Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδήλωση της ΠΕΚΑΜ για τη σφαγή στη Μακρόνησο

Η Πανελ­λή­νια Ενω­ση Κρα­του­μέ­νων Αγω­νι­στών Μακρο­νή­σου, με τη συν­δρο­μή του Παραρ­τή­μα­τος Λαυ­ρί­ου της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ και του Εργα­τι­κού Κέντρου Λαυ­ρί­ου, διορ­γα­νώ­νει πολι­τι­στι­κή εκδή­λω­ση τιμής και μνή­μης την Κυρια­κή 12 Μάρ­τη, στις 10.30 π.μ. Η εκδή­λω­ση είναι αφιε­ρω­μέ­νη στη μεγά­λη σφα­γή στη Μακρό­νη­σο, στο ΑΕΤΟ, στις 29 Φλε­βά­ρη — 1 Μάρ­τη 1948. Η ανα­χώ­ρη­ση θα γίνει στις 8 π.μ., από την πλα­τεία Κάνιγ­γος (τηλέ­φω­να επι­κοι­νω­νί­ας 210.3247.820, 6974.278.797, 6977.513.165).

 

«Φρι­κια­στι­κές λεπτο­μέ­ρειες από τις ομα­δι­κές σφα­γές των δημο­κρα­τι­κών φαντά­ρων και αξιω­μα­τι­κών στο Μακρονήσι»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο