Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδηλώσεις του ΚΚΕ σε Νέα Υόρκη και Τορόντο

Εκδη­λώ­σεις σε ΗΠΑ και Κανα­δά οργα­νώ­νουν τοπι­κές λέσχες φίλων του ΚΚΕ στις 14 και 15 Δεκέμβρη.

Η Λέσχη Φίλων του ΚΚΕ Νέας Υόρ­κης διορ­γα­νώ­νει πολι­τι­κή εκδή­λω­ση στην Αστό­ρια, η οποία θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το Σάβ­βα­το 14 Δεκέμ­βρη στις 7.30 το απόγευμα.

Το θέμα της εκδή­λω­σης είναι «Πολι­τι­κές εξε­λί­ξεις — Η πάλη του ΚΚΕ ενά­ντια στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια — Η θέση του για την ψήφο των απο­δή­μων» με ομι­λη­τή τον Ελι­σαίο Βαγε­νά, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και επι­κε­φα­λής του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του Κόμματος.

Η εκδή­λω­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στην αίθου­σα Kefalos Society of America. 20–41 Steinway Street, Astoria NY 11105.

Τορόντο

Εκδή­λω­ση στο πλαί­σιο της οικο­νο­μι­κής ενί­σχυ­σης του Κόμ­μα­τος διορ­γα­νώ­νει η Λέσχη Φίλων του ΚΚΕ στο Τορό­ντο την Κυρια­κή 15 Δεκέμβρη.

Η εκδή­λω­ση είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 3 το από­γευ­μα στην αίθου­σα της Λέσχης Φίλων ΚΚΕ Τορό­ντο στο 290 Danforth.

Στην εκδή­λω­σή μας θα γίνει προ­βο­λή ντο­κι­μα­ντέρ για τα 100 χρό­νια του ΚΚΕ και θα ακο­λου­θή­σει ομι­λία και μου­σι­κό πρόγραμμα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο