Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδήλωση — συζήτηση αλληλεγγύης με την Κούβα, την Κυριακή 1η Μάρτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ — Δελ­τίο Τύπου

Με την ευκαι­ρία των 162 χρό­νων από τη γέν­νη­ση του εθνι­κού ήρωα της Κού­βας, ο Πολι­τι­στι­κός Σύλ­λο­γος «Χοσέ Μαρ­τί» καλεί σε εκδή­λω­ση-συζή­τη­ση για τη αλλη­λεγ­γύη με την αγω­νι­ζό­με­νη Κού­βα σήμερα.

Με την εκδή­λω­ση αυτή χαι­ρε­τί­ζου­με τον 16άχρονο διε­θνή αγώ­να που συνέ­βα­λε στην απε­λευ­θέ­ρω­ση των 5 Κου­βα­νών επα­να­στα­τών από τις φυλα­κές των ΗΠΑ τον περα­σμέ­νο Δεκέμβρη.

Η ιστο­ρι­κή αυτή νίκη και η εξαγ­γε­λία της πρό­θε­σης της Ουά­σιγ­κτον να συνά­ψει διπλω­μα­τι­κές σχέ­σεις με την Κού­βα έχει βρε­θεί στην πολι­τι­κή επι­και­ρό­τη­τα το τελευ­ταίο διά­στη­μα. Ωστό­σο, όπως τόνι­σε ο Κου­βα­νός Πρό­ε­δρος Ραούλ Κάστρο στις 28 Γενά­ρη, «Οι εκπρό­σω­ποι της κυβέρ­νη­σης των ΗΠΑ είναι ξεκά­θα­ροι όταν διευ­κρι­νί­ζουν ότι αλλά­ζουν τις μεθό­δους τους, αλλά όχι τους στό­χους της πολι­τι­κής τους. Και επι­μέ­νουν να συνε­χί­ζουν να επεμ­βαί­νουν στις εσω­τε­ρι­κές μας υπο­θέ­σεις, κάτι που δεν πρό­κει­ται να δεχτούμε.»

Ο οικο­νο­μι­κός απο­κλει­σμός της Κού­βας από τις ΗΠΑ, ο οποί­ος επι­βλή­θη­κε το 1961 με στό­χο να πιέ­σει τον κου­βα­νι­κό λαό να παραι­τη­θεί από την εθνι­κή του κυριαρ­χία και τη σοσια­λι­στι­κή του πορεία, παρα­μέ­νει σε ισχύ.

κ α

Χάρη στην απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα του λαού της, η σοσια­λι­στι­κή Κού­βα έχει κατα­φέ­ρει να επι­βιώ­νει μέσα στη σημε­ρι­νή παγκό­σμια οικο­νο­μι­κή ύφε­ση, και μάλι­στα σε συν­θή­κες εμπο­ρι­κού απο­κλει­σμού. Έχει κατα­φέ­ρει να δια­τη­ρή­σει το υψη­λού επι­πέ­δου σύστη­μα υγεί­ας και παι­δεί­ας της. Εξα­κο­λου­θεί να προ­σφέ­ρει διε­θνι­στι­κή αλλη­λεγ­γύη ανά τον κόσμο, όπως στη δοκι­μα­ζό­με­νη από τον ιό έμπο­λα Αφρική.

Σας προ­σκα­λού­με σε μια συζή­τη­ση για την αλλη­λεγ­γύη με το νησί της επα­νά­στα­σης σήμε­ρα, όπου η πάλη για την άρση του απο­κλει­σμού (εμπάρ­γκο) και για το κλεί­σι­μο της ναυ­τι­κής βάσης του Γκουα­ντά­να­μο είναι θέμα­τα που τίθε­νται στην πρώ­τη γραμμή.

Εκ μέρους του Συλ­λό­γου, τη συζή­τη­ση θα παρου­σιά­σει ο Κώστας Σανί­δας και θα προ­λο­γί­σει ο Ζωρζ Μεχραμπιάν.

Θα μας τιμή­σει με την παρου­σία του ο Πρέ­σβης της Κού­βας, Οσβάλ­ντο Κομπά­τσο Μαρτίνες.

Κυρια­κή, 1η Μάρ­τη, 6 μμ.
Στην αίθου­σα του ACLAYE
Φαλή­ρου 47α Κου­κά­κι , Σταθ­μός ΜΕΤΡΟ Συγ­γρού – Φιξ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΧΟΣΕ ΜΑΡΤΙ»
[email protected]

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο