Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδήλωση στο ΕΚΠΑ για τις σύγχρονες εξελίξεις στην Αστροφυσική και την Κοσμολογία

Εκδή­λω­ση — συζή­τη­ση για τις σύγ­χρο­νες εξε­λί­ξεις της Αστρο­φυ­σι­κής και της Κοσμο­λο­γί­ας, θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει η «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ» τη Δευ­τέ­ρα 15/4, στις 15.00, στο αμφι­θέ­α­τρο «Αρί­σταρ­χος», στο Τμή­μα Φυσι­κής του ΕΚΠΑ.

Θα μιλή­σει ο Μάνος Σαρι­δά­κης, κύριος ερευ­νη­τής του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών.

Μέσα από την ομι­λία και τη συζή­τη­ση που θα ακο­λου­θή­σει θα επι­χει­ρη­θεί να απα­ντη­θούν ερω­τή­μα­τα όπως:

Πόσο μεγά­λο είναι το Σύμπαν;

Πόσο παλιό είναι το Σύμπαν;

Πώς γεν­νιέ­ται ένα αστέρι;

Μπο­ρού­με να κάνου­με αποι­κί­ες στο Διάστημα;

Τι είναι οι μαύ­ρες τρύπες;

Τι είναι η σκο­τει­νή ενέργεια;

Κιν­δυ­νεύ­ου­με να μας εξα­φα­νί­σει ένας αστεροειδής;

Πόσα pulsars υπάρχουν;

Για­τί το Σύμπαν διαστέλλεται;

Τι υπάρ­χει πιο πέρα;

Πότε θα γίνει ο Ήλιος «Κόκ­κι­νος Γίγαντας»;

Πώς και για­τί καμπυ­λώ­νε­ται ο χωρόχρονος;

Πώς σμη­νο­ποι­ή­θη­κε η ύλη και σχη­μα­τί­στη­καν οι γαλαξίες;

Θα μας φάει όλους ο Sagittarius Α*;

Τι έγι­νε πριν τη Μεγά­λη Έκρηξη;

Βρή­κα­με τη Γη version 2.0;

Πότε θα συγκρου­στού­με με τον γαλα­ξία της Ανδρομέδας;

Τι είναι οι supernova;

Υπάρ­χει κανείς άλλος εκεί έξω;

Τι συμ­βαί­νει με τη βαρύτητα;

Και τελι­κά, είναι το Σύμπαν γνώ­σι­μο και κατανοήσιμο;

(Πηγή: 902)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο