Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδήλωση για τα 56 χρόνια της Κουβανικής Επανάστασης, από τον Ελληνοκουβανικό Σύνδεσμο (15/3)

ELINOKOYBANIKOS

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης διορ­γα­νώ­νει εκδή­λω­ση προς τιμήν της 56ης επε­τεί­ου της νίκης της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης την Κυρια­κή 15 Μάρ­τη και ώρα 10.30 π.μ. στον κινη­μα­το­γρά­φο «Αλκυο­νί­δα» (Ιου­λια­νού 42–46, Πλα­τεία Βικτωρίας).

Θα χαι­ρε­τί­σει ο πρέ­σβης της Κού­βας, Οσβάλ­ντο Κομπά­τσο Μαρ­τί­νες. Φίλοι της Κού­βας θα παρου­σιά­σουν το θέμα «Η διε­θνι­στι­κή αλλη­λεγ­γύη της Κού­βας στους λαούς της Ασί­ας, της Αφρι­κής και της Λατι­νι­κής Αμερικής».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο