Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκλογές ΗΠΑ: Έξι Ελληνοαμερικανοί εξελέγησαν στο Κογκρέσο

Έξι συνο­λι­κά ομο­γε­νείς εξε­λέ­γη­σαν στη Βου­λή των Αντι­προ­σώ­πων, έπει­τα από τις εκλο­γές της Τρίτης.

Πρό­κει­ται για 4 Δημο­κρα­τι­κούς και 2 Ρεπου­μπλι­κά­νους ελλη­νι­κής κατα­γω­γής από δια­φο­ρε­τι­κές πολι­τεί­ες των ΗΠΑ.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, επα­νε­ξε­λέ­γη­σαν οι Δημο­κρα­τι­κοί: Τζον Σαρ­μπά­νης στο Μέρι­λαντ με 70%, Τσάρ­λι Κριστ στην Φλό­ρι­ντα με 53%, Κρις Πάπας στο Νιου Χάμ­σαιρ με 52% και Ντί­να Τάι­τους στη Νεβά­δα με 61%.

Στην Φλό­ρι­ντα επα­νε­ξε­λέ­γη ο Ρεπου­μπλι­κά­νος Γκας Μπι­λι­ρά­κης λαμ­βά­νο­ντας 63% των ψήφων και στην πολι­τεία της Νέας Υόρ­κης η επί­σης Ρεπου­μπλι­κα­νή Νικόλ Μαλ­λιω­τά­κη που εξε­λέ­γη για πρώ­τη φορά.

Εκλο­γές ΗΠΑ: Αξιο­πρε­πές απο­τέ­λε­σμα σε αντί­ξο­ες συν­θή­κες για τον κομ­μου­νι­στή υπο­ψή­φιο Κρί­στο­φερ Χελά­λι στο Βερμόντ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο