Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκατοντάδες καθημερινά οι νεκροί Ουκρανοί στρατιώτες — Ξεμένουν και από πυρομαχικά

Οι νεκροί μαχη­τές από την πλευ­ρά των ουκρα­νι­κών δυνά­με­ων ανέρ­χο­νται πλέ­ον σε… εκα­το­ντά­δες ημε­ρη­σί­ως, όπως σημειώ­νουν όχι ρωσι­κές αλλά ουκρα­νι­κές πηγές, με τους ανα­λυ­τές να διε­ρω­τώ­νται για πόσο ακό­μη θα μπο­ρού­σε να συνε­χι­στεί αυτός ο πόλε­μος μέσα σε τέτοιες συνθήκες.

«Η Ουκρα­νία ξεμέ­νει από πυρο­μα­χι­κά… Οι ελπί­δες ότι θα μπο­ρέ­σει να αντι­στρέ­ψει τα ρωσι­κά κέρ­δη εξα­σθε­νούν… Οι προ­ο­πτι­κές ξεθω­ριά­ζουν (σ.σ. για τους Ουκρα­νούς) στο πεδίο της μάχης», σημειώ­νουν σε άρθρο τους οι αντα­πο­κρι­τές της Washington Post, κάνο­ντας παράλ­λη­λα λόγο για «αμε­τα­κί­νη­τα» κέρ­δη της Ρωσί­ας στην περιο­χή του Ντον­μπάς τα οποία μάλι­στα αυξά­νο­νται σταδιακά.

«Η ευφο­ρία που συνό­δευε τις πρώ­ι­μες νίκες της Ουκρα­νί­ας ενά­ντια στα ρωσι­κά στρα­τεύ­μα­τα πλέ­ον εξα­σθε­νεί… Οι Ουκρα­νοί εξα­κο­λου­θούν να αντε­πι­τί­θε­νται, αλλά τους τελειώ­νουν τα πυρο­μα­χι­κά και έχουν απώ­λειες πολύ μεγα­λύ­τε­ρες από ό,τι στα αρχι­κά στά­δια του πολέ­μου. Περί­που 200 Ουκρα­νοί στρα­τιώ­τες σκο­τώ­νο­νται τώρα κάθε μέρα, από 100 στα τέλη του περα­σμέ­νου μήνα, είπε στο BBC την Παρα­σκευή ένας βοη­θός του Ουκρα­νού προ­έ­δρου Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι» πράγ­μα που σημαί­νει όμως ότι – εάν συμπε­ρι­λη­φθούν σε αυτούς και οι τραυ­μα­τί­ες – περί­που 1.000 Ουκρα­νοί βγαί­νουν εκτός μάχης ημε­ρη­σί­ως, όπως ανα­φέ­ρουν οι αντα­πο­κρι­τές της Washington Post.

Σύμ­φω­να με όσα δήλω­σε ο Ουκρα­νός προ­ε­δρι­κός σύμ­βου­λος Oleksiy Arestovych στον Guardian, οι Ουκρα­νοί μετρού­σαν αυτήν την εβδο­μά­δα περί­που 150 νεκρούς και 800 τραυ­μα­τί­ες ημε­ρη­σί­ως. Σύμ­φω­να με όσα είπε ο έτε­ρος Ουκρα­νός προ­ε­δρι­κός σύμ­βου­λος Mykhaylo Podolyak στο BBC, 100 με 200 Ουκρα­νοί στρα­τιώ­τες σκο­τώ­νο­νταν κάθε ημέ­ρα τις περα­σμέ­νες ημέρες.

Σύμ­φω­να με τον Dan Sabbagh, τον αντα­πο­κρι­τή του Guardian στο Κίε­βο, αυτοί οι αριθ­μοί «εγεί­ρουν ερω­τή­μα­τα ανα­φο­ρι­κά με την κατά­στα­ση στην οποία θα βρί­σκε­ται ο στρα­τός της Ουκρα­νί­ας εάν αυτός ο πόλε­μος συνε­χι­στεί μέχρι το φθινόπωρο».

Το Κίε­βο υπο­στη­ρί­ζει ότι έως και τις αρχές Ιου­νί­ου, μέσα στις πρώ­τες 100 ημέ­ρες του πολέ­μου δηλα­δή, είχε περί­που 10.000 νεκρούς, όπως ανα­φέ­ρει σε δημο­σί­ευ­μά του το BBC επι­κα­λού­με­νο τον Oleksiy Arestovych.

Ο στρα­τός της Ουκρα­νί­ας αριθ­μού­σε 125.000 άτο­μα σύμ­φω­να με το International Institute for Strategic Studies, και επι­πλέ­ον υπήρ­χαν στη χώρα περί τους 102.000 συνο­ριο­φύ­λα­κες και εθνο­φύ­λα­κες. Σύμ­φω­να με ορι­σμέ­νες εκτι­μή­σεις, από την έναρ­ξη του πολέ­μου και έπει­τα, το σύνο­λο των Ουκρα­νών μαχη­τών θα μπο­ρού­σε να έχει διπλα­σια­στεί αγγί­ζο­ντας τους 500.000, όπερ σημαί­νει πως οι δυνά­μεις του Κιέ­βου απέ­χουν ακό­μη πολύ από το σημείο της κατάρ­ρευ­σης, όπως σημειώ­νει ο αντα­πο­κρι­τής του Guardian.

Ωστό­σο, εάν οι απώ­λειες για την ουκρα­νι­κή πλευ­ρά συνε­χί­σουν να αυξά­νο­νται με τους τρέ­χο­ντες ρυθ­μούς, τότε θα επη­ρε­α­στεί ανα­πό­φευ­κτα και η αμυ­ντι­κή της ικανότητα.

«Το (σ.σ. χαμη­λό) ηθι­κό είναι σίγου­ρα ένα ζήτη­μα για τους Ρώσους, αλλά τώρα υπάρ­χουν ανα­φο­ρές για λιπο­τα­ξί­ες και από την ουκρα­νι­κή πλευ­ρά», ενώ παράλ­λη­λα η δημό­σια συζή­τη­ση γύρω από τις απώ­λειες των Ουκρα­νών που αυξά­νο­νται θα μπο­ρού­σε να λει­τουρ­γή­σει και απο­θαρ­ρυ­ντι­κά περιο­ρί­ζο­ντας τις εισ­ρο­ές νέων μαχη­τών, σύμ­φω­να με τον Guardian.

Δυτι­κοί αξιω­μα­τού­χοι προ­τι­μούν να συζη­τούν όχι για τα προ­βλή­μα­τα της αμυ­νό­με­νης Ουκρα­νί­ας αλλά για τα προ­βλή­μα­τα των Ρώσων που επι­τί­θε­νται. Προ ημε­ρών, ένας από αυτούς τους αξιω­μα­τού­χους είπε, σύμ­φω­να με τον Guardian, ότι οι Ρώσοι εισβο­λείς μετρούν «15.000 με 20.000 νεκρούς» στις τάξεις μιας δύνα­μης που αριθ­μού­σε περί τους 150.000 στρατιώτες.

Το Κίε­βο από την πλευ­ρά του υπο­στη­ρί­ζει, σύμ­φω­να με το BBC, πως οι νεκροί μετα­ξύ των ρωσι­κών δυνά­με­ων ξεπερ­νούν τις 30.000, ενώ βρε­τα­νι­κές πηγές προ­ερ­χό­με­νες από τις υπη­ρε­σί­ες πλη­ρο­φο­ριών τοπο­θε­τούν το εν λόγω νού­με­ρο πιο κοντά στις 15.000.
Ωστό­σο, ακό­μη και αν αυτά τα νού­με­ρα ισχύ­ουν, ο στρα­τός της Ρωσί­ας δεν έχει ακό­μη χάσει την επι­θε­τι­κή του ικα­νό­τη­τα καθώς είναι μεγα­λύ­τε­ρος από κάθε άπο­ψη (μέγε­θος, οπλο­στά­σιο) και ως εκ τού­του έχει μεγα­λύ­τε­ρα περι­θώ­ρια απω­λειών, όπως σημειώ­νει ο Guardian.

Οι δυνά­μεις της Ουκρα­νί­ας απω­θού­νται ήδη από τους ρωσι­κούς βομ­βαρ­δι­σμούς στο Ντον­μπάς, με τις ρωσι­κές δυνά­μεις να έχουν από την πλευ­ρά τους τη δύνα­μη να προ­κα­λούν απώ­λειες βομ­βαρ­δί­ζο­ντας από μεγα­λύ­τε­ρη από­στα­ση, όπως σημειώνεται.

Την ίδια ώρα, οι Ουκρα­νοί από την πλευ­ρά τους κρού­ουν τον κώδω­να του κιν­δύ­νου υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι έχουν αρχί­σει να ξεμέ­νουν από πυρομαχικά.

«Η Ουκρα­νία δεν στε­ρεί­ται ανδρεί­ας και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τας. Η δυτι­κή υπο­στή­ρι­ξη εξα­κο­λου­θεί να υπάρ­χει. Όμως, είναι οι ρωσι­κές δυνά­μεις που έχουν βρει έναν τρό­πο να προ­χω­ρή­σουν στο Ντον­μπάς, εγεί­ρο­ντας το ερώ­τη­μα εάν ο τρί­μη­νος πόλε­μος βρί­σκε­ται σε σημείο καμπής», κατα­λή­γει στην ανά­λυ­σή του ο Dan Sabbagh του Guardian.

«Οι Ρώσοι εξα­κο­λου­θούν να κάνουν λάθη και να χάνουν άνδρες και εξο­πλι­σμό, αλλά με μικρό­τε­ρο ρυθ­μό από ό,τι κατά τους πρώ­τους μήνες της σύγκρου­σης… Η συνο­λι­κή πορεία του πολέ­μου έχει αναμ­φι­σβή­τη­τα απο­μα­κρυν­θεί από τις ρωσι­κές απο­τυ­χί­ες και πλέ­ον κλί­νει υπέρ της Ρωσί­ας», σημειώ­νουν από την πλευ­ρά τους οι αντα­πο­κρι­τές της Washington Post.

Πηγή: Καθη­με­ρι­νή, με πλη­ρο­φο­ρί­ες από Guardian, Washington Post, BBC

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο