρωί τηρή­θη­κε ενός λεπτού σιγή προς τιμήν των 200 αγω­νι­στών που εκτε­λέ­στη­καν στο Σκο­πευ­τή­ριο την Πρω­το­μα­γιά του 1944. «ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ, ο δρό­μος των λαών», φώνα­ξαν οι συγκεντρωμένοι.

Οι πρώτοι δρομείς

Οι τρεις πρώ­τοι άνδρες δρο­μείς ήταν οι: Μάριος Μάν­τζος (53.30), Χρι­στό­φο­ρος Γεωρ­γο­που­λος (00.54.50), Κλε­άν­θης Γκου­ντέ­λιας (00.55.19).

Στις γυναί­κες πρώ­τες τερ­μά­τι­σαν οι: Νεκτα­ρία Μπού­τση (01.05.00), Ευγε­νία Τοσ­σί­δου (01.10.00), Βασι­λεία Δια­μα­ντά­ρα (01.10.56).

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο