Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδότης τοπικής εφημερίδας για όσα απίστευτα (και άγνωστα) συμβαίνουν στον Έβρο

Ο Γιάν­νης Λασκα­ρά­κης, εκδό­της της Εφη­με­ρί­δας «Γνώ­μη του Έβρου», σχο­λιά­ζει στα γεγο­νό­τα που συμ­βαί­νουν στα σύνο­ρα και στην γύρω περιο­χή και στο κλί­μα ομο­ψυ­χί­ας που καλ­λιερ­γεί­ται. Είναι μια εικό­να τελεί­ως δια­φο­ρε­τι­κή από αυτή που μετα­φέ­ρουν τα ΜΜΕ.

«Απί­στευ­τα πράγ­μα­τα συμ­βαί­νουν αυτή τη στιγ­μή στον Έβρο. Ενα εθνι­κι­στι­κό και μισαλ­λό­δο­ξο τσου­νά­μι σαρώ­νει τον τόπο μας. Ολοι κυκλο­φο­ρούν με όπλα παρι­στά­νο­ντας την πολι­το­φυ­λα­κή ενα­ντί­ον της «εισβο­λής» των μετα­να­στών και των προ­σφύ­γων. Στο Δέλ­τα του Έβρου ξυλο­κό­πη­σαν τον δημο­σιο­γρά­φο του CNN Κώστα Πλιά­κο και κατέ­στρε­ψαν τον εξο­πλι­σμό του. Ολοι οι παρά­νο­μοι οικι­στές του προ­στα­τευό­με­νου βιό­το­που βγή­καν παγα­νιά για να κυνη­γή­σουν τα «θυρά­μα­τά» τους και να δικαιο­λο­γή­σουν τις αυθαί­ρε­τες βίλες τους, ως υπε­ρα­σπι­στές του πατρί­ου εδά­φους, όπως τους απο­κά­λε­σε ο ένδο­ξος Καμέ­νος. Το δυστύ­χη­μα είναι ότι κάποιοι παρέ­συ­ραν και τον Πρω­θυ­πουρ­γό να φωτο­γρα­φη­θεί μαζί τους, να επα­να­λά­βει τα λόγια του και να υπο­σχθεί τη νομι­μο­ποί­η­ση των αυθαι­ρέ­των τους. Η Εκκλη­σία ευλο­γεί τα όπλα και οι αιρε­τοί φωτο­γρα­φί­ζο­νται με τους ένο­πλους. Μέρες του 1897.

Μέρες δόξας λαμπρές απέ­να­ντι στον ανύ­παρ­κτο εχθρό. Τζά­μπα μάγκες . Σύμ­φω­να με δημο­σιο­γρα­φι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες νεο­να­ζί έρχο­νται από τη Γερ­μα­νία να πάρουν μέρος στην αντί­στα­ση ενα­ντί­ον των μετα­να­στών. Το σίγου­ρο είναι ότι για να αξιο­ποι­ή­σει αυτός ο τόπος την γεω­στρα­τη­γι­κή του θέση και να ξεφύ­γει από την μοί­ρα του γρα­φι­κού περι­θω­ρί­ου, που τον θυμού­νται μόνο στις κρί­σεις, δεν υπάρ­χει ελπί­δα καμιά. Πρε­πει κάποιοι να μιλήσουν.

Οι φίλοι μου δημο­σιο­γρά­φοι και οι αρθρο­γρά­φοι της Αθή­νας , οι πολι­τι­κοί που αντι­στέ­κο­νται στον εθνο­λαϊ­κι­σμό, οι απλοί πολί­τες που ντρέ­πο­νται γι’ αυτά που συμ­βαί­νουν. Ηδη οι ντό­πιοι δεχό­μα­στε απει­λές και ύβρεις. Δημο­σιο­γρά­φος της Ορε­στιά­δας ανα­γκά­στη­κε να «εξα­φα­νί­σει» το κεί­με­νό του. Ο Έβρος ζητά την συμπα­ρά­στα­ση των προ­ο­δευ­τι­κών πολιτών»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο