Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδήλωση ΚΕ ΚΚΕ στη Λαμία: Ο αγώνας του ΕΛΑΣ απέδειξε πως όταν ο λαός αποφασίσει, μπορεί να νικήσει — Η στάση του ΚΚΕ φωτίζει την πραγματική και μοναδική διέξοδο για το λαό (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Σε κλίμα αγωνιστικής ανάτασης η εκδήλωση στη Λαμία για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΕΛΑΣ

Εκα­το­ντά­δες μέλη και φίλοι του Κόμ­μα­τος, αγω­νι­στές που συμπο­ρεύ­ο­νται μαζί του κάθε ηλι­κί­ας, νεό­τε­ροι με τα παι­διά τους και γηραιό­τε­ροι με τα εγγό­νια τους, αγω­νι­στές της Αντί­στα­σης και από­γο­νοί τους, έδω­σαν το μαχη­τι­κό τους «παρών» στην εκδή­λω­ση που διορ­γά­νω­σε σήμε­ρα το πρωί στη Λαμία, η ΚΕ του ΚΚΕ προς τιμήν των 80 χρό­νων του ΕΛΑΣ.

Η επο­ποι­ία του συνε­γεί­ρει ως ένα ηρω­ι­κό παρελ­θόν που δεν το προ­σκυ­νούν σαν αβλα­βές εικό­νι­σμα, μα το σηκώ­νουν στις στι­βα­ρές τους πελά­τες, το κλεί­νουν σφι­χτά στις υψω­μέ­νες τους γρο­θιές, το τιμούν με το μόνο τρό­πο που του αρμό­ζει, συνε­χί­ζο­ντας τον αγώ­να όλων εκεί­νων που απέ­δει­ξαν πως «Όταν ο λαός το απο­φα­σί­σει μπο­ρεί να νική­σει… για να ανα­σά­νει ο ήλιος μέσα στις γει­το­νιές του κόσμου», όπως δια­κή­ρυτ­τε το κεντρι­κό πανό της εκδή­λω­σης στο Δημο­τι­κό Θέα­τρο της Λαμί­ας, που κατα­κλύ­στη­κε από κόσμο μέσα και έξω απ’ αυτό, παρά τη βρο­χή που έπεφτε.

Στο χώρο δέσπο­ζαν πανό με τις μορ­φές των αγω­νι­στών του ΕΛΑΣ απ’ τη Ρού­με­λη, φυσι­κά και του Άρη Βελουχιώτη.

Το άνοιγ­μα στην εκδή­λω­ση έκα­νε η Ανδριά­να Μπα­φού­τσου, Γραμ­μα­τέ­ας της ΤΕ Λαμί­ας του ΚΚΕ, ενώ η κεντρι­κή ομι­λία έγι­νε από τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα (δεί­τε πάνω βίντεο και δια­βά­στε κάτω απο­σπά­σμα­τα της ομιλίας).

Στην εκδή­λω­ση παρα­βρέ­θη­κε πολυ­με­λής αντι­προ­σω­πεία της ΚΕ του ΚΚΕ, ο Δήμαρ­χος Λαμί­ας Θ. Καρα­ΐ­σκος, ο σεβα­σμιώ­τα­τος Μητρο­πο­λί­της Φθιώ­τι­δος Συμε­ών, αντι­προ­σω­πεία της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ με επι­κε­φα­λής τον πρό­ε­δρο Γιώρ­γο Κατη­μερ­τζή, αγω­νι­στές της Εθνι­κής Αντί­στα­σης και από­γο­νοί τους, τιμώ­ντας τον ηρω­ι­κό αγώ­να του ΕΛΑΣ.

Στην εκδή­λω­ση δια­τέ­θη­κε το ανα­μνη­στι­κό λεύ­κω­μα της 13ης Μεραρ­χί­ας του ΕΛΑΣ, ενός ιστο­ρι­κού και πολύ­τι­μου κει­μη­λί­ου των αγώ­νων του λαού, το οποίο ανα­τυ­πώ­θη­κε από την ΕΠ Ανατ. Στε­ρε­άς και Εύβοιας του ΚΚΕ και έγι­νε ανάρ­πα­στο από τον κόσμο.

Ακο­λού­θη­σε συναυ­λία με το μου­σι­κό συγκρό­τη­μα «Ρωμιο­σύ­νη» και τη συμ­με­το­χή του Παντε­λή Θαλασ­σι­νού, σε επι­μέ­λεια του Τεό Λαζά­ρου, που ξεσή­κω­σε στην κυριο­λε­ξία τον κόσμο που τρα­γου­δού­σε και χει­ρο­κρο­τού­σε ένθερ­μα τους καλλιτέχνες.

Στη συνέ­χεια, οι συγκε­ντρω­μέ­νοι συγκρό­τη­σαν μια μαζι­κή και μαχη­τι­κή πορεία που πέρα­σε μέσα από τους κεντρι­κούς δρό­μους της πόλης. Φωνά­ζο­ντας τα συν­θή­μα­τα: «Ένας αιώ­νας αγώ­νας και θυσία, το ΚΚΕ στην πρω­το­πο­ρία», «Οι ιμπε­ρια­λι­στές τη γη ξανα­μοι­ρά­ζουν με των λαών το αίμα τα σύνο­ρα χαρά­ζουν», «Στους δρό­μους της Λαμί­ας αντη­χούν ακό­μα τρα­γού­δια του ΕΛΑΣ και ήχοι του αγώ­να», η πορεία κατέ­λη­ξε στο άγαλ­μα του Άρη Βελου­χιώ­τη, όπου έγι­νε κατά­θε­ση στε­φά­νων από τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κου­τσού­μπα εκ μέρους της ΚΕ του Κόμ­μα­τος και τον Σωκρά­τη Μπου­ντό­λο εκ μέρους του ΚΣ της ΚΝΕ.

Αποσπάσματα από την ομιλία του Δ. Κουτσούμπα

Φίλες και Φίλοι

Συντρό­φισ­σες και σύντροφοι,

Από δω από τη Λαμία, απ’ αυτή τη μεγά­λη γιορ­τή για τα 80 χρό­νια από την ίδρυ­ση του ΕΛΑΣ, βροντοφωνάζουμε:

Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο!
Να σταματήσει η οποιαδήποτε εμπλοκή της Ελλάδας! Να κλείσουν τώρα οι βάσεις!

Αυτό είναι το κρί­σι­μο ζήτη­μα για το λαό μας, αυτές τις ώρες που ηχούν οι σει­ρή­νες του πολέ­μου και είναι σε εξέ­λι­ξη η επέμ­βα­ση και εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρανία.

Οι σει­ρή­νες του πολέ­μου ηχούν για δεύ­τε­ρη φορά σε ευρω­παϊ­κό έδα­φος, 30 χρό­νια μετά τη διά­λυ­ση της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης και την ανα­τρο­πή του σοσια­λι­σμού. Μάταια οι λαοί ανα­ζη­τούν τον “ειρη­νι­κό” και “ασφα­λή” κόσμο που τους έτα­ξαν τότε!

Αυτό που υπάρ­χει είναι η μόνι­μη ανα­σφά­λεια, η φτώ­χεια και οι πόλεμοι.

Και η Ευρώ­πη μετρά­ει πλέ­ον δύο πολέ­μους, μετά τη Γιου­γκο­σλα­βία και τις ηρω­ι­κές σελί­δες που έγρα­ψε και ο λαός μας με την πάλη του, ξεφτι­λί­ζο­ντας τα κορά­κια του ΝΑΤΟ που τους έστελ­νε, αντί για το μέτω­πο, στη λαχα­να­γο­ρά της Θεσσαλονίκης.

Η πολε­μι­κή σύγκρου­ση στην Ουκρα­νία, είναι το απο­τέ­λε­σμα της όξυν­σης των αντα­γω­νι­σμών ανά­με­σα σε δύο αντι­μα­χό­με­να στρα­τό­πε­δα. Έχει επί­κε­ντρο τις σφαί­ρες επιρ­ρο­ής, τα μερί­δια των αγο­ρών, τις πρώ­τες ύλες, τα ενερ­γεια­κά σχέ­δια και τους δρό­μους μετα­φο­ράς. Αντα­γω­νι­σμοί που δεν μπο­ρούν πια να επι­λυ­θούν με διπλω­μα­τι­κά — πολι­τι­κά μέσα κι εύθραυ­στους συμβιβασμούς.

Από τη μία πλευ­ρά οι ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, που εγκα­θί­δρυ­σαν και στη­ρί­ζουν την αντι­δρα­στι­κή κυβέρ­νη­ση-μαριο­νέ­τα του Κιέ­βου, τους παρα­στρα­τιω­τι­κούς μηχα­νι­σμούς και τις φασι­στι­κές ομά­δες της Ουκρα­νί­ας. ΗΠΑ — ΝΑΤΟ χρό­νια τώρα προ­ω­θούν τις θέσεις τους επε­κτεί­νο­ντας το ΝΑΤΟ, με στό­χο την στρα­τιω­τι­κή περι­κύ­κλω­ση της Ρωσίας.

Από την άλλη πλευ­ρά είναι η σημε­ρι­νή Ρωσία, που προ­ω­θεί τα δικά της σχέ­δια καπι­τα­λι­στι­κής ενο­ποί­η­σης εδα­φών και χωρών της πρώ­ην Σοβιε­τι­κής Ένωσης.

Ο πόλε­μος, σύντρο­φοι και φίλοι, απο­τε­λεί τη συνέ­χι­ση της ίδιας πολι­τι­κής με άλλα βίαια μέσα. Είναι από­δει­ξη ότι ο πόλε­μος, ο θάνα­τος και η κατα­στρο­φή που προ­κα­λεί, ξεπη­δά ανα­πό­φευ­κτα μέσα από τον καπι­τα­λι­στι­κό — ιμπε­ρια­λι­στι­κό ανταγωνισμό.

Δεν μπο­ρού­με να ξεχά­σου­με ότι οι λαοί της Ρωσί­ας και της Ουκρα­νί­ας ζού­σαν για πολ­λές δεκα­ε­τί­ες αδελ­φω­μέ­νοι, προ­ό­δευαν ειρη­νι­κά στις συν­θή­κες του σοσια­λι­σμού. Αυτό ‑όσο αντι­κομ­μου­νι­στι­κό δηλη­τή­ριο και αν χύσουν τα διά­φο­ρα πρα­κτο­ρεία- δεν μπο­ρούν να το δια­γρά­ψουν από τη μνή­μη των λαών. Η πραγ­μα­τι­κή ιστο­ρία και η αλή­θεια της δε διαγράφεται.

Αντί­θε­τα, κάθε μέρα που περ­νά­ει, όλο και περισ­σό­τε­ρο απο­δει­κνύ­ε­ται ότι η διέ­ξο­δος βρί­σκε­ται μόνο στη σύγκρου­ση με το άδι­κο καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα που γεν­νά τη φτώ­χεια και τον πόλε­μο. Αυτό τον άλλο δρό­μο πρέ­πει να ακο­λου­θή­σουν αυτοί οι λαοί, όλοι οι λαοί, σήμερα.

Και η Ελλά­δα δεν είναι αθώα του εγκλή­μα­τος! Συμ­με­τέ­χει ενερ­γά στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς, με στό­χο τη γεω­στρα­τη­γι­κή ανα­βάθ­μι­ση της ελλη­νι­κής άρχου­σας τάξης, δηλα­δή τη συμ­με­το­χή της στο πλιά­τσι­κο και την ανα­δια­νο­μή της “πίτας”, που γίνε­ται με νέα εγκλή­μα­τα σε βάρος των λαών.

Οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις που πέρα­σαν, της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, η μία μετά την άλλη, έχουν στη­ρί­ξει τις απο­φά­σεις και τα σχέ­δια του ΝΑΤΟ για τη διεύ­ρυν­σή του, για την περι­κύ­κλω­ση της Ρωσί­ας, για τα σχέ­διά του σε βάρος των λαών. Αυτοί δρο­μο­λό­γη­σαν την εγκα­τά­στα­ση νέων αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών βάσε­ων στη χώρα, όπως αυτή της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης που έχει μετα­τρα­πεί σε κόμ­βο μετα­φο­ράς και προ­ώ­θη­σης στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων προς την Ανα­το­λι­κή Ευρώπη.

Έτσι, η χώρα μας γίνε­ται “θύτης” άλλων λαών, όμως ταυ­τό­χρο­να μπο­ρεί να γίνει και εύκο­λο “θύμα”. Η Ελλά­δα κιν­δυ­νεύ­ει κι όχι οι ΗΠΑ που βρί­σκο­νται στην άλλη άκρη του κόσμου.

Η Ελλά­δα και ο λαός μας είναι που μπο­ρούν να γίνουν στό­χος αντι­ποί­νων, όπως ήδη έχει προει­δο­ποι­ή­σει η Ρωσία για την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη και τις άλλες στρα­τιω­τι­κές βάσεις.

Η Ελλά­δα και ο λαός μας πλη­ρώ­νει βαρύ οικο­νο­μι­κό φόρο με την ακρί­βεια, την αύξη­ση της τιμής των καυ­σί­μων, την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, τους εξοπλισμούς.

Η Ελλά­δα και ο λαός της θα την πλη­ρώ­σει, αφού εκτός των άλλων, έχει ανοί­ξει και η όρε­ξη της Τουρ­κί­ας με τις απα­ρά­δε­κτες διεκ­δι­κή­σεις της στο Αιγαίο για ανα­θε­ώ­ρη­ση συνό­ρων και συμ­φω­νιών, καθώς και στο Κυπριακό.

Η απά­ντη­ση από τη σκο­πιά των συμ­φε­ρό­ντων του λαού μας και της χώρας μας βρί­σκε­ται στην χάρα­ξη αυτο­τε­λούς — αυτό­νο­μης γραμ­μής, μακριά από όλα τα αστι­κά και ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέδια.

Μπρο­στά στο νέο έγκλη­μα η καθα­ρή απά­ντη­ση είναι μόνο μία:

Όχι στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο.

Οι λαοί είναι οι μόνοι κυρί­αρ­χοι να χαρά­ξουν την πορεία τους, να επι­λέ­ξουν το δρό­μο τους, μακριά από τα ιδιο­τε­λή συμ­φέ­ρο­ντα των αστι­κών τάξε­ων και των κυβερ­νή­σε­ων που τις υπη­ρε­τούν και είναι οι μόνες υπεύ­θυ­νες γι’ αυτό το σφα­γείο που μας οδηγούν.

Εδώ και τώρα να στα­μα­τή­σει η εμπλο­κή της Ελλάδας.

Να κλεί­σουν αμέ­σως όλες οι βάσεις στη χώρα μας.

Δυνα­μώ­νου­με την πάλη για απο­δέ­σμευ­ση από τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις, με το λαό νοι­κο­κύ­ρη στον τόπο μας.

Φίλες και φίλοι,
Συντρό­φισ­σες και σύντροφοι,
Μαχη­τές και Μαχή­τριες του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας, από­γο­νοί τους, νέοι ναι νέες,

Εδώ στη Λαμία της ανταρ­το­μά­νας Ρού­με­λης, την πόλη του Άρη Βελου­χιώ­τη και του Τάκη Φίτσιου, τιμά­με τα 80 χρό­νια του ΕΛΑΣ.

Εδώ, στη καρ­διά της Ρού­με­λης που ο ΕΛΑΣ γιγα­ντώ­θη­κε και έκα­νε τα πρώ­τα ρωμα­λέα βήμα­τά του, στη Ρού­με­λη που γνώ­ρι­σε τους θεσμούς της Ελεύ­θε­ρης Ελλάδας.

Από την πεί­ρα του ΕΛΑΣ και του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού, σφυ­ρη­λα­τή­θη­κε μια ολό­κλη­ρη γενιά κομ­μου­νι­στών αγω­νι­στών, που πρω­το­στά­τη­σε σε μια δεκα­ε­τία ένο­πλης πάλης, γνώ­ρι­σε πολ­λές και σκλη­ρές διώ­ξεις, νίκες και πίκρες, μα έμα­θε να μην παρα­δί­νε­ται στον αντί­πα­λο, όσο ισχυ­ρός κι αν είναι. Δεκά­δες χιλιά­δες ήταν οι αγω­νι­στές που βρέ­θη­καν σε φυλα­κές και εξο­ρί­ες, στην πολι­τι­κή προσφυγιά.

Ο αγώ­νας του ΕΛΑΣ απέ­δει­ξε πως όταν ο λαός απο­φα­σί­σει, μπο­ρεί να νική­σει! Γι’ αυτό και το παρά­δειγ­μα του ΕΛΑΣ, όπως και του ΔΣΕ, για άλλους απο­τε­λεί πηγή έμπνευ­σης και άλλους τους τρο­μο­κρα­τεί και γίνε­ται πηγή συκο­φα­ντί­ας. Για τη μεγά­λη πλειο­ψη­φία των ανθρώ­πων του μόχθου, των παρα­γω­γών του πλού­του, απο­τε­λεί πηγή έμπνευ­σης, ενώ για τους κηφή­νες που ζουν από τη δου­λειά των πολ­λών, είναι πηγή ανησυχίας.

Η πρω­το­πό­ρα δρά­ση των κομ­μου­νι­στών, η θαρ­ρα­λέα, η ανυ­πο­χώ­ρη­τη στά­ση τους, έδω­σε έμπνευ­ση και διέ­ξο­δο στην εργα­τι­κή τάξη, στον ελλη­νι­κό λαό στα πιο βαθιά σκο­τά­δια της κατοχής.

Ο ΕΛΑΣ, δημιούρ­γη­μα του ΚΚΕ, υπήρ­ξε η μεγα­λύ­τε­ρη αντάρ­τι­κη δύνα­μη μετά τους σοβιε­τι­κούς και τους γιου­γκο­σλά­βους παρ­τι­ζά­νους. Είμα­στε πολύ περή­φα­νοι για αυτό.

Είμα­στε περή­φα­νοι, για­τί ο ΕΛΑΣ υπήρ­ξε η μεγα­λύ­τε­ρη ένο­πλη μαζι­κή αντι­στα­σια­κή οργά­νω­ση, που τον Οκτώ­βρη του 1944 απε­λευ­θέ­ρω­σε τη χώρα από τα γερ­μα­νι­κά κατο­χι­κά στρατεύματα.

Αυτή είναι η ιστο­ρι­κή αλή­θεια. Το τονί­ζου­με αυτό, για­τί σήμε­ρα διά­φο­ροι, πολι­τι­κοί και φυσι­κοί από­γο­νοι των συνερ­γα­τών των ναζί, θρα­σύ­δει­λοι φασί­στες νεο­να­ζι­στές, μα και άλλοι καλο­θε­λη­τές, ρίχνουν λάσπη, αμο­λά­νε ψέμα­τα και συκοφαντίες.

Η δρά­ση του ΕΛΑΣ αγκα­λιά­στη­κε και στη­ρί­χτη­κε από τον ελλη­νι­κό λαό, που έδω­σε τα καλύ­τε­ρα παι­διά του στις γραμ­μές του. Υμνή­θη­κε από λογο­τέ­χνες και ποι­η­τές, ενέ­πνευ­σε το έργο ζωγρά­φων και φωτο­γρά­φων της αντίστασης.

Ο Άγγε­λος Σικε­λια­νός έγραψε:

Κι απά­νω στα βου­νά, κι απά­νω στις κορ­φές τους,
φωτά­ει με μιας Ανά­στα­ση ξεσπά­ει αχός μεγάλος.
Η Ελλά­δα σέρ­νει το χορό, ψηλά με τους αντάρτες
-χιλιά­δες δίπλες ο χορός, χιλιά­δες τα τραπέζια-
Κι είν’ οι νεκροί στα ξέγνα­ντα πρωτοπανηγυριώτες”.

Η πρώ­τη μαγιά του ΕΛΑΣ συγκρο­τή­θη­κε από κομ­μου­νι­στές ατσα­λω­μέ­νους στις σκλη­ρές ταξι­κές ανα­με­τρή­σεις του Μεσο­πο­λέ­μου, στις οποί­ες είχαν κατα­κτή­σει την ανα­γνώ­ρι­ση και την απο­δο­χή των εργα­τι­κών λαϊ­κών δυνά­με­ων. Στη­ρί­χτη­κε από τον εργα­ζό­με­νο λαό, ο οποί­ος τον στή­ρι­ξε με όλα τα μέσα, προ­σφέ­ρο­ντάς οπλι­σμό και τρο­φή, πλη­ρο­φο­ρί­ες και κρυψώνες.

Αυτός ο λαός στε­λέ­χω­σε τις στρα­τιω­τι­κές μονά­δες, αυτός του επέ­τρε­ψε να ανα­πλη­ρώ­νει τις απώ­λειες στο πεδίο της μάχης, αλλά και να μαζι­κο­ποιεί­ται με γορ­γούς ρυθμούς.

Αυτός ήταν ο λόγος που ο ΕΛΑΣ τις παρα­μο­νές της απε­λευ­θέ­ρω­σης έφτα­σε να αριθ­μεί 77.000 τακτι­κούς και 50.000 εφέ­δρους μαχητές».

«Φίλες και φίλοι,

Η δημιουρ­γία του ΕΛΑΣ ήταν η πιο σημα­ντι­κή κατά­κτη­ση του εργα­τι­κού-λαϊ­κού κινή­μα­τος στα χρό­νια της Κατο­χής. Σήμαι­νε ότι δια­μορ­φώ­θη­κε στρα­τιω­τι­κό κέντρο με δική του διάρ­θρω­ση, λει­τουρ­γία και πει­θαρ­χία, η οποία υπε­ρέ­βαι­νε το αστι­κό πλαί­σιο των κατα­πιε­στι­κών στρα­τιω­τι­κών κανο­νι­σμών και της αντι­λαϊ­κής-αντι­κομ­μου­νι­στι­κής διαπαιδαγώγησης.

Ο ΕΛΑΣ υπήρ­ξε στρα­τός στην υπη­ρε­σία ενός κινή­μα­τος που η καθο­δη­γη­τι­κή του δύνα­μη ήταν το ΚΚΕ. Συγκέ­ντρω­νε βασι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις να εξε­λι­χτεί σε όργα­νο της εργα­τι­κής εξουσίας.

Από την ιστο­ρι­κή πεί­ρα του ΕΛΑΣ και συνο­λι­κό­τε­ρα της δεκα­ε­τί­ας 1940 — 1950, επι­βε­βαιώ­θη­κε κυρί­ως ότι δεν υπάρ­χει ενδιά­με­ση πολι­τι­κή εξου­σία ανά­με­σα στον καπι­τα­λι­σμό και τον σοσια­λι­σμό, ούτε κάποιο “ειρη­νι­κό πέρα­σμα” από τον ένα στον άλλο ή φιλο­λαϊ­κή δια­χεί­ρι­ση του καπιταλισμού.

Η πάλη των τάξε­ων είναι αντι­κει­με­νι­κή και αυτή είναι που σε συν­θή­κες επα­να­στα­τι­κής κατά­στα­σης θα οδη­γή­σει σε εξέ­γερ­ση για τη σοσια­λι­στι­κή εξου­σία, με τη συνει­δη­τή δρά­ση της ιδε­ο­λο­γι­κής — πολι­τι­κής εργα­τι­κής πρω­το­πο­ρί­ας, του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμματος.

Η άπο­ψη ότι η συμ­με­το­χή ενός Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος σε κυβέρ­νη­ση συνερ­γα­σί­ας απο­τε­λεί σκα­λο­πά­τι δήθεν για να προ­χω­ρή­σει το κίνη­μα σε πιο προ­ω­θη­μέ­νους στό­χους, καταρ­ρί­φθη­κε από την κυβέρ­νη­ση “εθνι­κής ενό­τη­τας” του 1944, από την προ­σπά­θειά της να αφο­πλί­σει τον ΕΛΑΣ, από τις σκλη­ρές μάχες του Δεκέμ­βρη του 1944 και από το όργιο της αστι­κής τρο­μο­κρα­τί­ας και κατα­στο­λής που ακολούθησε.

Καμιά αυτα­πά­τη δεν μπο­ρεί να υπάρ­χει ότι η συμ­με­το­χή ενός ΚΚ σε αστι­κή κυβέρ­νη­ση μπο­ρεί να την οδη­γή­σει σε φιλο­λαϊ­κή διαχείριση.

Πρό­σφα­τα με αφορ­μή την απο­σπα­σμα­τι­κή και αντιε­πι­στη­μο­νι­κή χρή­ση αρχεια­κών υλι­κών, από τον εξ αλλο­δα­πής κύριο Ρατσέν­κο, πήρε μπρος μια προ­πα­γαν­δι­στι­κή μηχα­νή που επα­νέ­λα­βε καρ­μπόν τα όσα δίδα­σκαν στις σχο­λές της ΚΥΠ, της Χωρο­φυ­λα­κής, της Ασφά­λειας, του Στρα­τού, στις δεκα­ε­τί­ες μετά τον εμφύ­λιο. Όταν είχαν ανα­κα­λύ­ψει τη γελοιό­τη­τα περί “ΕΑΜο­βούλ­γα­ρων κομμουνιστοσυμμοριτών”!

Άλλοι πιο σοβα­ροί, υπε­ρα­σπι­ζό­με­νοι και ορι­σμέ­νες βασι­κές επι­στη­μο­νι­κές αρχές, άρχι­σαν τις ανα­λύ­σεις για το ΚΚΕ που είναι το μόνο κόμ­μα που έχει Τμή­μα Ιστο­ρί­ας, κάνει ιστο­ρι­κές εκδη­λώ­σεις, ότι δήθεν ανα­θε­ω­ρεί την ιστο­ρία του, ανά­λο­γα με τις τρέ­χου­σες πολι­τι­κές του προτεραιότητες.

Αλή­θεια; Όταν όλη η ιστο­ρία είναι ιστο­ρία της ταξι­κής πάλης, μπο­ρεί το εργα­τι­κό — το επα­να­στα­τι­κό κίνη­μα, να δεχτεί να γρά­φουν την ιστο­ρία του μόνον οι κυρί­αρ­χοι, με τα παχυ­λά κον­δύ­λια των ιμπε­ρια­λι­στι­κών ενώ­σε­ων που υπη­ρε­τούν πιστά;

Αλή­θεια, είναι ίδια η ιστο­ρία των ηγε­τών των κομ­μου­νι­στών, των επα­να­στα­τών, των αγω­νι­στών που έδω­σαν τη ζωή τους για να ξημε­ρώ­σουν καλύ­τε­ρες μέρες, με αυτή των συνερ­γα­τών των ναζί, των κατα­δο­τών και μπλοκαδόρων;

Είναι στο ίδιο μετε­ρί­ζι οι εργά­τες, οι άνθρω­ποι του μόχθου κάθε επο­χής που παρά­γουν τα πάντα αλλά δεν μπο­ρούν να τα βγά­λουν πέρα με τους στυ­γνούς εκμε­ταλ­λευ­τές του μόχθου τους που στο τέλος τούς πετά­νε στην ανερ­γία, όπως συμ­βαί­νει στη ΛΑΡΚΟ και αλλού;

Αλή­θεια, ποια πολι­τι­κή δύνα­μη τιμά σήμε­ρα τους ήρω­ες της ιστο­ρί­ας της, χωρίς να τους μετα­τρέ­πει σε αβλα­βή εικονίσματα;

Το ΚΚΕ είναι εδώ, εξο­πλι­σμέ­νο με επα­να­στα­τι­κά συμπε­ρά­σμα­τα από τη δρά­ση των περα­σμέ­νων γενιών. Με συμπε­ρά­σμα­τα από λάθη και ελλεί­ψεις στις προ­γραμ­μα­τι­κές επε­ξερ­γα­σί­ες του παρελ­θό­ντος. Με αυτά τα συμπε­ρά­σμα­τα, με συλ­λο­γι­κή μελέ­τη της ιστο­ρί­ας, σφυ­ρη­λα­τή­σα­με σύγ­χρο­νο επα­να­στα­τι­κό πρό­γραμ­μα. Και όχι το αντίστροφο.

Ποιος θα τα έκα­νε αυτά; Οι ιστο­ρι­κοί του ΣΚΑΪ; Ή του Γέιλ; Μήπως θα το έκα­νε ο σύγ­χρο­νος οπορ­του­νι­σμός του ΣΥΡΙΖΑ, που υπο­κρι­τι­κά κατέ­θε­τε λου­λού­δια στην Και­σα­ρια­νή την ίδια ώρα που έβα­ζε μπρος για νέες πολε­μι­κές βάσεις στο ΝΑΤΟ, όπως στην Αλεξανδρούπολη;

Καλού­με τους νέους να γνω­ρί­σουν την ιστο­ρι­κή επα­να­στα­τι­κή πεί­ρα, να γνω­ρί­σουν την πρό­τα­ση διε­ξό­δου του ΚΚΕ. Ιστο­ρία για το ΚΚΕ σημαί­νει αλή­θεια. Παίρ­νου­με υπό­ψη μας την ιστο­ρι­κή έρευ­να που παρά­γε­ται, πολ­λές φορές με τον κόπο χιλιά­δων νέων ερευ­νη­τών, τα ντο­κου­μέ­ντα των αρχεί­ων. Όμως απέ­χει από την ιστο­ρι­κή έρευ­να η χυδαία προ­πα­γαν­δι­στι­κή χρή­ση τριών αρά­δων, από μια παρά­γρα­φο, για πράγ­μα­τα γνωστά.

Πολύ σωστά σχο­λί­α­ζε αυτό ο Λένιν, λέγο­ντας πως “η αστι­κή επι­στή­μη θα άλλα­ζε και τα θεω­ρή­μα­τα της γεω­με­τρί­ας αν αμφι­σβη­τού­σαν τις αστυ­νο­μι­κές δια­τά­ξεις”, δηλα­δή την ανά­γκη διαιώ­νι­σης της εκμετάλλευσης.

Δεν τους έπια­σε δηλα­δή ο πόνος για την ιστο­ρι­κή αλή­θεια. Οι νέοι ιστο­ρι­κοί αξί­ζει πράγ­μα­τι να σκύ­ψουν στο σύνο­λο των ιστο­ρι­κών υλι­κών, πολ­λά σώζο­νται και στα ξένα αρχεία για τις συν­θή­κες μέσα στις οποί­ες ο ελλη­νι­κός λαός δημιούρ­γη­σε την επο­ποι­ία της Αντί­στα­σης του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, όπως και την επο­ποι­ία του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας στα χρό­νια 1946–49.

Ο αγώ­νας τους απο­πνέ­ει μόνο δίκαιο και ηθι­κή ακα­τά­βλη­τη. Ας μελε­τή­σουν τα ντο­κου­μέ­ντα με τις κατα­θέ­σεις των πολι­τι­κών κομ­μά­των του ΕΑΜ, των συν­δι­κά­των, της Εθνι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης, στις λεγό­με­νες “επι­τρο­πές ερεύ­νης” του ΟΗΕ.

Ας μελε­τή­σουν το γράμ­μα των κρα­του­μέ­νων γυναι­κών στις φυλα­κές Αβέ­ρωφ. Είναι τέτοια η φρί­κη της αστι­κής λευ­κής τρο­μο­κρα­τί­ας στην Ελλά­δα που πολ­λές φορές αυτο­λο­γο­κρι­νό­μα­στε, διστά­ζου­με να τα δημο­σιεύ­σου­με. Τέτοια φρί­κη απο­πνέ­ουν τα εγκλή­μα­τα που έκα­ναν ενά­ντια στο λαό μας.

80 χρό­νια μετά την ίδρυ­ση του ΕΛΑΣ, εμπνε­ό­μα­στε, διδα­σκό­μα­στε, συνε­χί­ζου­με! Η επο­ποι­ία του ΕΛΑΣ, του ΕΑΜ, της ΕΠΟΝ είναι η από­δει­ξη τι θα μπο­ρού­σε να γίνει, αν ο λαός έπαιρ­νε τη θέση του στον αγώ­να σε συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ.

Αυτή η επι­λο­γή δεν θα πρέ­πει σήμε­ρα να ανα­βάλ­λε­ται, να ακυ­ρώ­νε­ται ή να μη δοκι­μά­ζε­ται, στο όνο­μα μιας νέας δήθεν “σωτή­ριας κυβερ­νη­τι­κής λύσης” τύπου Τσί­πρα ή Ανδρου­λά­κη ή ενός άλλου Μητσοτάκη.

Σήμε­ρα, όμως δεν είμα­στε ούτε στο 2012, ούτε στο 2015. Υπάρ­χει πλού­σια πεί­ρα από την εναλ­λα­γή των κυβερ­νή­σε­ων με τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρ­χει πλού­σια πεί­ρα από τα 10 χρό­νια κρί­σης και μνη­μο­νί­ων, όπου η κρί­ση εναλ­λασ­σό­ταν με την ανά­πτυ­ξη, αλλά ο λαός ήταν μόνι­μα χαμέ­νος και με περισ­σό­τε­ρα βάρη στις πλά­τες του.

Σήμε­ρα ανα­κα­τεύ­ουν πάλι τη σού­πα του αστι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος για­τί η λαϊ­κή δυσα­ρέ­σκεια φου­ντώ­νει, για­τί σε λίγο θα γίνουν πιο ορα­τές οι συνέ­πειες των αντι­λαϊ­κών νόμων κι επι­λο­γών της ΝΔ που έρχο­νται να προ­στε­θούν σε όλους τους προη­γού­με­νους. Και αυτή η δυσα­ρέ­σκεια, κάνουν ό,τι μπο­ρούν για να εκτο­νω­θεί, να εγκλω­βι­στεί και προ­πα­ντός να μεί­νει μακριά από την ταξι­κή πάλη.

Γι’ αυτό ρίχνουν στο τρα­πέ­ζι διά­φο­ρα σενά­ρια πότε για κυβέρ­νη­ση τεχνο­κρα­τών, πότε για κυβέρ­νη­ση “εθνι­κής ενό­τη­τας”, ή για διά­φο­ρα κυβερ­νη­τι­κά σχή­μα­τα συνερ­γα­σί­ας μετά τις εκλογές.

Ορι­σμέ­νοι δου­λεύ­ουν για την “ανα­πα­λαί­ω­ση” δοκι­μα­σμέ­νων πυλώ­νων του συστή­μα­τος, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, που μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σει έναν πιθα­νό “μπα­λα­ντέρ” σε κυβερ­νή­σεις συνερ­γα­σί­ας τόσο με το ΣΥΡΙΖΑ όσο και με τη ΝΔ.

Άλλοι πάλι, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ρίχνουν και άλλες προ­τά­σεις στο τρα­πέ­ζι, αφού όπως λένε, το πρό­βλη­μα της σημε­ρι­νής αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής δεν είναι όλη η ΝΔ, αλλά μόνο ο Μητσο­τά­κης. Δηλα­δή, μια ΝΔ, π.χ. χωρίς τον Μητσο­τά­κη, θα μπο­ρού­σε να είναι κυβερ­νη­τι­κός συνε­ταί­ρος του ΣΥΡΙΖΑ…

Βέβαια όλα αυτά τα σενά­ρια, δεν είναι και τόσο άσχε­τα με τους αντα­γω­νι­σμούς ελλη­νι­κών, ευρω­παϊ­κών και υπε­ρα­τλα­ντι­κών ομί­λων, μπρο­στά μάλι­στα και στο μεγά­λο φαγο­πό­τι που ετοι­μά­ζε­ται με τα δισε­κα­τομ­μύ­ρια του Ταμεί­ου Ανάκαμψης.

Ανε­ξάρ­τη­τα όμως από το ποιο από αυτά τα σενά­ρια τελι­κά επι­κρα­τή­σει, ένα είναι σίγουρο:

Ότι το κυβερ­νη­τι­κό πρό­γραμ­μα της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης, αλλά και όσων ράβουν κου­στου­μά­κι να καθί­σουν στη θέση της κάποια στιγ­μή στο μέλ­λον, είναι ήδη γραμ­μέ­νο και προαποφασισμένο.

Είναι αυτό που θα στη­ρί­ζε­ται και θα υλο­ποιεί τις Συμ­βά­σεις του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης της ΕΕ, αυτής της νέας “Ιερής Αγε­λά­δας” για όλα τα άλλα κόμ­μα­τα, που την ψηφί­σα­νε μάλι­στα από κοι­νού, στα μου­λω­χτά, το περα­σμέ­νο καλο­καί­ρι. Και το οποίο δεν είναι τίπο­τα άλλο από ένα νέο υπερ­μνη­μό­νιο για τον ελλη­νι­κό λαό.

Είναι αυτό που θα υπη­ρε­τεί τις στρα­τη­γι­κές απαι­τή­σεις του κεφα­λαί­ου συνολικά.

Είναι αυτό που θα υλο­ποιεί τις επαί­σχυ­ντες συμ­φω­νί­ες εμπλο­κής της Ελλά­δας στα επι­κίν­δυ­να αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κά σχέ­δια, είτε αφο­ρά εξο­πλι­σμούς, που τους ακρι­βο­πλη­ρώ­νει ο ελλη­νι­κός λαός για να θησαυ­ρί­ζουν τα μονο­πώ­λια των στρα­τιω­τι­κών όπλων, είτε αφο­ρά τις συμ­φω­νί­ες με τις ΗΠΑ, τη Γαλ­λία κι άλλους επι­κίν­δυ­νους παί­κτες που εμπλέ­κουν ακό­μη περισ­σό­τε­ρο τη χώρα και το λαό στις επι­κίν­δυ­νες γεω­πο­λι­τι­κές εξε­λί­ξεις, όπως αυτές που συμ­βαί­νουν με τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρανία.

Μέσα σε αυτό το πλαί­σιο είναι προ­φα­νές ότι το ΚΚΕ, η δρά­ση του, η εναλ­λα­κτι­κή του πρό­τα­ση, τους χαλά­ει αυτή τη σού­πα. Για­τί είναι μια στά­ση που φωτί­ζει την πραγ­μα­τι­κή και μονα­δι­κή διέ­ξο­δο για το λαό. Είναι μια στά­ση που δεν μπο­ρεί να αξιο­ποι­η­θεί στα διά­φο­ρα μαγει­ρέ­μα­τα που επε­ξερ­γά­ζο­νται τα αστι­κά επι­τε­λεία, έτσι ώστε η λαϊ­κή δυσα­ρέ­σκεια να παρα­μεί­νει εγκλω­βι­σμέ­νη στις διά­φο­ρες “μετα­μορ­φώ­σεις” του αστι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος που έχου­με δοκι­μά­σει μέχρι σήμε­ρα. Είναι μια στά­ση που αχρη­στεύ­σει τις παγί­δες που θέλουν να βάλουν στο λαό και στο κίνη­μά του.

Η νέα παγί­δα περί “προ­ο­δευ­τι­κής δια­κυ­βέρ­νη­σης” που στή­νει ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παλιά και σκου­ρια­σμέ­νη. Αν “πρό­ο­δος” είναι οι αμε­ρι­κά­νι­κες βάσεις και η συμ­φω­νία με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, οι απο­στο­λές εκτός συνό­ρων, τότε ποια είναι η “συντή­ρη­ση”; Αν “πρό­ο­δος” είναι η καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη της πρά­σι­νης και ψηφια­κής μετά­βα­σης των επεν­δυ­τών με ζεστό κρα­τι­κό χρή­μα που εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται τον πλού­το που παρά­γουν οι εργα­ζό­με­νοι αυτού του τόπου, τότε τι είναι “συντή­ρη­ση”;

Εάν πάλι “πρό­ο­δος” είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να δια­γκω­νί­ζε­ται με τη ΝΔ για το πώς και σε ποιους ομί­λους θα μοι­ρα­στούν τα 11 δισε­κα­τομ­μύ­ρια του Ταμεί­ου Ανά­πτυ­ξης της ΕΕ, βάζο­ντας ξανά υπερ­μνη­μό­νιο στον ελλη­νι­κό λαό, τότε ποιος είναι η “συντή­ρη­ση”;

Φίλες και Φίλοι,
Συντρό­φισ­σες και Σύντροφοι,

Πρό­ο­δος δεν είναι ο λαός να ζει με ψίχου­λα για να κερ­δί­ζει μια χού­φτα παρά­σι­τα. Πρό­ο­δος είναι να προ­χω­ρά μπρο­στά, να βελ­τιώ­νει τη ζωή του. Πρό­ο­δος είναι οι νέες γενιές να ζουν καλύ­τε­ρα από τις προη­γού­με­νες γενιές.

Ποια πολι­τι­κή μπο­ρεί να το εξα­σφα­λί­σει αυτό;

Μόνο μια κυβέρ­νη­ση που θα είναι εκτε­λε­στι­κό όργα­νο της εργα­τι­κής — λαϊ­κής πλειο­ψη­φί­ας και εξου­σί­ας μπο­ρεί πραγ­μα­τι­κά να τα κάνει αυτά. Για αυτή την δια­κυ­βέρ­νη­ση μιλά­ει μόνο το ΚΚΕ. Παλεύ­ει μόνο το ΚΚΕ. Και είναι απο­φα­σι­σμέ­νο αυτόν τον αγώ­να να τον πάει μέχρι τέλους.

Αυτή η εργα­τι­κή — λαϊ­κή πλειο­ψη­φία είναι που θα μπει μπρο­στά και θα οικο­δο­μή­σει τη νέα κοι­νω­νία, τον σοσια­λι­σμό! Ο σοσια­λι­σμός είναι σήμε­ρα η πραγ­μα­τι­κή πρόοδος!.

Κατάθεση στεφάνων στο άγαλμα του Αρη Βελουχιώτη

Με την κατά­θε­ση στε­φά­νων στο άγαλ­μα του Αρη Βελου­χιώ­τη, όπου έφθα­σε η μαζι­κή, μαχη­τι­κή πορεία του ΚΚΕ στη Λαμία, μέσα από τους κεντρι­κούς δρό­μους της πόλης, ολο­κλη­ρώ­θη­κε η εκδή­λω­ση της ΚΕ του ΚΚΕ στην πόλη, προς τιμήν των 80 χρό­νων του ΕΛΑΣ.

Στο άγαλ­μα έγι­νε κατά­θε­ση στε­φά­νων από τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα εκ μέρους της ΚΕ του Κόμ­μα­τος και τον Σωκρά­τη Μπου­ντό­λο εκ μέρους του ΚΣ της ΚΝΕ.

Στο τέλος της εκδή­λω­σης κρα­τή­θη­κε ενός λεπτού σιγή στη μνή­μη των αγω­νι­στών του ΕΛΑΣ που έδω­σαν τη ζωή τους για τη λευτεριά.

Στο πλαί­σιο της εκδή­λω­σης, μετά την ομι­λία του Δ. Κου­τσού­μπα, έγι­νε συναυ­λία με το μου­σι­κό συγκρό­τη­μα Ρωμιο­σύ­νη και τον Παντε­λή Θαλασ­σι­νό στο Δημο­τι­κό Θέα­τρο της πόλης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο