Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκεχειρία με το πιστόλι στον κρόταφο των Παλαιστινιων

Τέθη­κε επί­ση­μα σε εφαρ­μο­γή στις 02:00 (τοπι­κή ώρα και ώρα Ελλά­δας) η εύθραυ­στη συμ­φω­νία για κατά­παυ­ση του πυρός ανά­με­σα στις ένο­πλες δυνά­μεις του Ισρα­ήλ και τον στρα­τιω­τι­κό βρα­χί­ο­να της Χαμάς, που ανα­κοι­νώ­θη­κε χθες βρά­δυ. Εκε­χει­ρία όπως πολ­λές άλλες στο παρελ­θόν μετά από κύμα κατα­στο­λής των Ισραη­λι­νών και  αντί­δρα­σης των παλαι­στι­νί­ων. Και κάθε φορά με το πιστό­λι στον κρό­τα­φο των Παλαι­στι­νί­ων που στο τωρι­νό δολο­φο­νι­κό κύμα βίας και κατα­στο­λής των Ισραη­λι­νών μετρούν 234 νεκρούς, μετα­ξύ των οποί­ων 68 παι­διά, από τις ισραη­λι­νές επι­δρο­μές των τελευ­ταί­ων ημερών.

Εκε­χει­ρία που νομι­μο­ποιεί τα κατο­χι­κά εγκλή­μα­τα σε βάρος των Παλαι­στι­νί­ων και ενθαρ­ρύ­νει για τα επό­με­να. Μια εκε­χει­ρία που διαιω­νί­ζει την κατο­χή των Παλαι­στι­νια­κών εδα­φών από το Ισρα­ήλ και αθω­ώ­νει κάθε φορά τη βία του κατο­χι­κού κράτους.

Εκε­χει­ρία με το Ισρα­ήλ ενι­σχυ­μέ­νο έχο­ντας  τη στή­ρι­ξη των Δυτι­κών (ΗΠΑ-ΕΕ) και έχο­ντας πετύ­χει τον πολι­τι­κό και στρα­τιω­τι­κό του στό­χο. Εκε­χει­ρία μέχρι την επό­με­νη προ­κλη­τι­κή και βίαιη δρά­ση του κατο­χι­κού κρά­τους Ισραήλ.

Στη Λωρί­δα της Γάζας ακού­γο­νταν πυρά όπλων σε ένδει­ξη χαράς, μετέ­δω­σαν δημο­σιο­γρά­φοι του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου. Αρκε­τοί Παλαι­στί­νιοι βρή­καν στους δρό­μους, ενώ από μεγά­φω­να ακού­γο­νταν μηνύ­μα­τα που χαι­ρέ­τι­ζαν τη «νίκη της αντί­στα­σης επί της κατο­χής (σ.σ. του Ισρα­ήλ) στη διάρ­κεια της μάχης “το Ξίφος της Ιερου­σα­λήμ”». Στο Ισρα­ήλ δεν ήχη­σαν σει­ρή­νες της αερά­μυ­νας του­λά­χι­στον τα πρώ­τα λεπτά αφό­του τέθη­κε σε εφαρ­μο­γή η συμ­φω­νία αυτή.

Η Αίγυ­πτος, η οποία μεσο­λά­βη­σε για να κλει­στεί η συμ­φω­νία, ενη­μέ­ρω­σε πως θα ανα­πτύ­ξει δύο αντι­προ­σω­πεί­ες για να επι­τη­ρούν την εφαρ­μο­γή της.

Σε δηλώ­σεις του στο πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Ρόι­τερς, ο Έζατ Ελ Ρασίκ, υψη­λό­βαθ­μο στέ­λε­χος της Χαμάς, είπε ότι «η μάχη τερ­μα­τί­ζε­ται σήμε­ρα αλλά ο Νετα­νιά­χου και ο κόσμος πρέ­πει να ξέρει ότι κρα­τά­με το δάκτυ­λο στη σκαν­δά­λη και ότι θα μεγε­θύ­νου­με τις δυνα­τό­τη­τες της αντί­στα­σης». Πρό­σθε­σε ότι το Ισρα­ήλ πρέ­πει να στα­μα­τή­σει την κατα­στο­λή και τους εκτο­πι­σμούς στην Ιερου­σα­λήμ και να κατα­βά­λει απο­ζη­μιώ­σεις για τις ζημιές που προ­κά­λε­σαν οι βομ­βαρ­δι­σμοί των τελευ­ταί­ων 11 ημε­ρών στη Λωρί­δα της Γάζας.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Με τα μάτια των παι­διών (Βέρα Κλών­τζα-Για­κλο­βά – Φρά­νιο Κραλ)

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο