Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκλογές ΗΠΑ: Άντεξαν οι Δημοκρατικοί — «Λιγάκι απογοητευτικά» τα αποτελέσματα για τον Τραμπ

Ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν εξέ­φρα­σε ικα­νο­ποί­η­ση χθες Τετάρ­τη, κάνο­ντας λόγο για «μια καλή ημέ­ρα για τη δημο­κρα­τία», την επο­μέ­νη των ενδιά­με­σων εκλο­γών στις οποί­ες η παρά­τα­ξή του, το Δημο­κρα­τι­κό κόμ­μα, πρό­βα­λε πολύ πιο σθε­να­ρή αντί­στα­ση από ό,τι προ­βλε­πό­ταν στους Ρεπουμπλικάνους. 

«Είχα­με εκλο­γές χθες. Και ήταν μια καλή ημέ­ρα, θεω­ρώ, για τη δημο­κρα­τία», είπε ο Δημο­κρα­τι­κός πρό­ε­δρος κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου στον Λευ­κό Οίκο, χαι­ρε­τί­ζο­ντας το γεγο­νός ότι η ψηφο­φο­ρία εκτυ­λί­χθη­κε «προ­φα­νώς χωρίς παρεμβολές».

«Ενώ ο Τύπος και οι ειδι­κοί προ­έ­βλε­παν γιγα­ντιαίο κόκ­κι­νο κύμα, δεν είχα­με τίπο­τα τέτοιο», πρό­σθε­σε, ανα­γνω­ρί­ζο­ντας πάντως την «απελ­πι­σία» πολ­λών ψηφο­φό­ρων, ειδι­κά εξαι­τί­ας του υψη­λού πληθωρισμού.

Δια­βε­βαί­ω­σε ακό­μη πως είναι «έτοι­μος να συνερ­γα­στεί με τη ρεπου­μπλι­κα­νι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση», τονί­ζο­ντας πως είναι ανοι­κτός σε όλες τις «καλές ιδέες».

Δεκα­πέ­ντε ώρες και πλέ­ον μετά το κλεί­σι­μο των τελευ­ταί­ων εκλο­γι­κών τμη­μά­των, η Αμε­ρι­κή περί­με­νε χθες ακό­μη να μάθει την έκβα­ση πολ­λών εκλο­γι­κών μαχών απο­φα­σι­στι­κής σημα­σί­ας, με το απο­τέ­λε­σμα σε ορι­σμέ­νες να παί­ζε­ται ακό­μη, ιδί­ως στην Αρι­ζό­να και στη Νεβάδα.

Πάντως οι Ρεπου­μπλι­κά­νοι οδεύ­ουν να εξα­σφα­λί­σουν, έστω ορια­κά, τον έλεγ­χο της Βου­λής των Αντι­προ­σώ­πων, ενώ αυτός της Γερου­σί­ας μένει ακό­μη να κριθεί.

Προ­σε­κτι­κά, τα μεγά­λα αμε­ρι­κα­νι­κά ΜΜΕ επι­φυ­λά­χθη­καν, δεν μετέ­δω­σαν τις προ­βλέ­ψεις τους για το ποιος θα ελέγ­χει τη Βου­λή των Αντι­προ­σώ­πων — σώμα με 435 έδρες, που σημαί­νει ότι για την πλειο­ψη­φία χρειά­ζο­νται 218.

Τραμπ: «Λιγάκι απογοητευτικά» τα αποτελέσματα

Το «κόκ­κι­νο κύμα» που προ­ε­ξο­φλού­σαν οι Ρεπου­μπλι­κά­νοι, ειδι­κά στη Βου­λή των Αντι­προ­σώ­πων, δεν ήρθε, κάτι που στε­ρεί ενδε­χο­μέ­νως από τον Ντό­ναλντ Τραμπ το εφαλ­τή­ριο που περί­με­νε ανυ­πό­μο­να για να ανα­κοι­νώ­σει την υπο­ψη­φιό­τη­τά του στις προ­σε­χείς προ­ε­δρι­κές εκλο­γές το 2024.

Παρα­μέ­νο­ντας σιω­πη­λός όλο το πρωί χθες, ο πρώ­ην πρό­ε­δρος, που ήλπι­ζε να καβα­λή­σει το «κόκ­κι­νο κύμα», εντέ­λει ανα­γνώ­ρι­σε, πράγ­μα σπά­νιο γι’ αυτόν, μέσω του ιστό­το­που κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης που δημιούρ­γη­σε, πως τα απο­τε­λέ­σμα­τα ήταν «λιγά­κι απογοητευτικά».

Μπάιντεν: «Έχει την πρόθεση» να είναι υποψήφιος το 2024

Ο Τζο Μπάι­ντεν ξανα­εί­πε πως «έχει την πρό­θε­ση» να διεκ­δι­κή­σει δεύ­τε­ρη θητεία το 2024, όμως θα το επι­βε­βαιώ­σει «στις αρχές της επό­με­νης χρονιάς».

«Πρό­θε­σή μου είναι να είμαι υπο­ψή­φιος», δήλω­σε διευ­κρι­νί­ζο­ντας ωστό­σο πως θα πρό­κει­ται για «οικο­γε­νεια­κή από­φα­ση» και πως «δεν νιώ­θω απο­λύ­τως καμιά πίε­ση να επι­λέ­ξω σήμε­ρα, αύριο, οπο­τε­δή­πο­τε, ανε­ξαρ­τή­τως του τι θα κάνει ο προ­κά­το­χός μου», εξή­γη­σε ο κ. Μπάι­ντεν στον Τύπο στον Λευ­κό Οίκο.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο