Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκθεση για τα 90 χρόνια από την κατασκευή του Φράγματος του Μαραθώνα

Με αφορ­μή τα 90 χρό­νια (1929–2019) από τα Εγκαί­νια των έργων κατα­σκευ­ής του Φράγ­μα­τος, καθώς και της τεχνη­τής Λίμνης του Μαρα­θώ­να, η ΕΥΔΑΠ για πρώ­τη φορά εκθέ­τει τεκ­μή­ρια από το Ιστο­ρι­κό της Αρχείο, παρου­σιά­ζο­ντας αδη­μο­σί­ευ­το υλικό.

Η «Επε­τεια­κή» Έκθε­ση με τίτλο «Η Μεγά­λη Πρό­κλη­ση» για την ιστο­ρία του Φράγ­μα­τος του Μαρα­θώ­να πραγ­μα­το­ποιεί­ται στο Κέντρο Πολι­τι­σμού «Ελλη­νι­κός Κόσμος» (Πει­ραιώς 254, Ταύ­ρος), από τις 12 Νοεμ­βρί­ου 2019 έως 7 Φεβρουα­ρί­ου 2020.

Η έκθε­ση περιλαμβάνει:

  • Φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό (σε έντυ­πη και ψηφια­κή παρουσίαση).
  • Αρχι­τε­κτο­νι­κά Σχέ­δια και Χάρ­τες (σε έντυ­πη και ψηφια­κή παρουσίαση).
  • Έγγρα­φα τεκ­μή­ρια (Συμ­βά­σεις, επι­στο­λές και άλλα επί­ση­μα έγγρα­φα, βιβλία).
  • Αντι­κεί­με­να, όπως εργα­λεία χρή­σης της κατα­σκευ­ής και της καθη­με­ρι­νής ζωής του Φράγ­μα­τος του Μαρα­θώ­να στα τέλη της δεκα­ε­τί­ας 1920.
  • Τρισ­διά­στα­τη ανα­πα­ρά­στα­ση της κατα­σκευ­ής του Φράγ­μα­τος του Μαραθώνα.
  • Κινη­μα­το­γρα­φι­κή ται­νία μικρού μήκους της επο­χής με πλά­να από τις φάσεις του εργο­τα­ξί­ου του Φράγ­μα­τος του Μαρα­θώ­να. Τα πλά­να είχαν γυρι­στεί με την τεχνι­κή του βωβού κινη­μα­το­γρά­φου, έχουν μοντα­ρι­στεί για το σκο­πό της έκθε­σης και έχουν επεν­δυ­θεί ηχητικά.

Τρί­τη 09:00 – 13:30
Τετάρ­τη 09:00 – 13:30
Πέμ­πτη 09:00 – 13:30
Παρα­σκευή 09:00 – 20:00
Σάβ­βα­το 11:00 – 16:00
Κυρια­κή 10:00 – 18:00

2122540000 Κέντρο Πολι­τι­σμού “Ελλη­νι­κός Κόσμος”
[email protected] Κέντρο Πολι­τι­σμού “Ελλη­νι­κός Κόσμος”
[email protected] Κέντρο Πολι­τι­σμού “Ελλη­νι­κός Κόσμος”
2107495412 Ιστο­ρι­κό Αρχείο ΕΥΔΑΠ
[email protected] Ιστο­ρι­κό Αρχείο ΕΥΔΑΠ

 

Πηγή και περισ­σό­τε­ρες  πλη­ρο­φο­ρί­ες: ΕΥΔΑΠ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο