Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκθεση φωτογραφίας Faces

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θεμα­τι­κή έκθε­ση φωτογραφίας
Faces

Έναρ­ξη έκθεσης:
Σάβ­βα­το 14 Φεβρουα­ρί­ου, 20:00
Blank Wall Gallery
Υακίν­θου 12 Κυψέ­λη τηλ. 694.3868.124 www.blankwallgallery.com

Επι­μέ­λεια έκθε­σης: Μάρ­κος Δολόπικος

Διάρ­κεια έκθεσης:
14 Φεβρουα­ρί­ου έως 5 Μαρ­τί­ου 2015

Οι γραμ­μές ενός προ­σώ­που δεν μπο­ρούν ποτέ να πουν ψέμ­μα­τα. Η πίε­ση και οι δυσκο­λί­ες της ζωής τις κάνουν πιο βαθιές και έντο­νες. Τι όμως προ­κα­λεί αυτές τις αλλα­γές; Είναι το περι­βά­λον, τα προ­βλή­μα­τα δεκα­ε­τιών ή μήπως είναι η έκφρα­ση της ψυχής; Οι γραμ­μές στα πρό­σω­πα αυτά διη­γού­νται συναρ­πα­στι­κές ιστο­ρί­ες, γεμά­τες σοφία και γνώ­ση σε όσους έχουν την ικα­νό­τη­τα να τις ακού­σουν και απο­δει­κνύ­ουν ότι η ομορ­φιά δε βρί­σκε­ται πάντα στη νιότη.

Από τις 14 Φεβρουα­ρί­ου ή γκα­λε­ρί Blank Wall θα φιλο­ξε­νή­σει πρό­σω­πα φωτο­γρα­φη­μέ­να από τέσ­σε­ρεις διε­θνείς φωτογράφους.

Φωτο­γρα­φί­ες προ­σώ­πων που η έκφρα­σή τους φανε­ρώ­νει χαρά, θλί­ψη ή εσω­στρέ­φεια. Πολ­λά αντι­κρουό­με­να συναι­σθή­μα­τα, που όμως είναι πολύ εμφα­νή στα πρό­σω­πα αυτά. Πρό­σω­πα που ενώ είναι σύγ­χρο­να, πολ­λές φορές έχουν πάνω τους κάτι από το παρελ­θόν. Ασυ­νή­θι­στα αλλά και συνη­θι­σμέ­να. Άνθρω­ποι από άλλες ηπεί­ρους που φωτο­γρα­φή­θη­καν κατά τη διάρ­κεια ταξι­διών αλλά και άνθρω­ποι της διπλα­νής πόρ­τας, που ο φωτο­γρα­φι­κός φακός τους έχει δώσει μία άλλη υπό­στα­ση. Καθη­με­ρι­νοί άνθωρ­ποι που κατα­φέρ­νουν για πρώ­τη φορά να τρα­βή­ξουν το βλέμ­μα μας και να απο­κτή­σουν οντό­τη­τα μέσα από το φακό.

Life Lines; NepalΚαλ­λι­τέ­χνες που συμμετέχουν:

Jodi Champagne USA

Marc Apers Belgium

Pip Spicer UK

Tomoki Momozono Japan

Είσο­δος Ελεύθερη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο