Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδήλωση και μνημείο της ΚΕ του ΚΚΕ στη Μακρόνησο- Στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες

Στην τελι­κή ευθεία για την εκδή­λω­ση, ολο­κλη­ρώ­νο­νται οι προ­ε­τοι­μα­σί­ες στη Μακρό­νη­σο, με τα μέλη του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ να συνε­χί­ζουν τις εργα­σί­ες ώστε όλα να είναι έγκαι­ρα έτοι­μα, φρο­ντι­σμέ­να σε κάθε λεπτο­μέ­ρεια, όπως πρέ­πει για να υπο­δε­χθούν τον κόσμο που θα φτά­σει στο νησί για την εκδή­λω­ση που διορ­γα­νώ­νει η ΚΕ του ΚΚΕ το από­γευ­μα και όπως απαι­τεί ο φόρος τιμής που πρό­κει­ται να απο­δο­θεί στους χιλιά­δες που φυλα­κί­στη­καν και βασα­νί­στη­καν στα χώμα­τά του.

«Καθέ­νας μας έχει στους ώμους του… την από­φα­ση μιας ολό­κλη­ρης ζωής»: Το πανό με τους στί­χους του Γιάν­νη Ρίτσου στό­λι­σε από νωρίς την πρό­σο­ψη του κτι­ρί­ου των φούρ­νων του στρα­το­πέ­δου. Ακρι­βώς απέ­να­ντι, η εξέ­δρα είναι έτοι­μη. Περι­μέ­νει τους καλ­λι­τέ­χνες που θα τρα­γου­δή­σουν τον παρα­πά­νω και πολ­λούς ακό­μα στί­χους του ποι­η­τή στη συναυ­λία με την «Καντά­τα για τη Μακρόνησο».
Το ίδιο το κτί­ριο καθα­ρί­στη­κε ώστε να γίνει το ορμη­τή­ριο που θα φιλο­ξε­νή­σει όσους δου­λεύ­ουν ακού­ρα­στα για να είναι όλα έτοι­μα το απόγευμα.

Η δια­δρο­μή από το σημείο που απο­βι­βά­ζουν τον κόσμο τα πλοία μέχρι το μνη­μείο και την εξέ­δρα έχει σημα­το­δο­τη­θεί με κόκ­κι­νες σημαίες.
Δίπλα από την επι­γρα­φή «αρτο­κλί­βα­νοι Μακρο­νή­σου» κι άλλα πανό έχουν πάρει τη θέση τους.
«Η θυσία σας είναι λίπα­σμα στους αγώ­νες που έρχο­νται», δια­βε­βαιώ­νουν τους δεσμώ­τες της Μακρο­νή­σου οι σύντρο­φοί τους.
«Δεν θα πλη­ρώ­σου­με την κρί­ση τους. Με το ΚΚΕ ανοί­γου­με νέο δρό­μο στη ζωή μας για το δίκιο μας», είναι η υπό­σχε­ση που δίνουν να τιμή­σουν στους αγώ­νες του σήμε­ρα και του αύριο τις ηρω­ι­κές σελί­δες που έγρα­ψαν μετα­τρέ­πο­ντας το νησί-κολα­στή­ριο σε σύμ­βο­λο της αντί­στα­σης και της αλύ­γι­στης στά­σης ζωής.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο