Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδήλωση ΚΚΕ για τους 200 της Καισαριανής — Συναυλία Γ. Μαρκόπουλου — Πώς θα πάτε

Η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Αττι­κής του ΚΚΕ διορ­γα­νώ­νει διή­με­ρο εκδη­λώ­σε­ων, αφιε­ρω­μέ­νο στους 200 κομ­μου­νι­στές που εκτε­λέ­στη­καν την 1η Μάη 1944, το Σάβ­βα­το 28 και την Κυρια­κή 29 Απριλίου.

Το Σάβ­βα­το 28 Απρι­λί­ου στις 19.00, θα διε­ξα­χθούν στην αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων του Δημαρ­χεί­ου Και­σα­ρια­νής θεμα­τι­κές συζη­τή­σεις: Η ανά­πτυ­ξη του εργα­τι­κού κινή­μα­τος στο μεσο­πό­λε­μο. Η συμ­βο­λή του ΚΚΕ. (Ειση­γη­τής: Νίκος Μαυ­ρο­κέ­φα­λος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ). Η γνώ­ση και η μόρ­φω­ση, βασι­κό συστα­τι­κό της κομ­μου­νι­στι­κής πρω­το­πο­ρί­ας. Το παρά­δειγ­μα της Ακρο­ναυ­πλί­ας. (Ειση­γή­τρια: Κυρια­κή Καμα­ρι­νού, στέ­λε­χος του ΚΚΕ).

Την Κυρια­κή 29 Απρι­λί­ου στις 19.00, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας θα μιλή­σει σε συγκέ­ντρω­ση, στο Σκο­πευ­τή­ριο της Και­σα­ρια­νής. Θα ακο­λου­θή­σει μεγά­λη συναυ­λία του Γιάν­νη Μαρ­κό­που­λου. Στη συναυ­λία που θα διευ­θύ­νει ο ίδιος ο συν­θέ­της, τρα­γού­δια του θα ερμη­νεύ­σουν οι Ρίτα Αντω­νο­πού­λου, Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας, Μίλ­τος Πασχα­λί­δης, Λάκης Χαλ­κιάς. Μαζί τους και οι Δάφ­νη Ζουρ­να­τζή και Γιώρ­γος Νικη­φό­ρου Ζερβάκης.

Συμ­με­τέ­χουν η ορχή­στρα «Παλί­ντο­νος Αρμο­νία» και το πει­ραϊ­κό φωνη­τι­κό σύνο­λο «Libro Coro» σε διδα­σκα­λία της Ανθής Γουρουντή.

Η συναυ­λία περι­λαμ­βά­νει ένα μου­σι­κό σερ­γιά­νι σε σπου­δαία έργα του Γιάν­νη Μαρ­κό­που­λου, από όλη τη μου­σι­κή του δια­δρο­μή… Θα ακου­στούν τρα­γού­δια που εξα­κο­λου­θούν να συγκι­νούν και να εμπνέ­ουν το σύγ­χρο­νο άνθρω­πο, χωρίς να χάνουν την αρχι­κή τους δύναμη.

Τρα­γού­δια που μετου­σιώ­νουν τους πόθους του λαού μας και στη σημε­ρι­νή επο­χή. «Εμείς», «Μιλώ για τα παι­διά μου», «Η φάμπρι­κα», «Πόσα χρό­νια δίσε­κτα», «Παρα­πο­νε­μέ­να λόγια» και τόσα άλλα που τρα­γου­δή­θη­καν, τρα­γου­διού­νται και εξα­κο­λου­θούν να συγκι­νούν και να μας γεμί­ζουν δύναμη.

Πούλμαν για τις εκδηλώσεις στην Καισαριανή

Πούλ­μαν για τη 2η μέρα, την Κυρια­κή 29 Απρί­λη, εκδη­λώ­σε­ων στην Και­σα­ρια­νή για τους 200 κομ­μου­νι­στές που εκτε­λέ­στη­καν την 1η Μάη 1944, δρο­μο­λο­γούν οι Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ.

Συγκε­κρι­μέ­να ανα­χω­ρή­σεις θα γίνουν από:

- Στην Αθή­να, από πλα­τεία Κολιά­τσου, στις 17.45 και από Τέρ­μα Πατη­σί­ων, (Τρά­πε­ζα Πει­ραιώς), στις 18.00.

- Αγ. Δημή­τριος (Μπρα­χά­μι), στις 17.30 από Αγί­ου Δημη­τρί­ου 163 (πλ. Έλε­νας Βενιζέλου)

- Αλι­μος, στις 17.45 από Δωδε­κα­νή­σου 65

- Αργυ­ρού­πο­λη, στις 18.15 από Δημαρ­χείο Αργυρούπολης

- Βρι­λήσ­σια, στις 17.45 από στά­ση προ­α­στια­κού Πεντέ­λης στην Αττι­κή Οδό

- Γαλά­τσι, στις 17.45 από Παλιό Τέρ­μα (Βεΐ­κου και Γαλατσίου)

- Γέρα­κα, στις 17.30 από ΕΛΤΑ Γέρακα

- Γλυ­φά­δα, στις 17.45 από Αγ. Τρύφωνα

- Δάφ­νη, στις 17.45 από πλ. Καλο­γή­ρων, σταθ­μό Μετρό «Δάφ­νη»

- Ελευ­σί­να, στις 17.00 από Δημο­τι­κό πάρκινγκ

- Ελλη­νι­κό, στις 18.00 από πλα­τεία Ελληνικού

- Ηλιού­πο­λη, στις 18.00 από το Μου­σείο Εθνι­κής Αντίστασης

- Μαρού­σι, στις 17.45 από το Κλει­στό «Σπ. Λούης»

- Μελίσ­σια, στις 17.30 από Λ.Δημοκρατίας, γρα­φεία ΚΚΕ

- Μετα­μόρ­φω­ση, στις 17.30 από Άγιο Κωνσταντίνο

- Μοσχά­το, στις 17.45 από πλ. Μεταμόρφωσης

- Νέο Ηρά­κλειο, στις 17.45 από «Τρία Αστέρια»

- Νέα Ιωνία, στις 18.00 από ΟΤΕ

- Παλαιό Φάλη­ρο, στις 17.30 από πλα­τεία Φλοίσβου

- Παλ­λή­νη, στις 17.15 από Αγ. Τρύφωνα

- Πετρά­λω­να, στις 17.30 από σταθ­μό Α. Πετραλώνων

- Πλα­τεία Κολιά­τσου, στις 17.45.

- Πατή­σια, τέρ­μα Πατη­σί­ων (Τρά­πε­ζα Πει­ραιώς), στις 18.00.

- Ταύ­ρο, στις 18.00 από πρώ­ην Δημαρ­χείο Ταύρου

- Υμητ­τό, στις 17.45 από πλα­τεία Δημαρχείου

- Χαλάν­δρι, στις 18.00 από γωνία 25ης Μαρ­τί­ου & Παλαιολογου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο