Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκλογές ΗΠΑ: Η ακροδεξιά στην Βουλή των Αντιπροσώπων — Εξελέγη η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν που απειλούσε αντιφασίστες διαδηλωτές

Τον περα­σμέ­νο Ιού­νη, όταν οι ΗΠΑ συγκλο­νί­ζο­νταν από λαϊ­κές δια­δη­λώ­σεις για την δολο­φο­νία του Αφρο­α­με­ρι­κα­νού Τζορτζ Φλόιντ, γρά­φα­με για ακρο­δε­ξιούς οπα­δούς του προ­έ­δρου Τραμπ που… έπαιρ­ναν τα όπλα και απει­λού­σαν δημό­σια με αιματοχυσία.

Εντύ­πω­ση είχε κάνει η περί­πτω­ση της 46χρονης Μάρ­τζο­ρι Τέι­λορ Γκριν (Marjorie Taylor Greene) από την συντρη­ρη­τι­κή πολι­τεία της Τζόρ­τζια η οποία είχε δημο­σιεύ­σει βίντεο στο οποίο οπλο­φο­ρού­σε και έστελ­νε απει­λη­τι­κό μήνυ­μα στους αντι­φα­σί­στες διαδηλωτές.

«Η ΑNTIFA (sic) έχει κηρύ­ξει πόλε­μο στη χώρα μας. Ο Ντό­ναλντ Τραμπ απά­ντη­σε ανα­κη­ρύσ­σο­ντας την εσω­τε­ρι­κή τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση. Αυτό είναι το μήνυ­μα μου για τους τρο­μο­κρά­τες της ANTIFA: Μεί­νε­τε μακριά από τη βορειο­δυ­τι­κή Τζόρ­τζια. Δεν θα κάψε­τε τις εκκλη­σί­ες μας, δεν θα λεη­λα­τή­σε­τε τις επι­χει­ρή­σεις μας ούτε θα κατα­στρέ­ψε­τε τα σπί­τια μας», έλε­γε στο μήνυ­μα της η οπα­δός του Τραμπ που αυτο­χα­ρα­κτη­ρί­ζο­νταν ως «συντη­ρη­τι­κή ρεπου­μπλι­κα­νή» και «χρι­στια­νή».

Η εν λόγω υπο­στη­ρι­κτής του ακρο­δε­ξιού συνο­μω­σιο­λο­γι­κού κινή­μα­τος QAnon εξε­λέ­γη σήμε­ρα στη Βου­λή των Αντι­προ­σώ­πων για την 14η εκλο­γι­κή περι­φέ­ρεια της Τζόρ­τζια, λαμ­βά­νο­ντας ποσο­στό 74,8% και 227.128 ψήφους!

Ο Ντό­ναλντ Τραμπ είχε συγ­χα­ρεί την Γκριν για τη νίκη της στις προ­κρι­μα­τι­κές εκλο­γές, επι­ση­μαί­νο­ντας σε tweet του: “Η Μάρ­τζο­ρι είναι στι­βα­ρή από κάθε άπο­ψη και δεν εγκα­τα­λεί­πει ποτέ, μια πραγ­μα­τι­κή ΝΙΚΗΤΡΙΑ!”.

Ασχέ­τως του που θα οδη­γη­θούν οι εξε­λί­ξεις και ποιός τελι­κά θα εκλε­γεί πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, είναι σαφές πως η ακρο­δε­ξιά και ο φασι­σμός έχουν παρει­σφρύ­σει σε τμή­μα­τα του λαού, πατώ­ντας πάνω στον φόβο, τη ρητο­ρι­κή μίσους, το ρατσι­σμό και την έλλει­ψη ταξι­κού κριτηρίου.

ΗΠΑ: Φασί­στες οπα­δοί του Τραμπ σε… παράκρουση

Ο Λένιν και οι αμε­ρι­κα­νι­κές προ­ε­δρι­κές εκλογές

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο