Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου στο Μουσείο Ακρόπολης

Την Κυρια­κή 25 Μαρ­τί­ου 2018, το Μου­σείο της Ακρό­πο­λης θα γιορ­τά­σει την Εθνι­κή Επέ­τειο με ελεύ­θε­ρη είσο­δο για όλους τους επι­σκέ­πτες τόσο στη μόνι­μη έκθε­ση του Μου­σεί­ου όσο και στην περιο­δι­κή έκθε­ση «Ελευ­σί­να. Τα μεγά­λα μυστή­ρια». Οι εκθε­σια­κοί χώροι του Μου­σεί­ου θα παρα­μεί­νουν ανοι­χτοί από τις 9 το πρωί ως τις 8 το βράδυ.

Οι επι­σκέ­πτες θα έχουν την δυνα­τό­τη­τα να παρα­κο­λου­θή­σουν και άλλες παράλ­λη­λες δρά­σεις στο ισό­γειο του Μου­σεί­ου, όπως την παρου­σί­α­ση πινά­κων ζωγρα­φι­κής με θέμα τους Έλλη­νες του 1821 και τα αρχαία μνη­μεία, της συλ­λο­γής Μιχά­λη & Δήμη­τρας Βαρ­κα­ρά­κη και την παρου­σί­α­ση ζωγρα­φι­κής και καλ­λι­γρα­φί­ας από Κινέ­ζους καλ­λι­τέ­χνες του Μου­σεί­ου της Σαγκάης.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να για τις παράλ­λη­λες δράσεις:

«Οι Έλλη­νες του 1821 και τα αρχαία μνημεία»

Παρου­σί­α­ση πινά­κων ζωγρα­φι­κής της συλ­λο­γής Μιχά­λη & Δήμη­τρας Βαρβαράκη

22 Μαρ­τί­ου — 7 Απρι­λί­ου 2018

Από την Πέμ­πτη 22 Μαρ­τί­ου έως και το Μεγά­λο Σάβ­βα­το 7 Απρι­λί­ου 2018, οι επι­σκέ­πτες θα έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να παρα­κο­λου­θή­σουν σε οθό­νη στο ισό­γειο του Μου­σεί­ου μια ειδι­κή προ­βο­λή με πίνα­κες ζωγρα­φι­κής με θέμα τους Έλλη­νες του 1821 και τα αρχαία μνη­μεία, της συλ­λο­γής του Μιχά­λη και της Δήμη­τρας Βαρ­κα­ρά­κη. Στον ίδιο χώρο θα έχουν επί­σης την ευκαι­ρία να θαυ­μά­σουν από κοντά την εξαι­ρε­τι­κή ελαιο­γρα­φία «‘Απο­ψη της Αθή­νας από τον Ιλισ­σό» του ζωγρά­φου J.J. Frey (1813–1865). Για την είσο­δο των επι­σκε­πτών στο χώρο δεν απαι­τεί­ται εισιτήριο.

Παρου­σί­α­ση ζωγρα­φι­κής και καλ­λι­γρα­φί­ας από το Μου­σείο της Σαγκάης

22 Μαρ­τί­ου — 25 Μαρ­τί­ου 2018

Στο πλαί­σιο της εκθε­σια­κής δρά­σης του Μου­σεί­ου της Ακρό­πο­λης «Θησαυ­ροί από το Μου­σείο της Σαγκά­ης», από την Πέμ­πτη 22 Μαρ­τί­ου έως και την Κυρια­κή 25 Μαρ­τί­ου 2018, τις ώρες 10 π.μ. έως 12 το μεση­μέ­ρι και 1 μ.μ. έως 3 μ.μ., οι επι­σκέ­πτες θα έχουν την ευκαι­ρία να παρα­κο­λου­θή­σουν δύο Κινέ­ζους καλ­λι­τέ­χνες από το Μου­σείο της Σαγκά­ης, οι οποί­οι θα ζωγρα­φί­ζουν έργα με την παρα­δο­σια­κή κινε­ζι­κή τεχνι­κή και θα γρά­φουν με την περί­φη­μη κινε­ζι­κή καλ­λι­γρα­φία. Για την είσο­δο των επι­σκε­πτών στο χώρο δεν απαι­τεί­ται εισιτήριο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο