Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκκένωση των περιοχών Λίμνης Μαραθώνα και Καλέτζι — Καίγονται σπίτια σε Ιπποκράτειο Πολιτεία, Κρυονέρι και Πολυδένδρι

Μήνυ­μα μέσω του 112 στάλ­θη­κε σε όσους βρί­σκο­νται στην περιο­χή Λίμνης Μαρα­θώ­να και Καλέ­τζι Αττι­κής να εκκε­νώ­σουν τώρα προς Γραμ­μα­τι­κό. Το μήνυ­μα ανα­φέ­ρει: Αν βρί­σκε­στε στην περιο­χή Λίμνης Μαρα­θώ­να ή Καλέ­τζι Αττι­κής , εκκε­νώ­στε τώρα προς Γραμ­μα­τι­κό. Δασι­κή πυρ­κα­γιά στην περιο­χή σας.

Σπίτια παραδομένα στις φλόγες σε Ιπποκράτειο Πολιτεία, Κρυονέρι και Πολυδένδρι

Σπί­τια καί­γο­νται αυτή την ώρα σε Ιππο­κρά­τειο Πολι­τεία, Κρυο­νέ­ρι και Πολυ­δέν­δρι καθώς η πυρ­κα­γιά που εκδη­λώ­θη­κε χθες μαί­νε­ται ανε­ξέ­λεγ­κτη με δεκά­δες μέτωπα.

Συνέ­χεια σημειώ­νο­νται ανα­ζω­πυ­ρώ­σεις σε όλα τα μέτω­πα, κάτι που καθι­στά αδύ­να­τη την κατά­σβε­σή της όταν μάλι­στα, σύμ­φω­να με καταγ­γε­λί­ες, δεν υπάρ­χουν συχνές πτή­σεις εναερίων.

Νωρί­τε­ρα, είχαν σημειω­θεί εκρή­ξεις σε ένα από τα πολ­λά εργο­στά­σια της περιο­χής που έχουν παρα­δο­θεί στις φλόγες.

To μέτω­πο που έχει περά­σει την εθνι­κή οδό κατευ­θύ­νε­ται προς τη Μαλα­κά­σα και τη Λίμνη Μαραθώνα.

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο