Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΚΚ Τουρκίας, με απονομή στον Δημήτρη Κουτσούμπα του Βραβείου Φιλίας «Μουσταφά Σουφί»

Όπως ήδη ανα­φέ­ρα­με το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Τουρ­κί­ας (TKP) απο­φά­σι­σε να βρα­βεύ­σει τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα με το βρα­βείο Φιλί­ας «Μου­στα­φά Σου­φί» (Mustafa Suphi Friendship Award).

Όπως ανα­φέ­ρει η ιστο­σε­λί­δα SoL, το βρα­βείο απο­νέ­με­ται στον Δ. Κου­τσού­μπα με αφορ­μή την συμπλή­ρω­ση 100 χρό­νων από την ίδρυ­ση του ΚΚ Τουρ­κί­ας.ΚΚ Τουρκίας logo kk turkey logo

Σε επι­στο­λή της, η ΚΕ του TKP ανα­φέ­ρει πως, ξεκι­νώ­ντας από φέτος, «θα απο­νέ­μει κάθε χρό­νο το βρα­βείο Φιλί­ας «Μου­στα­φά Σου­φί» σε συντρό­φους και φίλους του Κόμ­μα­τος». Η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του TKP απο­φά­σι­σε να δίνει το βρα­βείο Mustafa Suphi σε έναν φίλο του κόμ­μα­τος στις 10 Σεπτέμ­βρη κάθε χρό­νο, με την ευκαι­ρία των 100χρονων από την ίδρυ­σή του.

«Η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του TKP απο­φά­σι­σε για φέτος φέτος να απο­νεί­μει το βρα­βείο στον άξιο σύντρο­φο Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, ΓΓ του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ελλά­δας, για την συνει­σφο­ρά του στον αγώ­να μας, στην βαθιά φιλία και επα­να­στα­τι­κή αλλη­λεγ­γύη. Ελπί­ζου­με πως το βρα­βείο αυτό θα ενι­σχύ­σει ακό­μη περαι­τέ­ρω τους ιστο­ρι­κούς δεσμούς μετα­ξύ των Κομ­μά­των μας και των λαών μας», ανα­φέ­ρει μετα­ξύ άλλων η επιστολή.

«Αυτό το μετάλ­λιο θα δίνε­ται τόσο για τον εορ­τα­σμό των ιδρυ­τών του TKP όσο και για να τιμού­νται οι φίλοι του κόμ­μα­τος που έχουν συμ­βά­λει στους αγώ­νες του και το 1ο θα δοθεί στον Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, σύντρο­φό μας από πολ­λά χρό­νια».

Το βρα­βείο είναι ακό­μα πιο ουσια­στι­κό στις μέρες μας, που γίνε­ται προ­σπά­θεια από τους αστούς οι δυο λαοί μας να γίνουν εχθροί ο ένας στον άλλο, με τις ασκή­σεις στο Αιγαίο και τη Μεσό­γειο να λει­τουρ­γούν σαν μπα­μπού­λας, μπρο­στά σε ένα θερ­μό επει­σό­διο που μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σει τη σπίθα.

Στις δηλώ­σεις τους σε διά­φο­ρες περι­πτώ­σεις, και τα δύο μέρη (ΣΣ |> εννο­εί το ΚΚΕ και το TKP) τόνι­σαν ότι ευνο­ούν τη φιλία των λαών στην περιο­χή και ότι δεν υπάρ­χει άλλη λύση εκτός από την αδελ­φι­κή συμπό­ρευ­ση στην περιο­χή μας, σε μια πορεία των δύο λαών προς το σοσια­λι­σμό.

Το Τάγ­μα της Φιλί­ας σχη­μα­τί­στη­κε από τους συντρό­φους μας Seda Boy, Burak Çolak και Ömer Koçağ. Εμπνευ­σμέ­νο από τον αγώ­να του Mustafa Suphi (Μου­στα­φά Σού­πι) και των συντρό­φων του, αυτό το βρα­βείο απο­τε­λεί σύμ­βο­λο της ψυχής του στην ανα­ζή­τη­ση της επα­νά­στα­σης και αισθη­τι­κά παρα­πέ­μπει στις συν­θέ­σεις των σοβιε­τι­κών κον­στρου­κτι­βι­στών, σε ένα σύνο­λο με την ημι­σφαι­ρι­κή μορ­φή που δια­μορ­φώ­νε­ται μέσα από μια σύγ­χρο­νη ερμηνεία.

Η φόρμα εμπνέεται από τον κόσμο και το μάτι.
Παγκόσμια καθολικότητα, με το μάτι να συμβολίζει τη μνήμη.
Το κόκκινο χρώμα, ο σοσιαλισμός, είναι κυρίαρχο
.

Κοιτάζοντας τον κόσμο που αγωνίζεται, ο Μουσταφά Σούπι περιμένει τους συντρόφους του σε ένα πλοίο που αρμενίζει για σοσιαλισμό.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ απέ­στει­λε βίντεο-μήνυ­μα στη σχε­τι­κή δια­δι­κτυα­κή εκδή­λω­ση του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Τουρκίας

Όπως σημειώ­νε­ται στο «sol.org.tr», «το πρώ­το Βρα­βείο Φιλί­ας θα δοθεί στον Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, Γενι­κό Γραμ­μα­τέα του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ελλά­δας, ο οποί­ος δια­τη­ρεί συντρο­φι­κές σχέ­σεις με το TKP εδώ και πολ­λά χρό­νια. Το βρα­βείο απο­κτά πιο σημα­ντι­κό νόη­μα αυτές τις μέρες που γίνο­νται προ­σπά­θειες ώστε οι δύο λαοί να γίνουν εχθροί, πραγ­μα­το­ποιού­νται απα­νω­τές ασκή­σεις εκφο­βι­σμού στο Αιγαίο και τη Μεσό­γειο και όπου μια σύντο­μη σύγκρου­ση εξαρ­τά­ται σχε­δόν από μια σπίθα.

Στις ανα­κοι­νώ­σεις που εξέ­δω­σαν σε διά­φο­ρες περι­πτώ­σεις, και τα δύο κόμ­μα­τα τόνι­σαν ότι στη­ρί­ζουν τη φιλία των λαών στην περιο­χή και ότι δεν υπάρ­χει άλλη λύση εκτός από το δρό­μο της αδελ­φο­σύ­νης, της ισό­τη­τας και του σοσια­λι­σμού και για τους δύο λαούς, οι οποί­οι έγρα­ψαν μαζί ιστο­ρία στην Ανατολία.

Το μήνυμα του Δημήτρη Κουτσούμπα

«Αγα­πη­τοί σύντρο­φοι και συντρόφισσες,

Θέλω να σας ευχα­ρι­στή­σω θερ­μά για την πρω­το­βου­λία σας να με τιμή­σε­τε με το 1ο Βρα­βείο Φιλί­ας “Μου­στα­φά Σουπ­χί”, που καθιε­ρώ­νει το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Τουρ­κί­ας, με την ευκαι­ρία της συμπλή­ρω­σης των 100 χρό­νων από την ίδρυ­σή του.
Επι­τρέψ­τε μου με την ευκαι­ρία να σημειώ­σω δύο ιστο­ρι­κά γεγο­νό­τα εκεί­νης της περιό­δου που δεί­χνουν το “κοι­νό μετε­ρί­ζι” της πάλης μας.

  • Ο σύντρο­φος Μου­στα­φά Σουπ­χί δολο­φο­νή­θη­κε μαζί με τους συντρό­φους στα 1921 από το αστι­κό κρά­τος στις ακτές της Μαύ­ρης Θάλασ­σας, κατά την επι­στρο­φή τους από τα εδά­φη της επα­να­στα­τη­μέ­νης Ρωσί­ας. Κι αυτό μόλις λίγους μήνες πριν, όταν στα τέλη του 1920 στην ίδια περιο­χή είχε δολο­φο­νη­θεί ο σύντρο­φός μας Δημο­σθέ­νης Λιγδό­που­λος, που γυρ­νού­σε στην Ελλά­δα από το 2ο Συνέ­δριο της Κομι­ντέρν, μαζί με τον σ. Ωρί­ω­να Αλεξάκη.
  • Απο­τέ­λε­σαν τους πρώ­τους νεκρούς μάρ­τυ­ρες του νεα­ρού τότε Κόμ­μα­τός μας, που, όπως κι ο σύντρο­φός σας Μου­στα­φά Σουπ­χί και οι συντρό­φοι του, πλή­ρω­σαν με τη ζωή τους το μίσος της αστι­κής τάξης για την από­φα­σή τους να ταχθούν με τα ιδα­νι­κά της σοσια­λι­στι­κής — κομ­μου­νι­στι­κής κοι­νω­νί­ας, να παλέ­ψουν για τα δικαιώ­μα­τα του λαού, για την υπό­θε­ση της εργα­τι­κής τάξης! Δυο χρό­νια μετά τη δολο­φο­νία του σ. Μου­στα­φά Σουπ­χί, μέλος του ΚΚ Τουρ­κί­ας γίνε­ται ο νεα­ρός τότε λιμε­νερ­γά­της στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη Νίκος Ζαχα­ριά­δης, που στη συνέ­χεια ανα­δεί­χτη­κε σε στέ­λε­χος του ΚΚΕ και ήταν Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του για πολ­λά χρόνια.

Πρό­κει­ται για δύο ιστο­ρι­κά γεγο­νό­τα στη μακρό­χρο­νη και ηρω­ι­κή ιστο­ρία των δύο κομ­μά­των μας που φωτί­ζουν την παράλ­λη­λη και συχνά ταυ­τό­ση­μη μαρ­τυ­ρι­κή ιστο­ρι­κή δια­δρο­μή των κομ­μου­νι­στών των δύο χωρών, που πέρα­σαν μέσα από τη “φωτιά και το ατσά­λι” της ταξι­κής πάλης. Τιμού­με αυτήν την Ιστο­ρία, τιμού­με τους νεκρούς μας, τους συντρό­φους μας που πέρα­σαν ανεί­πω­τα βασα­νι­στή­ρια, φυλα­κί­σεις, εξο­ρί­ες. Τους τιμού­με με τον καλύ­τε­ρο δυνα­τό τρό­πο: Συνε­χί­ζου­με καθη­με­ρι­νά τον αγώ­να τους και ταυ­τό­χρο­να επι­διώ­κου­με να αντλού­με ιστο­ρι­κά διδάγ­μα­τα ώστε η πάλη μας να γίνε­ται πιο αποτελεσματική.

Σύντρο­φοι,

Την από­δο­ση αυτού του 1ου Βρα­βεί­ου “Μου­στα­φά Σουπ­χί” ‑μέσω του προ­σώ­που του ΓΓ της ΚΕ- στο ΚΚΕ, νομί­ζω πρέ­πει να το προ­σεγ­γί­ζου­με κυρί­ως μέσα από το πρί­σμα της ανα­γνώ­ρι­σης της ανά­γκης της κοι­νής πάλης των κομ­μου­νι­στών της Τουρ­κί­ας και της Ελλά­δας ενά­ντια στον εθνι­κι­σμό και στον κοσμο­πο­λι­τι­σμό του κεφα­λαί­ου, ενά­ντια στα συμ­φέ­ρο­ντα που εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται τους λαούς, πότε διχά­ζο­ντάς τους και πότε “τσου­βα­λιά­ζο­ντάς” τους σε ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις, όπως το ΝΑΤΟ και η ΕΕ, ή στη λεγό­με­νη συνεκ­με­τάλ­λευ­ση του Αιγαί­ου για τα συμ­φέ­ρο­ντα των μονοπωλίων.

Σήμε­ρα τα ΚΚ της Τουρ­κί­ας και της Ελλά­δας έχουν επι­τύ­χει ένα υψη­λό επί­πε­δο συνερ­γα­σί­ας και συντο­νι­σμού της πάλης τους, τόσο σε διε­θνές επί­πε­δο, όπως έδει­ξε η κοι­νή συν­διορ­γά­νω­ση της 21ης Διε­θνούς Συνά­ντη­σης των Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών κομ­μά­των στη Σμύρ­νη, όσο και σχε­τι­κά με τις σχέ­σεις των δύο χωρών, τονί­ζο­ντας πως “οι λαοί των δύο χωρών μπο­ρούν και πρέ­πει να διεκ­δι­κή­σουν το δικαί­ω­μά τους να ζήσουν ειρη­νι­κά! Όχι σε πολε­μι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση για τα συμ­φέ­ρο­ντα των αστι­κών τάξε­ων και των ιμπε­ρια­λι­στι­κών συμμαχιών!”.

  • Ενα­ντιω­νό­μα­στε σε κάθε περί­πτω­ση θερ­μού επει­σο­δί­ου και πολε­μι­κής εμπλο­κής. Εκφρά­ζου­με την αντί­θε­σή μας στις παρα­βιά­σεις των συνό­ρων και στην αμφι­σβή­τη­ση των διε­θνών Συν­θη­κών που έχουν καθο­ρί­σει τα σύνο­ρα στην περιοχή.
  • Κατα­δι­κά­ζου­με τις προ­σπά­θειες, από θέσεις στρα­τιω­τι­κής ισχύ­ος, να δια­μορ­φω­θούν τετε­λε­σμέ­να στο Αιγαίο και στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, όπως και τις υπέ­ρο­γκες στρα­τιω­τι­κές δαπά­νες των δύο χωρών που δημιουρ­γούν υπό­βα­θρο πολε­μι­κής αναμέτρησης.
  • Καταγ­γέλ­λου­με τα σχέ­δια εκμε­τάλ­λευ­σης των υδρο­γο­ναν­θρά­κων στο Αιγαίο από τις αστι­κές τάξεις των δύο χωρών που απο­σκο­πούν στο να βάλουν στο χέρι τα ξένα και ντό­πια μονο­πώ­λια τον έλεγ­χο των ενερ­γεια­κών πηγών δημιουρ­γώ­ντας όρους για μεγα­λύ­τε­ρες επι­πλο­κές και όξυν­ση της αντι­πα­ρά­θε­σης, μεγά­λους κιν­δύ­νους και για το περιβάλλον.
  • Η εργα­τι­κή τάξη, οι λαοί των δύο χωρών δεν έχουν να κερ­δί­σουν τίπο­τα απ’ αυτά τα σχέ­δια. Παλεύ­ου­με για απε­μπλο­κή των δύο χωρών από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, για την επι­στρο­φή των στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων από ΝΑΤΟι­κές και άλλες ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές εκτός συνόρων.
  • Παλεύ­ου­με για την απο­δέ­σμευ­ση των χωρών μας από τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, για να διώ­ξου­με τις αμε­ρι­κα­νι­κές και ΝΑΤΟι­κές βάσεις από τις χώρες μας. Οι λαοί της Τουρ­κί­ας και της Ελλά­δας δεν έχουν τίπο­τα να χωρί­σουν μετα­ξύ τους. Έχουν συμ­φέ­ρον να διεκ­δι­κή­σουν να ζού­νε ειρη­νι­κά και να παλεύ­ουν για το δικό τους μέλ­λον, κόντρα στην καπι­τα­λι­στι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση, στα καπι­τα­λι­στι­κά κέρ­δη, που οδη­γούν στον πόλε­μο και στην κατα­στρο­φή του περιβάλλοντος.

Σύντρο­φοι,

🔻 Τώρα που οι ιμπε­ρια­λι­στές, οι αστι­κές τάξεις, τα μονο­πώ­λια, βάζουν μπρο­στά πότε τις “μηχα­νές του θανά­του” και πότε τα γεω­τρύ­πα­να της ληστεί­ας του λαϊ­κού πλούτου…
🔻 Τώρα που “γαζώ­νουν” τα μυα­λά των εργα­ζο­μέ­νων πότε με το μίσος του εθνι­κι­σμού και πότε με το “σαρά­κι” της μοι­ρο­λα­τρί­ας και της υποταγής…
🔻 Τώρα είναι που πρέ­πει η φωνή μας να ακου­στεί πιο δυνα­τά:
Οι λαοί της Ελλά­δας και της Τουρ­κί­ας πρέ­πει να δυνα­μώ­σουν την πάλη τους για την κατάρ­γη­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης ανθρώ­που από άνθρω­πο και την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων λαϊ­κών ανα­γκών, το “ξερί­ζω­μα” εκεί­νων των αιτιών που οδη­γούν τους λαούς στην “κρε­α­το­μη­χα­νή” του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέμου.

Για­τί, όπως τόνι­ζε ο Μου­στα­φά Σουπ­χί στο κάλε­σμά του στο λαό της Τουρ­κί­ας: “Εργά­τες και φτω­χοί αγρό­τες της Τουρ­κί­ας! Θα απε­λευ­θε­ρω­θεί­τε εντε­λώς μόνο όταν ανα­τρα­πεί η τυραν­νία της καπι­τα­λι­στι­κής τάξης και η σοσια­λι­στι­κή επα­νά­στα­ση εξα­πλω­θεί σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο…”.

Ζήτω τα 100 χρόνια του ΚΚ Τουρκίας!
Ζήτω η κοινή πάλη του ΚΚΕ και του ΚΚΤ!
Το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός, είναι ο νέος κόσμος, ο σοσιαλισμός!


Ποιος είναι ο Δημή­τρης Κουτσούμπας

Το δημο­σί­ευ­μα κατα­λή­γει με ένα ευρύ βιο­γρα­φι­κό του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ (μετα­ξύ άλλων αναφέρει)
Dimitris Kouysoubas Δημήτρης ΚουτσούμπαςΟ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας και βου­λευ­τής του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Ελλά­δας (ΚΚΕ), γεν­νή­θη­κε το 1955 στη Λαμία στην κεντρι­κή Ελλάδα.

Τα μέλη της οικο­γέ­νειας του πολέ­μη­σαν στη ναζι­στι­κή κατο­χή και τον ελλη­νι­κό εμφύ­λιο πόλε­μο του 1946–49 με επί κεφα­λής το ΚΚΕ, ενώ ο πατέ­ρας του, μέλος του ΚΚΕ, συνε­λή­φθη το 1945 και εξο­ρί­στη­κε για 8 χρόνια.

Συμ­με­τεί­χε στην εξέ­γερ­ση του Πολυ­τε­χνεί­ου ως μέλος της Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας της Ελλά­δας (ΚΝΕ) το 1973 μόλις είχε ξεκι­νή­σει τις νομι­κές του σπου­δές στο Καπο­δι­στρια­κό Πανεπιστήμιο.

Συμ­με­τεί­χε στο 1ο Συνέ­δριο της KNE το 1976, ανέ­λα­βε διά­φο­ρες περι­φε­ρεια­κές ευθύ­νες κατά τη διάρ­κεια αυτών των ετών και έγι­νε για πρώ­τη φορά μέλος της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ το 1987.

Το 1996, διο­ρί­στη­κε υπεύ­θυ­νος της καθη­με­ρι­νής κομ­μα­τι­κής εφη­με­ρί­δας Ριζο­σπά­στης και συνέ­χι­σε στη θέση αυτή για τα επό­με­να 10 χρόνια.

Εκτός από τα άλλα καθή­κο­ντα του στο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Ελλά­δας, ήταν υπο­ψή­φιος της Βοιω­τί­ας στις κοι­νο­βου­λευ­τι­κές εκλο­γές 2000 και 2007, όταν ήταν και γραμ­μα­τέ­ας του γρα­φεί­ου διε­θνών σχέ­σε­ων του κόμματος.

Ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας έγι­νε Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΚΕ το 2013 αντι­κα­θι­στώ­ντας την Αλέ­κα ​​Παπα­ρή­γα και βου­λευ­τής από το 2015.


Ο Μου­στα­φά Σου­φί, ιδρυ­τι­κό μέλος του Τουρ­κι­κού Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος, ήταν ανά­με­σα στους 15 κομ­μου­νι­στές που σφα­γιά­στη­καν στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα στις 29 Γενά­ρη του 1921, προ­σπα­θώ­ντας να δια­φύ­γουν από την αιμα­τη­ρή επί­θε­ση που είχε εξα­πο­λύ­σει εκεί­νη την περί­ο­δο η αστι­κή τάξη της Τουρ­κί­ας και οι μηχα­νι­σμοί της με στό­χο την εξο­λό­θρευ­ση του ΚΚ Τουρκίας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο