Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκλογές Προέδρου Δημοκρατίας στην Ιταλία – “Μαύρος καπνός”: σε εξέλιξη η 8η –καθοριστική ( ; ) ψηφοφορία

Ενώ άκαρ­πες ήταν όλες οι ψηφο­φο­ρί­ες (βολι­δο­σκό­πη­σης) για την εκλο­γή νέου Προ­έ­δρου Δημο­κρα­τί­ας στην Ιτα­λία με σχε­δόν 500 απο­χές και λευ­κές ψήφους 250–300, όπως είχαν προ­α­ναγ­γεί­λει τα «δεξιά» κόμ­μα­τα «Φόρ­τσα Ιτά­λια», «Λέγκα» και «Αδελ­φοί της Ιτα­λί­ας”, από τη μία, και το Δημο­κρα­τι­κό Κόμ­μα και τα «Πέντε Αστέ­ρια» από την άλλη συνε­χί­ζο­νται οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για επί­τευ­ξη συμ­βι­βα­στι­κής λύσης και γύρω από την υπο­ψη­φιό­τη­τα του νυν πρω­θυ­πουρ­γού, Μ. Ντράγκι.

Το βράδυ της Παρασκευής, η Λέγκα και τα Πέντε Αστέρια είχαν προτείνει το όνομα της νυν επικεφαλής των ιταλικών μυστικών υπηρεσιών Ελιζαμπέτα Μπελόνι.

Μέσα στις λίγες αυτές ώρες όμως η υπο­ψη­φιό­τη­τα αυτή απο­δυ­να­μώ­θη­κε: την αντί­θε­σή τους εξέ­φρα­σαν η Φόρ­τσα Ιτά­λια του Μπερ­λου­σκό­νι, το μικρό κεντρώο κόμ­μα Ζωντα­νή Ιτα­λία, αλλά και ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, Λουί­τζι Ντι Μάιο, ο οποί­ος ελέγ­χει μέρος των βου­λευ­τών των «πεντά­στε­ρων».

Όσο για το “κεντρο­α­ρι­στε­ρό” — οπορ­του­νι­στι­κό Δημο­κρα­τι­κό Κόμ­μα θεω­ρεί πλέ­ον ότι η πιο ρεα­λι­στι­κή διέ­ξο­δος είναι να γίνει έκκλη­ση στον πρό­ε­δρο της Δημο­κρα­τί­ας, Σέρ­τζιο Ματα­ρέ­λα να δεχθεί πρό­τα­ση για μια δεύ­τε­ρη θητεία.

Από τους μέχρι τώρα χει­ρι­σμούς προ­κύ­πτει ότι απέ­τυ­χε η προ­σπά­θεια του γραμ­μα­τέα της Λέγκα, Ματέο Σαλ­βί­νι να συντο­νί­σει τις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις της κεντρο­δε­ξιάς με τις υπό­λοι­πες πολι­τι­κές δυνά­μεις. Παράλ­λη­λα, τόσο η συντη­ρη­τι­κή παρά­τα­ξη, όσο και τα Πέντε Αστέ­ρια αντι­με­τω­πί­ζουν διχα­σμό στο εσω­τε­ρι­κό τους όντας κόμ­μα­τα “όπου φυσά­ει o αγέρας”.

Φούμαρα…

Συμ­φω­νία μετα­ξύ των αρχη­γών για το bis του Ματα­ρέ­λα — Σαλ­βί­νι και Τζιορ­τζέ­τι “ανοί­γουν το μέτω­πο” στην κυβέρ­νη­ση: «Άντε Ντρά­γκι, πάμε σε νέα φάση»!, ανέ­φε­ραν σήμε­ρα το πρωί τα μεγά­λα ιτα­λι­κά ΜΜΕ., ενώ στην κορυ­φή της πλειο­ψη­φί­ας στην Βου­λή, αλλά έμει­νε έωλο το “καλώς έχει” λόγω της απου­σί­ας του Κόντε και στη συνέ­χεια επα­νήλ­θε εκ νέου.

Ο Ντρά­γκι στα ΜΜΕ: άντε ! τελειώ­νε­τε! Καλώ­ντας τους επι­κε­φα­λής να κλεί­σουν, για­τί υπάρ­χει μαλ­λί για ξάσι­μο –η αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή πρέ­πει να προ­χω­ρή­σει, ενώ ο Letta ανέ­φε­ρε  “η συναί­νε­ση υπάρ­χει χάρη σε μας” και ο Τζου­ζέ­πε Κόντε διευ­κρί­νι­σε: “Εμείς των 5 αστέ­ρων δεν νιώ­θου­με νικη­τές ή ηττημένοι”

Ο ηγέ­της της Λέγκας του Βορ­ρά διευ­κρί­νι­σε πως θα κάνουν πρό­τα­ση για την εκτε­λε­στι­κή εξου­σία τη Δευ­τέ­ρα και για πιθα­νό ανα­σχη­μα­τι­σμό πως ναι –θα το συζη­τή­σου­με με τον πρωθυπουργό.

Τέλος η Μελό­νι επι­κε­ντρώ­θη­κε στην “επα­νί­δρυ­ση της κεντροδεξιάς”.

Βολιδοσκοπήσεις

Κατά τη διάρ­κεια της εβδο­μά­δας των ψηφο­φο­ριών, οι ψήφοι για τον Ματα­ρέ­λα αυξή­θη­καν (387) σε σύγκρι­ση με χθες (336), ενώ ο Σαλ­βί­νι ξεκα­θά­ρι­σε: Επι­βε­βαιώ­νου­με ξανά τον Πρό­ε­δρο Ματα­ρέ­λα στο Quirinale και τον Ντρά­γκι στην κυβέρ­νη­ση” εξα­πο­λύ­ο­ντας την οργή της Giorgia Meloni των “αδελ­φών της Ιταλίας”

Τελι­κά ο πρω­θυ­πουρ­γός Μάριο Ντρά­γκι στη μάχη για την επα­νε­κλο­γή του Ματα­ρέ­λα, μετά από μια μισά­ω­ρη συνέ­ντευ­ξη τύπου με τον αρχη­γό του κρά­τους, επι­κοι­νώ­νη­σε τηλε­φω­νι­κά με όλους τους επι­κε­φα­λής των κομ­μά­των για να ενι­σχύ­σει την επα­νε­κλο­γή του και να κλεί­σει έτσι το παιχνίδι.

Θυμί­ζου­με πως δεν ευό­δω­σε το σχέ­διο υπο­ψη­φιό­τη­τας Μπερ­λου­σκό­νι  που υπο­στη­ρι­ζό­ταν από τους δεξιούς λαϊ­κι­στές Ματέο Σαλ­βί­νι και Τζόρ­τζια Μελό­νι (ηγέ­τι­δας των ακρο­δε­ξιών Fratelli d’Italia) που πριν τα Χρι­στού­γεν­να δήλω­ναν «θέλου­με έναν πατριώ­τηο Μπερ­λου­σκό­νι είναι, ο Ντρά­γκι όχι»…

Ο 74χρονος πρώ­ην πρό­ε­δρος της Ευρω­παϊ­κής Κεντρι­κής Τρά­πε­ζας και σημε­ρι­νός πρω­θυ­πουρ­γός, εκπρό­σω­πος του made in Italy –tricolore “όλοι_μαζί_μπορούμε” ηγεί­ται «τεχνο­κρα­τι­κής» κυβέρ­νη­σης του κεφα­λαί­ου Ιτα­λία υπο­στη­ρί­ζε­ται από έναν άτυ­πο συνα­σπι­σμό εθνι­κής ενό­τη­τας, στον οποίο ανή­κουν όλα τα κόμ­μα­τα εκτός από το «ακρο­δε­ξιό» της Μελό­νι. «Αυτή η πλειο­ψη­φία θα μπο­ρού­σε να καταρ­ρεύ­σει», πιστεύ­ει ο Lutz Klinkhammer (Λουτς Κλινκ­χά­μερ), ειδι­κός για θέμα­τα Ιτα­λί­ας στο Γερ­μα­νι­κό Ιστο­ρι­κό Ινστι­τού­το στη Ρώμη. Η κυβέρ­νη­ση έχει ανα­λά­βει κυρί­ως να κατα­νεί­μει τα 200 δισε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ από το Ταμείο Ανα­συ­γκρό­τη­σης της ΕΕ για την αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας. «Χωρίς τα χρή­μα­τα από τις Βρυ­ξέλ­λες, αυτός ο μεγά­λος συνα­σπι­σμός δεν θα είχε προ­κύ­ψει… Δεν πιστεύω στη στα­θε­ρό­τη­τα αυτής της κυβέρ­νη­σης, εάν ο Ντρά­γκι εκλε­γό­ταν πρό­ε­δρος» λέει.

Με κοι­νό βασι­κό στό­χο το πώς θα ενι­σχυ­θεί η θέση της αστι­κής τάξης της Ιτα­λί­ας στον παγκό­σμιο αντα­γω­νι­σμό, ιδιαί­τε­ρα στις σημε­ρι­νές ρευ­στές συν­θή­κες ανα­κα­τα­τά­ξε­ων στο διε­θνές ιμπε­ρια­λι­στι­κό σύστη­μα, τα ιτα­λι­κά αστι­κά κόμ­μα­τα δίνουν και αυτή τη εκλο­γι­κή μάχη.

Μακριά από τα καυ­τά λαϊ­κά προ­βλή­μα­τα και με πλή­ρη την απου­σία του ανα­τρε­πτι­κού πόλου

Εκδόσεις Ατέχνως Atexnos click

Χρόνια τώρα η ίδια ιστορία

Θυμί­ζου­με πως στις τελευ­ταί­ες εκλο­γές (2018) πρώ­το κόμ­μα στην Ιτα­λία ανα­δεί­χτη­κε το Κίνη­μα Πέντε Αστέ­ρων (Movimento 5 Stelle – M5S) του τηλε­κα­νί­βα­λου Μπέ­πε Γκρί­λο με 32,66% των ψήφων και 235 έδρες στην κάτω Βου­λή, ελά­χι­στα πίσω από τη συμ­μα­χία δεξιάς-άκρας δεξιάς

Το Κίνη­μα Πέντε Αστέ­ρων» (M5S)  απο­τύ­πω­σε τον αυξα­νό­με­νο προ­βλη­μα­τι­σμό για τη συμ­με­το­χή στην ΕΕ, που συν­δέ­ε­ται βέβαια πρώ­τα απ’ όλα με την ανη­συ­χία των ιτα­λι­κών ομί­λων για το πώς θα δια­πραγ­μα­τευ­θεί καλύ­τε­ρα το ιτα­λι­κό κρά­τος τα συμ­φέ­ρο­ντά τους. Πάντως, οι παλιό­τε­ρα υψη­λοί αντι-ΕΕ τόνοι έχουν «κατα­λα­γιά­σει», με ηγε­τι­κά στε­λέ­χη να υπό­σχο­νται τη δια­σφά­λι­ση μιας «στα­θε­ρής, υπεύ­θυ­νης και πιο ισχυ­ρής κυβέρ­νη­σης στην Ευρώπη».

Βεβαί­ως, το «αντι­συ­στη­μι­κό» προ­φίλ που «φόρε­σε» συχνά το «Κίνη­μα», δεν μπο­ρεί να κρύ­ψει τις βαθιά ταξι­κές υπέρ του κεφα­λαί­ου προ­τά­σεις του, όπως για παρά­δειγ­μα την προ­τε­ραιό­τη­τα στην «κατάρ­γη­ση της γρα­φειο­κρα­τί­ας για τις επι­χει­ρή­σεις» και στα μέτρα που θα τονώ­σουν την «ευελ­φά­λεια», αφού – όπως δήλω­σε και ο υπο­ψή­φιος πρω­θυ­πουρ­γός με το «Κίνη­μα», Λουί­τζι Ντι Μάγιο – αυτά θα απο­τε­λέ­σουν το μέσο για πιο «αντα­γω­νι­στι­κές επιχειρήσεις».

Το κυβερ­νών Δημο­κρα­τι­κό Κόμ­μα (PD) διεκ­δί­κη­σε με αξιώ­σεις ρόλο στο μετε­κλο­γι­κό σκη­νι­κό, αν και «λαβω­μέ­νο» από τις απο­χω­ρή­σεις πολ­λών στε­λε­χών του, όπως αυτών που δημιούρ­γη­σαν το (δια­λυ­μέ­νο σήμε­ρα –αλλά πάντα σε αστι­κή εφε­δρεία) κόμ­μα «Ελεύ­θε­ροι και Ισοι».

«Αρι­στε­ρός σημαί­νει να είσαι υπε­ρή­φα­νος για ό,τι έκα­νε η κυβέρ­νη­ση αυτά τα χρό­νια», επέ­με­νε ο Ματέο Ρέν­τζι, εκφρά­ζο­ντας από την πρώ­τη στιγ­μή την ετοι­μό­τη­τα του PD να εντεί­νει την αντι­λαϊ­κή επί­θε­ση, αλλά και να πρω­το­στα­τή­σει στην ανα­βάθ­μι­ση της ΕΕ, με προ­τά­σεις όπως η δημιουρ­γία «Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών της Ευρώπης»…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο