Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τα 74 χρόνια από το ιμπεριαλιστικό έγκλημα σε Χιροσίμα-Ναγκασάκι

Εβδο­μή­ντα τέσ­σε­ρα χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται φέτος από το ιμπε­ρια­λι­στι­κό έγκλη­μα των ΗΠΑ κατά του λαού της Ιαπω­νί­ας, όταν το πυρη­νι­κό μανι­τά­ρι εξα­φά­νι­σε από προ­σώ­που γης χιλιά­δες ανθρώ­πους στη Χιρο­σί­μα και στο Ναγκα­σά­κι (6 και 9 Αυγού­στου του 1945). Στη μαύ­ρη αυτή επέ­τειο, η ΕΕΔΥΕ διορ­γα­νώ­νει αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή συγκέ­ντρω­ση την Τρί­τη 6 Αυγού­στου, στις 8 μ.μ. στον ιερό βρά­χο της Ακρό­πο­λης, και πορεία στο ιστο­ρι­κό κέντρο της Αθή­νας, καλώ­ντας σε μαζι­κή συμ­με­το­χή κατα­δί­κης του απα­ρά­γρα­πτου αυτού εγκλή­μα­τος και τιμής στα θύμα­τα της ιμπε­ρια­λι­στι­κής θηριω­δί­ας, αλλά και επα­γρύ­πνη­σης και δρά­σης, καθώς, όπως σημειώ­νει, «η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ συνε­χί­ζει την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή του ΣΥΡΙΖΑ, τηρώ­ντας κατά γράμ­μα τις δεσμεύ­σεις με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ. Βαδί­ζει κι αυτή στο δρό­μο της εμπλο­κής της χώρας μας σε ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις και πολέ­μους, υλο­ποιεί την ευρω­ΝΑ­ΤΟι­κής κοπής συμ­φω­νία των Πρε­σπών και στη­ρί­ζει τη γενι­κό­τε­ρη ιμπε­ρια­λι­στι­κή διείσ­δυ­ση στα Βαλ­κά­νια, βάζο­ντας το λαό μας σε μεγά­λες περιπέτειες».

«Οι εξε­λί­ξεις απαι­τούν ετοι­μό­τη­τα και επα­γρύ­πνη­ση, οργά­νω­ση της πάλης», κατα­λή­γει η ανα­κοί­νω­ση της ΕΕΔΥΕ, καλώ­ντας το λαό να εντεί­νει την πάλη του για:

  • Απε­μπλο­κή της Ελλά­δας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πολέμους.
  • Καμία αλλα­γή των συνό­ρων και των Συν­θη­κών που τα καθορίζουν.
  • Να κλεί­σουν η βάση της Σού­δας και όλες οι ευρω­α­τλα­ντι­κές βάσεις και στρα­τη­γεία στην Ελλάδα.
  • Να επι­στρέ­ψουν όλες οι στρα­τιω­τι­κές απο­στο­λές από τις επι­χει­ρή­σεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στο εξωτερικό.
  • Να καταρ­γη­θούν όλα τα πυρη­νι­κά όπλα. Να απα­γο­ρευ­τούν οι πυρη­νι­κές δοκιμές.
  • Οχι στη μετα­φο­ρά πυρη­νι­κών στον Αρα­ξο και σε οποια­δή­πο­τε άλλη περιο­χή της Ελλάδας.
  • Απο­δέ­σμευ­ση από ΝΑΤΟ — ΕΕ, με το λαό νοι­κο­κύ­ρη στον τόπο του.

Η ΕΔΥΕΘ

Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή εκδή­λω­ση τιμής και αγώ­να πραγ­μα­το­ποιεί την ίδια μέρα και η Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Υφε­ση και Ειρή­νη Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΕΔΥΕΘ).

Καλεί τα μέλη και τους φίλους των Επι­τρο­πών Ειρή­νης Θεσ­σα­λο­νί­κης, τα σωμα­τεία του ταξι­κού εργα­τι­κού κινή­μα­τος, τις οργα­νώ­σεις της νεο­λαί­ας και των γυναι­κών να πάρουν μαζι­κά μέρος στην εκδή­λω­ση στις 6 Αυγού­στου στις 7.30 μ.μ., στον Λευ­κό Πύργο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο