Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκεί που το μεταίσθημα συναντά το συναίσθημα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μάρ­κος Δολόπικος
Ατο­μι­κή έκθε­ση φωτογραφίας

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΟ ΜΕΤΑΙΣΘΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΑΕΙ ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ

Εγκαί­νια έκθεσης:
Παρα­σκευή 8 Μαΐ­ου, 21:00

Etage Litteraire
Κολο­κο­τρώ­νη 59Β Αθή­να (στοά Κουρ­τά­κη), 1ος όροφος

Διάρ­κεια έκθεσης:
8 έως 17 Μαΐ­ου 2015

Markos5

Η έκθε­ση «Εκεί που το μεταί­σθη­μα συνα­ντά­ει το συναί­σθη­μα» επι­στρέ­φει στην Ελλά­δα, μετά το Λον­δί­νο, για να παρου­σια­στεί και στο Αθη­ναϊ­κό κοι­νό. Ξεκί­νη­σε από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, τόπο κατα­γω­γής του Μάρ­κου Δολό­πι­κου το Δεκέμ­βρη του 2014 και συνε­χί­ζει την πορεία της μέσα από ταξί­δια στην Ελλά­δα και το εξωτερικό.

Με αυτή του τη δου­λειά, ο καλ­λι­τέ­χνης μας ταξι­δεύ­ει έχο­ντας μετα­τρέ­ψει σε φωτο­γρα­φι­κό φακό το παρά­θυ­ρο του τρέ­νου, κατά τη διάρ­κεια ταξι­διών στην Ελλά­δα αλλά και σε ευρω­παϊ­κές χώρες. Το κάδρο που ορί­ζε­ται από το παρά­θυ­ρο, καθώς και η ταχύ­τη­τα με την οποία κινεί­ται ο συρ­μός και εναλ­λάσ­σο­νται οι εικό­νες, παρά­γουν ένα ιδιαί­τε­ρο απο­τέ­λε­σμα. Ένα πολύ ατί­θα­σο και πει­σμα­τά­ρι­κο αποτέλεσμα.

Markos3

Ο Μάρ­κος Δολό­πι­κος όχι μόνο κατα­φέρ­νει, να τιθα­σεύ­σει αυτό το απο­τέ­λε­σμα, αλλά προ­χω­ρά­ει και παρα­πέ­ρα. Κατα­φέρ­νει, να συν­δέ­σει το μεταί­σθη­μα με το συναί­σθη­μα. Μέσα από αυτό το σμί­ξι­μο μας λέει αυτά που θέλει. Μας λέει όμως και αυτά που κι εμείς θα θέλα­με να δού­με και ίσως δεν θα προλαβαίναμε.

Όπως το μεταί­σθη­μα, έτσι και οι φωτο­γρα­φί­ες αυτές μας δίνουν μια δια­χρο­νι­κό­τη­τα στη συνέ­χεια των όσων παρα­τη­ρού­με. Οι φωτο­γρα­φί­ες είναι ασπρό­μαυ­ρες, ενερ­γο­ποιώ­ντας έτσι τη μνή­μη και το συναί­σθη­μα, που επι­χρω­μα­τί­ζουν τις φωτο­γρα­φί­ες με το δικό τους χρώμα.

Markos4

Ένα ταξί­δι με τρέ­νο, όπως συμ­βαί­νει και με τη ζωή, είναι γεμά­το εναλ­λα­γές συναι­σθη­μά­των και δια­θέ­σε­ων. Μελαγ­χο­λι­κά, φθι­νο­πω­ρι­νά και χει­μω­νιά­τι­κα τοπία που ανα­δύ­ο­νται μέσα από την ομί­χλη και δημιουρ­γούν έντο­να συναι­σθή­μα­τα. Κάθε στιγ­μή ένα και­νού­ριο τοπίο εμφα­νί­ζε­ται. Μία και­νού­ρια ιστο­ρία έτοι­μη να την αφη­γη­θεί κάποιος. Κτί­ρια που στέ­κουν μονα­χι­κά μέσα στο τοπίο, περι­μέ­νο­ντας την επι­βε­βαί­ω­ση της ύπαρ­ξής τους, που ο φωτο­γρα­φι­κός φακός έρχε­ται να δώσει.

Είσο­δος Ελεύθερη

Markos2

Πλη­ρο­φο­ρί­ες:

www.markosdolopikos.com

Μάρ­κος Δολόπικος

τηλ: 694.7725.521

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο