Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Φιντέλ Κάστρο στο «Studio New Star Art Cinema» (ΦΩΤΟ)

Εκδή­λω­ση μνή­μης και τιμής στον ηγέ­τη της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης, Φιντέλ Κάστρο, με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση 3 χρό­νων από το θάνα­τό του πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε από­ψε στον κινη­μα­το­γρά­φο «Studio New Star Art Cinema».

findel ekdilosi1

“Με αφορ­μή και τη σημε­ρι­νή εκδή­λω­ση για τα τρία χρό­νια από το θάνα­το του Φιντέλ Κάστρο θα θέλα­με να εκφρά­σου­με την έντο­νη δια­μαρ­τυ­ρία μας για το εγκλη­μα­τι­κό εμπάρ­γκο ενά­ντια στο λαό της Κού­βας από τον βορειο­α­με­ρι­κά­νι­κο ιμπε­ρια­λι­σμό που συνε­χί­ζε­ται για πάρα πολ­λά χρό­νια τώρα.

Να εκφρά­σου­με την αλλη­λεγ­γύη σε έναν ηρω­ι­κό λαό που αγω­νί­ζε­ται με νύχια και με δόντια για να υπε­ρα­σπι­στεί την πατρί­δα του, για τη λαϊ­κή ευη­με­ρία, για το καλό των ανθρώ­πων, των πολι­τών της Κού­βας” δήλω­σε προ­σερ­χό­με­νος στην εκδή­λω­ση ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κουτσούμπας.

findel ekdilosi3

Σε δήλω­σή της η Ζελ­μίς Μαρία Ντο­μίν­γκεζ, (Zelmys Maria Dominquez) πρέ­σβει­ρα της Κού­βας στην Ελλά­δα τόνι­σε ότι “το πιο σημα­ντι­κό είναι ότι ο Φιντέλ συνε­χί­ζει να είναι ζωντα­νός στην καθη­με­ρι­νή μας ζωή, σε κάθε έργο της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης. Ο κου­βα­νι­κός λαός συνε­χί­ζει να αντι­στέ­κε­ται ενά­ντια στο εγκλη­μα­τι­κό οικο­νο­μι­κό, χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό και εμπο­ρι­κό απο­κλει­σμό, αντι­στέ­κε­ται εδώ και 60 χρό­νια. Ποτέ δεν θα μπο­ρέ­σουν να μπλο­κά­ρουν την ελπί­δα μας και τη φιλία που έχει δημιουρ­γη­θεί ανά­με­σα στον λαό της Κού­βας και της Ελλά­δας. Ευχα­ρι­στού­με πολύ τον σύντρο­φο Γενι­κό Γραμ­μα­τέα, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, για την παρου­σία του σήμε­ρα καθώς και άλλους πολι­τι­κούς όπως και τους φίλους της Κού­βας και οργα­νώ­σεις αλληλεγγύης”.

Η πρέ­σβει­ρα της Κού­βας ευχα­ρί­στη­σε επί­σης τον καθη­γη­τή Σύγ­χρο­νης Ιστο­ρί­ας στο Τμή­μα Πολι­τι­κών Επι­στη­μών του ΑΠΘ, Γιώρ­γο Μαρ­γα­ρί­τη, για την συνει­σφο­ρά του στην απο­ψι­νή εκδήλωση.

findel ekdilosi4

Ο Γιώρ­γος Μαρ­γα­ρί­της ανα­φέρ­θη­κε εκτε­νώς στις συν­θή­κες που επι­κρα­τού­σαν στην Κού­βα πριν και μετά την επα­νά­στα­ση, αλλά και στις σημε­ρι­νές εξε­λί­ξεις στις χώρες της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας πως «όσο οι λαοί αντι­στέ­κο­νται, όσο επι­λέ­γουν το δρό­μο του αγώ­να τόσο θα σκύ­βου­με με σεβα­σμό στην παρα­κα­τα­θή­κη που άφη­σε με το λόγο και το έργο του ο Φιντέλ». Όπως είπε, «έχου­με πάρει τον ίδιο δρό­μο. Είναι μακρύς, είναι δύσκο­λος, έχει χαρές, έχει λύπες, πισω­γυ­ρί­σμα­τα. Η ιστο­ρία δεν γυρί­ζει πίσω, έχει όμως μια σπει­ροει­δή κίνη­ση που άλλο­τε οδη­γεί στα ψηλά, άλλο­τε στο μαύ­ρο σκο­τά­δι. Η πίστη στην οργα­νω­μέ­νη δύνα­μη του λαού είναι η δική μας στα­θε­ρά, το δικό μας σχέδιο».

findel ekdilosi

Επι­πλέ­ον, προ­βλή­θη­κε η ται­νία «Η τέχνη του να επι­βιώ­νεις» (El merito es estar vivo) των Ότο Μιγκέλ και Γκου­σμάν Γκε­ρέ­ρο, καθώς και απο­σπά­σμα­τα από ιστο­ρι­κές ομι­λί­ες του Κάστρο.

findel ekdilosi5

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο