Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδήλωση του ΠΑΜΕ για τις συλλογικές συμβάσεις στις 20 Γενάρη στον κινηματογράφο «Studio»

«Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις και αυξή­σεις στους μισθούς. Καμία ανα­μο­νή. Αγώ­νας ενά­ντια στην ακρί­βεια και την αντερ­γα­τι­κή πολι­τι­κή»: Εκδή­λω­ση — συζή­τη­ση με αυτό το θέμα οργα­νώ­νει το ΠΑΜΕ την Παρα­σκευή 20 Γενά­ρη, στις 6 μ.μ. στην αίθου­σα του κινη­μα­το­γρά­φου «Studio» (Σπάρ­της και Σταυ­ρο­πού­λου 33, πλα­τεία Αμερικής).

Με όπλο την πρό­σφα­τη πεί­ρα από σημα­ντι­κούς εργα­τι­κούς αγώ­νες, το ΠΑΜΕ απευ­θύ­νει πρό­σκλη­ση μαζι­κής συμ­με­το­χής προς τους εργα­ζό­με­νους και τα σωμα­τεία, επα­να­φέ­ρο­ντας το θέμα για τις Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις, για τις αυξή­σεις στην Εθνι­κή Γενι­κή Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση, στους μισθούς και στα μερο­κά­μα­τα, για το ξεπά­γω­μα των τριε­τιών, για την υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τα των Συμβάσεων.

Στο έδα­φος της εκτί­να­ξης των τιμών στα βασι­κά κατα­να­λω­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα και των συνε­χών περι­κο­πών στις οποί­ες τα νοι­κο­κυ­ριά υπο­βάλ­λουν τις ανά­γκες, το ΠΑΜΕ υπο­γραμ­μί­ζει: «Οι προ­ε­κλο­γι­κές υπο­σχέ­σεις του πρω­θυ­πουρ­γού για “αυξή­σεις” 30 με 40 ευρώ στον ονο­μα­στι­κό κατώ­τα­το μισθό τον προ­σε­χή Απρί­λη, όπως και τα διά­φο­ρα “κου­πό­νια” που δίνουν ορι­σμέ­νες επι­χει­ρή­σεις, δεν λύνουν το μεγά­λο πρό­βλη­μα. Αυτά τα έχου­με ζήσει όλη την προη­γού­με­νη δεκα­ε­τία και δεν εμπό­δι­σαν τη ραγδαία μεί­ω­ση όλων των μισθών, τη συνε­χή υπο­τί­μη­ση της αγο­ρα­στι­κής δύνα­μης των εργα­ζο­μέ­νων, τη μεγά­λη ενί­σχυ­ση της “ευε­λι­ξί­ας” — μισο­δου­λειάς ένα­ντι της στα­θε­ρής δου­λειάς με δικαιώ­μα­τα», τονί­ζει. Ανά­με­σα στις δίκαιες διεκ­δι­κή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων, ξεχω­ρί­ζει τα αιτή­μα­τα για την ΕΓΣΣΕ και το «ξεπά­γω­μα» των τριε­τιών (προ­ϋ­πη­ρε­σία).

«Η συμ­με­το­χή σωμα­τεί­ων και συν­δι­κα­λι­στών στην εκδή­λω­ση, η πεί­ρα και οι προ­τά­σεις τους θα βοη­θή­σουν στην εξα­γω­γή συμπε­ρα­σμά­των και στο σχε­δια­σμό δρά­σης, στο δρό­μο ενί­σχυ­σης της οργά­νω­σης του αγώ­να στους κλά­δους και στους χώρους δου­λειάς, για ουσια­στι­κές αυξή­σεις στους μισθούς. Να μη λεί­ψει κανείς από τη συζή­τη­ση, από το συντο­νι­σμό των σωμα­τεί­ων, από αυτήν τη μάχη!», κατα­λή­γει το ΠΑΜΕ.

Ριζο­σπά­στης.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο