Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδήλωση για τον μεγάλο τσέχο σατιρικό συγγραφέα Γιάροσλαβ Χάσεκ

Οι εκδό­σεις «Κορον­τζής» και «Φαρ­φου­λάς» με αφορ­μή την κυκλο­φο­ρία των βιβλί­ων Περι­πέ­τειες στον Κόκ­κι­νο Στρα­τό και Ο μεγα­λύ­τε­ρος Τσέ­χος συγ­γρα­φέ­ας του Γιά­ρο­σλαβ Χάσεκ (1883–1923) διορ­γα­νώ­νουν εκδή­λω­ση για τον μεγά­λο τσέ­χο σατι­ρι­κό συγγραφέα.
Για τα βιβλία, την πολυ­τά­ρα­χη ζωή και το έργο του Γιά­ρο­σλαβ Χάσεκ θα μιλή­σουν οι εκδό­τες Κώστας Κορον­τζής και Δια­μα­ντής Καρά­βο­λας και θα ακο­λου­θή­σει συζή­τη­ση. Επί­σης θα δια­βα­στού­νε διη­γή­μα­τά του και θα γίνει συζή­τη­ση για το έργο του.Στο χώρο θα εκτί­θε­νται και άλλες, παλαιό­τε­ρες ελλη­νι­κές και ξένες εκδό­σεις των βιβλί­ων του Χάσεκ.

Η εκδή­λω­ση θα γίνει την Παρα­σκευή 2 Οκτω­βρί­ου, στις 7.00 μ.μ., στο βιβλιο­πω­λείο των εκδό­σε­ων Φαρ­φου­λάς, Μαυ­ρο­μι­χά­λη 18.

Βιο­γρα­φι­κό

O Γιά­ρο­σλαβ Χάσεκ (Πρά­γα 1883–1923) έζη­σε μια θεο­πά­λα­βη, μπο­έ­μι­κη και περι­πε­τειώ­δη ζωή. Άλλα­ξε πλή­θος επαγ­γέλ­μα­τα και έγρα­ψε αμέ­τρη­τα κεί­με­να σε διά­φο­ρα έντυ­πα της επο­χής του (τα διη­γή­μα­τά του ξεπερ­νούν τα 1.200). Ανα­μί­χθη­κε αρχι­κά στο αναρ­χι­κό και κατό­πιν στο κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα, πάντα με τον δικό του, ιδιόρ­ρυθ­μο τρό­πο. Οι εμπει­ρί­ες του ως στρα­τιώ­τη στον Α΄ Παγκό­σμιο Πόλε­μο του ενέ­πνευ­σαν το αρι­στούρ­γη­μά του Ο καλός στρα­τιώ­της Σβέικ. Αν και στην επο­χή του θεω­ρή­θη­κε ένας απλοϊ­κός συγ­γρα­φέ­ας και συνά­ντη­σε μεγά­λες δυσκο­λί­ες στην έκδο­ση των έργων του (τον Σβέικ τον εξέ­δι­δε μόνος του), σήμε­ρα συγκα­τα­λέ­γε­ται στους κορυ­φαί­ους σατι­ρι­κούς συγ­γρα­φείς όλων των εποχών.

Η καυ­τή σάτι­ρα του Γιά­ρο­σλαβ Χάσεκ ξεκι­νά­ει απ’ τον ίδιο και δεν αφή­νει τίπο­τα όρθιο στο πέρα­σμά της!

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο