Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκλογές ΗΠΑ: Αξιοπρεπές αποτέλεσμα σε αντίξοες συνθήκες για τον κομμουνιστή υποψήφιο Κρίστοφερ Χελάλι στο Βερμόντ

Κόντρα στο κλί­μα πόλω­σης και αντι­κομ­μου­νι­σμού, χωρίς τις αθρώ­ες χρη­μα­το­δο­τή­σεις των αστών υπο­ψη­φί­ων και με ανύ­παρ­κτη προ­βο­λή στα κυρί­αρ­χα μέσα ενη­μέ­ρω­σης, ο ελλη­νι­κής κατα­γω­γής κομ­μου­νι­στής υπο­ψή­φιος για το Κον­γκρέ­σο Κρις Χελά­λι κατά­φε­ρε να συγκε­ντρώ­σει — μέχρι την ώρα που γρά­φο­νταν αυτές οι γραμ­μές — 3.429 ψήφους στην πολι­τεία του Βερμόντ.

Με κατα­με­τρη­μέ­νο το 99% των ψήφων στην πολι­τεία, ο υπο­ψή­φιος του Κόμ­μα­τος των Κομ­μου­νι­στών (CPUSA) συγκε­ντρώ­νει 1% των ψήφων, κατα­λαμ­βά­νο­ντας την πέμ­πτη θέση από συνο­λι­κά επτά υποψηφίους.

Μέλος του Κον­γκρέ­σου για τη μονο­ε­δρι­κή εκλο­γι­κή επι­κρά­τεια του Βερ­μόντ εκλέ­γε­ται με ποσο­στό 67,4% ο Δημο­κρα­τι­κός Πίτερ Γου­έλς, που ήταν και το μεγά­λο φαβο­ρί, σε μια πολι­τεία που παρα­δο­σια­κά απο­τε­λεί κάστρο του Δημο­κρα­τι­κού Κόμματος.

Screenshot 2020 11 04 us elections 2020 results live Google Search

Η εκλο­γι­κή μάχη που έδω­σε ο Κρί­στο­φερ (Κρις) Χελά­λι μπο­ρεί να χαρα­κτη­ρι­στεί επι­τυχ­μέ­νη, δεδο­μέ­νου του εχθρι­κού πολι­τι­κού κλί­μα­τος που επι­κρα­τεί στις ΗΠΑ για υπο­ψή­φιους κομ­μου­νι­στι­κών κομ­μά­των και όσους εκφρά­ζουν ριζο­σπα­στι­κό, αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό λόγο. Το σημα­ντι­κό­τε­ρο, ωστό­σο, είναι η παρα­κα­τα­θή­κη που αφή­νει η υπο­ψη­φιό­τη­τα του Χελά­λι, ανοί­γο­ντας το δρό­μο για να ακου­στεί ακό­μη πιο δυνα­τά η φωνή των κομ­μου­νι­στών στην αμε­ρι­κα­νι­κή πολι­τι­κή σκηνή.

Από­γο­νος μαχη­τών της ΕΠΟΝ και του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, με κατα­γω­γή από τη Λακω­νία, ο Κρις Χελά­λι έχει εκδη­λώ­σει δημό­σια την περη­φά­νεια του για το αγω­νι­στι­κό παρελ­θόν της οικο­γέ­νειας του, αλλά και την βαθιά εκτί­μη­ση που τρέ­φει για το ΚΚΕ, το «πιο πρω­το­πό­ρο κομ­μου­νι­στι­κό κόμ­μα διε­θνώς» όπως έχει χαρα­κτη­ρι­στι­κά δηλώσει.

Το «Ατέ­χνως» ήταν το πρώ­το ελλη­νό­φω­νο μέσο που είχε συνο­μι­λή­σει με τον Κρίς Χελά­λι τον περα­σμέ­νο Αύγου­στο, παρου­σιά­ζο­ντας την υπο­ψη­φιό­τη­τα του για το αμε­ρι­κα­νι­κό Κονγκρέσο.

Κρί­στο­φερ Χελά­λι: Ένας Έλλη­νας κομ­μου­νι­στής υπο­ψή­φιος για το Κογκρέ­σο των ΗΠΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο