Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκλογές ΣΕΗ: Στηρίζουμε — ψηφίζουμε μαζικά «Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών»!

Αύριο, 19 Ιού­νη, ολο­κλη­ρώ­νε­ται η δια­δι­κα­σία των εκλο­γών στο Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών που ξεκί­νη­σε την Τετάρτη.

Η απερ­χό­με­νη διοί­κη­ση Μπι­μπί­λα (ΑΕΝΑΗ — ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ, τώρα και με νέο όνο­μα ως ΣΚΕΨΗ) ζυγί­στη­κε, μετρή­θη­κε και βρέ­θη­κε ελλι­πο­βα­ρής. Σαφώς κατώ­τε­ρη των περι­στά­σε­ων. Όχι μόνο δεν βοή­θη­σε, ως όφει­λε, τον κλά­δο και τα συμ­φέ­ρο­ντα των ηθο­ποιών, αλλά αντί­θε­τα προ­έ­τα­ξε τα συμ­φέ­ρο­ντα της εργο­δο­σί­ας και ανα­λώ­θη­κε σε ανού­σιες δημό­σιες σχέ­σεις, προ­ω­θώ­ντας προ­σω­πι­κές καριέ­ρες και υπο­βαθ­μί­ζο­ντας τον ρόλο και την λει­τουρ­γία του ΣΕΗ.

Ο ίδιος ο απερ­χό­με­νος πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου, Σπύ­ρος Μπι­μπί­λας, φρό­ντι­σε να εμφα­νι­στεί περισ­σό­τε­ρο στα παρά­θυ­ρα τηλε­ο­πτι­κών εκπο­μπών παρά στο ίδιο το ΣΕΗ, συγκα­λώ­ντας ελά­χι­στες γενι­κές συνε­λεύ­σεις παρά την σοβα­ρό­τη­τα των θεμά­των της επι­και­ρό­τη­τας. Ο ίδιος αυτός κύριος δεν ντρά­πη­κε να συμ­με­τά­σχει στην απα­ρά­δε­κτη, γεμά­τη σεξι­στι­κά υπο­νο­ού­με­να, εβδο­μα­διαία σει­ρά του Μ. Σεφερ­λή στον ΑΝΤ1. Όταν δε ήρθε αντι­μέ­τω­πος με την κρι­τι­κή, ο κ. Μπι­μπί­λας επι­χεί­ρη­σε να «βγει και απο πάνω» γρά­φο­ντας στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης ότι… «σαν ηθο­ποιός θέλω να έχω γεύ­σεις από κάθε είδους δου­λειά». Προ­φα­νώς, για τον απερ­χό­με­νο πρό­ε­δρο του ΣΕΗ τα χυδαία «αστειά­κια» περί «βια­σμού» που ακού­στη­καν στην εν λόγω σει­ρά είναι ασή­μα­ντες λεπτομέρειες.

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, για την απερ­χό­με­νη διοί­κη­ση του ΣΕΗ (ΑΕΝΑΗ-ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ), «ασή­μα­ντοι» είναι οι ίδιοι οι ηθο­ποιοί, οι εργα­ζό­με­νοι του κλά­δου και οι ανά­γκες τους. Εξ’ ου και τα 72 ευρώ που ζήτη­σε απ’ τα μέλη του Σωμα­τεί­ου για να συμ­με­τά­σχουν στις εκλο­γές, όπως και ο αυταρ­χι­σμός με τον οποίο αντι­με­τώ­πι­σε τους συνα­δέλ­φους της «Δημο­κρα­τι­κής Ενό­τη­τας Ηθο­ποιών» στην πρό­σφα­τη Εκλο­γο­α­πο­λο­γι­στι­κή Συνέλευση.

Είναι σαφές ότι η απερ­χό­με­νη διοί­κη­ση Μπι­μπί­λα (ΑΝΕΑΗ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ, ΣΚΕΨΗ) θέλει ενα Σωμα­τείο-παρα­μά­γα­ζο της κυβερ­νη­τι­κής πολι­τι­κής, του «νόμου και της τάξης», απο­στει­ρω­μέ­νο και απο­κομ­μέ­νο από την κοι­νω­νία, να λει­τουρ­γεί ως «όχη­μα» για την ανά­δει­ξη προ­σω­πι­κών φιλο­δο­ξιών και όχι συλ­λο­γι­κού αγώ­να για τα συμ­φέ­ρο­ντα των εργα­ζό­με­νων του κλάδου.

Υπάρ­χει λύση; Υπάρχει.

Και βρί­σκε­ται στο ψηφο­δέλ­τιο της «Δημο­κρα­τι­κής Ενό­τη­τας Ηθο­ποιών» το οποίο απαρ­τί­ζε­ται από ανθρώ­πους του χώρου που ήταν και είναι πάντα μπρο­στά, με ανι­διο­τέ­λεια, στη μάχη για τα δικαιώ­μα­τά του κλάδου.

Εκλο­γές ΣΕΗ: Αξιό­λο­γοι ηθο­ποιοί-αγω­νι­στές στο ψηφο­δέλ­τιο της «Δημο­κρα­τι­κής Ενό­τη­τας Ηθοποιών»

Κάλε­σμα από την «Δημο­κρα­τι­κή Ενό­τη­τα Ηθο­ποιών» για τις εκλο­γές του ΣΕΗ – Ποιοί μετέ­χουν στο ψηφοδέλτιο

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο