Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδήλωση απονομής βραβείων διαγωνισμού πρωτότυπου λογοτεχνικού έργου που προκήρυξε η ΚΕ του ΚΚΕ

Εκδή­λω­ση για την παρου­σί­α­ση του ντο­κι­μα­ντέρ για τα 100 χρό­νια ζωής και δρά­σης του ΚΚΕ, καθώς και για την απο­νο­μή των βρα­βεί­ων του δια­γω­νι­σμού πρω­τό­τυ­που λογο­τε­χνι­κού έργου, που προ­κή­ρυ­ξε η ΚΕ του ΚΚΕ, με αφορ­μή τα 100 χρό­νια του Κόμ­μα­τος πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε από­ψε στην έδρα της ΚΕ, στον Περισσό.

Στην κατά­με­στη αίθου­σα στον Περισ­σό ήταν παρών ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας και πολ­λά μέλη της ΚΕ.

Στο κάλε­σμα του ΚΚΕ για τον δια­γω­νι­σμό πρω­τό­τυ­που λογο­τε­χνι­κού έργου αντα­πο­κρί­θη­καν εκα­τόν εξή­ντα μέλη, οπα­δοί, φίλοι του Κόμ­μα­τος, αλλά και άνθρω­ποι χωρίς προη­γού­με­νη επα­φή με αυτό, ενώ ορι­σμέ­νοι συμ­με­τεί­χαν σε δυο από τις πέντε κατη­γο­ρί­ες του διαγωνισμού.

Στην κατη­γο­ρία της ποί­η­σης συγκε­ντρώ­θη­καν 102 συμ­με­το­χές, η κάθε μία με περισ­σό­τε­ρα από ένα ποι­ή­μα­τα, που ξεπέ­ρα­σαν τα 200.

Στην κατη­γο­ρία του διη­γή­μα­τος συμ­με­τεί­χαν 41 δια­γω­νι­ζό­με­νοι με 47 διη­γή­μα­τα, από τα οποία τα 11 ήταν παιδικά.

Στην κατη­γο­ρία της νου­βέ­λας υπήρ­ξαν 12 συμ­με­το­χές και στην κατη­γο­ρία του θεά­τρου 13.

Την εκδή­λω­ση άνοι­ξε, εκ μέρους του ΚΚΕ, η Ελέ­νη Μηλια­ρο­νι­κο­λά­κη, μέλος της ΚΕ και Υπεύ­θυ­νη του Τμή­μα­τος Πολιτισμού.

“Το ΚΚΕ έχει ανά­γκη από τη λογο­τε­χνία που εκφρά­ζει τα συμ­φέ­ρο­ντα της πρω­το­πό­ρας κοι­νω­νι­κής τάξης, της εργα­τι­κής. Σήμε­ρα, που η λογο­τε­χνία αυτή ‑κάτω από το βάρος του πισω­γυ­ρί­σμα­τος της ιστο­ρί­ας- εκλεί­πει, δεν πρέ­πει να ξεχνά­με την τερά­στια συμ­βο­λή της στη διέ­γερ­ση και την οργά­νω­ση του λαϊ­κού αισθή­μα­τος, για την αλλα­γή της κοι­νω­νι­κής πραγ­μα­τι­κό­τη­τας, μέσα στην ιστο­ρία του ΚΚΕ. Στα γράμ­μα­τα και τις τέχνες κου­βα­λά­με μια πολύ­τι­μη και βαριά κλη­ρο­νο­μιά, που πρέ­πει να βρει τη συνέ­χειά της όχι ανα­πο­λώ­ντας το παρελ­θόν, αλλά αντα­πο­κρι­νό­με­νη στις σύγ­χρο­νες προ­τε­ραιό­τη­τες και ανά­γκες της ταξι­κής πάλης” υπο­γράμ­μι­σε στην ομι­λία της.

“Η αλη­θι­νή λογο­τε­χνία ‑η λογο­τε­χνία που δεν απευ­θύ­νε­ται μονά­χα στο συναί­σθη­μα, αλλά κινη­το­ποιεί πάνω απ’ όλα τη σκέ­ψη- θέτει ακό­μη υψη­λό­τε­ρες απαι­τή­σεις στους στρα­τευ­μέ­νους στην υπό­θε­ση της κοι­νω­νι­κής απε­λευ­θέ­ρω­σης εκπρο­σώ­πους της” πρόσθεσε.

Η Ε. Μηλια­ρο­νι­κο­λά­κη ανα­φε­ρό­με­νη σε όσους έλα­βαν μέρος στον δια­γω­νι­σμό, σημεί­ω­σε ότι ήταν από διά­φο­ρα μέρη της Ελλά­δας, αλλά και της Κύπρου και άλλες χώρες του εξω­τε­ρι­κού, ακό­μη και από τη μακρι­νή Αυστρα­λία, ενώ το εύρος των ηλι­κιών ξεκι­νού­σε από τα 16 χρό­νια και έφτα­ναν ως τα 95.

Όπως είπε, “στα δύο αυτά ηλι­κια­κά άκρα βρί­σκο­νται ο 16χρονος μαθη­τής Νίκος Γιό­φτσος, που δια­γω­νί­στη­κε στο Θέα­τρο, με το γεμά­το φρε­σκά­δα και χιού­μορ έργο του “Ο Καρα­γκιό­ζης … Κου­κου­ές” και ο 95χρονος Λευ­τέ­ρης Σκορ­δί­λης, που δια­γω­νί­στη­κε στην κατη­γο­ρία Ποίηση”.

Πρό­σθε­σε ότι η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή ιδιαί­τε­ρα ευχα­ρι­στεί κι εκεί­νους, που απέ­στει­λαν έργα τους, με μονα­δι­κό σκο­πό να απο­τί­σουν τιμή στο Κόμ­μα, χωρίς να δια­γω­νι­στούν και πρό­κει­ται για: 1] την κατα­ξιω­μέ­νη και πολυ­γρα­φό­τα­τη πεζο­γρά­φο και μετα­φρά­στρια ξένης λογο­τε­χνί­ας Ιωάν­να Καρα­τζα­φέ­ρη, η οποία έστει­λε τρία πρω­τό­τυ­πα παι­δι­κά διη­γή­μα­τα, και 2] τον Βασί­λη Φιτσι­λή, Επο­νί­τη μαχη­τή του ΔΣΕ και πρώ­ην πρό­ε­δρο της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης και Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας, που έστει­λε μια μικρή επι­λο­γή από τα γεμά­τα ευαι­σθη­σία και υπε­ρη­φά­νεια αντι­στα­σια­κά έργα του”.

Τα μέλη της κρι­τι­κής επι­τρο­πής, που έκα­ναν και την απο­νο­μή των βρα­βεί­ων, ήταν:

Ο λαο­γρά­φος, φιλό­λο­γος και ομό­τι­μος καθη­γη­τής του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, Μιχά­λης Μερα­κλής, γνω­στός και για τις πάμπολ­λες κρι­τι­κές προ­σεγ­γί­σεις του στη νεο­ελ­λη­νι­κή λογο­τε­χνία, που βρά­βευ­σε τους δια­γω­νι­ζό­με­νους στις κατη­γο­ρί­ες Διή­γη­μα και Νουβέλα.

Ο ποι­η­τής, πεζο­γρά­φος και εικα­στι­κός, γνω­στός και από την αρθρο­γρα­φία του στο “Ριζο­σπά­στη”, Γιώρ­γος Κακου­λί­δης, που βρά­βευ­σε τους δια­γω­νι­ζό­με­νους στην Ποίηση.

Η δια­κε­κρι­μέ­νη, ιδιαί­τε­ρα στην παι­δι­κή λογο­τε­χνία, συγ­γρα­φέ­ας, κρι­τι­κός και διδά­κτο­ρας του Πανε­πι­στη­μί­ου της Σορ­βόν­νης, Ζωή Βαλά­ση, που βρά­βευ­σε τους δια­γω­νι­ζό­με­νους στο Παι­δι­κό Διή­γη­μα και τέλος

Ο ηθο­ποιός και συγ­γρα­φέ­ας, Βασί­λης Κολο­βός, που ανα­κοί­νω­σε τα απο­τε­λέ­σμα­τα του δια­γω­νι­σμού στην κατη­γο­ρία του θεάτρου.

Ανα­λυ­τι­κά, τα απο­τε­λέ­σμα­τα του διαγωνισμού:

Κατη­γο­ρία Ποίηση

1ο βρα­βείο

Νικό­λας Μιτζά­λης — 1946

2ο βρα­βείο

Νίκος Σαλ­πι­στής — Σ’ εσάς που ήρθατε

Αλέ­ξαν­δρος Βαλ­σα­μής — Η σπει­ροει­δής εξέ­λι­ξη, Ο εμπρηστής

3ο βρα­βείο

Νίκος Βεχλί­δης — Συνεχίζουμε

Βαρ­βά­ρα Καγιού­λη — Μακρό­νη­σος, εικό­νες φωτιάς

Δανάη Κατσα­μέ­νη — Φωνές

Κατη­γο­ρία Διήγημα

1ο βρα­βείο

Μαριάν­θη Χαλ­βα­τζή — Χωρίς πατρίδα

2ο βρα­βείο

Νίκος Κατσού­ρος — ‘Ατι­τλο

Γιού­λη Μπά­χρερ — Η απόλυση

3ο βρα­βείο

Δήμη­τρα Καρα­μο­λέ­γκου — Η επιβίβαση

Σταύ­ρος Κου­τρά­κης — Ο Πήγα­σος στο όνει­ρό μου

Κων­στα­ντί­νος Λίχνος — Οι πορτοκαλιές

Κατηγορία Παιδικό Διήγημα

1ο βρα­βείο

Γιού­λη Μπά­χρερ — Τα μυστι­κά του φεγγαριού

2ο βρα­βείο

Ελέ­νη Κίλι­μπα — Παπου­τσω­μέ­νοι δράκοι

3ο βρα­βείο

Ανα­στα­σία Δελη­κά­ρη — Το μου­σείο που άνοι­ξε επει­δή έκλεισε

Κατηγορία Νουβέλα

1ο βρα­βείο

Νίκη Κυρια­ζή — Παλέ­τα ζωής

Αλέ­ξαν­δρος Βαλ­σα­μής — Τα φτε­ρά δε μένουν πάντα τσακισμένα

2ο βρα­βείο

ΔΕΝ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ

3ο βρα­βείο

Θωμάς Κασε­λού­ρης — Η ανάδυση

Κατη­γο­ρία Θέατρο

Δεν απο­νέ­μο­νται βραβεία.

Τέλος, στην απο­ψι­νή εκδή­λω­ση απο­νε­μή­θη­κε το Λεύ­κω­μα για τα 100 χρό­νια του ΚΚΕ στον νεό­τε­ρο συμ­με­τέ­χο­ντα στον δια­γω­νι­σμό, 16χρονο Νίκο Γιόφτσο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο