Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκλογές ΗΠΑ: Προηγείται ο Τζο Μπάιντεν — Να σταματήσει η καταμέτρηση ζητά ο Τραμπ

Ολο­έ­να και πιο κοντά στη νίκη πλη­σιά­ζει ο Δημο­κρα­τι­κός υπο­ψή­φιος Τζο Μπάι­ντεν, έχο­ντας κερ­δί­σει τις πολι­τεί­ες του Μίσι­γκαν, του Ουι­σκόν­σιν και εκτός απρο­ό­πτου της Αριζόνα.

Μέχρι στιγ­μής (4:30 μμ ώρα Ελλά­δας), ο Μπάι­ντεν έχει 253 εκλέ­κτο­ρες ένα­ντι 213 του Ντό­ναλντ Τραμπ. Στην πολι­τεία της Τζόρ­τζια γίνε­ται σκλη­ρή μάχη ψήφο με ψήφο, ενώ μένει να κατα­με­τρη­θούν 50.000 ψήφοι.

Κλιμακώνει ο Τραμπ

Η μάχη ωστό­σο δεί­χνει να παίρ­νει άλλη τρο­πή, καθώς ο πρό­ε­δρος Τραμπ δεί­χνει να κλι­μα­κώ­νει την επί­θε­ση, ζητώ­ντας με πρό­σφα­το μήνυ­μα του στο Twitter να στα­μα­τή­σει η καταμέτρηση.

Σύμ­φω­να με αμε­ρι­κα­νι­κά μέσα, η ομά­δα Τραμπ ήδη κινεί­ται νομι­κά προ­κει­μέ­νου να φρε­νά­ρουν την πορεία του Μπάι­ντεν προς το Λευ­κό Οίκο. Ήδη προ­ε­τοι­μά­ζουν σει­ρά προ­σφυ­γών στη δικαιο­σύ­νη, ιδί­ως στο Ουι­σκόν­σιν, όπου κέρ­δι­σε ο Μπάι­ντεν με δια­φο­ρά μικρό­τε­ρη από 1% σύμ­φω­να με τα σχε­δόν ορι­στι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα. Οι Ρεπου­μπλι­κά­νοι θέλουν ανα­κα­τα­μέ­τρη­ση και απαι­τούν τοπι­κός δικα­στής να εξε­τά­σει εκ νέου τα ψηφο­δέλ­τια. Κατέ­θε­σαν επί­σης προ­σφυ­γή για να στα­μα­τή­σει η κατα­μέ­τρη­ση σε άλλη πολι­τεία-κλει­δί, την Πεν­σιλ­βά­νια, και στην Τζόρτζια.

Από την πλευ­ρά του ο υπο­ψή­φιος των Δημο­κρα­τι­κών ανέ­φε­ρε –επί­σης μέσω Twitter- ότι κάθε ψήφος πρέ­πει να καταμετρηθεί.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο