Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Άλκη Αλκαίο

αλκαιος

Η Πανη­πει­ρω­τι­κή Συνο­μο­σπον­δία Ελλά­δας, ο Σύλ­λο­γος Παρ­γι­νών Αθή­νας και η Αδελ­φό­τη­τα Κοκ­κι­νιω­τών Θεσπρω­τί­ας, προ­σκα­λούν στην εκδή­λω­ση “Δύο χρό­νια χωρίς τον Άλκη Αλκαίο”, την Παρα­σκευή 19 Δεκεμ­βρί­ου και ώρα 6 μ.μ. στο Πνευ­μα­τι­κό κέντρο Ηπει­ρω­τών, (Κλει­σθέ­νους 15, 7ος όροφος).

Μια πολι­τι­στι­κή εκδή­λω­ση μνή­μης και τιμής, λόγου και μέλους, για τον Ηπει­ρώ­τη ποι­η­τή Άλκη Αλκαίο που τρα­γου­δή­σα­με όλοι μας. Τον Άλκη της “Πιρό­γας”, της “Ρόζας”, του “Πρω­ι­νού τσι­γά­ρου”. Για τον Άλκη Αλκαίο της Πάρ­γας, τον Βαγ­γέ­λη Λιά­ρο της Κοκ­κι­νιάς Θεσπρωτίας.

“Ο Βαγ­γέ­λης Λιά­ρος είναι γέν­νη­μα της Κοκ­κι­νιάς, ο Άλκης Αλκαί­ος είναι γέν­νη­μα- θρέμ­μα της Πάρ­γας”, έγρα­φε ο ίδιος, δίνο­ντας στοι­χεία της κατα­γω­γι­κής του ταυ­τό­τη­τας, περι­γρά­φο­ντας την Ηπει­ρώ­τι­κη ρίζα του.Αφετηρία αλλά και αέναη επι­στρο­φή η Ήπει­ρος για τον ποι­η­τή που τρα­γού­δη­σα­με όλοι μας, μέσα από τις μελο­ποι­ή­σεις των στί­χων του. Στην Ήπει­ρο “επέ­στρε­ψε” για πάντα, στην αγα­πη­μέ­νη του Πάρ­γα, πριν από δύο χρό­νια, όταν ξεκί­νη­σε για το ανε­πί­στρε­πτο ταξί­δι, στις 10 Δεκεμ­βρί­ου 2012.

Τιμώ­ντας τη μνή­μη και το έργο του η Πανη­πει­ρω­τι­κή Συνο­μο­σπον­δία Ελλά­δας απευ­θύν­θη­κε στους φορείς απο­δη­μί­ας των τόπων του, στο­Σύλ­λο­γο Παρ­γι­νών Αθή­νας και την Αδελ­φό­τη­τα Κοκ­κι­νιω­τών Θεσπρω­τί­ας, συν­διορ­γα­νώ­νο­ντας από κοι­νού αυτή την τόσο ξεχω­ρι­στή εκδή­λω­ση. Απευ­θύν­θη­κε, επί­σης, σε όλους τους ανθρώ­πους του ποι­η­τή, οικο­γέ­νεια, επι­στή­θιους φίλους και συνερ­γά­τες. Πολ­λοί από αυτούς τιμούν με τη συμ­με­το­χή τους την εκδή­λω­ση, φωτί­ζο­ντας με τις μαρ­τυ­ρί­ες και το λόγο τους μια αυθε­ντι­κή προ­σω­πο­γρα­φία του. Παράλ­λη­λα, ανα­δει­κνύ­ε­ται το έντο­νο κοι­νω­νι­κό περιε­χό­με­νο και φορ­τίο που ελλο­χεύ­ει στην ποι­η­τι­κή του γραφή.

Προ­σω­πι­κές μαρ­τυ­ρί­ες κατα­θέ­τουν στην εκδή­λω­ση οι Θάνος Μικρού­τσι­κος, Μίλ­τος Πασχα­λί­δης, Ηλί­ας Γερά­κης, Θοδω­ρής Βου­ρε­κάς, Γιώρ­γος Γιά­γκας ενώ, ανά­με­σά μας θα βρί­σκε­ται ταξι­δεύ­ο­ντας από την Πάρ­γα ο αδελ­φός του ποι­η­τή Γρη­γό­ρης Λιάρος.

Ο Αλέ­ξης Μάκος θα μας ταξι­δέ­ψει στην ποί­η­ση του Άλκη Αλκαίου

με τη σπου­δή “Φωτό­νια στην παλά­μη να κρατάς”.

Άλκη Αλκαίο θα τρα­γου­δή­σει ο φίλος του ποι­η­τή, γνω­στός κι αγα­πη­τός τρα­γου­δο­ποιός Μίλ­τος Πασχα­λί­δης ενώ ο συντο­πί­της του ποι­η­τή Λευ­τέ­ρης Τσά­τσης με το συγκρό­τη­μά του θα ερμη­νεύ­σουν μερι­κά από τα πιο γνω­στά τρα­γού­δια σε στί­χους του ποιητή.

Ο Παρ­γι­νός Τάσος Καλα­φά­της θα ερμη­νεύ­σει τρα­γού­δι του αφιε­ρω­μέ­νο στη μνή­μη του Άλκη Αλκαί­ου. Στην εκδή­λω­ση που θα διαν­θι­στεί από ποι­η­τι­κό ανα­λό­γιο, θα προ­βλη­θεί, τέλος, αρχεια­κό φωτο­γρα­φι­κό και κινη­μα­το­γρα­φι­κό υλι­κό, αφιε­ρω­μέ­να στον ποιητή.

Ο Αλέ­ξαν­δρος Λαμπρί­δης υπο­γρά­φει τη σκη­νο­θε­τι­κή επι­μέ­λεια. Η εκδή­λω­ση, σε διορ­γά­νω­ση του Δ.Σ. της Π.Σ.Ε., συν­διορ­γά­νω­ση της Αδελ­φό­τη­τας Κοκ­κι­νιω­τών και του Συλ­λό­γου Παρ­γι­νών Αθή­νας, πραγ­μα­το­ποιεί­ται με ελεύ­θε­ρη είσο­δο, στο πλαί­σιο των τόσο πετυ­χη­μέ­νων, φετι­νών εκδη­λώ­σε­ων. του Πνευ­μα­τι­κού Κέντρου Ηπειρωτών.

Το Γρα­φείο τύπου της ΠΣΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο