Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδήλωση – Συζήτηση: «Η Κουβανική Επανάσταση δεν εξαγοράζεται!» (28/9)

Εκδή­λω­ση – Συζήτηση

«Η Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση δεν εξαγοράζεται!»
Το σπά­σι­μο του εμπάρ­γκο κατά της Κού­βας και οι μπρι­γά­δες αλληλεγγύης

Δευ­τέ­ρα 28 Σεπτέμ­βρη 2015, 7 μ.μ.
Εργα­τι­κή Λέσχη, Σολω­μού 13, 4ος όρο­φος, Εξάρχεια

Τη συζή­τη­ση θα ανοί­ξουν μέλη του Πολι­τι­στι­κού Συλ­λό­γου «Χοσέ Μαρ­τί» που συμ­με­τεί­χαν στην πρό­σφα­τη 45η Ευρω­παϊ­κή Μπρι­γά­δα Αλλη­λεγ­γύ­ης στην Κούβα.
Την εκδή­λω­ση θα τιμή­σει με την παρου­σία του ο Πρέ­σβης της Κού­βας Οσβάλ­ντο Κομπάν­τσο Μαρτίνες.

Εννέα μήνες μετά την έναρ­ξη των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων για την απο­κα­τά­στα­ση διπλω­μα­τι­κών σχέ­σε­ων μετα­ξύ Κού­βας και ΗΠΑ ο εγκλη­μα­τι­κός απο­κλει­σμός του νησιού συνε­χί­ζε­ται — ο οικο­νο­μι­κός, εμπο­ρι­κός και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κός απο­κλει­σμός που επέ­βα­λαν οι ΗΠΑ εδώ και πάνω από μισό αιώ­να ως ‘τιμω­ρία’ την πρώ­τη σοσια­λι­στι­κή επα­νά­στα­ση στην αμε­ρι­κα­νι­κή ήπειρο.

«Ας μην έχει κανείς αυτα­πά­τες ότι οι ΗΠΑ έχουν πλέ­ον συμ­βι­βα­στεί με την ύπαρ­ξη μιας σοσια­λι­στι­κής επα­νά­στα­σης 90 μίλια από τη Φλό­ρι­δα», είχε πει ο Ραούλ Κάστρο τον Απρί­λη του 2015. «Οι ΗΠΑ έχουν ξεκα­θα­ρί­σει ότι αλλά­ζουν τις μεθό­δους τους αλλά όχι τους πολι­τι­κούς τους στόχους…»

kenia3

Το διε­θνές κίνη­μα αλλη­λεγ­γύ­ης είναι απο­φα­σι­στι­κής σημα­σί­ας για τον αγώ­να κατά του απο­κλει­σμού, στο πλάι του κου­βα­νι­κού λαού που εμμέ­νει στη σοσια­λι­στι­κή του πορεία.

Η εμπει­ρία της φετι­νής 45ης Μπρι­γά­δας Αλλη­λεγ­γύ­ης «Χοσέ Μαρ­τί» μας δίνει την αφορ­μή να παρου­σιά­σου­με την αντί­στα­ση του κου­βα­νι­κού λαού σήμε­ρα, και τη συνε­χι­ζό­με­νη αλλη­λεγ­γύη που της αξίζει.

Josemartigr.blogspot.gr
[email protected]

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο