Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΚΘΕΣΗ των ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ»: «Ένας αιώνας δράσης μέσα από τις εκδόσεις του ΚΚΕ»

Στο πλαί­σιο της έκθε­σης αρχεια­κού υλι­κού του Κόμ­μα­τος στην έδρα της ΚΟ Αττι­κής, λει­τουρ­γεί έκθε­ση εκδό­σε­ων της «Σύγ­χρο­νης Επο­χής» που κυκλο­φό­ρη­σαν από την ίδρυ­σή της μέχρι και σήμερα.

Η έκθε­ση λει­τουρ­γεί στο βιβλιο­πω­λείο της «Σύγ­χρο­νης Επο­χής» στην Αθή­να (Μαυ­ρο­κορ­δά­του 1–3) στις μέρες και ώρες λει­τουρ­γί­ας του. Συγκεκριμένα:

  • Δευ­τέ­ρα: 9.00–16.00
  • Τρί­τη: 9.00–20.00
  • Τετάρ­τη: 9.00–16.00
  • Πέμ­πτη: 9.00–20.00
  • Παρα­σκευή: 9.00–20.00
  • Σάβ­βα­το: 9.00–15.00

Ατέχνως click

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο