Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκκληση του Δήμου Χαϊδαρίου για έμπρακτη αλληλεγγύη στους πρόσφυγες

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Η Δημο­τι­κή Αρχή Χαϊ­δα­ρί­ου κάνει έκκλη­ση σε όλους τους Χαϊ­δα­ριώ­τες να συμ­βάλ­λουν στην έμπρα­κτη αλλη­λεγ­γύη, με την εξα­σφά­λι­ση υλι­κής βοή­θειας και στή­ρι­ξης των προσφύγων.

2metanastesΠαίρ­νου­με την πρω­το­βου­λία άμε­σα να παρα­δώ­σου­με ρού­χα, κου­βέρ­τες και παι­δι­κά είδη, που έχει συγκε­ντρώ­σει η Κοι­νω­νι­κή Υπη­ρε­σία του Δήμου μας. Ταυ­τό­χρο­να καλού­με τους εργα­ζό­με­νους στους χώρους δου­λειάς, τους εκπαι­δευ­τι­κούς, τους γονείς και τους μαθη­τές στα σχο­λεία και οι συμπο­λί­τες μας σε κάθε γει­το­νιά της πόλης, να συγκε­ντρώ­σουν κου­βέρ­τες, τρό­φι­μα μακράς διάρ­κειας, φάρ­μα­κα, είδη ατο­μι­κής προ­στα­σί­ας ή όποια άλλη βοή­θεια, μέχρι τέλος Οκτώ­βρη, σε κου­τιά για να συγκε­ντρω­θούν στην Κοι­νω­νι­κή Υπη­ρε­σία και να απο­στα­λούν για να καλύ­ψουν τις επεί­γου­σες ανά­γκες των προσφύγων.

Δεκά­δες χιλιά­δες πρό­σφυ­γες, θύμα­τα των ιμπε­ρια­λι­στι­κών επεμ­βά­σε­ων στις χώρες τους, σε Συρία, Ιράκ, Αφγα­νι­στάν κ.α., με κίν­δυ­νο της ζωής τους προ­σπα­θούν να φτά­σουν την Ευρώ­πη. Τα καρα­βά­νια των ξερι­ζω­μέ­νων μετρούν εκα­το­ντά­δες θύμα­τα στο δρό­μο προς τον ασφα­λή προ­ο­ρι­σμό τους, ενώ οι εικό­νες με τα νεκρά παι­διά, τις μανά­δες με μωρά στην αγκα­λιά, τους ναυα­γούς, την άγρια κατα­στο­λή που δέχο­νται στα σύνο­ρα των ευρω­παϊ­κών χωρών συγκλονίζουν.

Κανέ­νας δεν έχει το δικαί­ω­μα να μένει απα­θής μπρο­στά στο όργιο εκμε­τάλ­λευ­σης που υπό­κει­νται αυτοί οι άνθρω­ποι από τα κυκλώ­μα­τα των δου­λε­μπό­ρων και τη βίαιη αντι­με­τώ­πι­ση που έχουν από τις κυβερ­νή­σεις των κρα­τών της ΕΕ. Οι φρά­χτες στα σύνο­ρα, το άγριο κυνη­γη­τό, η ρατσι­στι­κή — ξενο­φο­βι­κή αντι­με­τώ­πι­ση στις χώρες προ­ο­ρι­σμού, συμπλη­ρώ­νουν τους πολέ­μους και τους βομ­βαρ­δι­σμούς στις χώρες προέλευσης.

Οι πρό­σφυ­γες — μετα­νά­στες που κατα­φθά­νουν στην Αθή­να, με σκο­πό να προ­σεγ­γί­ζουν τα σύνο­ρα και από εκεί να συνε­χί­σουν το ταξί­δι τους, αντι­με­τω­πί­ζουν πολύ σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα. Οι δομές στον Ελαιώ­να δεν επαρ­κούν, με απο­τέ­λε­σμα οι πρό­σφυ­γες να στε­ρού­νται στέ­γης και υγιει­νής δια­βί­ω­σης, να μένουν σε απα­ρά­δε­κτες συν­θή­κες, κάτω από αυτο­σχέ­διες τέντες σε πλα­τεί­ες, πάρ­κα και πεζοδρόμια.

Αυτή η αδι­καιο­λό­γη­τη κατά­στα­ση δεν μπο­ρεί να συνε­χι­στεί. Χρειά­ζο­νται άμε­σα μέτρα για τη διευ­κό­λυν­ση μετα­κί­νη­σης των ανθρώ­πων αυτών στα σύνο­ρα. Δεν αρκεί η καταγ­γε­λία των κυκλω­μά­των, απαι­τού­νται και πρα­κτι­κά μέτρα για να απε­λευ­θε­ρω­θούν οι πρό­σφυ­γες και οι μετα­νά­στες από τα νύχια των δου­λε­μπό­ρων. Απαι­τού­με από την κυβέρ­νη­ση την εξα­σφά­λι­ση της απευ­θεί­ας μετα­φο­ράς των προ­σφύ­γων από τα νησιά στις χώρες τελι­κού προ­ο­ρι­σμού τους, με ευθύ­νη της ΕΕ και του ΟΗΕ.

Όσο καθυ­στε­ρεί η υλο­ποί­η­ση αυτού του αιτή­μα­τος και οι πρό­σφυ­γες συσ­σω­ρεύ­ο­νται στην Αττι­κή, η Περι­φέ­ρεια δεν μπο­ρεί να μένει απα­θής. Είναι ανα­γκαίο, ειδι­κά τώρα που επι­δει­νώ­νο­νται οι και­ρι­κές συν­θή­κες, να ανα­λά­βει πρω­το­βου­λία και σε συνερ­γα­σία με τους δήμους να απαι­τή­σει από την κυβέρ­νη­ση να αξιο­ποι­η­θούν υπάρ­χου­σες υπο­δο­μές, όπως κατα­σκη­νώ­σεις του Δημο­σί­ου, ξενο­δο­χεία, παλιά στρα­τό­πε­δα. Να εξα­σφα­λι­στεί ο ανα­γκαί­ος εξο­πλι­σμός και προ­σω­πι­κό για την απρό­σκο­πτη λει­τουρ­γία τους, όπως επί­σης και όλα τα μέσα για την ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή πρό­νοια των προσφύγων.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2132047266- 2132047267.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο