Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκθεση φωτογραφίας: Travellers

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θεμα­τι­κή έκθε­ση φωτογραφίας
Travellers

Έναρ­ξη έκθεσης:
Κυρια­κή 19 Απριλίου

Blank Wall Gallery
Υακίν­θου 12 Κυψέ­λη τηλ. 694.3868.124 www.blankwallgallery.com

Επι­μέ­λεια έκθε­σης: Μάρ­κος Δολόπικος

Διάρ­κεια έκθεσης:
19 Απρι­λί­ου έως 7 Μαΐ­ου 2015

Poster - Traveller2

Η Blank Wall Gallery παρου­σιά­ζει τον πρώ­το της διε­θνή φωτο­γρα­φι­κό δια­γω­νι­σμό. Σαρά­ντα φωτο­γρά­φοι από όλο τον κόσμο, επι­λέ­χθη­καν, μέσα από ένα σύνο­λο που ξεπέ­ρα­σε τις χίλιες δια­κό­σιες υπο­βο­λές, να παρου­σιά­σουν τη δου­λειά τους με κύριο θέμα τα ταξί­δια, και τους ταξι­διώ­τες. Μέσα από αυτές τις φωτο­γρα­φί­ες παρου­σιά­ζο­νται οι δια­φο­ρε­τι­κοί τρό­ποι ταξι­διού, αλλά και η δια­φο­ρά νοο­τρο­πί­ας και τρό­που ζωής των ταξι­διω­τών. Με έντο­να χρώ­μα­τα αλλά και ασπρό­μαυ­ρες φωτο­γρα­φί­ες, παρου­σιά­ζο­νται μέσα μετα­φο­ράς αλλά και χώροι ανα­μο­νής σε δια­φο­ρε­τι­κές χώρες σε όλο τον κόσμο. Δίπλα στον ταξι­διώ­τη πρώ­της θέσης, βρί­σκο­νται άνθρω­ποι που ταξι­δεύ­ουν στις ορο­φές τρέ­νων και αλλά­ζουν γραμ­μές πηδώ­ντας από τη μία ορο­φή στην άλλη. Όλες αυτές οι εικό­νες είναι μία ολο­κλη­ρω­μέ­νη παρου­σί­α­ση της έννοιας «ταξί­δι». Όλα τα μέσα και όλοι οι τρό­ποι ταξι­διού βρί­σκο­νται μαζί, δίνο­ντας πολ­λούς εναλ­λα­κτι­κούς τρό­πους για να ταξι­δέ­ψει κανείς, άλλους απο­δε­κτούς και άλλους όχι, ανά­λο­γα με το υπό­βα­θρο του κάθε θεα­τή και από που προέρχεται.

Η έκθε­ση “Travellers” θα φιλο­ξε­νη­θεί από τη Blank Wall Gallery από τις 19 Απρι­λί­ου και για 3 εβδομάδες.

Καλ­λι­τέ­χνες που συμμετέχουν:

Abhiruk Lahiri / India # Adriaan Deville / Belgium
Andrea Peipe / Germany # Andrea Taurisano / Italy
Aram Voves / Austria # Ata MohammadAdnan / Bangladesh
Ben Douch / UK # Danny de Jong / Netherlands # David Aukim / UK
David Pujado / Spain # Dimitris Paraskevakis / Greece
Erfan Nikou / Ukraine # FH Priok / Bangladesh
Iva Zimova / Czech Republic # Jacques Maton / France
Jan Kostal / Czech Republic # Javier Grau Giner / Spain
Jef Van den Bossche / Belgium # Jonathan Tanguilig / Philippines
Jordan Hefler / USA # Julia Gorlt / Germany # Katarzyna Kubiak / Poland
Kazi Mushfiq Hossain / Bangladesh # Maciej Fuchs / Poland
Nasirul Islam / Bangladesh # Nasos Karampelas / Greece
Neenad Arul / India # Nguyen Le Xuan / Vietnam # Nick Jackson / UK
Pat Kelleher / Ireland # Rob Howarth / UK # Robin Clegg / UK
Salvatore Valente / Italy # Sue Jones / Australia
Talha Jamil / Bangladesh # Theo Zierock / Italy
Verena Prenner / Austria # Victoria Johnson / USA
Vlad Sidorak / Russia # Zulquar Nain / India

Πλη­ρο­φο­ρί­ες:

Blank Wall Gallery τηλ. 694.3868.124

www.blankwallgallery.com

Είσο­δος Ελεύθερη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο