Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδήλωση αλληλεγγύης στον λαό της Κούβας

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης, με αφορ­μή τα 68 χρό­νια από την επί­θε­ση στον στρα­τώ­να Μον­κά­δα, διορ­γα­νώ­νει σήμε­ρα Τετάρ­τη στις 7.30 μ.μ. εκδή­λω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης στον λαό της Κού­βας, ενά­ντια στο εξε­λισ­σό­με­νο νέο ιμπε­ρια­λι­στι­κό σχέ­διο των ΗΠΑ.

Η εκδή­λω­ση θα γίνει στο αίθριο των γρα­φεί­ων του ΣΦΕΑ 1967 — 1974 (πρώ­ην ΕΑΤ ΕΣΑ), στο Πάρ­κο Ελευ­θε­ρί­ας, στη Λεω­φό­ρο Βασι­λίσ­σης Σοφίας.

Θα μιλή­σουν η πρέ­σβης της Κού­βας στην Ελλά­δα, Σέλ­μις Μαρία Ντο­μίν­γκες Κορ­τί­να, και η Α’ αντι­πρό­ε­δρος του Συν­δέ­σμου, Κατε­ρί­να Γερά­κη, και θα χαι­ρε­τί­σει ο πρό­ε­δρος του Συν­δέ­σμου, Νίκος Καραν­δρέ­ας. Θα ακο­λου­θή­σει μου­σι­κό πρόγραμμα.Cuba si

Νέα ψηφίσματα αλληλεγγύης στην Κούβα — καταδίκης της επέμβασης των ΗΠΑ

Νέα ψηφί­σμα­τα αλλη­λεγ­γύ­ης στους εργα­ζό­με­νους και στον λαό της Κού­βας εξέ­δω­σαν μια σει­ρά οργα­νώ­σεις, κατα­δι­κά­ζο­ντας την τερά­στια υπο­κρι­σία και τους επι­κίν­δυ­νους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ.
Μετα­ξύ άλλων οι εξής:
Ομο­σπον­δία Αγρο­τι­κών Συλ­λό­γων Νομού Μαγνη­σί­ας, Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων «ACS Ταχυ­δρο­μι­κές Υπη­ρε­σί­ες ΜΑΕΕ», Σύν­δε­σμος Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Αθή­νας, Συν­δι­κά­το Μετάλ­λου Μαγνη­σί­ας «Μ. Παπα­ρή­γας», Συν­δι­κά­το Τρο­φί­μων και Ποτών Νομού Μαγνη­σί­ας, Σύλ­λο­γος Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων και Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Νομού Μαγνη­σί­ας, Συν­δι­κά­το Εργα­ζο­μέ­νων ΟΤΑ Νομού Μαγνη­σί­ας, Σωμα­τείο Καθα­ρι­στριών — Καθα­ρι­στριών Νομού Μαγνη­σί­ας, Αγρο­τι­κός Σύλ­λο­γος Ζαγο­ράς, Αγρο­τι­κός Σύλ­λο­γος Νοτί­ου Πηλί­ου, Αγρο­τι­κός Σύλ­λο­γος Αλμυ­ρού Σούρ­πης, Συν­δι­κά­το Ιχθυο­καλ­λιερ­γειών, Τρο­φί­μων και Ποτών Νομού Θεσπρω­τί­ας, Συν­δι­κά­το Καθα­ρι­στών — Καθα­ρι­στριών Αττι­κής και περι­χώ­ρων, Σωμα­τείο Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων — Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων περιο­χής Αλε­ξαν­δρού­πο­λης — Φερών — Σου­φλί­ου «Η Ενότητα».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο