Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκλογές ΕΣΗΕΑ: Το ψηφοδέλτιο και την εκλογική διακήρυξη παρουσίασε η «Δημοσιογραφική Συνεργασία»

Στην τελι­κή ευθεία για τις εκλο­γές της ΕΣΗΕΑ (27 — 31 Γενά­ρη), ο συν­δυα­σμός της «Δημο­σιο­γρα­φι­κής Συνερ­γα­σί­ας» παρου­σί­α­σε το περα­σμέ­νο Σάβ­βα­το το ψηφο­δέλ­τιο και την εκλο­γι­κή του δια­κή­ρυ­ξη, σε εκδή­λω­ση που πραγ­μα­το­ποί­η­σε στην αίθου­σα της ΕΣΗΕΑ, με τη συμ­με­το­χή δεκά­δων εργα­ζό­με­νων δημο­σιο­γρά­φων. Θυμί­ζου­με ότι όπως απο­φά­σι­σε η Γενι­κή Συνέ­λευ­ση των δημο­σιο­γρά­φων, οι εκλο­γές θα γίνουν δια ζώσης με όλα τα ανα­γκαία μέτρα που απο­φά­σι­σε η Εφο­ρευ­τι­κή Επιτροπή.

Κοι­νή πεποί­θη­ση όλων ήταν ότι τις μέρες που απο­μέ­νουν μέχρι τις εκλο­γές πρέ­πει να εξα­ντλη­θούν όλες οι δυνα­τό­τη­τες για πλα­τύ άνοιγ­μα στον κλά­δο, ώστε να φτά­σει και στον μικρό­τε­ρο χώρο δου­λειά το κάλε­σμα ενί­σχυ­σης του αγω­νι­στι­κού ψηφο­δελ­τί­ου της Δημο­σιο­γρα­φι­κής Συνεργασίας.

Στήριγμα της εργοδοσίας η πλειοψηφία ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ στο ΔΣ

Παρου­σιά­ζο­ντας την εκλο­γι­κή δια­κή­ρυ­ξη, ο Γιώρ­γος Μηλιώ­νης, εκλεγ­μέ­νος με τη Δημο­σιο­γρα­φι­κή Συνερ­γα­σία στο απερ­χό­με­νο ΔΣ, ανα­φέρ­θη­κε ανά­με­σα σε άλλα στη ζοφε­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα με την οποία έρχο­νται καθη­με­ρι­νά αντι­μέ­τω­ποι οι εργα­ζό­με­νοι δημο­σιο­γρά­φοι στα ΜΜΕ, με τις δια­λυ­μέ­νες σχέ­σεις εργα­σί­ας, τα εξα­ντλη­τι­κά ωρά­ρια, την πολυ­χρέ­ω­ση στα δια­φο­ρε­τι­κά ΜΜΕ του ίδιου ομί­λου, τους χαμη­λούς μισθούς και την απου­σία ΣΣΕ, τους εργο­δο­τι­κούς εκβια­σμούς, ακό­μα και την αυτολογοκρισία.

Για όλα αυτά, όπως είπε ο συν­δι­κα­λι­στής, έχουν ευθύ­νη οι παρα­τά­ξεις που συγκρο­τούν την πλειο­ψη­φία στο ΔΣ της ΕΣΗΕΑ και οι οποί­ες στη­ρί­ζο­νται από τη ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. Οι δυνά­μεις αυτές στή­ρι­ξαν επί της ουσί­ας αντερ­γα­τι­κούς νόμους όλων δια­χρο­νι­κά των κυβερ­νή­σε­ων, καλ­λιερ­γούν τη λογι­κή της παραί­τη­σης από διεκ­δι­κή­σεις και δικαιώ­μα­τα, τη μοι­ρο­λα­τρία, μπαί­νουν εμπό­διο στην οργά­νω­ση αγώ­νων για τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζό­με­νων δημοσιογράφων.

Ο Γ. Μηλιώ­νης υπο­γράμ­μι­σε ότι οι εργα­ζό­με­νοι στον κλά­δο πρέ­πει «να πάρου­με την κατά­στα­ση στα δικά μας χέρια, με ζωντα­νές δια­δι­κα­σί­ες στους χώρους δου­λειάς, να οργα­νώ­σου­με τον αγώ­να μας, παρα­με­ρί­ζο­ντας τις δυνά­μεις της εργο­δο­σί­ας και των κομ­μά­των της στο συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα, και στην ΕΣΗΕΑ.

Το δυνά­μω­μα της Αγω­νι­στι­κής Συνερ­γα­σί­ας θα απο­τε­λέ­σει μεγά­λη συμ­βο­λή το επό­με­νο διά­στη­μα στην οργά­νω­ση αγω­νι­στι­κής δρά­σης στον κλά­δο. Η συστρά­τευ­ση των πλειο­ψη­φιών των ΔΣ των Ενώ­σε­ων με εργο­δο­σία — κυβέρ­νη­ση, που λει­τουρ­γεί υπο­νο­μευ­τι­κά για την πλειο­ψη­φία των εργα­ζο­μέ­νων, πρέ­πει να δώσει τη θέση της σε μια νέα κατά­στα­ση με δυνά­μω­μα της διεκ­δι­κη­τι­κής πάλης για τα δικαιώ­μα­τα και τις ανά­γκες μας.

Δεν υπάρ­χουν λύσεις από τα πάνω, παρά μόνο μέσα από τους αγώ­νες των εργα­ζό­με­νων, που δεν θα κάνουν σκό­ντο στις διεκ­δι­κή­σεις, δεν θα ανα­ζη­τούν με νομι­κί­στι­κες πρα­κτι­κές τη “χρυ­σή τομή” ανά­με­σα στο τι συμ­φέ­ρει την εργο­δο­σία και στο πόσα περισ­σό­τε­ρα θα χάσουν οι εργα­ζό­με­νοι. Αυτά δοκι­μά­στη­καν και έχουν απο­δει­χτεί κατα­στρο­φι­κά για τους εργα­ζό­με­νους και τα δικαιώ­μα­τά τους».

Να αναδείξουμε τα πραγματικά διλήμματα

Το λόγο πήρε στη συνέ­χεια η Αθη­νά Ζύμα­ρη, υπο­ψή­φια με τη Δημο­σιο­γρα­φι­κή Συνερ­γα­σία, η οποία είπε μετα­ξύ άλλων: «Απευ­θυ­νό­μα­στε καθα­ρά σε όλους τους συνα­δέλ­φους που ζουν με την αγω­νία πότε και αν θα μπει ο πετσο­κομ­μέ­νος μισθός του μήνα, που δεν ξέρουν αν θα έχουν δου­λειά τον επό­με­νο μήνα, που τσα­κί­ζει τα κόκα­λά τους η εντα­τι­κο­ποί­η­ση, σε κάθε έντι­μο δημο­σιο­γρά­φο το πραγ­μα­τι­κό δίλημ­μα που είναι ένα:

Θέλει ένα σωμα­τείο, ένα συν­δι­κα­λι­στι­κό όργα­νο που θα κυριαρ­χεί ο εργο­δο­τι­κός και κυβερ­νη­τι­κός συν­δι­κα­λι­σμός, όργα­νο στα χέρια της εργο­δο­σί­ας και της εκά­στο­τε κυβέρ­νη­σης, ή ένα σωμα­τείο, εργα­λείο στα δικά του χέρια, υπε­ρα­σπι­στή των δικαιω­μά­των του, οργα­νω­τή των αγώ­νων του για ανθρώ­πι­νες συν­θή­κες δου­λειάς, για την υπο­γρα­φή ικα­νο­ποι­η­τι­κών συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων εργα­σί­ας με αυξή­σεις στους μισθούς, για δου­λειά με δικαιώ­μα­τα, για την προ­στα­σία της υγεί­ας του; Να δει με ποιους θα πάει και με ποιους θα πρέ­πει επι­τέ­λους να ξεμπερδεύει.

Ως πότε οι εργα­ζό­με­νοι στα ΜΜΕ, θα πρέ­πει να ανέ­χο­νται αυτές τις πλειο­ψη­φί­ες των συν­δυα­σμών που στη­ρί­ζουν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των άλλων παρα­τρε­χά­με­νων, να τους δίνουν τιμό­νι της ΕΣΗΕΑ, και στη συνέ­χεια αυτοί, σε αγα­στή συνερ­γα­σία και συνεν­νό­η­ση με τους εργο­δό­τες και τις κυβερ­νή­σεις ή με υπό­γειες δια­δρο­μές, όλα πάντα στις πλά­τες των εργα­ζό­με­νων, να τους οδη­γούν από το κακό στο χει­ρό­τε­ρο, σε επα­να­λαμ­βα­νό­με­νες και οδυ­νη­ρές ήττες;

Και μόνο το γεγο­νός ότι από το 2009 έχει να υπο­γρα­φεί στο χώρο μας Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση Εργα­σί­ας, όπως και ότι δεν έχει γίνει βέβαια καμία σοβα­ρή κινη­το­ποί­η­ση διεκ­δί­κη­σης, για υπο­γρα­φή της, τα λέει όλα.

Τα ΜΜΕ, πίσω από τα οποία βρί­σκο­νται ισχυ­ρά οικο­νο­μι­κά και πολι­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, έχουν απο­στο­λή να χει­ρα­γω­γούν και να εγκλω­βί­ζουν τη συνεί­δη­ση των εργα­ζο­μέ­νων του λαού στο “δεν γίνε­ται τίπο­τα” και να καλ­λιερ­γού­νται ευκο­λό­τε­ρα οι θεω­ρί­ες ότι οι απερ­γί­ες, οι αγώ­νες είναι μορ­φές διεκ­δί­κη­σης “παρω­χη­μέ­νες” “ξεπε­ρα­σμέ­νες”, για να διαιω­νί­ζε­ται η φτώ­χεια, η ανερ­γία, τα εργα­σια­κά κάτερ­γα, το χτύ­πη­μα σε κάθε εργα­σια­κό και συν­δι­κα­λι­στι­κό δικαί­ω­μα, η εξου­σία των βιο­μη­χά­νων, των εφο­πλι­στών, των τρα­πε­ζι­τών που είναι και τα μεγά­λα αφε­ντι­κά και των περισ­σό­τε­ρων ΜΜΕ.

Γι αυτό θέλουν τους δημο­σιο­γρά­φους δεμέ­νους χει­ρο­πό­δα­ρα, υπο­χεί­ριά τους. Γι αυτό και μέσα από μηχα­νι­σμούς διαί­ρε­σης, εξυ­πη­ρε­τή­σε­ων, ταξί­μα­τος, προ­σπα­θούν και κάθε φορά να αρπά­ξουν την ψήφο των εργα­ζο­μέ­νων και να δια­μορ­φώ­νουν τους συσχε­τι­σμούς που θέλουν στην ΕΣΗΕΑ.

Οι δημο­σιο­γρά­φοι, όλοι οι εργα­ζό­με­νοι στα ΜΜΕ πρέ­πει να πουν “ως εδώ”. Οι εκλο­γές αυτές με την απο­φα­σι­στι­κή ενί­σχυ­ση της Δημο­σιο­γρα­φι­κής Συνερ­γα­σί­ας, μπο­ρούν να ανοί­ξουν το δρό­μο, να συμ­βάλ­λουν ώστε σε κάθε τόπο δου­λειάς να μετα­τρα­πεί ο θυμός και η αγα­νά­κτη­ση σε οργα­νω­μέ­νη δύνα­μη και πάλη, σε αγω­νι­στι­κή συμπό­ρευ­ση με όλους τους εργα­ζό­με­νους, δίνο­ντας ταυ­τό­χρο­να και την μάχη για την πραγ­μα­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση του λαού, κόντρα στο σημε­ρι­νό σκοταδισμό».

Ολοι στη μάχη!

Η εκδή­λω­ση συνε­χί­στη­κε και ολο­κλη­ρώ­θη­κε με παρεμ­βά­σεις δημο­σιο­γρά­φων. Ανά­με­σα σε άλλα, έγι­νε ανα­φο­ρά στην προ­σπά­θεια της συν­δι­κα­λι­στι­κής πλειο­ψη­φί­ας, με «πρώ­το βιο­λί» την παρά­τα­ξη του ΣΥΡΙΖΑ να ανα­βλη­θούν οι εκλο­γές, στο όνο­μα της παν­δη­μί­ας, αλλά με πραγ­μα­τι­κό στό­χο να αξιο­ποι­η­θεί η καθυ­στέ­ρη­ση για να επα­νέλ­θει από την πίσω πόρ­τα η ηλε­κτρο­νι­κή ψηφο­φο­ρία, που κατα­ψη­φί­στη­κε από την εκλο­γο­α­πο­λο­γι­στι­κή συνέ­λευ­ση των δημο­σιο­γρά­φων, με καθο­ρι­στι­κή συμ­βο­λή της Δημο­σιο­γρα­φι­κής Συνεργασίας.

Εγι­νε επί­σης ανα­φο­ρά σε εκλο­γι­κές μάχες που έγι­ναν το τελευ­ταίο διά­στη­μα στον κλά­δο, όπως στον ΕΔΟΕΑΠ, στην ΕΤΙΤΑ και στην Ενω­ση Φωτο­ρε­πόρ­τερ. Τα απο­τε­λέ­σμα­τα που κατέ­γρα­ψαν τα αγω­νι­στι­κά — ταξι­κά ψηφο­δέλ­τια, όπως ειπώ­θη­κε, δεί­χνουν δυνα­τό­τη­τες και για την εκλο­γι­κή μάχη στην ΕΣΗΕΑ, που πρέ­πει με καλή δου­λειά και σχέ­διο να εξαντληθούν.

902.gr

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο