Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκατοντάδες υπογραφές σε κείμενο που απαιτεί την απόσυρση της απαράδεκτης απαγόρευσης του αγωνιστικού εορτασμού της 17ης Νοέμβρη

Με εκα­το­ντά­δες υπο­γρα­φές από όλους τους χώρους, εκπρό­σω­ποι συν­δι­κά­των, και μαζι­κών φορέ­ων, νομι­κοί, δημο­σιο­γρά­φοι, βου­λευ­τές, αιρε­τοί κ.ά., κατα­δι­κά­ζουν την αυταρ­χι­κή από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης για την απα­γό­ρευ­ση του αγω­νι­στι­κού γιορ­τα­σμού της 17ης Νοέμ­βρη και την καλούν, έστω και τώρα, να την αποσύρει.
Υπο­γραμ­μί­ζουν ότι είναι μια από­φα­ση βαθιά αντι­δη­μο­κρα­τι­κή αλλά και αντι­συ­νταγ­μα­τι­κή, όπως επι­ση­μαί­νει και η Ένω­ση Δικα­στών και Εισαγ­γε­λέ­ων, αφού πλήτ­τει τον πυρή­να του συνταγ­μα­τι­κού δικαιώ­μα­τος της συνά­θροι­σης (άρθρο 11), επι­βάλ­λο­ντας συνο­λι­κή ανε­πί­τρε­πτη ανα­στο­λή της ελευ­θε­ρί­ας συνάθροισης.

Αντι­προ­σω­πεία από τους παρα­πά­νω σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα 16.11.2020 θα προ­χω­ρή­σει σε διά­βη­μα δια­μαρ­τυ­ρί­ας και επί­δο­ση του παρα­κά­τω ψηφί­σμα­τος στην Πρό­ε­δρο της Δημο­κρα­τί­ας και την κυβέρνηση.
Χώρος συνά­ντη­σης στην είσο­δο της Βου­λής, ώρα 10 πμ.

Το κεί­με­νο υπο­γρά­φουν οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ.
Μετά την τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία του Δημή­τρη Κου­τσού­μπα με τον Αλέ­ξη Τσί­πρα και τον Γιά­νη Βαρου­φά­κη, το κεί­με­νο υπο­γρά­φουν επί­σης οι βου­λευ­τές του ΣΥΡΙΖΑ και οι βου­λευ­τές του ΜέΡΑ25.

Ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας επι­κοι­νώ­νη­σε τηλε­φω­νι­κά και με την πρό­ε­δρο του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεν­νη­μα­τά, η οποία αρνή­θη­κε οι βου­λευ­τές του κόμ­μα­τός της να υπο­γρά­ψουν το κεί­με­νο, για­τί όπως είπε με αυτό τον τρό­πο «παί­ζε­ται το παι­χνί­δι του Μητσο­τά­κη».
Ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας χαρα­κτή­ρι­σε απα­ρά­δε­κτη τη στά­ση της προ­έ­δρου του ΚΙΝΑΛ, η οποία αρνεί­ται να στη­ρί­ξει αυτή την πρω­το­βου­λία ενά­ντια στην αντι­δη­μο­κρα­τι­κή από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ.

Ολό­κλη­ρο το κεί­με­νο έχει ως εξής:

Κατα­δι­κά­ζου­με την αυταρ­χι­κή από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης για την απα­γό­ρευ­ση του αγω­νι­στι­κού γιορ­τα­σμού της 17ης Νοέμβρη.
Η από­φα­ση του Αρχη­γού της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας, με την οποία απα­γο­ρεύ­ο­νται οι δημό­σιες συνα­θροί­σεις άνω των τριών ατό­μων σε όλη την χώρα και για τέσ­σε­ρεις ημέ­ρες, υπό την απει­λή υψη­λών χρη­μα­τι­κών προ­στί­μων, μας οδη­γεί σε άλλες εποχές.
Πρό­κει­ται για μιαν από­φα­ση βαθιά αντι­δη­μο­κρα­τι­κή αλλά και αντι­συ­νταγ­μα­τι­κή, όπως επι­ση­μαί­νει και η Ένω­ση Δικα­στών και Εισαγ­γε­λέ­ων, αφού πλήτ­τει τον πυρή­να του συνταγ­μα­τι­κού δικαιώ­μα­τος της συνά­θροι­σης
(άρθρο 11), επι­βάλ­λο­ντας συνο­λι­κή ανε­πί­τρε­πτη ανα­στο­λή της ελευ­θε­ρί­ας συνά­θροι­σης και όχι απλά έναν ορι­σμέ­νο τοπι­κό περιο­ρι­σμό. Όμως, τέτοιου είδους γενι­κή απα­γό­ρευ­ση επι­βάλ­λε­ται μόνο σε συν­θή­κες κατά­στα­σης πολιορ­κί­ας (άρθρο 48 του Συντάγ­μα­τος), και υπό αυστη­ρά περιο­ρι­σμέ­νες και οριο­θε­τη­μέ­νες προϋποθέσεις.
Δεν μπο­ρεί σε καμία περί­πτω­ση να δικαιο­λο­γη­θεί από λόγους προ­στα­σί­ας της δημό­σιας υγείας.
Άλλω­στε, οι φορείς του εργα­τι­κού και λαϊ­κού κινή­μα­τος έχουν απο­δεί­ξει στην πρά­ξη ότι κινη­το­ποιού­νται λαμ­βά­νο­ντας όλα τα ανα­γκαία μέτρα προστασίας.
Δεν καλύ­πτε­ται ούτε καν από τον αντι­δρα­στι­κό νόμο για τις δια­δη­λώ­σεις, ο οποί­ος ρητά εξαι­ρεί τις συγκε­ντρώ­σεις για τις επε­τεί­ους της Πρω­το­μα­γιάς και της 17ης Νοέμ­βρη από τη γνω­στο­ποί­η­ση, την απα­γό­ρευ­ση ή τον περιο­ρι­σμό τους.
Τα δημο­κρα­τι­κά δικαιώ­μα­τα και οι λαϊ­κές ελευ­θε­ρί­ες απο­τε­λούν κατά­κτη­ση του εργα­τι­κού και λαϊ­κού κινήματος.
Η κυβέρ­νη­ση έχει τερά­στια ευθύ­νη γι’ αυτήν την εξέλιξη.
Ακό­μα και τώρα, πρέ­πει να απο­σύ­ρει την απα­ρά­δε­κτη απόφαση.


ℹ️   Οι υπο­γρα­φές, η συλ­λο­γή των οποί­ων συνεχίζεται 🔻

 • Αντώ­νης Αντα­να­σιώ­της, μέλος του ΔΣ του Δικη­γο­ρι­κού Συλ­λό­γου Αθή­νας, [email protected]
 • Νίκος Μαυ­ρο­κέ­φα­λος, μέλος της Διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου Αθή­νας, [email protected]
 • Νίκος Παπα­γε­ωρ­γί­ου, μέλος της Διοί­κη­σης της ΓΣΕΕ [email protected]
 • Αφρο­δί­τη Ρέτζιου, πρό­ε­δρος της ΟΕΝΓΕ [email protected]

 • Σύν­δε­σμος Φυλα­κι­σθέ­ντων & Εξο­ρι­σθέ­ντων Αντι­στα­σια­κών 1967–1974
 • Μιχά­λης Κατσι­γιάν­νης, Πρό­ε­δρος Εργα­τι­κού Κέντρου Αγρινίου
 • Γιώρ­γος Αλι­φτή­ρας, Πρό­ε­δρος Εργα­τι­κού Κέντρου Άρτας
 • Γιάν­νης Σκό­κας, Πρό­ε­δρος Εργα­τι­κού Κέντρου Λάρισας
 • Γιώρ­γος Κων­στα­ντί­νου, Πρό­ε­δρος Εργα­τι­κού Κέντρου Ζακύνθου
 • Γιώρ­γος Οικο­νό­μου, Πρό­ε­δρος Εργα­τι­κού Κέντρου Λαμίας
 • Δαμα­σκη­νός Μεντής, Πρό­ε­δρος Εργα­τι­κού Κέντρου Λαυρίου
 • Θόδω­ρος Ασλα­νί­δης, Πρό­ε­δρος Εργα­τι­κού Κέντρου Λέσβου
 • Αλέ­κος Βεροιώ­της, Πρό­ε­δρος Εργα­τι­κού Κέντρου Λευκάδας
 • Νίκος Ξου­ρά­φης, Πρό­ε­δρος Εργα­τι­κού Κέντρου Πειραιά
 • Βάσω Βρυ­νιώ­τη, Πρό­ε­δρος Εργα­τι­κού Κέντρου Σάμου
 • Δημή­τρης Μαρ­μού­τας, Πρό­ε­δρος Εργα­τι­κού Κέντρου Πάτρας
 • Σωτή­ρης Γκί­κας, Πρό­ε­δρος Εργα­τι­κού Κέντρου Θεσπρωτίας
 • Νίκος Έξαρ­χος, Πρό­ε­δρος Εργα­τι­κού Κέντρου Ιωαννίνων
 • Θύμιος Αγγε­λό­που­λος, Πρό­ε­δρος Εργα­τι­κού Κέντρου Φωκίδας
 • Ιωάν­να Λάμπρου, Πρό­ε­δρος Εργα­τι­κού Κέντρου Βορεί­ου Συγκρο­τή­μα­τος Δωδεκανήσων
 • Μού­ντρι­χας Δημή­τρης, Πρό­ε­δρος Εργα­τι­κού Κέντρο Ευβοίας
 • Γιάν­νης Τασιού­λας, Πρό­ε­δρος Ομο­σπον­δί­ας Οικο­δό­μων και συνα­φών επαγ­γελ­μά­των Ελλάδας
 • Μανώ­λης Καρα­ντού­σας, Πρό­ε­δρος Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Εργα­το­τε­χνι­τών και Υπαλ­λή­λων Γάλα­κτος Τρο­φί­μων και Ποτών
 • Κώστας Δρά­κος, Πρό­ε­δρος Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Λογιστών
 • Γιώ­τα Ταβου­λά­ρη, Πρό­ε­δρος Ομο­σπον­δί­ας Εργα­ζο­μέ­νων στο Φάρμακο
 • Πανα­γιώ­της Κατά­ρας, Πρό­ε­δρος Ομο­σπον­δί­ας Μισθω­τών Τύπου και Βιο­μη­χα­νί­ας Χάρτου
 • Λαμπρι­νή Χρι­στο­γιάν­νη, Πρό­ε­δρος Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Συλ­λό­γων Εργα­ζο­μέ­νων στο υπουρ­γείο Γεωργίας
 • Βέτα­Πα­νου­τσά­κου, Πρό­ε­δρος Ομο­σπον­δί­ας Συλ­λό­γων Υπαλ­λή­λων Αιρε­τών Περι­φε­ρειών Ελλά­δας (ΟΣΥΑΠΕ) και Πρό­ε­δρος Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Περι­φέ­ρειας Αττικής.
 • Βασί­λης Στα­μού­λης, Πρό­ε­δρος Ομο­σπον­δί­ας Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Κλω­στο­ϋ­φα­ντουρ­γί­ας-Ιμα­τι­σμού-Δέρ­μα­τος Ελλάδας
 • Δήμος Κου­μπού­ρης, Πρό­ε­δρος Ομο­σπον­δί­ας Συντα­ξιού­χων Ελλά­δας ΙΚΑ & Επι­κου­ρι­κών Ταμεί­ων Μισθωτών
 • Γιώρ­γος Αδα­μί­δης, Πρό­ε­δρος ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
 • Ηλί­ας Κόρ­λος, πρό­ε­δρος ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ
 • Δημή­τρης Καρα­γιάν­νης, Πρό­ε­δρος Ομο­σπον­δί­ας Μεταλ­λω­ρύ­χων Ελλάδας
 • Θανά­σης Βομπί­ρης, Πρό­ε­δρος Ομο­σπον­δί­ας Αγρο­τι­κών Συλ­λό­γων Ηλίας
 • Σπύ­ρος Κοτο­πού­λης, Πρό­ε­δρος Ομο­σπον­δί­ας Αγρο­τι­κών Συλ­λό­γων Αιτωλοακαρνανίας
 • Σπύ­ρος Μαρί­νης, μέλος της ΕΕ ΑΔΕΔΥ
 • Αλέ­κος Αρβα­νι­τί­δης, μέλος ΕΕ ΑΔΕΔΥ
 • Γιώρ­γος Πέρ­ρος, μέλος της ΕΕ της ΓΣΕΕ
 • Νίκος Μαυ­ρο­κέ­φα­λος, μέλος της Διοί­κη­σης της ΓΣΕΕ
 • Γκώ­γκος Θανά­σης, μέλος της Διοί­κη­σης της ΓΣΕΕ
 • Βάλ­σα­μος Συρί­γος, μέλος της Διοί­κη­σης της ΓΣΕΕ
 • Παπα­γε­ωρ­γί­ου Νίκος, μέλος της Διοί­κη­σης της ΓΣΕΕ
 • Νίκος Φωτό­που­λος, μέλος ΕΕ ΓΣΕΕ
 • Θέμης Αμπλάς, Πρό­ε­δρος Ομο­σπον­δί­ας Μετα­φο­ρών Ελλάδας
 • Στέ­φα­νος Μπα­σι­νάς, μέλος ΔΣ ΓΣΕΕ
 • Στα­μά­της Πελά­ης, Πρό­ε­δρος Συν­δι­κά­του Εργα­ζο­μέ­νων Επι­σι­τι­σμού — Του­ρι­σμού Κέρκυρας
 • Πανα­γιώ­της Καλ­φα­γιάν­νης, Πρό­ε­δρος ΔΣ ΠΟΣΠΕΡΤ
 • Γιώρ­γος Βώβος, μέλος ΔΣ ΠΟΣΠΕΡΤ
 • Έφη Χαλιού, Μελος ΕΓ ΟΤΟΕ και Πρό­ε­δρος σωμα­τεί­ου Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού Ν. Αττικής
 • Αντώ­νης Καβ­βα­δί­ας, μέλος του Γενι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΟΤΟΕ
 • Ήβα Καρυώ­τη, μέλος του Γεν Συμ­βου­λί­ου ΟΤΟΕ και του ΔΣ ΣΕΤΑΠ
 • Γιώρ­γος Κου­φός, μέλος του Γεν Συμ­βου­λί­ου ΟΤΟΕ
 • Διο­νύ­σης Γεωρ­γού­λης μέλος Γεν Συμ­βου­λί­ου ΟΤΟΕ
 • Κώστας Σφα­κια­νά­κης Πρό­ε­δρος Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων First Data
 • Νίκος Μπα­μπα­νάς, Αντι­πρό­ε­δρος Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων First Data
 • Σοφία Καρά­μπα­λη, Γραμ­μα­τέ­ας Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων First Data
 • Γερά­σι­μο­ςΠολ­λά­τος, Ανα­πλ. Γραμ­μα­τέ­α­ςΣω­μα­τεί­ου­Ερ­γα­ζο­μέ­νων First Data
 • Ζωή Καρούση,μέλος ΔΣ Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού Ν Αττι­κής και Ταμί­α­ςΣω­μα­τεί­ου­Ερ­γα­ζο­μέ­νων First Data
 • Δήμη­τρα Ψαρια­νού, Ανα­πλ. Ταμί­α­ςΣω­μα­τεί­ου­Ερ­γα­ζο­μέ­νων First Data
 • Νίκος Μεσ­σα­δος, Αντι­πρό­ε­δρος Κλα­δι­κού Σωμα­τεί­ου χρηματοπιστωτικού
 • Ειρή­νη Μπε­κια­ρη, Γραμ­μα­τέ­ας Κλα­δι­κού Σωμα­τεί­ου Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού και Πρό­ε­δρος Σωμα­τείο εργα­ζο­μέ­νων στη “Μέλ­λον”
 • Ευαγ­γε­λία Ρογκά­κου, Ανα­πλη­ρω­τής γραμ­μα­τέ­ας Κλα­δι­κού Σωμα­τεί­ου Χρηματοπιστωτικού
 • Θωμάς Στυ­λιά­ρας, Ταμί­ας Κλα­δι­κού Σωμα­τεί­ου χρηματοπιστωτικού
 • Νίκος Αγο­γλωσ­σά­κης, Μέλος ΔΣ Κλα­δι­κού Σωμα­τεί­ου χρηματοπιστωτικού
 • Χρι­στιάν­να Κολυ­βά, Μέλος ΔΣ Κλα­δι­κού Σωμα­τεί­ου χρηματοπιστωτικού
 • Μαρία Βιντια­δη, Μέλος ΔΣ Κλα­δι­κού Σωμα­τεί­ου χρηματοπιστωτικού
 • Ηλί­ας Λίγ­γρης, μέλος ΔΣ Κλα­δι­κού Σωμα­τεί­ου χρηματοπιστωτικού
 • Μαρία Κου­ρα­χα­νη, Μέλος ΔΣ Κλα­δι­κού Σωμα­τεί­ου χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού και Γραμ­μα­τέ­ας σωμα­τεί­ου εργα­ζο­μέ­νων στη ” Μέλλον”
 • Μάρ­κος Δεσι­πρης, Μέλος ΔΣ Σωμα­τεί­ου εργα­ζο­μέ­νων στη “Μέλ­λον”
 • Μαρία Κτί­στη, μέλος ΔΣ Σωμα­τεί­ου εργα­ζο­μέ­νων στη “Μέλ­λον”
 • Γιώρ­γος Μηλιώ­νης, δημο­σιο­γρά­φος, μελος Δ.Σ. ΕΣΗΕΑ
 • Πάνος Ζάχα­ρης, σκι­τσο­γρά­φος, μάλος Δ.Σ. ΠΟΕΣΥ
 • Θανά­σης Βογια­τζής, δημο­σιο­γρά­φος, μέλος Γενι­κού Συμ­βου­λί­ου ΠΟΕΣΥ
 • Στρά­τος Κου­τσο­βί­λης, διοι­κη­τι­κός υπάλ­λη­λος, μέλος Δ.Σ. ΕΠΗΕΑ
 • Βαγ­γέ­λης Γκι­λά­κης, διοι­κη­τι­κός υπάλ­λη­λος, μέλος Δ.Σ. ΕΠΗΕΑ
 • Γιώρ­γος Πρα­σού­λας, διοι­κη­τι­κός υπάλ­λη­λος, μέλος Δ.Σ. ΕΠΗΕΑ
 • Κώστας Πολύ­ζος, τεχνι­κός τηλε­ό­ρα­σης, μέλος Δ.Σ. ΕΤΙΤΑ
 • Κατε­ρί­να Καδ­δα, τεχνι­κός τηλε­ό­ρα­σης, μέλος Δ.Σ. ΕΤΙΤΑ
 • Μάνος Βασι­λά­ρος, διοι­κη­τι­κός υπάλ­λη­λος, μέλος Δ.Σ. ΠΟΕΠΤΥΜ
 • Γιώρ­γος Δια­μα­ντό­που­λος, διοι­κη­τι­κός υπάλ­λη­λος, μέλος Δ.Σ. ΠΟΕΠΤΥΜ
 • Δέσποι­να Τσα­φί­τσα, μέλος Δ.Σ ΠΑΣΥΠΑΤΕΚΑΛ ΕΡΤ
 • Ελέ­νη Γερα­σι­μί­δου, ηθοποιός
 • Αντώ­νης Ξένος, ηθοποιός
 • Αγγε­λι­κή Ξένου, ηθοποιός
 • Κώστας Καζά­κος, ηθοποιός
 • Τζέ­νη Κόλ­λια, ηθοποιός-θεατρολόγος
 • Νίκος Δια­μα­ντής, σκηνοθέτης
 • Έρη Ρίτσου, λογοτέχνιδα
 • Αλέ­ξαν­δρος Παπα­κων­στα­ντί­νου, ζωγράφος
 • Γιώρ­γος Κιμού­λης, ηθοποιός,
 • Γιάν­νης Στάν­κο­γλου, ηθοποιός
 • Διο­νύ­σης Τσα­κνής, συν­θέ­της, στιχουργός
 • Νατάσ­σα Μπο­φί­λιου, ερμηνεύτρια
 • Νίκος Μπο­φί­λιος, ερμηνευτής
 • Πάνος Μπού­σα­λης, τραγουδοποιός
 • Κώστας Παρίσ­σης, μουσικός
 • Πέρης Μιχαη­λί­δης, ηθοποιός
 • Μανώ­λης Ανδρου­λι­δά­κης, συνθέτης
 • Δημή­τρης Λέν­τζος, στιχουργός
 • Γιώρ­γος Κεντρω­τής, καθη­γη­τής Θεω­ρί­ας και Πρά­ξης της Μετά­φρα­σης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Άγης Πετά­λας, δικη­γό­ρος – λογοτέχνης
 • Βασί­λης Γισ­δά­κης, ερμηνευτής
 • Μιχά­λης Τρα­νου­δά­κης, συνθέτης
 • Σταυ­ρού­λα Μανω­λο­πού­λου, ερμηνεύτρια
 • Τάσος Γκρους, συνθέτης
 • Άννα Λάζου, επί­κου­ρη καθη­γή­τρια Φιλο­σο­φί­ας, ΕΚΠΑ
 • Εύα Μελά, εικα­στι­κός, Πρό­ε­δρος ΕΕΤΕ
 • Άννα Λάζου, καθη­γή­τρια φιλο­σο­φι­κής Εθνι­κό Καπο­δι­στρια­κό Πανε­πι­στή­μιο Αθηνών
 • Μπά­μπης Δαρα­δή­μος, εικα­στι­κός, Πρό­ε­δρος ΟΣΔΕΕΤΕ
 • Γιώρ­γος Βαρε­λάς, εικα­στι­κός, εκπρό­σω­πος του ΕΕΤΕ στο ΔΣ του ΕΜΣΤ
 • Βασί­λης Παρα­σκευό­που­λος, Πρό­ε­δρος Πανελ­λή­νιου Μου­σι­κού Συλλόγου
 • Κώστας Σταυ­ρό­που­λος, Γραμ­μα­τέ­ας Πανελ­λή­νιου Μου­σι­κού Συλλόγου
 • Έντρι­Νέ­ζα , Πρό­ε­δρος Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στο Θέα­μα Ακρόαμα
 • Κώστας Στα­μα­τό­που­λος, σκη­νο­θέ­της μέλος ΔΣ Εται­ρί­ας Ελλή­νων Σκηνοθετών
 • Λεω­νί­δας Βαρ­δα­ρός, ηθο­ποιός, σκη­νο­θέ­της, μέλος ΔΣ Εται­ρί­ας Ελλή­νων Σκηνοθετών
 • Κώστας Βάκ­κας, σκηνοθέτης
 • Λίλα Καφα­ντά­ρη, ηθοποιός
 • Σταύ­ρος Τσα­κί­ρης, σκηνοθέτης
 • Ηλιά­να Μαυ­ρο­μά­τη, ηθοποιός
 • Βασί­λης Ζου­μπουρ­λής, Διευ­θυ­ντής Ερευ­νών Εθνι­κό Ίδρυ­μα Ερευ­νών Πρό­ε­δρος Συλ­λό­γου Προσωπικού
 • Χρο­νο­πού­λου Ευαγ­γε­λία, Επί­κου­ρος Καθη­γή­τρια Τμή­μα Βιο­τε­χνο­λο­γί­ας Γεω­πο­νι­κό Πανε­πι­στή­μιο Αθηνών
 • Νίκος Παπα­λε­ξί­ου, Επί­κου­ρος Καθη­γη­τής, Πανε­πι­στή­μιο Αιγαί­ου — Μέλος Εκτε­λε­στι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Συλ­λό­γων Διδα­κτι­κού & Ερευ­νη­τι­κού Προσωπικού
 • Μιχά­λης Βρα­χό­που­λος, Καθη­γη­τής, Εθνι­κό Καπο­δι­στρια­κό Πανε­πι­στή­μιο Αθηνών
 • Γιάν­νης Κου­τσού­μπης, Ανα­πλη­ρω­τής Καθη­γη­τής, Εθνι­κό Καπο­δι­στρια­κό Πανε­πι­στή­μιο Αθηνών
 • Αφρο­δί­τη Κτε­νά, Καθη­γή­τρια, Εθνι­κό Καπο­δι­στρια­κό Πανε­πι­στή­μιο Αθηνών
 • Χάρης Λαμπρό­που­λος, Καθη­γη­τής, Εθνι­κό Καπο­δι­στρια­κό Πανε­πι­στή­μιο Αθηνών
 • Χρή­στος Μανα­σής, Καθη­γη­τής, Εθνι­κό Καπο­δι­στρια­κό Πανε­πι­στή­μιο Αθηνών
 • Χαρά­λα­μπος Τσί­του­ρας, Καθη­γη­τής, Εθνι­κό Καπο­δι­στρια­κό Πανε­πι­στή­μιο Αθηνών
 • Μαρία Παρα­λί­κα, Συντα­ξιού­χος Καθη­γή­τρια Πανε­πι­στή­μιο Δυτι­κής Αττικής
 • Ευάγ­γε­λος Β Χρι­στο­φό­ρου, Καθη­γη­τής Εθνι­κού Μετσό­βειου Πολυ­τέ­χνειου, ΔΣ Συλ­λό­γου Διδα­σκό­ντων Εθνι­κού Μετσο­βειο Πολυ­τε­χνεί­ου- Διευ­θυ­ντής, Εργα­στή­ριο Ηλε­κτρο­νι­κών Αισθητηρίων
 • Ενέα Μέλε, Υπο­ψή­φιος Διδά­κτο­ρας, Εθνι­κό Καπο­δι­στρια­κό Πανε­πι­στή­μιο Αθηνών
 • Τατιά­να Δαμα­το­πού­λου Υπο­ψή­φιος Διδά­κτο­ρας Εθνι­κό Μετσό­βιο Πολυτεχνείο
 • Τιτί­κα Δημη­τρού­λια, Καθη­γή­τρια Αρι­στο­τέ­λειου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης, Κρι­τι­κός Λογοτεχνίας
 • Ιωάν­νης Ράμπιας, Καθη­γη­τής Πανε­πι­στή­μιο Δυτι­κής Αττικής
 • Γιώρ­γος Τρι­μπέ­ρης, Ομό­τι­μος Καθη­γη­τής Εθνι­κό Καπο­δι­στρια­κό Πανε­πι­στή­μιο Αθηνών
 • Σπύ­ρος Τζό­κας, Πανεπιστημιακός-συγγραφέας
 • Δημή­τρης Κοι­λά­κος, Διδά­σκων Πανε­πι­στη­μί­ου Δυτι­κής Αττικής
 • Πανα­γιώ­της Κατη­φές — Πρό­ε­δρος ΑΣΓΜΕ (Ανώ­τα­τη Συνο­μο­σπον­δία Γονέ­ων Μαθη­τών Ελλάδας)
 • Δημή­τρης Λάμπρου — Αντι­πρό­ε­δρος ΑΣΓΜΕ
 • Θανά­σης Κοκό­νας Αντι­πρό­ε­δρος ΑΣΓΜΕ, Πρό­ε­δρος Ομο­σπον­δί­ας Γονέ­ων Κεντρι­κής Μακεδονίας
 • Κατε­ρί­να Παπα­λυ­μπέ­ρη, Οργα­νω­τι­κή Γραμ­μα­τέ­ας ΑΣΓΜΕ
 • Βαγ­γέ­λης Φιλέ­ρης, Ταμί­ας ΑΣΓΜΕ
 • Στέλ­λα Βαλα­βά­νη, μέλος ΔΣ ΑΣΓΜΕ, Πρό­ε­δρος Ομο­σπον­δί­ας Γονέ­ων Αττικής
 • Τζέ­νη Μπι­τσά­κη, μέλος ΔΣ ΑΣΓΜΕ, Πρό­ε­δρος Ομο­σπον­δί­ας Γονέ­ων Κρήτης
 • Αλέ­ξαν­δρος Βανα­κά­ρας, μέλος δΔΣΑΣΓΜΕ
 • Στέ­λιος Μπού­σου­λας — μέλος ΔΣ ΑΣΓΜΕ
 • Νίκος Καλια­κά­τσος — μέλος ΔΣ ΑΣΓΜΕ
 • Εύα Βλι­σί­δου, Πρό­ε­δρος Ομο­σπον­δί­ας Γονέ­ων Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας Θράκης
 • Άσπα Μαν­δη­λα­ρά, τ. Αντι­πρό­ε­δρος ΟΓΕ, χήρα Μαν­δη­λα­ρά Νικηφόρου
 • Βίκυ Αρά­πη, πρώ­ην βου­λευ­τής, ΔΣ ΟΓΕ
 • Ανθή Γου­ρου­ντή, μουσικός
 • Νίκος Δια­μα­ντής, σκη­νο­θέ­της, πρώ­ην διευ­θυ­ντής Δημο­τι­κού Θεά­τρου Πειραιά
 • Μαρία Φυλα­ντα­ρά­κη, Γραμ­μα­τέ­ας ΟΓΕ
 • Χρι­στί­να Σκα­λού­μπα­κα, Πρό­ε­δρος ΟΓΕ
 • Μικα­έ­λα Δανά, ηθοποιός
 • Μάκης Παπα­δη­μη­τρί­ου, ηθοποιός
 • Φίλιπ­πος Σοφια­νός, ηθοποιός
 • Γεωρ­γία Παλαιο­λό­γου, γιατρός
 • Μιχά­λης Γκαρ­τζό­που­λος, εκπαι­δευ­τι­κός μουσικός
 • Δημή­τρης Μαρα­γκού­λας, Μουσικοκριτικός
 • Αγά­θη Κωστή­ρη, εκπαι­δευ­τι­κός μουσικός
 • Κάλ­λια Παπα­θε­ο­δώ­ρου, εικαστικός
 • Πασχά­λης Τσα­ρού­χας, ηθοποιός
 • Παντε­λής Τάτσης, Πρό­ε­δρος Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Συντ/χωνΠ.Ο.Σ.ΟΑΕΕ
 • Θανά­σης Καλα­μπα­λί­κης, Πρό­ε­δρος Ομο­σπον­δί­ας Βιο­τε­χνι­κών Σωμα­τεί­ων Αττικής
 • Δημή­τρης Φλώ­κος, Προ­έ­δρος πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Βιο­τε­χνι­κών Σωμα­τεί­ων Κατερ­γα­σί­ας Ξύλου
 • Σάβ­βας Κυρια­κί­δης, Πρό­ε­δρος Ομο­σπον­δί­ας Βιο­τε­χνών Υπο­δη­μα­το­ποιών Ελλάδος
 • Νίκος Αγγε­λί­δης, δημοσιογράφος
 • Ιοκά­στη Αλει­φε­ρο­πού­λου, δημοσιογράφος
 • Αντώ­νης Ανα­στα­σό­που­λος, δημοσιογράφος
 • Κάτια Αντω­νιά­δη, δημοσιογράφος
 • Αντώ­νης Γκιό­κας, δημοσιογράφος
 • Βάσω Δελη­μή­τρου, δημοσιογράφος
 • Σεμί­να Διγε­νή, δημοσιογράφος
 • Πάνος Ζάχα­ρης, δημοσιογράφος
 • Δημή­τρης Καπε­τα­νό­που­λος, δημοσιογράφος
 • Γιάν­νης Καρα­λής, δημοσιογράφος
 • Κώστας Κετσιε­τζής, δημοσιογράφος
 • Αγλα­ΐα Κυρίτς, δημοσιογράφος
 • Χρή­στος Κωστό­που­λος, δημοσιογράφος
 • Μιχά­λης Λεά­νης, δημοσιογράφος
 • Δημή­τρης Μανιά­της, δημοσιογράφος
 • Γιώρ­γος Μηλιώ­νης, δημοσιογράφος
 • Στέ­λιος Μπα­μια­τζής, δημοσιογράφος
 • Δέσποι­να Μπαρ­δά­κου, δημοσιογράφος
 • Ξένια Μπάρ­κα , δημοσιογράφος
 • Πανα­γιώ­τα Μπί­τσι­κα, δημοσιογράφος
 • Σωτή­ρης Μπο­λά­κης, δημοσιογράφος
 • Γιάν­νης Μύττης,δημοσιογράφος
 • Νόρα Ράλ­λη, δημοσιογράφος
 • Αντώ­νης Ρηγό­που­λος, δημοσιογράφος
 • Κατε­ρί­να Ροβ­βά, δημοσιογράφος
 • Χρύ­σα Ρου­με­λιώ­τη, δημοσιογράφος
 • Γιώρ­γος Σκίν­τσας, δημοσιογράφος
 • Βασί­λης Σκου­ρής, δημοσιογράφος
 • Κώστας Τσί­λης, δημοσιογράφος
 • Κυριά­κος Ρόκ­κος, γλύ­πτης Ομό­τι­μος Καθη­γη­τής ΤΕΙ
 • Ντί­να Κώτσιου, χαρά­κτρια, Ανα­πλη­ρώ­τρια Καθη­γή­τρια Χαρα­κτι­κής στην Ανώ­τα­τη Σχο­λή Καλών Τεχνών
 • Μάρ­θα Κορί­τσο­γλου, ζωγρά­φος, μέλος του ΔΣ του ΕΕΤΕ
 • Αρι­στεί­δης Πατσό­γου, γλύ­πτης, Έφο­ρος Γλυ­πτι­κής, Ταμί­ας του ΔΣ του ΕΕΤΕ
 • Βασί­λης Χαλι­κιάς, Αγιο­γρά­φος, Αντι­πρό­ε­δρος του ΔΣ του ΕΕΤΕ
 • Αλε­ξάν­δρα Πατσό­γλου, εικαστικός
 • Ανδρου­τσά­κης Στά­θης, ζωγρά­φος, Έφο­ρος Ζωγρα­φι­κής, μέλος του ΔΣ του ΕΕΤΕ
 • Αντώ­νης Μυρω­διάς, γλύπτης
 • Ρόθος Κώστας, γλύ­πτης, ομό­τι­μος καθη­γη­τής ΤΕΙ
 • Χρή­στος Ηλ. Κολο­βός, αρχιμουσικός
 • Βιο­λέ­τα Ίκα­ρη, ερμηνεύτρια
 • Κλε­ο­πά­τρα Χορο­ζι­δη, Πρό­ε­δρος συλ­λό­γου εργα­ζο­μέ­νων ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης
 • Λάζα­ρος Μιχαη­λί­δης, Αντι­πρό­ε­δρος συλ­λό­γου εργα­ζο­μέ­νων Δήμου Θεσσαλονίκης
 • Γιάν­νης Καλ­λι­φα­τι­δης, Μέλος ΔΣ συλ­λό­γου εργα­ζο­μέ­νων Δήμου Καλαμαριάς
 • Γιώρ­γος Τσαγ­γα­ρης, Γραμ­μα­τέ­ας συλ­λό­γου εργα­ζο­μέ­νων ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης
 • Βίκυ Καζαν­τζι­δου, εργα­ζό­με­νη στον δήμο Ευό­σμου μέλος ΔΣ συλ­λό­γου εργα­ζο­μέ­νων ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης
 • Σουλ­τά­να Παπα­δο­πού­λου, εργα­ζό­με­νη στο δήμο Πυλαί­ας Χορ­τιά­τη, μέλος ΔΣ σύλ­λο­γου εργα­ζο­μέ­νων ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης
 • Ελλά­δα Κελε­σί­δου, εργα­ζό­με­νη στο δήμο Θεσσαλονίκης
 • Στέ­λιος Χον­δρου­δης, εργα­ζό­με­νος στο δήμο Θέρ­μης, αντι­πρό­ε­δρος του συλ­λό­γου εργα­ζο­μέ­νων ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης
 • Βασί­λης Μπαρ­τζας, εργα­ζό­με­νος στο δήμο Θερ­μαϊ­κού, μέλος ΔΣ συλ­λό­γου εργα­ζο­μέ­νων ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης
 • Ρού­λα Δελη­μπα­νι­δου, εργα­ζό­με­νη στο δήμο Δέλ­τα, μέλος του ΔΣ του συλ­λό­γου εργα­ζο­μέ­νων ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης
 • Τάσος Βασι­λα­κά­κης, εργα­ζό­με­νος στο δήμο Κιλ­κίς, μέλος του ΔΣ του συλ­λό­γου εργα­ζο­μέ­νων ΟΤΑ Ν. Κιλκίς
 • Θοδω­ρής Αθα­να­σιά­δης, εργα­ζό­με­νος δήμου Κιλ­κίς, μέλος ΔΣ του συλ­λό­γου εργα­ζο­μέ­νων ΟΤΑ Ν. Κιλκίς
 • Μαρ­γα­ρί­τα Ιγγλέ­ση, εργα­ζό­με­νη στο δήμο Πυλαί­ας Χορ­τιά­τη, μέλος ΔΣ συλ­λό­γου εργα­ζο­μέ­νων ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης
 • Δέσποι­να Tοσου­νί­δου, Για­τρός, Ακτι­νο­δια­γνώ­στρια, Πρό­ε­δρος Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων Ασκλη­πιείο Βού­λας, μέλος Ε.Γ. ΟΕΝΓΕ
 • Πανα­γιώ­της Παπα­νι­κο­λά­ου, διευ­θυ­ντής νευ­ρο­χει­ρουρ­γι­κής του Γενι­κού Κρα­τι­κού Νοσο­κο­μεί­ου Νίκαιας, Γραμ­μα­τέ­ας ΟΕΝΓΕ
 • Σοφία Παπ­πά, Για­τρός, Παθο­λο­γο­α­να­τό­μος Γ.Κ.Ν. Γεν­νη­μα­τάς μέλος Ε.Γ. της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.
 • Ράνια Mπέ­τση, Για­τρός, Ενδο­κρι­νο­λό­γος Μέλος Δ.Σ. Ένω­σης Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ηρακλείου
 • Αλέ­κος Βανα­κά­ρας, Καθη­γη­τής Παν. Πατρών, Μέλος Εκτε­λε­στι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Συλ­λό­γων Διδα­κτι­κού & Ερευ­νη­τι­κού Προσωπικού
 • Λευ­τέ­ρης Μαμά­τας, Επί­κου­ρος Καθη­τη­τή­ςΠΑ­ΜΑΚ, Μέλος Διοι­κού­σας Επι­τρο­πής Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Συλ­λό­γων Διδα­κτι­κού & Ερευ­νη­τι­κού Προσωπικού
 • Μιχά­λης Μιχα­ήλ, ανθυποπυραγόςε.α.
 • Γιάν­νης Ντου­νιά­δα­κης, υπο­ναύ­αρ­χος ε.α. Π.Ν.
 • Γιώρ­γος Παλιού­ρας, υπο­στρά­τη­γος ΕΛ.ΑΣ. ε.α.
 • Γιάν­νης Αγγέ­λου, συνταγ­μα­τάρ­χης ε.α.
 • Τρια­ντά­φυλ­λος Φωτιά­δης, αντι­πλοί­αρ­χος ε.α. Π.Ν.
 • Νίκος Καρ­πής, αντι­πλοί­αρ­χος ε.α. Λ.Σ.
 • Αδάμ Εύα, δικηγόρος
 • Αλα­μά­νου Αλε­ξάν­δρα, δικηγόρος
 • Αντα­να­σιώ­της Αντώ­νης, μέλος του ΔΣ του Δικη­γο­ρι­κού Συλ­λό­γου Αθή­νας, συνή­γο­ρος πολι­τι­κής αγω­γής των κομ­μου­νι­στι­κών και συν­δι­κα­λι­στών του ΠΑΜΕ στην δίκη της Χρυ­σής Αυγής
 • Αρβα­νί­της Αλέ­ξαν­δρος, δικηγόρος
 • Αρχι­μαν­δρί­της Βασί­λης, δικηγόρος
 • Βενέ­ρη Λυδία, δικηγόρος
 • Βερί­γου Μαρία, δικηγόρος
 • Βηλα­ράς Γιώρ­γος, δικηγόρος
 • Βίτσας Κώστας, δικηγόρος
 • Βρέ­ζα Χρυ­σάν­θη, δικηγόρος
 • Βρετ­τός Άγγε­λος, συνή­γο­ρος πολι­τι­κής αγω­γής των κομ­μου­νι­στι­κών και συν­δι­κα­λι­στών του ΠΑΜΕ στην δίκη της Χρυ­σής Αυγής
 • Γαλια­τσά­τος Κώστας, δικα­στι­κός επιμελητής
 • Γερά­κη Κατε­ρί­να, δικηγόρος
 • Γερά­κης Ηλί­ας, δικηγόρος
 • Γερο­γιάν­νης Κώστας, δικηγόρος
 • Γεωρ­γί­ου Θωμάς, δικηγόρος
 • Για­κου­μέ­λου Δήμη­τρα, δικηγόρος
 • Δάλ­λας Πανα­γιώ­της, συμβολαιογράφος
 • Δημη­τρέλ­λος Κώστας, δικηγόρος
 • Διο­νυ­σό­που­λος Βασί­λης, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Μισθω­τών Δικη­γό­ρων Αττικής
 • Εμμα­νου­η­λί­δης Θοδω­ρής, δικηγόρος
 • Ζαφει­ρί­ου Ελέ­νη, συντα­ξιού­χος δικηγόρος
 • Ζαχά­κος Ηλί­ας, μέλος του ΔΣ της Ομο­σπον­δί­ας Δικα­στι­κών Επι­με­λη­τών Ελλάδας
 • Ζήσης Κώστας, δικα­στι­κός επιμελητής
 • Ζήσης Νίκος, δικα­στι­κός επιμελητής
 • Ηλιο­πού­λου Σοφία, δικηγόρος
 • Θεο­δω­ρό­που­λος Θεό­δω­ρος, συνή­γο­ρος πολι­τι­κής αγω­γής των κομ­μου­νι­στι­κών και συν­δι­κα­λι­στών του ΠΑΜΕ στην δίκη της Χρυ­σής Αυγής
 • Καρα­γιαν­νί­δου – Μιχαη­λί­δου Μαρία, δικηγόρος
 • Καρυ­δάς Κυριά­κος, μέλος του ΔΣ του Δικη­γο­ρι­κού Συλ­λό­γου Πειραιά
 • Κατρή Εύα, δικηγόρος
 • Κιού­λος Χρή­στος, δικηγόρος
 • Κίτσου Σταυ­ρού­λα, δικηγόρος
 • Κοντα­ξό­γλου Κώστας, δικηγόρος
 • Κοντέ­ας Αντρέ­ας, δικηγόρος
 • Κοντο­γιάν­νης Γιάν­νης, δικηγόρος
 • Κοντο­ές Χρή­στος, δικηγόρος
 • Κόντος Απο­στό­λης, δικηγόρος
 • Κου­λου­ρού­δης Γιάν­νης, δικηγόρος
 • Κου­λου­ρού­δης Πανα­γιώ­της, δικηγόρος
 • Κου­λου­ρού­δης Στρα­τής, δικηγόρος
 • Κου­νου­γιέ­ρη Γιώ­τα, δικηγόρος
 • Κρε­μα­στάς Χρή­στος, δικηγόρος
 • Κων­στα­ντέλ­λου Βασι­λι­κή, δικηγόρος
 • Κων­στα­ντι­νί­δης Νίκος, δικηγόρος
 • Λυκί­δης Κώστας, δικηγόρος
 • Μακρή Μαρία, δικηγόρος
 • Μαλα­γά­ρη Σταυ­ρού­λα, συμβολαιογράφος
 • Μαλα­γά­ρης Μάνος, συνή­γο­ρος πολι­τι­κής αγω­γής των κομ­μου­νι­στι­κών και συν­δι­κα­λι­στών του ΠΑΜΕ στην δίκη της Χρυ­σής Αυγής
 • Μάλ­λιου Ελέ­νη, δικηγόρος
 • Μαμ­μα­τάς Ζαχα­ρί­ας, δικηγόρος
 • Μανου­δά­κης Γιώρ­γος, δικηγόρος
 • Μαρ­γα­ρι­τί­νη Ειρή­νη, δικηγόρος
 • Μαρ­κα­τσέλ­λη Χαρά, δικηγόρος
 • Μαρού­λη Χαρά, δικηγόρος
 • Μαστρο­γε­ωρ­γο­πού­λου Μαρία, δικηγόρος
 • Μίλη­ση Ευφρο­σύ­νη, δικηγόρος
 • Μιχαη­λί­δης Χρή­στος, δικηγόρος
 • Μιχα­λο­πού­λου Σοφία, δικηγόρος
 • Μίχας Αλέ­ξαν­δρος, δικηγόρος
 • Μού­σης Τρύ­φω­νας, δικηγόρος
 • Μπίρ­δας Λάμπρος, δικηγόρος
 • Νάκης Γιάν­νης, δικηγόρος
 • Ξαγο­ρά­ρης Γιώρ­γος, δικα­στι­κός επιμελητής
 • Παδη­μη­τρί­ου Δημή­τρης, δικηγόρος
 • Πανα­γό­που­λος Συμε­ών, δικηγόρος
 • Παπα­δη­μη­τρί­ου Γιώρ­γος, δικηγόρος
 • Παπα­νι­κο­λά­ου Πανα­γιώ­της, δικηγόρος
 • Πρου­σα­νί­δης Ανέ­στης, δικηγόρος
 • Πρου­σα­νί­δης Ιορ­δά­νης, δικηγόρος
 • Σαπουν­τζά­κης Τάκης, συνή­γο­ρος πολι­τι­κής αγω­γής των κομ­μου­νι­στι­κών και συν­δι­κα­λι­στών του ΠΑΜΕ στην δίκη της Χρυ­σής Αυγής
 • Σκα­λού­μπα­κα­Ο­λί­να, δικηγόρος
 • Σκού­ρας Χρή­στος, δικηγόρος
 • Στρα­τής Χάρης, συνή­γο­ρος πολι­τι­κής αγω­γής των κομ­μου­νι­στι­κών και συν­δι­κα­λι­στών του ΠΑΜΕ στην δίκη της Χρυ­σής Αυγής
 • Τερ­ζί­δης Βασί­λης, δικηγόρος
 • Τσά­κω­να Ζωή, δικηγόρος
 • Τσα­λα­βού­τα Τρια­ντα­φυλ­λιά, δικηγόρος
 • Τσα­μού­ρη Στέ­φη, μέλος του ΔΣ του Συλ­λό­γου Δικα­στι­κών Επι­με­λη­τών Αθήνας
 • Τσα­ουρ­δάς Αντρέ­ας, δικηγόρος
 • Τσερ­κέ­ζο­γλου Κατε­ρί­να, δικηγόρος
 • Τσια­δή­μας Γιάν­νης, δικηγόρος
 • Τσι­φτσής Άγγε­λος, δικηγόρος
 • Τσό­τρα Ιωάν­να – Μαρία, δικηγόρος
 • Φλέσ­σα Νικο­λέτ­τα, δικηγόρος
 • Φραν­τζε­σκά­κης Μανώ­λης, δικηγόρος
 • Χαρα­νάς Κώστας, δικηγόρος
 • Χαραυ­γής Παυ­σα­νί­ας, δικηγόρος
 • Γκο­μώ­λη Αγα­θή, ψυχολόγος
 • Δημή­τρης Ζια­ζιάς, Πρό­ε­δρος Ένω­σης Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Αχαΐας
 • Ένω­ση Για­τρών ΕΣΥ Νομού Ηρα­κλεί­ου (ΕΓΕΣΥΝΗ)
 • Κωστά­κης Γεώρ­γιος, Διευ­θυ­ντής ΕΣΥ-Χει­ρουρ­γός, πρό­ε­δρος ΕΓΕΣΥΝΗ
 • Δημή­τρης Παχα­τουρ­τί­δης, Διευ­θυ­ντής Νευ­ρο­χει­ρουρ­γι­κής Πανε­πι­στη­μια­κού Νοσο­κο­μεί­ου Ιωαννίνων
 • Κων­στα­ντί­νος Λει­βα­δάς, Διευ­θυ­ντής Ουρο­λό­γος Σισμανόγλειου
 • Κατρι­νά­κης Γεώρ­γιος, Διευ­θυ­ντής ΕΣΥ-Αιμα­το­λό­γος, μέλος ΔΣ ΕΓΕΣΥΝΗ
 • Κοκ­κι­νά­κη Μαρία, Διευ­θύ­ντρια ΕΣΥ Ακτι­νο­δια­γνω­στι­κής, γραμ­μα­τέ­ας ΕΓΕΣΥΝΗ
 • Μπέ­τση Γρη­γο­ρία, Επι­με­λή­τρια Β ΕΣΥ-Ενδο­κρι­νο­λό­γος, αντι­πρό­ε­δρος ΕΓΕΣΥΝΗ
 • Γιώρ­γος Ανδριώ­της, Γραμ­μα­τέ­ας Συν­δι­κά­του Ξ/Υ και Εργα­ζο­μέ­νων Επι­σι­τι­σμού — Του­ρι­σμού Κέρκυρας
 • Ρεγ­γί­να Αντω­νέλ­λου, Πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Ν. Κορινθίας.
 • Σταύ­ρος Αρε­στης, μέλος ΔΣ ΣΕΤΗΠ.
 • Βασί­λης Βάσ­σιος, Πρό­ε­δρος του Συν­δι­κά­του Γάλα — Τρό­φι­μα — Ποτά Αρτας — Πρέ­βε­ζας και μέλος της Διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου Αρτας.
 • Γερά­σι­μος Βερ­ροιώ­της, Πρό­ε­δρος Συν­δι­κά­του Οικο­δό­μων Λευ­κά­δας — Βόνιτσας.
 • Απο­στό­λης Γαρ­μπής, Πρό­ε­δρος Επι­χει­ρη­σια­κού Σωμα­τεί­ου ΦΑΓΕ.
 • Ρου­μπί­νη Γεωρ­γιο­πού­λου, Μέλος ΔΣ Σωμα­τεί­ου Κομ­μω­τών Κέρκυρας.
 • Μάν­θος Γισ­δά­κης, Πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Βιβλιο­χαρ­το­πω­λών Κέρκυρας.
 • Αγγε­λι­κή Γιώ­τη, Πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Λογι­στών και βοη­θών λογι­στών Αρτας.
 • Ντί­να Γκο­γκά­κη, Πρό­ε­δρος Συλ­λό­γου Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Αθήνας.
 • Νίκος Γκό­τσης, Πρό­ε­δρος σωμα­τεί­ου Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Ηλεί­ας — δημο­τι­κός σύμ­βου­λος Ανδρί­τσαι­νας Κρεστένων.
 • Κων­στα­ντί­νος Δαφ­νο­μί­λης, μέλος ΔΣ ΣΕΤΗΠ.
 • Κατε­ρί­να Δημά­κη, πρό­ε­δρος Συν­δι­κά­του Μετάλ­λου Εύβοιας.
 • Δημή­τρης Δήμας, Πρό­ε­δρος Σωμα­τεί­ου Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Αγρινίου.
 • Κατε­ρί­να Δρα­κο­ντα­ει­δή, ιδιω­τι­κή υπάλληλος.
 • Γεώρ­γιος Εμμα­νου­η­λί­δης, Πρό­ε­δρος ΔΣ Σωμα­τεί­ου Δια­νο­μέ­ων — Ντε­λί­βε­ρι Ν. Χανίων.
 • Ευάγ­γε­λος Μπα­κας, Μέλος της Διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου Καλα­μά­τας, Εργα­ζό­με­νος στην Καπνο­βιο­μη­χα­νία «Καρέ­λια».
 • Δημή­τρης Ζώντος, μέλος ΔΣ Συν­δι­κά­του Μετάλ­λου Εύβοιας.
 • Γιώρ­γος Ηλιό­που­λος, Πρό­ε­δρος Συν­δι­κά­του Οικο­δό­μων. Νίκος Θεο­φύ­λα­κτος, Πρό­ε­δρος Συν­δέ­σμου Εργα­το­τε­χνι­τών Οικο­δό­μων Κέρκυρας.
 • Σπύ­ρος Καντα­ρέ­λης, Πρό­ε­δρος Κερ­κυ­ραϊ­κού Συν­δέ­σμου Ιδιω­τι­κών Υπαλλήλων.
 • Σπυ­ρί­δων Καου­ρης, Αντι­πρό­ε­δρος Οικο­δό­μων Ν. Πρέβεζας.
 • Χαρά­λα­μπος Καρα­κί­τσος, Μέλος του ΔΣ Σωμα­τεί­ου Μηχα­νι­κών Αυτο­κι­νή­των Ν. Χανί­ων και μέλος του ΔΣ ΟΕΒΕΝΧ.
 • Ειρή­νη Καρα­μή­τρου, μέλος ΔΣ ΣΕΤΗΠ.
 • Γιάν­νης Καρα­νι­κό­λας, Πρό­ε­δρος Συν­δι­κά­του Κλω­στο­ϋ­φα­ντουρ­γί­ας — Ιμα­τι­σμού — Δέρ­μα­τος Ν. Αττικής.
 • Κων­στα­ντί­να Κατσα­βα­ρου, Μέλος Ι/Υ Ν. Πρέβεζας.
 • Νατάσ­σα Κίλι­μπα, Αναπ. γραμ­μα­τέ­ας Συν­δι­κά­του Μετάλ­λου Εύβοιας.
 • Θανά­σης Κολι­ζέ­ρας, πρό­ε­δρος Συν­δι­κά­του Γάλα­κτος — Τρο­φί­μων — Ποτών Αργο­λί­δας και μέλος της Διοί­κη­σης της Ομο­σπον­δί­ας Γάλα­κτος — Τρο­φί­μων — Ποτών.
 • Ευγε­νία Κολυ­βα, Πρό­ε­δρος Συν­δέ­σμου Συνε­ται­ρι­στι­κών Υπαλ­λή­λων Λευκάδας.
 • Χρή­στος Κοντά­ρας, μέλος ΕΕ ΔΣ Συν­δι­κά­του Μετάλ­λου Εύβοιας.
 • Νώντα­ςΚο­ντο­πριας, Πρό­ε­δρος Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στα Ξενο­δο­χεία, Εστια­τό­ρια & Συνα­φή Επαγ­γέλ­μα­τα Λευ­κά­δας — Βόνιτσας.
 • Στρά­τος Κουρ­τζα­νί­δης, πρό­ε­δρος ΣΕΤΗΠ. Ειρή­νη Κυριαζή,Γραμματέας Ι/Υ Ν. Πρέβεζας.
 • Πανα­γιώ­της Κυρ­τσιάς, Πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργατ/λων Πτη­νο­τρο­φι­κού Συνε­ται­ρι­σμού Αρτας και γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του Εργα­τι­κού Κέντρου Αρτας.
 • Πανα­γιώ­της Κώτσης, Μέλος της διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου Αρτας.
 • Διο­νύ­σης Κωφός, Ταμί­ας ΣΕΤΗΠ.
 • Γιάν­νης Λασθιω­τά­κης, Γραμ­μα­τέ­ας Συν­δέ­σμου Εργα­το­τε­χνι­τών Οικο­δό­μων Κέρκυρας.
 • Βασι­λι­κή Λεμο­νή Σκαρ­πα­λε­τζου, Ανα­πλ. γεν. γραμ­μα­τέ­ας ΣΕΤΗΠ.
 • Λεω­νί­δας Λεο­ντά­ρης, Πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στην Αρχαιο­λο­γία Αρτας.
 • Στά­θης Λου­κά­κης, Πρό­ε­δρος του Συν­δι­κά­του Οικο­δό­μων Ρεθύ­μνου και μέλος του ΔΣ του Εργα­τι­κού Κέντρου Ρεθύμνου.
 • Δημή­τρης Λύκας,Πρόεδρος του Σωμα­τεί­ου Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Αρτας και μέλος της Διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου Αρτας.
 • Αθα­νά­σιος Μαντούσης,Πρόεδρος Σωμα­τεί­ου Οδη­γών Ν. Πρέβεζας.
 • Χάρης Μάστο­ρας, Μέλος ΔΣ του Συλ­λό­γου Επαγ­γελ­μα­τιών Λογι­στών Κέρκυρας.
 • Χρή­στος Ματαράγκας,Πρόεδρος Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στην Ενέρ­γεια Νομών Αττι­κής — Βοιω­τί­ας — Ευβοί­ας — Κορινθίας.
 • Αθη­νά Μαυ­ρο­κέ­φα­λου, Ταμί­ας Ι/Υ Ν. Πρέβεζας.
 • Πανα­γιώ­της Μιχαη­λί­δης, Πρό­ε­δρος Επι­χει­ρη­σια­κού Σωμα­τεί­ου «Μπέ­ριν­γκερ».
 • Διο­νύ­σιος Μπα­λα­δή­μας, Πρό­ε­δρος Οικο­δό­μων Ν. Πρέβεζας,
 • Μιχά­λης Μπέλ­λας, γραμ­μα­τέ­ας ΣΕΤΗΠ. Λίζα Μπό­ντη, Γραμ­μα­τέ­ας Κερ­κυ­ραϊ­κού Συν­δέ­σμου Ιδιω­τι­κών Υπαλλήλων.
 • Γιώρ­γος Ντο­κο­μές, Μέλος της διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου Αρτας.
 • Γιώρ­γος Ντου­ντού­μης, Πρό­ε­δρος Ενω­σης Οικο­δό­μων Αιτωλοακαρνανίας.
 • Δημή­τριος Ντού­σης, Μέλος της διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου Αρτας.
 • Νίκος Ξουράφης,Πρόεδρος Εργα­τι­κού Κέντρου Πειραιά.
 • Πελα­γία Ουζούνη,Αντιπρόεδρος ΣΕΤΗΠ.
 • Βασί­λης Παπα­γε­ωρ­γί­ου, Αντι­πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Επαγ­γελ­μα­τιών Λογι­στών Κέρκυρας.
 • Γιώρ­γος Παπα­διώ­της, Πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Επαγ­γελ­μα­τιών Οδη­γών Αρτας. Βασί­λης Παρα­σκευό­που­λος, Πρό­ε­δρος Πανελ­λή­νιου Μου­σι­κού Συλλόγου.
 • Αλέ­κος Περ­ρά­κης, Πρό­ε­δρος Συν­δι­κά­του Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Τηλε­πι­κοι­νω­νιών και Πλη­ρο­φο­ρι­κής νομού Αττικής.
 • Γιάν­νης Πιέρ­ρης, Μέλος ΔΣ του Συλ­λό­γου Επαγ­γελ­μα­τιών Λογι­στών Κέρκυρας.
 • Σωτή­ρης Που­λι­κό­γιαν­νης, Πρό­ε­δρος Συν­δι­κά­του Μετάλ­λου Αττι­κής. Γεώρ­γιος Που­μπης, Πρό­ε­δρος Ι/Υ Ν. Πρέβεζας.
 • Σπύ­ρος Ραρής, Πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Φορ­τη­γών ΔΧ Κέρ­κυ­ρας. Ιωάν­νης Σιω­ζης, Αντι­πρό­ε­δρος Ι/Υ Ν. Πρέβεζας.
 • Λαμπρί­να Σκορίλα,Πρόεδρος του Σωμα­τεί­ου Επι­σι­τι­σμού Αρτας και μέλος της Διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου Αρτας.
 • Πανα­γιώ­της Σπη­λιώ­της, Πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων «Μου­ρί­κη ΑΕ» και μέλος της Διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου Κορίνθου.
 • Στά­θης Σταθουλόπουλος,Πρόεδρος Συν­δι­κά­του Φαρ­μά­κου, Καλ­λυ­ντι­κού και συνα­φών επαγ­γελ­μά­των Ν. Αττι­κής — Πει­ραιά και Νήσων.
 • Γιώρ­γος Στε­φα­νά­κης, Πρό­ε­δρος Συν­δι­κά­του Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Επι­σι­τι­σμού — Του­ρι­σμού — Ξενο­δο­χεί­ων Αττικής.
 • Θεό­φι­λος Στε­φα­νί­δης, μέλος ΔΣ ΣΕΤΗΠ.
 • Γιάν­νης Σχοι­νάς, Πρό­ε­δρος Κλα­δι­κού Συν­δι­κά­του Γάλα­κτος, Τρο­φί­μων, Ποτών Αττι­κής και Πρό­ε­δρος Επι­χει­ρη­σια­κού Σωμα­τεί­ου «Tasty».
 • Νίκος Τζώρτζης,Πρόεδρος Συν­δέ­σμου Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων ΑΕ και Γρα­φεί­ων Αθήνας.
 • Πέτρος Τσα­πρα­λής, πρώ­ην Πρό­ε­δρος του Εργα­τι­κού Κέντρου Καλα­μά­τας. Κων­στα­ντί­νος Τσια­τού­ρας, Ιδιω­τι­κός υπάλληλος.
 • Κώστας Τσιά­φης, Πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Βοη­θών Φαρ­μα­κεί­ων και ΦαρμακοϋπαλλήλωνΑρτας.
 • Λαμπρι­νή Τσι­μπλο­κού­κου, Μέλος της διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου Αρτας.
 • Θανά­σης Φωτόπουλος,Πρόεδρος Κλα­δι­κού Συν­δι­κά­του Τύπου και Χάρ­του Αττικής.
 • Πανα­γιώ­της Χαϊ­νάς, Πρό­ε­δρος Επι­χει­ρη­σια­κού Σωμα­τεί­ου «ΕΒΓΑ».
 • Μανώ­λης Χαλε­πης, Πρό­ε­δρος Συλ­λό­γου Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Λευ­κά­δας — Βόνιτσας.
 • Ιάκω­βος Χαραλάμπους,ιδιωτικός υπάλληλος.
 • Βαγ­γέ­λης Χήρας, Πρό­ε­δρος Συν­δι­κά­του Οικο­δό­μων Αρτας, Α’ Αντι­πρό­ε­δρος του Εργα­τι­κού Κέντρου Αρτας.
 • Βάντα­Α­γά­κου, Μέλος ΔΣ Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Περι­φέ­ρειας Αττι­κής. Αθα­νά­σιος Αθα­να­σό­που­λος, Πρό­ε­δρος Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Μεσσηνίας.
 • Πανα­γιώ­τα Αλε­ξο­πού­λου, Εργα­ζό­με­νη στη ΔΕΥΑ Καλαμάτας.
 • Γιάν­νης Ανδρε­α­δέλ­λης, Μέλος ΔΣ Ομο­σπον­δί­ας Συλ­λό­γων Υπαλ­λή­λων Αιρε­τών Περι­φε­ρειών Ελλά­δας (ΟΣΥΑΠΕ) και μέλος ΔΣ Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Περι­φέ­ρειας Αττικής.
 • Μαρία Αρα­βα­ντι­νού, Δημο­τι­κός υπάλληλος.
 • Γιώρ­γος Βασι­λειά­δης, Προϊ­στά­με­νος στον ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ), επι­κε­φα­λής του ψηφο­δελ­τί­ου «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» για τις εκλο­γές του Υπη­ρε­σια­κού Συμβουλίου.
 • Νότα Βασιλοπούλου,Πρόεδρος Πανελ­λή­νιου Συλ­λό­γου Εργα­ζο­μέ­νων ΟΓΑ (ΟΠΕΚΑ — ΕΦΚΑ Αγροτών).
 • Μαρ­γα­ρί­τα Γεωρ­γιά­δου, Γενι­κή γραμ­μα­τέ­ας ΔΣ ΟΣΕΑΔΕ (Ομο­σπον­δία Συλ­λό­γων Εργα­ζο­μέ­νων Απο­κε­ντρω­μέ­νων Διοι­κή­σε­ων Ελλάδας).
 • Ολγα­Γιαν­να­κι­τσί­δου, Γραμ­μα­τέ­ας Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Αχαΐας.
 • Πολυ­ξέ­νη Γκιού­ρη, Διοι­κη­τι­κός υπάλ­λη­λος ΕΛΤΑ. Βαγ­γέ­λης Γκου­δι­νά­κης, Επό­πτης Δημό­σιας Υγεί­ας Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, μέλος ΔΕ ΤοΤ Θεσ­σα­λο­νί­κης Συλ­λό­γου Εργα­ζο­μέ­νων Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακεδονίας.
 • Σωτή­ρης Δοξα­κί­δης, Μέλος ΓΣ Ομο­σπον­δί­ας Συλ­λό­γων Υπαλ­λή­λων Αιρε­τών Περι­φε­ρειών Ελλά­δας (ΟΣΥΑΠΕ) και μέλος ΔΣ Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Περι­φέ­ρειας Αττικής.
 • Αλέ­ξης Δρό­σος, Ταμί­ας Ομο­σπον­δί­ας Συλ­λό­γων Εργα­ζο­μέ­νων Απο­κε­ντρω­μέ­νων Διοι­κή­σε­ων Ελλά­δας (ΟΣΕΑΔΕ) και Πρό­ε­δρος Συλ­λό­γου Εργα­ζο­μέ­νων Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης Αττικής.
 • Αλκης Ζαβερ­δι­νός, Μέλος ΔΣ Ομο­σπον­δί­ας Συλ­λό­γων Υπαλ­λή­λων Αιρε­τών Περι­φε­ρειών Ελλά­δας (ΟΣΥΑΠΕ) και μέλος ΔΣ Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Περι­φέ­ρειας Αττικής.
 • Θανά­σης Ζαφει­ρό­που­λος, Νοση­λευ­τής Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, μέλος ΔΣ Συλ­λό­γου Εργα­ζο­μέ­νων Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακεδονίας.
 • Τάσος Ζερ­βός, Πρό­ε­δρος ΣΥΑΤ (Σύλ­λο­γος Υπαλ­λή­λων Ασφα­λι­στι­κών Ταμεί­ων) και μέλος ΔΣ Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Προ­σω­πι­κού Οργα­νι­σμών Κοι­νω­νι­κής Πολι­τι­κής (ΠΟΠΟΚΠ).
 • Γρη­γό­ρης Ζου­λού­μης, ΔΣ Συλ­λό­γου Εργα­ζο­μέ­νων Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης, ΜΘ/περιοχή Κ‑Μ, Αιρε­τό μέλος στο ΥΣ (υπαλ­λή­λων ΙΔΑΧ) της ΑΔΜΘ.
 • Ηλί­ας Ζου­μπού­λης, Πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Εφο­ρια­κών Δ. Μακεδονίας.
 • Μαρία Ζουρ­μπά­κη, Πρό­ε­δρος Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Ρεθύμνου.
 • Γιώρ­γος Ηλιό­που­λος, Μέλος ΔΣ Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Περι­φέ­ρειας Αττικής.
 • Θεό­δω­ρος Μακρυ­νιώ­της, Μέλος ΔΣ Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων ΔΕΥΑ Μεσσηνίας.
 • Απο­στό­λης Θέρ­μος, Πρό­ε­δρος Συν­δι­κά­του Εργα­ζο­μέ­νων ΟΤΑ Ν. Λευκάδας.
 • Παύ­λος Ιακω­βί­δης, Γεω­λό­γος Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακεδονίας.
 • Γαβρι­ήλ Ιωαν­νί­δης, Πρό­ε­δρος Ομο­σπον­δί­ας Συλ­λό­γων Εργα­ζο­μέ­νων Απο­κε­ντρω­μέ­νων Διοι­κή­σε­ων Ελλά­δας (ΟΣΕΑΔΕ) και μέλος ΔΣ Συλ­λό­γου Εργα­ζο­μέ­νων Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης Αττικής.
 • Βαγ­γέ­λης Καζά­κος, Γραμ­μα­τέ­ας Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Περι­φέ­ρειας Αττικής.
 • Ανδρέ­ας Καλαϊ­τζά­κης, Μέλος ΔΣ Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Ρεθύμνου.
 • Φοί­βος Καπερώνης,μέλος ΔΣ Ενω­σης Ελεγ­κτών Ενα­έ­ριας Κυκλο­φο­ρί­ας Ελλά­δας (ΕΕΕΚΕ).
 • Χρό­νης Καρα­γε­ωρ­γί­ου, Συν­δι­κα­λι­στής — πρώ­ην μέλος ΔΣ Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Εβρου.
 • Μάριος Καραθανάσης,ΔΣΟΣΕΑΔΕ (Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης Ελλά­δας), Πρό­ε­δρος ΔΣ Συλ­λό­γου Εργα­ζο­μέ­νων ΑΔ.
 • Γιώ­τα Κίτσου,Γραμματέας Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Προ­σω­πι­κού Οργα­νι­σμών Κοι­νω­νι­κής Πολι­τι­κής (ΠΟΠΟΚΠ).
 • Γιάν­νης Κόκιος, Γραμ­μα­τέ­ας Συλ­λό­γου Εργα­ζο­μέ­νων Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης Αττικής.
 • Σωτη­ρία Κοκο­βιά­δου, Ταμί­ας Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Περι­φέ­ρειας Αττικής.
 • Θωμάς Κονά­κης, Ταμί­ας ΔΣ ΟΤΑ Ν. Πρέβεζας.
 • Κυριά­κος Κοντού­δης, Μέλος ΓΣ Ομο­σπον­δί­ας Συλ­λό­γων Υπαλ­λή­λων Αιρε­τών Περι­φε­ρειών Ελλά­δας (ΟΣΥΑΠΕ) και μέλος ΔΣ Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Περι­φέ­ρειας Αττικής.
 • Σωτη­ρία Κορ­κί­δου, μέλος ΔΣ Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Περι­φέ­ρειας Αττικής.
 • Αντώ­νης Κου­ρού­κλης, Πρό­ε­δρος Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Προ­σω­πι­κού Οργα­νι­σμών Κοι­νω­νι­κής Πολι­τι­κής (ΠΟΠΟΚΠ).
 • Πανα­γιώ­της Κου­φα­λά­κος, Πρό­ε­δρος Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στις ΔΕΥΑ Μεσ­ση­νί­ας, μέλος Διοί­κη­σης ΕΚ Καλαμάτας.
 • Γεώρ­γιος Κρε­με­ζης, Αντι­πρό­ε­δρος Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στις ΔΕΥΑ Μεσσηνίας.
 • Σπύ­ρος Κων­στα­ντάς, Πρό­ε­δρος Συν­δι­κά­του Εργα­ζο­μέ­νων α’ και β΄ βαθ­μού Αυτο­διοί­κη­σης Περι­φέ­ρειας Αττι­κής (ΟΤΑ).
 • Πέτρος Λελο­βί­της, Μέλος ΓΣ ΠΟΕ-ΟΤΑ, μέλος ΔΣ ΟΤΑ Ν. Πρέβεζας.
 • Στέρ­γιος Λιά­μπας, Πρό­ε­δρος του ΝΤ Γρε­βε­νών της ΑΔΕΔΥ.
 • Πανα­γιώ­της Λυμπέ­ρης, Γραμ­μα­τέ­ας Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Μεσσηνίας.
 • Βασι­λι­κή Μαμα­λού­δη, Μέλος ΔΣ Ομο­σπον­δί­ας Συλ­λό­γων Υπη­ρε­σί­ας Πολι­τι­κής Αερο­πο­ρί­ας (ΟΣΥΠΑ).
 • Γεώρ­γιος Μησιρ­λης, Πρό­ε­δρος ΔΣ ΟΤΑ Ν. Πρέ­βε­ζας, Πρό­ε­δρος ΝΤ ΑΔΕΔΥ Ν. Πρέβεζας.
 • Παυ­λί­να Μιχα­λο­πού­λου, Κτη­νί­α­τρος Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακεδονίας.
 • Γεώρ­γιος Μπαϊ­κος, Εργα­ζό­με­νος στη ΔΕΥΑ Καλαμάτας.
 • Γιώρ­γος Μπα­κο­γιώρ­γος, Γραμ­μα­τέ­ας Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Ευρυ­τα­νί­ας. Αννα­Μπά­μπα, Γεω­λό­γος Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακεδονίας.
 • Πανα­γιώ­της Νικο­λό­που­λος, Εργα­ζο­με­νος στη ΔΕΥΑ Καλαμάτας.
 • Πανα­γιώ­της Ντό­ντος, Μέλος ΓΣ Ομο­σπον­δί­ας Συλ­λό­γων Υπαλ­λή­λων Αιρε­τών Περι­φε­ρειών Ελλά­δας (ΟΣΥΑΠΕ) και μέλος ΔΣ Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Περι­φέ­ρειας Αττικής.
 • Γεώρ­γιος Ντου­ντού­μης, Μέλος ΓΣ Ομο­σπον­δί­ας Συλ­λό­γων Υπαλ­λή­λων Αιρε­τών Περι­φε­ρειών Ελλά­δας (ΟΣΥΑΠΕ) και μέλος ΔΣ Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Αχαΐας.
 • Αλέ­κος Ουγγρίνος,Γεωπόνος Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, μέλος ΔΕ ΤοΤ Πέλ­λας Συλ­λό­γου Εργα­ζο­μέ­νων Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακεδονίας.
 • Αριά­δνη Παγα­νέ­λη, Μέλος ΓΣ Ομο­σπον­δί­ας Συλ­λό­γων Υπαλ­λή­λων Αιρε­τών Περι­φε­ρειών Ελλά­δας (ΟΣΥΑΠΕ) και μέλος ΔΣ Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Περι­φέ­ρειας Αττικής.
 • Δημή­τριος Παγω­νί­δης, Ταμί­ας Ομο­σπον­δί­ας Συλ­λό­γων Υπαλ­λή­λων Αιρε­τών Περι­φε­ρειών Ελλά­δας (ΟΣΥΑΠΕ) και μέλος ΔΣ Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Εβρου.
 • Βίρ­να Πανο­πού­λου, Μέλος ΔΣ Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Ασφα­λι­στι­κών Ταμείων.
 • Γιάν­νης Παπα­διάς, ΔΣ ΟΣΕΑΔΕ (Ομο­σπον­δία Συλ­λό­γων Εργα­ζο­μέ­νων Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης Ελλά­δας), ΔΣ Συλ­λό­γου Εργα­ζο­μέ­νων ΑΔΜ Ηπεί­ρου — Δυτ. Μακεδονίας.
 • Αντώ­νης Παπα­δό­που­λος, Για­τρός Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακεδονίας.
 • Κων­στα­ντί­νος Πατσης, Μέλος ΔΣ ΟΤΑ Ν. Πρέβεζας.
 • Χρή­στος Παυ­λί­δης, Επό­πτης Δημό­σιας Υγεί­ας Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας. Αικα­τε­ρί­νη Παχη, Εργα­ζό­με­νη στη ΔΕΥΑ Καλαμάτας.
 • Αγγε­λος Περι­βο­λά­ρης, Πολι­τι­κός Μηχα­νι­κός, υπάλ­λη­λος ΠΕ Φλώρινας.
 • Δημή­τρης Πεσλής, ΔΣ Συλ­λό­γου Εργα­ζο­μέ­νων ΑΔΜ Ηπεί­ρου — Δυτ. Μακεδονίας.
 • Αντώ­νης Ραλλάτος,ΔΣΟΣΕΑΔΕ (Ομο­σπον­δία Συλ­λό­γων Εργα­ζο­μέ­νων Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης Ελλά­δας), ΔΣ Πανελ­λή­νιας Ενω­σης Δασο­λό­γων Δημ. Υπαλ­λή­λων (ΠΕΔΔΥ).
 • Αλί­κη Ρου­με­λιώ­του, Ταμί­ας Συλ­λό­γου Εργα­ζο­μέ­νων Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης Αττικής.
 • Κάκια Σαρα­ντο­πού­λου, Μέλος ΔΣ Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Περι­φέ­ρειας Αττι­κής και Πρό­ε­δρος Επι­τρο­πής Υγεί­ας και Ασφάλειας.
 • Σοφία Πουρ­να­ρα, Εργα­ζό­με­νη στη ΔΕΥΑ Καλαμάτας.
 • Κώστας Σταμάτης,Διοικητικός Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, μέλος ΓΣ Ομο­σπον­δί­ας Συλ­λό­γων Υπαλ­λή­λων Αιρε­τών Περι­φε­ρειών Ελλά­δας (ΟΣΥΑΠΕ).
 • Νατά­σα Σταμ­κο­πού­λου, Κτη­νί­α­τρος Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, μέλος ΔΣ Συλ. Εργα­ζο­μέ­νων ΠΚΜ, μέλος ΔΣ Ομο­σπον­δί­ας Συλ­λό­γων Υπαλ­λή­λων Αιρε­τών Περι­φε­ρειών Ελλά­δας (ΟΣΥΑΠΕ), μέλος ΔΕ Παραρ­τή­μα­τος ΠΕΚΔΥ.
 • Ειρή­νη Στε­βή, Μέλος ΔΣ Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Περι­φέ­ρειας Αττικής.
 • Σταυ­ρού­λα Στρα­βα­κου, Γραμ­μα­τέ­ας Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων ΔΕΥΑ­Μεσ­ση­νιας. Χρή­στος Τζα­νες, Μέλος ΔΣ Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων ΔΕΥΑΜεσσηνιας.
 • Εύα Τζι­φά­κη, Μέλος ΔΣ Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Ρεθύμνου.
 • Λευ­τέ­ρης Τηγα­νού­ριας, ΔΣ Συλ­λό­γου Εργα­ζο­μέ­νων ΑΔΜΘ/περιοχή Θρά­κης. Πανα­γιώ­της Τηλι­κί­δης, Εργά­της Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακεδονίας.
 • Αθα­νά­σιος Τρια­ντος, Εργα­ζό­με­νος στη ΔΕΥΑ Καλαμάτας.
 • Μαρία Τσαμούρη,Γραμματέας Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Ασφα­λι­στι­κών Ταμείων.
 • Ολγα Τσε­χε­λί­δου, Γεω­πό­νος ΠΚΜ, μέλος ΔΕ ΤοΤ Ημα­θί­ας Συλ­λό­γου Εργα­ζο­μέ­νων Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακεδονίας.
 • Γεώρ­γιος Τσιγ­γα­νος, Ταμί­ας Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στις ΔΕΥΑ Μεσσηνίας.
 • Κατε­ρί­να Τσι­λο­φί­τη, (Υπάλ­λη­λος ΕΦΚΑ) μέλος ΔΣ Πανελ­λή­νιου Συλ­λό­γου Εργα­ζο­μέ­νων ΟΓΑ.
 • Σοφία Τσιορ­βά, ΔΕ Η/Υ Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακεδονίας.
 • Γιώρ­γος Τσο­νί­δης, ΤΕ Γεω­πό­νος Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακεδονίας.
 • Αλε­ξάν­δρα Φραγγελάκη,Γραμματέας Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Ρεθύμνου.
 • Γεωρ­γία Χαι­ρε­τά­κη, Αντι­πρό­ε­δρος Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Ρεθύμνου.
 • Γεώρ­γιος Χαμουκαρίδης,Συνδικαλιστής, πρώ­ην μέλος ΔΣ Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Εβρου.
 • Μαρία Χου­λια­ρέα, Μέλος ΤΔ Παραρ­τή­μα­τος Ανα­το­λι­κής Αττι­κής Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Περι­φέ­ρειας Αττικής.
 • Φωτει­νή Χρυ­σο­χοϊ­δου, Μέλος ΔΣ Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Εβρου.
 • Γιώρ­γος Ψαράς, Κτη­νί­α­τρος Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, μέλος ΔΣ ΤοΤ Θεσ­σα­λο­νί­κης Συλ. Εργα­ζο­μέ­νων ΠΚΜ, μέλος ΔΣ Πανελ­λή­νιας Ενω­σης Κτη­νιά­τρων Δημο­σί­ων Υπαλ­λή­λων (ΠΕΚΔΥ).
 • Φωτει­νή Αγγκου, μέλος ΔΣ «Ιππο­κρά­τειου» ΓΝΘ.
 • Μαί­ρη Αγρο­γιάν­νη, Επι­κου­ρι­κή Παθο­λό­γος ΤΕΠ COVID-19 Νοσο­κο­μεί­ου Νικαιας, Μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ, Μέλος ΔΣ Συλ­λό­γου Εργα­ζο­μέ­νων Κρα­τι­κού Νοσο­κο­μεί­ου Νίκαιας, Μέλος ΔΣ Ιατρι­κού Συλ­λό­γου Πειραιά.
 • Αθα­νά­σιος Αθα­να­σιά­δης, Αντι­πρό­ε­δρος Ένω­σης Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Καρ­δί­τσας, Παθο­λό­γος Ογκο­λό­γος, Διευ­θυ­ντής Παθο­λο­γι­κής Ογκο­λο­γι­κής Κλι­νι­κής ΓΝ Λάρισας.
 • Αννα Αθα­να­σιά­δου, Πρό­ε­δρος Σωμα­τεί­ου Προ­σω­πι­κού κλι­νι­κής «Γαλη­νος», γραμ­μα­τέ­ας Συλ­λό­γου Προ­σω­πι­κού Ιδιω­τι­κών Κλι­νι­κών και Ιδιω­τι­κών Εργα­στη­ρί­ων Β. Ελλά­δας και μέλος ΔΣ ΟΣΝΙΕ.
 • Κώστας Αθα­να­σί­ου, Πρό­ε­δρος Ενω­σης Για­τρών Νοσο­κο­μεί­ου και ΚΥ Ν. Καρ­δί­τσας Διευ­θυ­ντής Τμή­μα­τος Αιμο­δο­σί­ας Νοσο­κο­μεί­ου Καρδίτσας.
 • Μαρί­να Ακρι­τί­δου, μέλος ΔΣ Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων «Θεα­γέ­νειου» Αντι­καρ­κι­νι­κού Νοσοκομείου.
 • Γιώ­τα Αλα­τζά, μέλος ΔΣ «Ιππο­κρά­τειου» ΓΝΘ. Θοδω­ρής Αλο­νι­στιώ­της, Ειδι­κός Παθο­λό­γος, μέλος Γενι­κού Συμ­βου­λί­ου ΟΕΝΓΕ.
 • Κων­στα­ντί­να Ανδρούτσου,μέλος ΔΣ Εργα­ζο­μέ­νων Γενι­κού Νοσο­κο­μεί­ου Χαλκίδας.
 • Μάνος Αντω­νά­κης, Επι­με­λη­τής Β’ Πνευ­μο­νο­λό­γος, Πρό­ε­δρος Ενω­σης Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Κέρκυρας.
 • ΜπάμπηςΑποστολίδης,Παιδίατρος, Διευ­θυ­ντής ΕΣΥ, Πρό­ε­δρος Ενω­σης Νοσο­κο­μεια­κών Ιατρών Πέλ­λας — ΕΝΙΠ.
 • Μάκης Αρα­βα­νης, Επι­με­λη­τής Α’ Παθο­λο­γί­ας ΓΝΑρ­κα­διας, μέλος ΓΣΟΕΝΓΕ.
 • Αθα­νά­σιος Βασιλόπουλος,Παιδίατρος — Εντα­τι­κο­λό­γος, Πρώ­ην διευ­θυ­ντής στη Μονά­δα Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας Παι­διού του Νοσο­κο­μεί­ου «Αγλα­ΐα Κυρια­κού», Συντα­ξιού­χος για­τρός του ΕΣΥ, Καλαμάτα.
 • Χρή­στος Βεργίνης,Πρόεδρος Συλ­λό­γου Εργα­ζο­μέ­νων Νοσο­κο­μεί­ου Λευκάδας.
 • Κώστας Βόμ­βας, Μέλος ΔΣ Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Συλ­λό­γων Εθε­λο­ντών Αιμο­δο­τών (ΠΟΣΕΑ).
 • Αλέ­κος Βου­νά­σης, για­τρός — μέλος του ΔΣ Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων Νοσο­κο­μεί­ου Σπάρτης.
 • Γιώρ­γος Βράτζιας,μέλος ΔΣ ΟΣΘ. Εκτο­ρα­ςΓά­ζος, Επι­με­λη­τής Β’ Γυναι­κο­λό­γος, Γραμ­μα­τέ­ας Ενω­σης Για­τρών Καρδίτσας.
 • Γιάν­νης Γαλανόπουλος,Επικουρικός Για­τρός Ορθο­πε­δι­κής, μέλος Εκτε­λε­στι­κής Γραμ­μα­τεί­ας ΟΕΝΓΕ, μέλος ΔΣ Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων Νοσο­κο­μεί­ου «Θριά­σιο».
 • Ελέ­νη Γατσα, Ταμί­ας ΕΙΝΚΥΝΤ, Επι­με­λή­τρια Α’ Αιμα­το­λο­γί­ας ΓΝ Τρι­κά­λων. Αγγε­λο­ςΓια­λα­μάς, Μαιευ­τή­ρας Γυναι­κο­λό­γος, Καλαμάτα.
 • Αννυ­Για­μου­ρί­δου, μέλος ΔΣ Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων «Θεα­γε­νειου».
 • Ιωάν­νης Γκα­μπρά­νης, Παθο­λό­γος Διευ­θυ­ντής ΕΣΥ Υπεύ­θυ­νος Κλι­νι­κής COVID-19 Γενι­κού Νοσο­κο­μεί­ου Λάρισας.
 • Αθη­νά Γραμ­μα­τι­κο­πού­λου, Γραμ­μα­τέ­ας ΔΣ του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων «Θεα­γέ­νειου». Χρή­στος Δάβου­λος, Επι­κου­ρι­κός Παθο­λό­γος Πανε­πι­στη­μια­κό Νοσο­κο­μείο Πάτρας, Μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ.
 • Κατε­ρί­να Δάγκου, μέλος ΔΣ Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων νοσο­κο­μεί­ου «Αγ. Δημήτριος».
 • Γιώρ­γος Δάτσης, μέλος ΔΣ Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων Νοσο­κο­μεί­ου «Αγ. Δημήτριος».
 • Γεωρ­γία Δου­μά­νη-Κορ­κα, Αγρο­τι­κή Για­τρός Γραμ­μα­τέ­ας Ενω­σης Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Αρκαδίας.
 • Γεώρ­γιος Ζελε­λί­δης, Διευ­θυ­ντής Ακτι­νο­λό­γος, Πρό­ε­δρος Ενω­σης Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Θήβας.
 • Γιάν­νης Ιωαν­νί­δης, μέλος ΔΣ Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων ΨΝΘ.
 • Πανα­γιώ­της Ιωαν­νί­δης, Αγρο­τι­κός Για­τρός Πρό­ε­δρος Ενω­σης Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Αρκαδίας.
 • Χρή­στος Καρα­χρή­στος, Ειδι­κευό­με­νος Πνευ­μο­νο­λο­γί­ας ΓΝΘ «Γ. Παπα­νι­κο­λά­ου», γραμ­μα­τέ­ας ΔΣ ΕΝΙΘ.
 • Κων­στα­ντί­νος Καρ­κα­λε­τσης, Ειδι­κευό­με­νος Ψυχια­τρι­κής ΨΝΘ, Μέλος του ΔΣ ΕΝΙΘ.
 • Κων­στα­ντία Κατσά­νου, Αντι­πρό­ε­δρος ΕΙΚΥΝ. Τρι­κά­λων — Επι­με­λη­τής Α’ Γενι­κής Οικογ. Ιατρι­κής ΚΥ Πύλης, Μετα­κι­νού­με­νη στο ΤΕΠΓΝ Τρικάλων.
 • Αθα­νά­σιος Κίτσος, Νεφρο­λό­γος ΕΑ ΠΓΝΙ, εργα­ζό­με­νος και στη ΜΕΛ‑4 κορο­νοϊ­ού — μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΗ.
 • Κων­στα­ντί­νος Κυρ­λας, Επι­με­λη­τής Καρ­διο­λό­γος Α ΓΝ Πρέ­βε­ζας, Μέλος Γενι­κού Συμ­βου­λί­ου ΟΕΝΓΕ, μέλος του ΔΣ. Κων­στα­ντί­νος Κύρ­λας, Καρ­διο­λό­γος επιμ Α’ Γενι­κός σύμ­βου­λος ΟΕΝΓΕ.
 • Σωτη­ρία Κωλέτση,γραμματέας του Συλ­λό­γου Εργα­ζο­μέ­νων Νοσο­κο­μεί­ου Πρέ­βε­ζας, Νοσηλεύτρια,
 • Ελλη­Λα­μπρί­δου, μέλος Επι­τρο­πής Υγιει­νής και Ασφά­λειας Εργα­ζο­μέ­νων Νοσο­κο­μεί­ου ΑΧΕΠΑ.
 • Χρύ­σα Μαλιου,Μέλος ΔΣ Συλ­λό­γου Ειδι­κευ­μέ­νων Ιατρών του Νοσο­κο­μεί­ου Καλαμάτας.
 • Φώντας Μανιάς, Ιατρός, μέλος του ΔΣ του Ιατρι­κού Συλ­λό­γου Χανίων.
 • Γιώρ­γος Μητσιά­κος, Ανα­πλη­ρω­τής καθη­γη­τής Νεο­γνο­λο­γί­ας ΑΠΘ, μέλος ΔΣ ΙΣΘ και Συλ­λό­γου Μελών ΔΕΠ Ιατρι­κής ΑΠΘ.
 • Ελέ­νη Μπα­κιρ­λή, μέλος ΔΣ Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων ΑΧΕΠΑ και μέλος Γενι­κού Συμ­βου­λί­ου ΠΟΕΔΗΝ-ΑΔΕΔΥ.
 • Ελέ­νη Μπέλ­λου, Γεν. γραμ­μα­τέ­ας ΕΙΝΚΥΝΤ — Επι­με­λή­τρια Β’ Νευ­ρο­λο­γί­ας ΓΝ Τρικάλων.
 • Νίκος Ντα­φού­λης, Πρό­ε­δρος Ενω­σης Νοσο­κο­μεί­ου και Κέντρων Υγεί­ας Λάρι­σας, Αναι­σθη­σιο­λό­γος Εντα­τι­κο­λό­γος, Επι­με­λη­τής Α’ Τμή­μα Επει­γό­ντων Περι­στα­τι­κών Λάρι­σας, Απο­σπα­σμέ­νος στη ΜΕΘ COVID-19.
 • Βασί­λης Ουραήλογλου,διευθυντής ΜΕΘ Πολυγύρου.
 • Ιωάν­νης Παντου­λά­ρης, Επι­με­λη­τής Α’ ψυχί­α­τρος ΨΝΘ, μέλος του ΔΣ ΕΝΙΘ, μέλος Γενι­κού Συμ­βου­λί­ου ΟΕΝΓΕ.
 • Θανά­σης Παπα­γε­ωρ­γί­ου, Αγρο­τι­κός Για­τρός, Μέλος ΔΣ. Γεωρ­γία Παπα­δα­μου, Πρό­ε­δρος Για­τρών ΕΣΥ και Ειδι­κευό­με­νων Πανε­πι­στη­μια­κού Νοσο­κο­μεί­ου Λάρι­σας, Διευ­θύ­ντρια Τμή­μα­τος Επει­γό­ντων Περι­στα­τι­κών Πανε­πι­στη­μια­κού Νοσο­κο­μεί­ου Λάρισας.
 • Αγγε­λι­κή Παπα­δά­του, Καρ­διο­λό­γος στο Κέντρο Υγεί­ας Ανω Λιοσίων.
 • Ευάγ­γε­λος Παπα­μι­χά­λης, Επι­με­λη­τής Α’ Νευ­ρο­λό­γος Πρό­ε­δρος Ενω­σης Νοσο­κο­μεια­κών Ιατρών Ν. Σερ­ρών, μέλος ΔΣ Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων Νοσο­κο­μεί­ου Σερ­ρών, μέλος ΔΣ Ιατρι­κού Συλ­λό­γου Σερρών.
 • Χαρά­λα­μπος Παπ­πάς, Διευ­θυ­ντής Νεφρο­λό­γος Πανε­πι­στη­μια­κό Νοσο­κο­μείο Ιωαν­νί­νων, γραμ­μα­τέ­ας Ενω­σης Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ηπείρου.
 • Νίκος Παρ­δά­λης, πρό­ε­δρος Συλ­λό­γου Προ­σω­πι­κού Ιδιω­τι­κών Κλι­νι­κών και Ιδιω­τι­κών Εργα­στη­ρί­ων Β. Ελλάδας.
 • Κώστας Παυ­λί­δης, Καρ­διο­λό­γος στο Κέντρο Υγεί­ας Κοζάνης.
 • Ευαγ­γε­λία Ποτό­λια, Ειδι­κευό­με­νη Νεφρο­λο­γί­ας ΓΝ Καβά­λας, Μέλος ΔΣ Ιατρι­κού Συλ­λό­γου Καβά­λας, Μέλος ΔΣ ΕΓΕΣΥΚ.
 • Αφρο­δί­τη Ρέτζιου, Επι­με­λή­τρια Α’ Ψυχια­τρι­κής ΓΝ Ελευ­σί­νας «Θριά­σιο», Πρό­ε­δρος ΟΕΝΓΕ, μέλος ΔΣ Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων Νοσο­κο­μεί­ου «Θριά­σιο».
 • Σοφία Ρούμ­κου, μέλος ΔΣ Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων νοσο­κο­μεί­ου «Παπα­γε­ωρ­γιου».
 • Αργύ­ρης Σανί­δας, Ειδι­κευό­με­νος Γενι­κής Ιατρι­κής, Γραμ­μα­τέ­ας Ενω­σης Πέλλας.
 • Γιώρ­γος Σιδέ­ρης, Ειδι­κευό­με­νος Ιατρός ΩΡΛ — Χει­ρουρ­γι­κής Κεφα­λής — Τρα­χή­λου, Γραμ­μα­τέ­ας Σωμα­τεί­ου Νοσο­κο­μεί­ου «Αττι­κόν», Μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ, Μέλος Γενι­κού Συμ­βου­λί­ου ΟΕΝΓΕ.
 • Ηλί­ας Σιώ­ρας, Διευ­θυ­ντής Καρ­διο­λο­γί­ας ΕΣΥ, Γραμ­μα­τέ­ας Ενω­σης Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Αθή­νας — Πειραιά.
 • Χρή­στος Σκόρδας,Πρόεδρος του Συλ­λό­γου Εθε­λο­ντών Αιμο­δο­τών «Στα­γό­να Ελπίδας».
 • Δήμη­τρα Στα­μα­τέ­λου, Ειδι­κευό­με­νη Παθο­λο­γί­ας ΓΚ Νίκαιας, Μέλος ΕΓ ΟΕΝΓΕ.
 • Συμέ­λα­Τε­μερ­τζί­δου, μέλος ΔΣ Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων νοσο­κο­μεί­ου «Παπα­νι­κο­λα­ου».
 • Γρα­νέτ­τα Ται­νία, μέλος ΔΣ Ιατρι­κού Συλ­λό­γου Εύβοιας.
 • Βάιος Τάσιος, Προ­ε­δρο­ςΕΙΝ­ΚΥΝΤ, εκπρό­σω­πος στην ΟΕΝΓΕ — Επι­με­λη­τής Β’ Γενι­κής Οικο­γε­νεια­κής Ιατρι­κής — ΚΥ Καλα­μπά­κας — Συντο­νι­στής Εκπαί­δευ­σης Γενι­κής Οικο­γε­νια­κής Ιατρι­κής ΓΝ Τρι­κά­λων, Μετα­κι­νού­με­νος στο ΤΕΠΓΝ Τρικάλων.
 • Θανά­σης Τασιού­δης, μέλος ΔΣ Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων νοσο­κο­μεί­ου «Παπα­γε­ωρ­γί­ου».
 • Μαρία Τζί­μα, Πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Εργα­ζο­μέ­νων Νοσο­κο­μεί­ου Πρέ­βε­ζας, Νοσηλεύτρια.
 • Πανα­γιώ­της Τζου­βά­ρας, Αντι­πρό­ε­δρος ΔΣ Εργα­ζο­μέ­νων Γενι­κού Νοσο­κο­μεί­ου Χαλκίδας.
 • Χρι­στί­να Τσια­μα­ντα, Ανα­πλ. γεν. γραμ­μα­τε­α­ςΕΙ­ΚΥΝΤ — Ειδι­κευό­με­νη Γενι­κής Οικογ. Ιατρι­κής ΓΝ Τρικάλων.
 • Δημή­τρης Τσι­μι­λιώ­της, μέλος ΔΣ ΙΣ Εύβοιας.
 • Σταύ­ρος Τσι­ρι­γώ­της, νοση­λευ­τής — γραμ­μα­τέ­ας του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων Νοσο­κο­μεί­ου Μολάων.
 • Γεώρ­γιος Τσου­κα­λάς, Διευ­θυ­ντής Παθο­λο­γί­ας, Υπεύ­θυ­νος Συντο­νι­σμού, Πρό­ε­δρος Ενω­σης Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Λέρου.
 • Πανα­γιώ­της Φαβ­βα­τας, Πρό­ε­δρος Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στο «Ασυ­λο Ανιά­των» Καλαμάτας.
 • Σταύ­ρος Χαλ­βα­τζής, μέλος Γενι­κού Συμ­βου­λί­ου ΕΔΟΘ.
 • Πέτρος Χαλκιάς,πρόεδρος ΔΣ Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων Γενι­κής Κλι­νι­κής και μέλος ΔΣ Συλ­λό­γου Προ­σω­πι­κού Ιδιω­τι­κών Κλι­νι­κών και Ιδιω­τι­κών Εργα­στη­ρί­ων Β. Ελλάδας
 • Κων­στα­ντί­νος Πελε­τί­δης, για­τρός καρ­διο­λό­γος, Δήμαρ­χος Πατρέων
 • Τογιο­πού­λου Τασία, Αντι­δή­μαρ­χος Πατρέων
 • Βίβιαν-Ακρι­βή Σαμού­ρη, Αντι­δή­μαρ­χος Πατρέων
 • Πανα­γιώ­της Πετρό­που­λος, Αντι­δή­μαρ­χος Πατρέων
 • Ευάγ­γε­λος Κατσα­κού­λης, Αντι­δή­μαρ­χος Πατρέων
 • Μαριάν­να Τσί­χλη, περι­φε­ρεια­κή σύμ­βου­λος Αττι­κής, επι­κε­φα­λής της παρά­τα­ξης Ανυ­πό­τα­κτη Αττική
 • Κώστας Τουλ­γα­ρί­δης, περι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος Αττι­κής, επι­κε­φα­λής της παρά­τα­ξης Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή Ανατροπή
 • Μιχά­λης Ρίζος, Παθο­λό­γος Εντα­τι­κο­λό­γος, Πρό­ε­δρος Εργα­ζο­μέ­νων Αττι­κού Νοσο­κο­μεί­ου, μέλος Γενι­κού Συμ­βου­λί­ου ΑΔΕΔΥ
 • Νίκος Παπ­πάς, καλαθοσφαιριστής
 • Πανα­γιώ­της Μελ­λάς, Πρό­ε­δρος Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Πάτρας
 • Γιώρ­γος Καβ­βα­θάς, Προ­έ­δρος ΓΣΕΒΕΕ
 • Δημή­τρης Στρα­τού­λης, πρώ­ην βουλευτής
 • Κώστας Ήσυ­χος, πρώ­ην βουλευτής
 • Νάντια Βαλα­βά­νη, πρώ­ην βουλευτής
 • Στά­θης Λεουν­τσά­κος, πρώ­ην βουλευτής
 • Θανά­σης Πετρά­κος, πρώ­ην βουλευτής
 • Νίκος Χου­ντής, πρώ­ην ευρωβουλευτής
 • Τσί­πρας Αλέ­ξης, Πρό­ε­δρος ΣΥΡΙ­ΖΑ-Προ­ο­δευ­τι­κή Συμ­μα­χία, βουλευτής
 • Αβρα­μά­κης Ελευ­θέ­ριος, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Αγα­θο­πού­λου Ειρή­νη, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Αθα­να­σί­ου Αθα­νά­σιος (Νάσος) βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ,
 • Αλε­ξιά­δης Τρύ­φω­νας, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Αμα­να­τί­δης Ιωάν­νης, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Ανα­γνω­στο­πού­λου Αθα­να­σία (Σία), βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Απο­στό­λου Ευάγγελος,βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
 • Αρα­χω­βί­της Σταύ­ρος. βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Αυγέ­ρη Θεο­δώ­ρα (Δώρα), βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Αυλω­νί­της Αλέ­ξαν­δρος – Χρή­στος, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Αχτσιό­γλου Ευτυ­χία (Έφη), βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Βαγε­νά Άννα, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Βαρ­δά­κης Σωκράτης,βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
 • Βαρε­μέ­νος Γεώρ­γιος, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Βασι­λι­κός Βασί­λης. βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Βερ­ναρ­δά­κης Χρι­στό­φο­ρος, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Βέτ­τα Καλ­λιό­πη, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Βίτσας Δημή­τριος, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Βού­τσης Νικό­λα­ος, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Γερο­βα­σί­λη Όλγα, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Γιαν­νού­λης Χρή­στος, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Γκα­ρά Ανα­στα­σία (Νατά­σα), βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Γκιό­λας Ιωάν­νης, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Δρα­γα­σά­κης Ιωάν­νης, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Δρί­τσας Θεόδωρος,βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
 • Ελευ­θε­ριά­δου Σουλ­τά­να, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Ζαχα­ριά­δης Κώστας, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Ζεϊ­μπέκ Χου­σε­ΐν, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Ζου­ρά­ρις Κων­στα­ντί­νος, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Ηγου­με­νί­δης Νικό­λα­ος, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Θρα­ψα­νιώ­της Εμμα­νου­ήλ, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Καλα­μα­τια­νός Διο­νύ­σιος – Χαρά­λα­μπος, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Καρα­σαρ­λί­δου Ευφρο­σύ­νη (Φρό­σω), βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Κασι­μά­τη Ειρή­νη (Νίνα), βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Κατρού­γκα­λος Γεώρ­γιος, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Κάτσης Μάριος, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Καφα­ντά­ρη Χαρού­λα (Χαρά), βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Κόκ­κα­λης Βασί­λειος, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Λάπ­πας Σπυ­ρί­δων, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Μάλα­μα Κυρια­κή, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Μαμου­λά­κης Χαρά­λα­μπος (Χάρης), βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Μάρ­κου Κων­στα­ντί­νος, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Μεϊ­κό­που­λος Αλέ­ξαν­δρος, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Μιχαη­λί­δης Ανδρέ­ας, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Μου­ζά­λας Ιωάν­νης, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Μπα­λά­φας Ιωάν­νης, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Μπάρ­κας Κων­στα­ντί­νος, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Μπουρ­νούς Ιωάν­νης, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Μωρα­ΐ­της Αθα­νά­σιος (Θάνος), βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Νοτο­πού­λου Κατε­ρί­να, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Ξαν­θό­που­λος Θεό­φι­λος, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Ξαν­θός Ανδρέ­ας, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Ξενο­γιαν­να­κο­πού­λου Μαρι­λί­ζα, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Παπα­δό­που­λος Αθα­νά­σιος (Σάκης), βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Παπαη­λιού Γεώρ­γιος, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Παπα­νά­τσιου Αικα­τε­ρί­νη, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Παπα­χρι­στό­που­λος Αθα­νά­σιος, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Παπ­πάς Νικό­λα­ος, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Πέρ­κα Θεο­πί­στη (Πέτη), βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Πολά­κης Παύ­λος, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Πού­λου Πανα­γιού (Γιώ­τα), βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Ραγκού­σης Ιωάν­νης, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Σαντο­ρι­νιός Νεκτά­ριος, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Σαρα­κιώ­της Ιωάν­νης, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Σκουρ­λέ­της Πανα­γιώ­της (Πάνος), βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Σκου­ρο­λιά­κος Πανα­γιώ­της, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Σκού­φα Ελισ­σά­βετ (Μπέτ­τυ), βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Σπίρ­τζης Χρή­στος, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Συρ­μα­λέ­νιος Νικό­λα­ος, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Τελι­γιο­ρί­δου Ολυ­μπία, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Τζά­κρη Θεο­δώ­ρα, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Τζα­να­κό­που­λος Δημή­τριος, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Τζού­φη Μερό­πη, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Τρια­ντα­φυλ­λί­δης Αλέ­ξαν­δρος, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Τσα­κα­λώ­τος Ευκλεί­δης, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Τσί­πρας Γεώρ­γιος, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Φάμελ­λος Σωκρά­της, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Φίλης Νικό­λα­ος, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Φλα­μπου­ρά­ρης Αλέ­ξαν­δρος, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Φωτί­ου Θεα­νώ, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Χαρί­του Δημή­τριος (Τάκης), βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Χαρί­τσης Αλέ­ξαν­δρος (Αλέ­ξης), βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Χατζη­γιαν­νά­κης Μιλ­τιά­δης, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Χρη­στί­δου Ραλ­λία, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Ψυχο­γιός Γεώρ­γιος, βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ
 • Γιά­νη­ςΒα­ρου­φά­κης, Γραμ­μα­τέ­ας ΜΕΡΑ25, βουλευτής
 • Αγγε­λι­κή Αδα­μο­πού­λου, βου­λευ­τής ΜΕΡΑ 25
 • Κων­στα­ντί­να Αδά­μου , βου­λευ­τής ΜΕΡΑ 25
 • Μαρία Απα­τζί­δη, βου­λευ­τής ΜΕΡΑ 25
 • Κρί­των — Ηλί­ας Αρσέ­νης, βου­λευ­τής ΜΕΡΑ 25
 • Κλέ­ων Γρη­γο­ριά­δης, βου­λευ­τής ΜΕΡΑ 25
 • Γεώρ­γιος Λογιά­δης, βου­λευ­τής ΜΕΡΑ 25
 • Φωτει­νή Μπακαδήμα,βουλευτής ΜΕΡΑ 25
 • Σοφία Σακο­ρά­φα, βου­λευ­τής ΜΕΡΑ 25
 • Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, ΓΓτης ΚΕ του ΚΚΕ, Πρό­ε­δρος της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ, Βου­λευ­τής Β’ Αθήνας
 • Αλέ­κα Παπα­ρή­γα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, Βου­λευ­τής Επικρατείας
 • Θανά­σης Παφί­λης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του Παγκό­σμιου Συμ­βου­λί­ου Ειρή­νης, βου­λευ­τής Βόρειου Τομέα Αθηνών
 • Λιά­να Κανέλ­λη, Δημο­σιο­γρά­φος, βου­λευ­τής Α’ Αθηνών
 • Χρή­στος Κατσώ­της, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, μέλος της Εκτε­λε­στι­κής Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ, βου­λευ­τής Νότιου Τομέα Αθηνών
 • Δια­μά­ντω Μανω­λά­κου, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, βου­λευ­τής Β’ Πειραιώς
 • Γιάν­νης Γκιό­κας, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, υπεύ­θυ­νος του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, βου­λευ­τής Α’ Ανα­το­λι­κής Αττικής
 • Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, βου­λευ­τής Αχαΐας
 • Γιώρ­γος Λαμπρού­λης, βου­λευ­τής Λάρισας
 • Γιώρ­γος Μαρί­νος, μέλος ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, βου­λευ­τής Ευβοίας
 • Μανώ­λης Συντυ­χά­κης, Κοι­νω­νιο­λό­γος, Πρό­ε­δρος Ένω­σης Γονέ­ων Μαθη­τών Δήμου Ηρα­κλεί­ου, μέλος ΔΣ ΑΣΓΜΕ, Δημο­τι­κός Σύμ­βου­λος Ηρα­κλεί­ου, βου­λευ­τής Ηρακλείου
 • Γιάν­νης Δελής, εκπαι­δευ­τι­κός, Δημο­τι­κός Σύμ­βου­λος Θεσ­σα­λο­νί­κης, μέλος του Γενι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΑΔΕΔΥ, βου­λευ­τής Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • Λεω­νί­δας Στολ­τί­δης, μέλος ΕΓ του ΠΑΜΕ, βου­λευ­τής Β’ Θεσσαλονίκης
 • Νίκος Παπα­να­στά­σης, βου­λευ­τής Αιτωλοακαρνανίας
 • Μαρία Κομνη­νά­κα, βου­λευ­τής Λέσβου
 • Κων­στα­ντί­νος Παπα­δά­κης, ευρω­βου­λευ­τής ΚΚΕ
 • Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου Αλα­βά­νος, ευρω­βου­λευ­τής ΚΚΕ
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο