Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδήλωση τιμής “Αθλητισμός και Αντίσταση” στη λήθη _Φωτο

Ως Ατέ­χνως έχου­με ασχο­λη­θεί επα­νει­λημ­μέ­να με τη συμ­βο­λή αθλη­τών _αναπόσπαστο κομ­μά­τι του λαού μας, στην ΕΑΜι­κή_ για να εξη­γού­μα­στε Εθνι­κή Αντί­στα­ση, μετα­ξύ αυτών του θρυ­λι­κού κομ­μου­νι­στή Νίκου Γόδα, του Γρ. Λαμπρά­κη, Βαλ­κα­νιο­νί­κη και ρέκορ­ντμαν στο άλμα εις μήκος και στα 100 μέτρα του Σπύ­ρου Κοντού­λη, των Δημή­τρη (Μίμη) Πιερ­ρά­κο, Γιάν­νη Σκια­δά, Γιώρ­γο Βατί­κη, Νίκο Σωτη­ριά­δη κλπ. Δεν υπήρ­χε αθλη­τι­κός σύλ­λο­γος χωρίς μαχη­τές της Εθνι­κής Αντί­στα­σης _φόρο που πλη­ρώ­νε­ται με νεα­νι­κές ψυχές σε κάθε πόλε­μο. Μαλα­βέ­τας, Σωτη­ρί­ου, Μαυ­ρα­τζού­λης (Ολυ­μπια­κός Βόλου) Κάντα­ρος (Κέρ­κυ­ρα) Καμ­ζέ­λης, Αλε­ξάς (Παναι­τω­λι­κός), Αφρά­της, Καθε­νιώ­της, Παπα­δη­μη­τρί­ου (Θήβα), Μπουρ­νο­βα­λής, Βερ­νέ­ζος (Προ­πο­ντί­δα), ν Χατζη­τσί­ρος και Γιώρ­γης Ιβα­νόφ (Ηρα­κλής) κά

Λύσ­σα κακιά … ΠΑΕ ΑΕΚ: “Δεν έχου­με καμία σχέ­ση με την εκδή­λω­ση για τον Σπύ­ρο Κοντού­λη και το ΚΚΕ”…

Εκδή­λω­ση Αθλη­τι­σμός & _ΕΑΜική_ Εθνι­κή Αντίσταση

Στις 26 Φλε­βά­ρη ο Δήμος Χαλαν­δρί­ου, σε συνερ­γα­σία με αθλη­τι­κούς φορείς οργά­νω­σε σχε­τι­κή _αλλά και για την αξία της αντί­στα­σης στο φασι­σμό, μέσα από τους αθλη­τι­κούς _και όχι μόνο χώρους, εκδή­λω­ση, με ομι­λη­τές τους Γιάν­νη Γεωρ­γά­κη, αθλη­τι­κο­γρά­φο — συγ­γρα­φέα, Νάσο Μπρά­τσο, δημο­σιο­γρά­φος — συγ­γρα­φέα, Γρη­γό­ρη­Λα­μπρά­κη — πρό­ε­δρο του ιδρύ­μα­τος «Γρη­γό­ρης Λαμπρά­κης» και συντο­νι­στή τον  Νίκο Μάλ­λια­ρη, παλαί­μα­χο ποδο­σφαι­ρι­στή _παραθέτουμε σχε­τι­κό Δελ­τίο Τύπου

“Αθλητισμός και Αντίσταση” στη λήθη – 
Το επίκαιρο μήνυμα της εκδήλωσης τιμής

Η ανά­γκη δια­τή­ρη­σης της ιστο­ρι­κής μνή­μης αλλά και η αξία της αντί­στα­σης στο φασι­σμό, μέσα από τους αθλη­τι­κούς χώρους, ανα­δεί­χτη­καν μέσα από την εκδή­λω­ση «Αθλη­τι­σμός και Αντί­στα­ση», που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε, τη Δευ­τέ­ρα 26 Φεβρουα­ρί­ου 2024, από τον Δήμο Χαλαν­δρί­ου και την πρω­το­βου­λία φιλά­θλων «Επί­σκυ­ρον», παρου­σία πολ­λών αθλη­τι­κών παρα­γό­ντων και αιρετών.

Στο πλαί­σιο της εκδή­λω­σης φωτί­στη­κε ο ρόλος και η συμ­με­το­χή των Ελλή­νων αθλη­τών στο μέτω­πο της Αλβα­νί­ας αλλά και στις πρά­ξεις αντί­στα­σης, αλλη­λεγ­γύ­ης και στή­ρι­ξης του δοκι­μα­ζό­με­νου λαού, κατά τη διάρ­κεια της Κατοχής.

«Γρά­φτη­καν σελί­δες ξεχα­σμέ­νης δόξας» στο μέτω­πο της Αλβα­νί­ας και τα χρό­νια της Κατο­χής, όπως είπε ο δημο­σιο­γρά­φος — ερευ­νη­τής Γιάν­νης Γεωρ­γά­κης. Και πράγ­μα­τι, αν ανα­λο­γι­στού­με ότι δυο ποδο­σφαι­ρι­κές μορ­φές της επο­χής, ο Μίμης Πιερ­ρά­κος του Πανα­θη­ναϊ­κού και ο Αχιλ­λέ­ας Γραμ­μα­τι­κό­που­λος του Ολυ­μπια­κού, πολέ­μη­σαν δίπλα ο ένας στον άλλο στο αλβα­νι­κό μέτω­πο ή ότι οι οπα­δοί του Πανα­θη­ναϊ­κού και της ΑΕΚ κατέ­βη­καν σε κοι­νή αντι­κα­το­χι­κή δια­δή­λω­ση, το 1942, μετά από τη ματαί­ω­ση του μετα­ξύ τους φιλι­κού αγώ­να στο γήπε­δο της Λ. Αλε­ξάν­δρας. Ο ίδιος ανέ­δει­ξε την ανά­γκη δια­τή­ρη­σης της ιστο­ρι­κής μνή­μης, τονί­ζο­ντας ότι «χωρίς ιστο­ρι­κή μνή­μη δεν υπάρ­χει δικαιο­σύ­νη και ισότητα».

 

Εκα­το­ντά­δες τα περι­στα­τι­κά αντί­στα­σης κατά των κατα­κτη­τών και των ντό­πιων συνερ­γα­τών τους –σε πολ­λά από αυτά ανα­φέρ­θη­κε ο επί­σης δημο­σιο­γρά­φος – ερευ­νη­τής Νάσος Μπρά­τσος- από τους αθλη­τές της επο­χής, που δρού­σαν μέσα από την  Ελλη­νι­κή Ένω­ση Αθλη­τών αλλά και μέσα από τις τάξεις της ΕΠΟΝ. Συν­δέ­ο­ντας το παρελ­θόν με το σήμε­ρα, ο κ. Μπρά­τσος τόνι­σε ότι οι αθλη­τι­κοί χώροι, που έχουν μεγά­λη διείσ­δυ­ση στην κοι­νω­νία, μπο­ρούν και πρέ­πει να λει­τουρ­γή­σουν ως φυτώ­ρια αντί­στα­σης στο φασι­σμό, θυμί­ζο­ντας ότι τη δεκα­ε­τία του ’90, απο­τέ­λε­σαν, δυστυ­χώς, τους χώρους όπου η Χρυ­σή Αυγή στρα­το­λό­γη­σε πολ­λά από τα μέλη της.

Μια άλλη πτυ­χή των ιστο­ρι­κών γεγο­νό­των της επο­χής, που λίγοι γνώ­ρι­ζαν πριν από την εκδή­λω­ση, είναι ότι ο βαλ­κα­νιο­νί­κης και για­τρός Γρη­γό­ρης Λαμπρά­κης, που δολο­φο­νή­θη­κε από παρα­κρα­τι­κούς το 1963, έπαι­ξε καθο­ρι­στι­κό ρόλο στην ίδρυ­ση της Ελλη­νι­κής Ένω­σης Αθλη­τών, όπως ανέ­φε­ρε ο γιός του και πρό­ε­δρος του Ιδρύ­μα­τος που φέρει το όνο­μά του, κ. Γρη­γό­ρης Λαμπρά­κης. Η Ελλη­νι­κή Ένω­ση Αθλη­τών στή­ρι­ξε με πολ­λούς τρό­πους τους αθλη­τές και τις οικο­γέ­νειές τους στα χρό­νια της Κατο­χής, αλλά και τις δρά­σεις αντί­στα­σης κατά των κατακτητών.

Από την ενδια­φέ­ρου­σα εκδή­λω­ση, που συντό­νι­σε ο παλαί­μα­χος ποδο­σφαι­ρι­στής και πρό­ε­δρος του «Επί­σκυ­ρον» Νίκος Μάλ­λια­ρης, κρα­τά­με επί­σης την παρέμ­βα­ση του προ­έ­δρου της Πανελ­λή­νιας Οργά­νω­σης Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης (ΠΟΑΕΑ), κ. Χρή­στου Οικο­νό­μου, στο τέλος των ομι­λιών, ο οποί­ος τόνι­σε την ανά­γκη «η ιστο­ρία της αντί­στα­σης να διδα­χθεί, να την μάθει η νεο­λαία, για­τί ως κοι­νω­νία χάνου­με τη μνή­μη μας και οδη­γού­μα­στε σε αποσύνθεση».

Παρα­βρέ­θη­καν, οι παλαί­μα­χοι ποδο­σφαι­ρι­στές Χρή­στος Αρδί­ζο­γλου και Νίκος Παντα­ζής, ο πρώ­ην ομο­σπον­δια­κός προ­πο­νη­τής Γιάν­νης Παπα­δά­τος, ο αντι­πρό­ε­δρος της ΕΠΣ Αθη­νών Γαβρή­λος Παπα­δό­που­λος, ο πρώ­ην πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Άρσης Βαρών και πρό­ε­δρος του ΠΑΚ Χαλαν­δρί­ου, Νίκος Σκια­δάς, οι ζωγρά­φοι και μέλη του «Επί­σκυ­ρον» Νίκος Οικο­νο­μί­δης και Πέτρος Ζουμπουλάκης.

Την εκδή­λω­ση παρα­κο­λού­θη­σαν επί­σης οι αντι­δή­μαρ­χοι Χρι­στί­να Μαχαί­ρα, Δημή­τρης Βασι­λό­που­λος, Αλέ­ξης Μαυ­ρα­γά­νης και Ευθύ­μιος Κου­ρά­σης, η πρό­ε­δρος του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Χαλαν­δρί­ου Τάνια Καρα­γιάν­νη, ο επι­κε­φα­λής της παρά­τα­ξης «Χαλάν­δρι στο Φως» Χάρης Ρώμας και δημο­τι­κοί σύμβουλοι.

Ο 90χρονος βετε­ρά­νος διε­θνής ποδο­σφαι­ρι­στής του Απόλ­λω­να Σμύρ­νης και του Ολυ­μπια­κού, Σάβ­βας Παπά­ζο­γλου, έστει­λε χαι­ρε­τι­σμό στην εκδή­λω­ση, εκφρά­ζο­ντα τη λύπη του που δεν μπό­ρε­σε να παρευ­ρε­θεί, για λόγους υγείας.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο