Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδήλωση του KKE για το ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ — ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Δείτε τη διαδικτυακή εκδήλωση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ και της Διατμηματικής Επιτροπής της ΚΕ

«Η αντι­δρα­στι­κή στρα­τη­γι­κή της ΕΕ στο Προ­σφυ­γι­κό — Μετα­να­στευ­τι­κό και οι θέσεις του ΚΚΕ», που διορ­γα­νώ­νουν η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ και η Δια­τμη­μα­τι­κή Επι­τρο­πή της ΚΕ του ΚΚΕ για τους Πρό­σφυ­γες και Μετανάστες

Πήραν μέρος ο Κώστας Παπα­δά­κης, μέλος της ΚΕ και ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ, η Κατε­ρί­να Γερά­κη, υπεύ­θυ­νη της Δια­τμη­μα­τι­κής Επι­τρο­πής της ΚΕ του ΚΚΕ για τους Πρό­σφυ­γες και Μετανάστες.

Τη συζή­τη­ση συντό­νι­σε ο Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νος, ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Παρεμ­βά­σεις από τα ΚΚ Τουρ­κί­ας, ΚΚ των Εργα­ζο­μέ­νων Ισπα­νί­αςΚΚ Σου­η­δί­ας και Κόμ­μα Εργα­σί­ας Αυστρί­ας, επί­σης, από στε­λέ­χη του εργα­τι­κού κινή­μα­τος, Επι­τρο­πών Αγώ­να και φορέ­ων από τα νησιά ΛέσβοΣάμο και Χίο, από εκπρο­σώ­πους εργα­ζο­μέ­νων σε δομές κά.

Κ. Παπαδάκης: Κοινή η αντιδραστική πολιτική της ΕΕ στην οποία με τις αντιθέσεις τους όλες οι κυβερνήσεις συγκλίνουν

PDF LogoΚ. Παπαδάκης Κοινή η αντιδραστική πολιτική της ΕΕ στην οποία συγκλίνουν με τις αντιθέσεις τους όλες οι κυβερνήσεις

Κ. Γεράκη: Απλώνουμε το χέρι σε όλα τα θύματα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και της καπιταλιστικής βαρβαρότητας

Ολό­κλη­ρη η ομι­λία εδώ

Η παρέμβαση του ΚΚ Τουρκίας

Ολό­κλη­ρη η ομι­λία εδώ

Η παρέμβαση του ΓΓ του Κομμουνιστικού Κόμματος Εργαζομένων της Ισπανίας

Ο Ástor García, Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Εργα­ζο­μέ­νων της Ισπα­νί­ας (PCTE), στην παρέμ­βα­σή του σημείωσε …

Παρέμβαση του Προέδρου του Κόμματος Εργασίας Αυστρίας

Η παρέμβαση του ΚΚ Σουηδίας στην τηλεδιάσκεψη

Παρεμβάσεις από φορείς και εργαζόμενους

Εκ μέρους του Παλε­σβια­κού Εργα­τι­κού Κέντρου, ο αντι­πρό­ε­δρος του, Γιάν­νης Ζαφει­ρί­ου, ανα­φέρ­θη­κε στην δρά­ση του ΕK και μαζι­κών φορέ­ων ενά­ντια στις φυλα­κές της ΕΕ, καθώς και στις εκδη­λώ­σεις αλλη­λεγ­γύ­ης στους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες στο νησί.

Από την Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Αιρε­τών και Κατοί­κων της Χίου, ο Νίκος Χού­λης, μίλη­σε για τις κινη­το­ποι­ή­σεις που έχουν γίνει ως τώρα και την στα­θε­ρή αντί­θε­ση των νησιω­τών στην μετα­τρο­πή τω νησιών σε απο­θή­κες κατα­τρεγ­μέ­νων, ενώ ανα­φέρ­θη­κε ανα­λυ­τι­κά στα αιτή­μα­τα της Συντο­νι­στι­κής και των φορέ­ων του νησιών.

Από την πλευ­ρά του, ο Μάριος Μπα­λω­μέ­νος, μέλος του ΔΣ του Εργα­τι­κού Κέντρου Σάμου και πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων, τόνι­σε τον αγώ­να που έδω­σαν τα αγω­νι­στι­κά σωμα­τεία και φορείς του νησιού για την στή­ρι­ξη των ταξι­κών τους αδελ­φών, των κατα­τρεγ­μέ­νων προ­σφύ­γων και μετα­να­στών, απο­μο­νώ­νο­ντας ρατσι­στι­κές και ξενο­φο­βι­κές φωνές.

Στην συνέ­χεια έγι­ναν παρεμ­βά­σεις από την Βασι­λεία Γιαν­νού­ση, Γραμ­μα­τέα του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στις Προ­σφυ­γι­κές Δομές Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας, που ανέ­δει­ξε τόσο τα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν οι εγκλω­βι­σμέ­νοι όσο και οι ίδιοι εργα­ζό­με­νοι στις δομές, τα οποία έχουν κοι­νή αιτία το απάν­θρω­πο καπι­τα­λι­στι­κό σύστημα.

Η Αλε­ξάν­δρα Λάμπρου, μέλος του ΔΣ του Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Υπη­ρε­σί­ας Ασύ­λου και Αρχής Προ­σφύ­γων σημεί­ω­σε την ομη­ρία που αντι­με­τω­πί­ζουν οι κατα­τρεγ­μέ­νοι εξαι­τί­ας της υπο­στε­λέ­χω­σης και υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης των υπη­ρε­σιών, αλλά και οι ίδιοι και εργαζόμενοι.

Ο Γαβρι­ήλ Ιωαν­νί­δης, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Εργα­ζο­μέ­νων στις Απο­κε­ντρω­μέ­νες Διοι­κή­σεις όλης της Ελλά­δας ανα­φέρ­θη­κε στις απα­ρά­δε­κτες συν­θή­κες που αντι­με­τω­πί­ζουν οι πάνω από 600.000 μετα­νά­στες που ζουν και εργά­ζο­νται στην χώρα μας. Επί­σης, ανέ­δει­ξε τη δυσκο­λία των εργα­ζο­μέ­νων στις σχε­τι­κές υπη­ρε­σί­ες να τους εξυ­πη­ρε­τή­σουν, λόγω των ελλεί­ψε­ων προ­σω­πι­κού και υπο­δο­μών. Μίλη­σε δε για το ταξι­κό κρι­τή­ριο με το οποίο αντι­με­τω­πί­ζει το αστι­κός κρά­τος τους μετα­νά­στες, καθώς από την μια υπάρ­χει η «Golden Visa» των μεγα­λο­κα­πι­τα­λι­στών και από την άλλη η άγρια εκμε­τάλ­λευ­ση των …Μανω­λά­δων.

Η εκδήλωση είναι ολόκληρη αναρτημένη στο κανάλι του Υoutube του ΚΚΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο