Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδήλωση για τον Δ. Χατζή στο Polis Αrt Cafe (13/1)

Οι εκδό­σεις Τόπος και το περιο­δι­κό Ουτο­πία με αφορ­μή την έκδο­ση του αφιε­ρώ­μα­τος του περιο­δι­κού στην πεζο­γρα­φία τού Δημή­τρη Χατζή συν­διορ­γα­νώ­νουν εκδή­λω­ση την Παρα­σκευή 13 Ιανουα­ρί­ου και ώρα 20.30

στο Polis Αrt Cafe
(Στοά του Βιβλί­ου, Πεσμα­ζό­γλου 5 και Σταδίου)

Για το έργο τού Δημή­τρη Χατζή μιλούν οι:

Μιχά­λης Γκανάς

Γιάν­νης Δάλλας

Μάρω Δού­κα

Συντο­νί­ζουν εκ μέρους της Συντα­κτι­κής Επι­τρο­πής του περιο­δι­κού οι:

Βασί­λης Αλε­ξί­ου, Θανά­σης Γκιούρας.

Xatzis

 

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Χατζής

Ο πολυ­γρα­φό­τα­τος πεζο­γρά­φος Δημή­τρης (Τάκης) Χατζής (1913 — 1981) γεν­νή­θη­κε στα Γιάν­νε­να. Γιος του διη­γη­μα­το­γρά­φου, δημο­σιο­γρά­φου — εκδό­τη της εφη­με­ρί­δας «Ήπει­ρος», φοί­τη­σε στο Ιόνιο Γυμνά­σιο Αθή­νας. Το 1930 ανέ­λα­βε την έκδο­ση της «Ηπεί­ρου».

Πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε στα Γράμ­μα­τα με ποι­ή­μα­τα («Νου­μάς» 1931 και «Νέα Εστία» 1932). Το 1932 εντά­χθη­κε στο ΚΚΕ. Το 1936 εξο­ρί­στη­κε στη Φολέ­γαν­δρο. Λίγους μήνες αργό­τε­ρα αφέ­θη­κε ελεύ­θε­ρος. Στην κατο­χή δημο­σιο­γρα­φού­σε στον παρά­νο­μο «Ριζο­σπά­στη» και ήταν μέλος της ομά­δας του παρά­νο­μου σωζό­με­νου τυπο­γρα­φεί­ου της ΚΕ του ΕΑΜ, στην Καλ­λι­θέα, δημο­σιο­γρά­φος και διορ­θω­τής των εφη­με­ρί­δων «Ελεύ­θε­ρη Ελλά­δα», «Απε­λευ­θε­ρω­τής» και άλλων εντύ­πων που έβγα­ζε το τυπο­γρα­φείο. Αργό­τε­ρα δού­λε­ψε στο τυπο­γρα­φείο του Βου­νού. Το 1947 επι­στρα­τεύ­τη­κε στα Γιάν­νε­να. Το Μάρ­τη του 1948 κατέ­φυ­γε στο ΔΣΕ, στου οποί­ου τα έντυ­πα δημο­σί­ευε διη­γή­μα­τα και αντα­πο­κρί­σεις. Από το 1949 έζη­σε σε διά­φο­ρες σοσια­λι­στι­κές χώρες. Σπού­δα­σε Βυζα­ντι­νο­λο­γία και δίδα­ξε Νεο­ελ­λη­νι­κή Λογο­τε­χνία στο Πανε­πι­στή­μιο της Βου­δα­πέ­στης. Στην προ­σφυ­γιά δημο­σί­ευε κεί­με­νά του στο περιο­δι­κό «Πυρ­σός» και εξέ­δω­σε αρκε­τά έργα του. Το 1974 επα­να­πα­τρί­στη­κε. Έγι­νε επι­σκέ­πτης καθη­γη­τής Νεο­ελ­λη­νι­κής Λογο­τε­χνί­ας στο Πανε­πι­στή­μιο Πάτρας, αλλά σύντο­μα απο­πέμ­φθη­κε από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας. Από το 1980 έως το θάνα­τό του, 1981, εξέ­δι­δε το περιο­δι­κό «Πρί­σμα», με αντι­κεί­με­νο την παγκό­σμια Λογο­τε­χνία  (Πηγή βιο­γρα­φι­κού: Ριζοσπάστης)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο