Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκλογές — Δ. Κουτσούμπας: Η αντιπολίτευση του ΚΚΕ είναι 100% πραγματική λαϊκή και μαχητική

Συνέ­ντευ­ξη στην Κυρια­κά­τι­κη KONTRA NEWS και τον δημο­σιο­γρά­φο Χρή­στο Κυμπι­ζή, παρα­χώ­ρη­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κουτσούμπας. 

Παρα­τί­θε­ται η συνέντευξη:

Τι πρέ­πει να γίνει για να μην ξανα­ζή­σου­με τρα­γω­δί­ες σαν το πολύ­νε­κρο ναυά­γιο της Τετάρ­της ανοι­χτά της Πύλου;

Αυτό το έγκλη­μα έχει τη σφρα­γί­δα της ΕΕ, του “κοι­νού σπι­τιού” όλων των άλλων κομ­μά­των. Το λιγό­τε­ρο που πρέ­πει να γίνει είναι να καταρ­γη­θεί τώρα η Κοι­νή Δήλω­ση ΕΕ — Τουρ­κί­ας κι ο κανο­νι­σμός του Δου­βλί­νου. Να γίνει σεβα­στή η συν­θή­κη της Γενεύ­ης για τα δικαιώ­μα­τα των προ­σφύ­γων, την οποία εντα­φιά­ζει το απο­κρου­στι­κό Νέο Σύμ­φω­νο της ΕΕ για τη Μετα­νά­στευ­ση και το Άσυ­λο που φτά­νει στο σημείο να “κοστο­λο­γεί” τους πρό­σφυ­γες με 20.000 ευρώ “το κεφά­λι”, όπως ακρι­βώς κάνουν οι δια­κι­νη­τές. Να στη­θούν επι­τρο­πές εξέ­τα­σης ασύ­λου με ευθύ­νη του ΟΗΕ και της ΕΕ στην Τουρ­κία και άλλες χώρες για ασφα­λή μετά­βα­σή τους στις χώρες του πραγ­μα­τι­κού προ­ο­ρι­σμού τους. Οι ξερι­ζω­μέ­νοι είναι τα θύμα­τα των πολέ­μων και των επεμ­βά­σε­ων, της φτώ­χειας και της εκμε­τάλ­λευ­σης. Για δεί­τε όλοι θρη­νούν, αλλά η χώρα μας παρα­μέ­νει ορμη­τή­ριο επεμ­βά­σε­ων των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, όπως το 2011 στη Λιβύη, που οδή­γη­σε εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους να ξερι­ζω­θούν από τα σπί­τια τους.

Λέτε πως το ΚΚΕ είναι 100% λαϊ­κή και μαχη­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση. Τι σας ξεχω­ρί­ζει από τα υπό­λοι­πα κόμματα;

Μας ξεχω­ρί­ζει η ριζι­κά δια­φο­ρε­τι­κή πολι­τι­κή πρό­τα­ση εξου­σί­ας – δια­κυ­βέρ­νη­σης που έχου­με και γι’ αυτό μπο­ρεί η αντι­πο­λί­τευ­ση του ΚΚΕ να είναι 100% πραγ­μα­τι­κή λαϊ­κή και μαχη­τι­κή. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δεν μπο­ρούν να απο­τε­λέ­σουν ουσια­στι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση στη ΝΔ, υπο­στη­ρί­ζου­με ότι θα είναι μια συστη­μι­κή, συναι­νε­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση, για­τί πολύ απλά μοι­ρά­ζο­νται ίδιες στρα­τη­γι­κές συγκλί­σεις. Τι αντι­πο­λί­τευ­ση να κάνουν, για παρά­δειγ­μα, στο προ­σφυ­γι­κό όταν όλοι τους έχουν υπη­ρε­τή­σει την πολι­τι­κή της “Ευρώ­πης-φρού­ριο” με τους ορα­τούς και αόρα­τους φρά­χτες, τον εγκλω­βι­σμό ανθρώ­πων σε κολα­στή­ρια τύπου Μόριας;

Και κάτι επι­πλέ­ον: Αν ο ΣΥΡΙΖΑ με 32% υπερ­ψή­φι­ζε τα μισά νομο­σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης Μητσο­τά­κη και πρό­τει­νε υπουρ­γούς κοι­νής απο­δο­χής, τώρα με το 20% τι αντι­πο­λί­τευ­ση θα κάνει;… Για να μη μιλή­σου­με για το ΠΑΣΟΚ που έχει συγκυ­βερ­νή­σει ήδη δύο φορές με τη ΝΔ και μέχρι τις 20 Μάη δήλω­νε έτοι­μο να το ξανα­κά­νει… Οι δυνά­μεις του ΚΚΕ, οι υπο­ψή­φιοι βου­λευ­τές του, ακό­μα και τώρα στο μεσο­διά­στη­μα των εκλο­γών, βρί­σκο­νται στην πρώ­τη γραμ­μή όπου ξεσπά­νε αγώ­νες ενά­ντια σε πλει­στη­ρια­σμούς, για μέτρα υγεί­ας και ασφά­λειας στους χώρους δου­λειάς, και τώρα για να μη θρη­νή­σου­με άλλα αθώα θύμα­τα στις θάλασ­σες της Μεσογείου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατη­γο­ρεί από την προη­γού­με­νη προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο ότι δεν σας νοιά­ζει ούτε να κυβερ­νή­σε­τε, ούτε ποιος θα είναι στην κυβέρ­νη­ση… Τι απαντάτε;

Προ­φα­νώς και μας νοιά­ζει ποιος θα είναι στην κυβέρ­νη­ση για­τί θέλου­με να ξέρου­με ποιον θα αντι­με­τω­πί­σου­με, ποιον θα πολε­μή­σου­με. Κι όπως τα έκα­νε ο ΣΥΡΙΖΑ που “ξέπλυ­νε” με την πολι­τι­κή του τη ΝΔ και τελι­κά την πρι­μο­δό­τη­σε και με εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες ψηφο­φό­ρους, θα έχου­με να αντι­με­τω­πί­σου­με μια δεύ­τε­ρη κυβέρ­νη­ση Μητσο­τά­κη. Κι αυτό το ΚΚΕ θα το κάνει με απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα, για­τί η πρό­τα­ση δια­κυ­βέρ­νη­σής του προ­ϋ­πο­θέ­τει το λαό πραγ­μα­τι­κά στην εξουσία.

Με αφορ­μή την ερώ­τη­σή σας, επι­τρέψ­τε μου να πω, ότι είναι πρό­κλη­ση για κάθε αρι­στε­ρό, προ­ο­δευ­τι­κό άνθρω­πο η πρό­σφα­τη “ανά­συρ­ση” από τον κ. Τσί­πρα του εκβια­σμού που χρη­σι­μο­ποιού­σε παλιό­τε­ρα το ΠΑΣΟΚ απέ­να­ντι τόσο στο ΚΚΕ, όσο και παλιό­τε­ρα στον Συνα­σπι­σμό, ότι η ψήφος σε οποιο­δή­πο­τε άλλο κόμ­μα, είναι “χαμέ­νη” και ευνο­εί τη ΝΔ. Οι και­ροί αλλά­ζουν, η σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία τα βρώ­μι­κα κόλ­πα της, όχι.

Τις τελευ­ταί­ες μέρες τρεις άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους εξ αιτί­ας της καθυ­στέ­ρη­σης του ασθε­νο­φό­ρου. Οι εργα­ζό­με­νοι μιλούν για τερά­στιες ελλεί­ψεις. Ποιο είναι το βασι­κό πρό­γραμ­μά σας για την Υγεία;

Τι ειρω­νεία… Τον περα­σμέ­νο Οκτώ­βριο το ΚΚΕ κατέ­θε­σε Ερώ­τη­ση στη Βου­λή για τις τρα­γι­κές ελλεί­ψεις σε ασθε­νο­φό­ρα και προ­σω­πι­κό. Ήταν μία από τις 627 ερω­τή­σεις για τα θέμα­τα της υγεί­ας στην κυβέρ­νη­ση της ΝΔ. Τα προ­βλή­μα­τα βέβαια είναι γνω­στά και στη σημε­ρι­νή και στις προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις, όμως συνει­δη­τά τα αφή­νουν να διο­γκώ­νο­νται για δύο λόγους: Ο πρώ­τος είναι για­τί οι δαπά­νες για τη δημό­σια υγεία αντι­με­τω­πί­ζο­νται ως “κόστος” που αφαι­ρεί πόρους από επι­δο­τή­σεις και φορο­α­παλ­λα­γές στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, για τους ΝΑΤΟϊ­κούς εξο­πλι­σμούς κλπ. Ο δεύ­τε­ρος είναι για­τί έτσι αφή­νε­ται “χώρος” για να κερ­δο­σκο­πούν τα “κορά­κια” της ιδιω­τι­κής υγεί­ας. Το ΚΚΕ διεκ­δι­κεί την πλή­ρη και επαρ­κή κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση των δημό­σιων νοσο­κο­μεί­ων και των άλλων μονά­δων Υγεί­ας από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό, μαζι­κές προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού όλων των κλά­δων και ειδι­κο­τή­των. Λύση όμως στα προ­βλή­μα­τα απο­τε­λεί η κατάρ­γη­ση κάθε επι­χει­ρη­μα­τι­κής δρά­σης στην υγεία, με την ανά­πτυ­ξη ενός ενιαί­ου, σύγ­χρο­νου, απο­κλει­στι­κά κρα­τι­κού και δωρε­άν συστή­μα­τος Υγεί­ας, πανελ­λα­δι­κά ανα­πτυγ­μέ­νου, με κεντρι­κό σχε­δια­σμό, με κρι­τή­ριο την πλή­ρη και απο­λύ­τως δωρε­άν πρό­λη­ψη, περί­θαλ­ψη και απο­κα­τά­στα­ση της υγεί­ας του λαού.

Ο κ. Μητσο­τά­κης υπό­σχε­ται βασι­κό μισθό στα 950 ευρώ και μέσο μισθό 1500 ευρώ… Τον πιστεύ­ε­τε; Ποια η πρό­τα­σή σας;

Αυτές οι προ­ε­κλο­γι­κές εξαγ­γε­λί­ες έχουν σαν αστε­ρί­σκο ένα μεγά­λο “αν”, αν πάνε όλα καλά στην οικο­νο­μία. Όλοι ξέρου­με ότι το πιθα­νό­τε­ρο είναι να μην πάνε, άλλω­στε πολ­λές χώρες της ΕΕ έχουν ήδη αρχί­σει να μπαί­νουν σε ύφεση.

Σε κάθε περί­πτω­ση, ο κ. Μητσο­τά­κης δεν εξη­γεί πώς θα γίνουν αυτά όταν συνε­χί­ζει να ισχύ­ει ο νόμος Βρού­τση-Αχτσιό­γλου που απα­γο­ρεύ­ει τις συλ­λο­γι­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για τον κατώ­τα­το μισθό και όταν με βάση την Εαρι­νή Έκθε­ση της Κομι­σιόν οι τριε­τί­ες θα παρα­μεί­νουν “παγω­μέ­νες” του­λά­χι­στον μέχρι το 2027.

Η πρό­τα­σή μας είναι κατώ­τα­τος μισθός του­λά­χι­στον στα 850 ευρώ, ως αφε­τη­ρία συλ­λο­γι­κών δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων, άμε­ση επα­να­φο­ρά των τριε­τιών με ανα­δρο­μι­κή ισχύ, που σημαί­νει κατώ­τα­το μισθό 935 ευρώ εδώ και τώρα με μία μόνο τριε­τία, αυτό­μα­τη ανα­προ­σαρ­μο­γή με βάση των πλη­θω­ρι­σμό και επα­να­φο­ρά όλων των Συλ­λο­γι­κών Συμ­βά­σε­ων Εργα­σί­ας. Αυτά, όμως, δεν πρό­κει­ται να τα χαρί­σει καμία κυβέρ­νη­ση, μπο­ρεί να τα επι­βάλ­λει το εργα­τι­κό κίνη­μα με τους αγώ­νες του και γι’ αυτό χρειά­ζε­ται ένα πολύ πιο δυνα­τό ΚΚΕ.

Ποια η θέση σας για τη συζή­τη­ση που γίνε­ται τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες για τη μειο­νό­τη­τα στη Θράκη; 

Να στα­μα­τή­σουν τώρα η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ τα επι­κίν­δυ­να παι­χνί­δια με τη μου­σουλ­μα­νι­κή μειο­νό­τη­τα. Είναι του­λά­χι­στον υπο­κρι­σία να ανα­κα­λύ­πτουν κάποιοι τώρα τη δρά­ση του Τούρ­κι­κου Προ­ξε­νεί­ου, της τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης, όταν είναι πασί­γνω­στες οι δια­χρο­νι­κές παρεμ­βά­σεις υπέρ υπο­ψη­φί­ων όλων αυτών των κομ­μά­των. Η μειο­νό­τη­τα όμως αντι­με­τω­πί­ζει φτώ­χεια, ανερ­γία, έλλει­ψη υπο­δο­μών, κι αυτά όχι μόνο δεν τα έλυ­σε καμιά αστι­κή κυβέρ­νη­ση, αλλά όλες την εκβί­α­ζαν και ήθε­λαν να την έχουν υπο­χεί­ριο τους, όπως κάνουν και τώρα στε­λέ­χη της ΝΔ. Οι υπο­ψή­φιοι του ΚΚΕ από τη μου­σουλ­μα­νι­κή μειο­νό­τη­τα δεν μπή­καν ποτέ σε τέτοια παι­χνί­δια, αντί­θε­τα προ­βάλ­λουν την ανά­γκη κοι­νών αγώ­νων των εργα­ζο­μέ­νων ανε­ξάρ­τη­τα από θρη­σκεία, χρώ­μα, κατα­γω­γή και άλλους δια­χω­ρι­σμούς, ενά­ντια στον κοι­νό αντί­πα­λο, την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή που βάζει στο στό­χα­στρο τα δικαιώ­μα­τά μας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο