Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδήλωση στο κτήμα Αξελού, ενάντια στην εγκατάλειψη τις κομπίνες και την αδιαφορία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΠΕΤΟΜ ΤΕΕ logo


Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η εκδή­λω­ση στο κτή­μα Αξελού

✔️  Δεκά­δες συντα­ξιού­χοι μηχα­νι­κοί έδω­σαν ακό­μα μια φορά το παρόν στην πρό­σκλη­ση της ΕΣΤΑΜΕΔΕ  να δια­τρα­νώ­σουν με τη φυσι­κή παρου­σία τους στο κτή­μα Αξε­λού την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τά τους να διεκ­δι­κούν μέχρι την υλο­ποί­η­ση του σκο­πού της δια­θή­κης, την πραγ­μα­το­ποί­η­ση του γηροκομείου-θεραπευτηρίου.

ΕΣΑΤΜΕΔΕ κινητοποίηση

Κατάγγειλαν τη συνεχιζόμενη εγκατάλειψη και την αδιαφορία για την καταπάτηση που απομειώνει την αξία του κληροδοτήματος.

Axelos 15 Sep 2020 Δημήτρης Κουτζής

O Δημή­τρης Κουτζής

Ο εκπρό­σω­πος του ΤΕΕ μετέ­φε­ρε τη συμπα­ρά­στα­ση του προ­έ­δρου του και την υπο­στή­ρι­ξη του ΤΕΕ στο αίτη­μα προς τον ΕΦΚΑ, που είναι σήμε­ρα υπεύ­θυ­νος για το κλη­ρο­δό­τη­μα, να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το γηροκομείο-θεραπευτήριο.

Axelos 15 Sep 2020 Τζατζάνης Tzatzanis

H ομι­λία του προ­έ­δρου της ΕΣΤΑΜΕΔΕ κατέ­λη­ξε με την έκφρα­ση της πεποί­θη­σης ότι ο στό­χος, να εκπλη­ρω­θεί ο σκο­πός της δια­θή­κης, είναι εφι­κτός και πριν να έρθει  η δίκαιη κοι­νω­νία που δεν θα κυριαρ­χεί ο νόμος του κέρ­δους των ληστών.

Για­τί θα υπάρ­χουν πάντα συνά­δελ­φοι που ή θα στρα­τεύ­ο­νται σ΄ αυτή την προ­ο­πτι­κή και ξέρουν πόσο συμ­βάλ­λει στη μαζι­κή συνει­δη­το­ποί­η­ση η διεκ­δί­κη­ση του δίκιου των αδι­κη­μέ­νων, μπαί­νο­ντας μπρο­στά­ρη­δες στους αγώ­νες, ή θα είναι απλά λεβέ­ντες και θα διεκ­δι­κούν τα δικαιώ­μα­τα τους, ανα­γκά­ζο­ντας τις κυβερ­νή­σεις των μεγα­λο­καρ­χα­ριών να κάνουν παραχωρήσεις.

Για την  ΕΣΤΑΜΕΔΕ
Κώστας Τζα­τζά­νης πρόεδρος
Σταύ­ρος Βαρου­τσής γενι­κός γραμματέας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο