Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ της ΚΕ του ΚΚΕ στη ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ: Η θυσία και η αντοχή των αλύγιστων εμπνέουν τις επόμενες γενιές

Την Κυριακή 6‑Σεπ η μεγάλη εκδήλωση
Θα μιλήσει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας
Θα ακολουθήσει συναυλία με έργα του Θάνου Μικρούτσικου

Στη Μακρό­νη­σο, στο «Ντα­χά­ου της Ελλά­δας» όπως ονο­μά­στη­κε, σε ειδι­κή εκδή­λω­ση, αυτήν την Κυρια­κή, 6 Σεπτέμ­βρη, στις 7 μ.μ. θα γίνουν τα απο­κα­λυ­πτή­ρια του Μνη­μεί­ου της ΚΕ του ΚΚΕ, εκπλη­ρώ­νο­ντας ένα χρέ­ος και τιμώ­ντας τα χιλιά­δες μέλη του Κόμ­μα­τος, τους χιλιά­δες αγω­νι­στές Μακρο­νη­σιώ­τες που το ηθι­κό τους μεγα­λείο, η ανω­τε­ρό­τη­τα και ο ηρω­ι­σμός, η ακλό­νη­τη πίστη τους εμπνέ­ουν μέχρι και σήμερα.

Στην εκδή­λω­ση θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κουτσούμπας.

Θα ακο­λου­θή­σει συναυ­λία με τα έργα του Θάνου Μικρού­τσι­κου «Καντά­τα για τη Μακρό­νη­σο» σε ποί­η­ση του Γιάν­νη Ρίτσου και «Σπου­δή σε ποι­ή­μα­τα του Βλα­δί­μη­ρου Μαγιακόβσκη».
Θα τρα­γου­δή­σουν η Ρίτα Αντω­νο­πού­λου και ο Κώστας Θωμαΐδης.
Η καλ­λι­τε­χνι­κή επι­μέ­λεια και διεύ­θυν­ση είναι του Θύμιου Παπαδόπουλου.
Παί­ζουν οι μου­σι­κοί: Δημή­τρης Αγά­θος (τρο­μπέ­τα), Γιώρ­γος Κατσί­κας (τύμπα­να), Μίμης Ντού­τσου­λης (μπά­σο), Θοδω­ρής Οικο­νό­μου (πιά­νο), Θύμιος Παπα­δό­που­λος (φλά­ου­το, κλα­ρι­νέ­το, σαξό­φω­νο), Γιάν­νης Παπα­ζα­χα­ριά­κης (κιθά­ρα), Τζί­μης Στα­ρί­δας (τρο­μπό­νι).

Τα ποι­ή­μα­τα της Καντά­τας, όπως και τα υπό­λοι­πα «Μακρο­νη­σιώ­τη­κα», «γρά­φτη­καν στη Μακρό­νη­σο, τον Αύγου­στο και το Σεπτέμ­βρη του 1949, στο Δ’ Τάγ­μα Πολι­τι­κών Εξο­ρί­στων, πριν ακό­μα μετα­φερ­θού­με στο Β’ Τάγ­μα, πριν ακό­μα ζήσου­με όλη τη φρί­κη της Μακρονήσου.
Τα χει­ρό­γρα­φα αυτά έμει­ναν θαμ­μέ­να στο χώμα μέσα σε σφρα­γι­σμέ­να μπου­κά­λια. Ξεθά­φτη­καν τον Ιού­λη του 1950», όπως ανα­φέ­ρει ο ίδιος ο ποιητής.

Το Μνη­μείο που θα απο­κα­λυ­φθεί την Κυρια­κή φιλο­τέ­χνη­σε ο γλύ­πτης και ανα­πλη­ρω­τής καθη­γη­τής της Ανω­τά­της Σχο­λής Καλών Τεχνών, Μάρ­κος Γεωρ­γι­λά­κης, αντα­πο­κρι­νό­με­νος στον ανοι­χτό πανελ­λή­νιο καλ­λι­τε­χνι­κό δια­γω­νι­σμό που είχε προ­κη­ρύ­ξει η ΚΕ του ΚΚΕ για τη φιλο­τέ­χνη­ση μνη­μεί­ων στη Μακρό­νη­σο και τη Γυάρο.

Μακρό­νη­σος έργο της Α. Κιν­δύ­νη

Η ΚΕ του ΚΚΕ με το Μνη­μείο τιμά τον άφθα­στο ηρω­ι­σμό των αγω­νι­στών απέ­να­ντι στην επι­στη­μο­νι­κά οργα­νω­μέ­νη κρα­τι­κή βία, που ξεπέ­ρα­σε κάθε φαντα­σία σε μεθό­δους και μέσα βασα­νι­σμού για την εξό­ντω­ση των κρα­τού­με­νων αγω­νι­στών — στην πλειο­ψη­φία τους κομ­μου­νι­στών — ηθι­κά και σωμα­τι­κά. Τιμά την άρνη­ση των εξό­ρι­στων να απο­κη­ρύ­ξουν το ΚΚΕ, τις ιδέ­ες τους, με βαρύ τίμη­μα εκα­το­ντά­δες νεκρούς και βαριές συνέ­πειες στην υγεία τους και τη σωμα­τι­κή τους ακε­ραιό­τη­τα. Τιμά τη συλ­λο­γι­κή αντί­στα­ση απέ­να­ντι στην ασύλ­λη­πτη βαρ­βα­ρό­τη­τα της αστι­κής τάξης και των συμ­μά­χων της, Εγγλέ­ζων και Αμε­ρι­κα­νών, που στο πρό­σω­πο των κρα­του­μέ­νων προ­σπά­θη­σαν να καθυ­πο­τά­ξουν έναν ολό­κλη­ρο λαό, ο οποί­ος διεκ­δι­κού­σε να χαρεί τις θυσί­ες που κατέ­βα­λε στον αγώ­να για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της πατρί­δας από την τρι­πλή φασι­στι­κή κατοχή.

Ένα σύντο­μο βίντεο με πλά­να και εικό­νες από το Κολα­στή­ριο της Μακρονήσου.
Ενα «οδοι­πο­ρι­κό» με την κάμε­ρα του 902.gr στην Ιστο­ρία και τα ματω­μέ­να χώμα­τα της Μακρονήσου.

Από το Β’ Τάγ­μα, όπου οι εξό­ρι­στοι φαντά­ροι έχτι­σαν με κατα­να­γκα­στι­κή εργα­σία μία ολό­κλη­ρη πολι­τεία. Στο Γ’ Τάγ­μα, το επο­νο­μα­ζό­με­νο και «Γαλά­ζιο», όπου επι­βλή­θη­κε καθε­στώς διαρ­κούς σωμα­τι­κής και ψυχο­λο­γι­κής βίας, ό,τι γεν­νού­σε η κτη­νώ­δης φαντα­σία των βασα­νι­στών για να κάμ­ψουν τους κρα­τού­με­νους. Και μετά στο Α΄ Τάγ­μα Σκα­πα­νέ­ων, το επο­νο­μα­ζό­με­νο και «Κόκ­κι­νο Τάγ­μα», όπου ενορ­χη­στρώ­θη­κε η μεγά­λη σφα­γή στις 29 Φλε­βά­ρη και 1 Μάρ­τη 1948 με θύμα­τα πάνω από 350 νεκρούς και εκα­το­ντά­δες τραυ­μα­τί­ες άοπλους φαντά­ρους που τους πυρο­βό­λη­σαν εν ψυχρώ.
Οι Στρα­τιω­τι­κές Φυλα­κές Αθη­νών, που συχνά απο­κα­λού­νταν η «Μακρό­νη­σος της Μακρο­νή­σου» και το Γ’ Κέντρο Παρου­σιά­σε­ως Αξιω­μα­τι­κών (ΓΚΠΑ) Μακρο­νή­σου, όπου μετα­φέρ­θη­καν τον Σεπτέμ­βρη 1947 οι πρώ­τοι μόνι­μοι και έφε­δροι αξιω­μα­τι­κοί του Εθνι­κού Στρα­τού που είχαν συμ­με­τά­σχει στην Αντί­στα­ση μέσα από τις γραμ­μές του ΕΛΑΣ. Και το Δ’ Τάγ­μα Μακρο­νή­σου, στο βορειό­τε­ρο άκρο του νησιού, όπου το Νοέμ­βρη 1948 εξο­ρί­ζο­νται οι πρώ­τοι πολι­τι­κοί κρα­τού­με­νοι, το Ειδι­κό Στρα­τό­πε­δο Ανα­μορ­φώ­σε­ως Γυναι­κών (ΕΣΑΓ) όπου μετα­φέρ­θη­καν εξό­ρι­στες από τη Χίο και το Τρί­κε­ρι, μαζί με τα ανή­λι­κα τέκνα τους έως έξι χρόνων…

ℹ️  Οι προ­ε­τοι­μα­σί­ες έχουν πια ολο­κλη­ρω­θεί και οι συμ­με­το­χές έχουν κλεί­σει. Η μετα­φο­ρά στη Μακρό­νη­σο θα γίνει με πλοίο από το Λαύ­ριο και με την τήρη­ση όλων των απα­ραί­τη­των υγειο­νο­μι­κών πρωτοκόλλων.

ℹ️  Ένα καλαί­σθη­το φυλ­λά­διο, με πλού­σιο πλη­ρο­φο­ρια­κό υλι­κό και συγκλο­νι­στι­κές μαρ­τυ­ρί­ες αγω­νι­στών για το κολα­στή­ριο της Μακρο­νή­σου, θα μοι­ρά­ζε­ται σε όσους συμ­με­τά­σχουν στην εκδή­λω­ση για την απο­κά­λυ­ψη του Μνη­μεί­ου. Περιέ­χε­ται επί­σης ένας χάρ­της — γρά­φη­μα για τη σφα­γή στο Α’ Τάγ­μα Σκα­πα­νέ­ων, που έγι­νε στις 29 Φλε­βά­ρη — 1 Μάρ­τη 1948.

info ΑτέχνωςΣε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Περιο­χής της ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ χαι­ρε­τί­ζει το μεγά­λο ενδια­φέ­ρον μελών και φίλων του Κόμ­μα­τος για συμ­με­το­χή στην εκδή­λω­ση στη Μακρό­νη­σο, και ενη­με­ρώ­νει ότι οι θέσεις έχουν εξαντληθεί.
Ανα­φέ­ρει αναλυτικά:
«Είναι συγκι­νη­τι­κό το πλα­τύ ενδια­φέ­ρον που εκφρά­στη­κε από μέλη και φίλους του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ από όλη την Ελλά­δα για να συμ­με­τά­σχουν στην εκδή­λω­ση της ΚΕ για τα απο­κα­λυ­πτή­ρια του Μνη­μεί­ου στη Μακρόνησο.
Θα θέλα­με να ενη­με­ρώ­σου­με ότι λόγω και των περιο­ρι­σμών που ισχύ­ουν στις μετα­κι­νή­σεις για τον COVID-19, έχουν εξα­ντλη­θεί τα περι­θώ­ρια συμ­με­το­χής.
Γι’ αυτό να μη μετα­κι­νη­θούν και ταλαι­πω­ρη­θούν άσκο­πα όσοι σύντρο­φοι και φίλοι δεν έχουν εξα­σφα­λί­σει τη συμ­με­το­χή τους».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο