Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκλογές Σουηδία: Προβάδισμα του σοσιαλδημοκρατικού μπλοκ — Ενισχυμένοι οι εθνικιστές

Στις κάλ­πες προ­σέρ­χο­νται σήμε­ρα οι Σου­η­δοί με τα θέμα­τα της Ενέρ­γειας, του πολέ­μου στην Ουκρα­νία και της μετα­νά­στευ­σης να κυριαρ­χούν στην προ­ε­κλο­γι­κή ατζέντα.

Σε  δημο­σκό­πη­ση (SVT/Novus) στα μέσα της βδο­μά­δας, πρώ­το παρα­μέ­νει το κυβερ­νών κόμ­μα των Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών με 27,8% (κοντά στο ποσο­στό στις εκλο­γές του 2018). Με βάση αυτό το ποσο­στό θα κέρ­δι­ζαν 99 έδρες (έχουν 100 σήμερα).

Το εθνι­κι­στι­κό κόμ­μα Σου­η­δοί Δημο­κρά­τες εμφα­νί­ζε­ται πλέ­ον ξεκά­θα­ρα στη δεύ­τε­ρη θέση, με 20,6% (αύξη­ση 3,1% από το 2018). Αυτό θα τους έδι­νε 73 έδρες, 11 παρα­πά­νω από το 2018. Στην τρί­τη θέση οι Μετριο­πα­θείς με 17,3% (μεί­ω­ση 2,5% από το 2018) και ακο­λου­θούν το κόμ­μα του Κέντρου με 8,6%, το Αρι­στε­ρό Κόμ­μα με 8%, οι Χρι­στια­νο­δη­μο­κρά­τες με 5,9%, οι Πρά­σι­νοι με 5,7%, οι Φιλε­λεύ­θε­ροι με 4,8%.

Σύμ­φω­να με δημο­σκό­πη­ση που δημο­σιεύ­θη­κε το σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο στην εφη­με­ρί­δα Aftonbladet το σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό «μπλοκ» (Σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες, Κέντρο, Αρι­στε­ρό Κόμ­μα και Πρά­σι­νοι) της πρω­θυ­πουρ­γού Μαγκ­ντα­λέ­να Άντερ­σον συγκε­ντρώ­νει ποσο­στό 49,6% στην πρό­θε­ση ψήφου, ενώ το λεγό­με­νο «κεντρο­δε­ξιό» μπλοκ (Μετριο­πα­θείς, Σου­η­δοί Δημο­κρά­τες, Χρι­στια­νο­δη­μο­κρά­τες και Φιλε­λεύ­θε­ροι) βρί­σκε­ται στο 49,4%. Με βάση το ποσο­στό συμ­με­το­χής των τελευ­ταί­ων εκλο­γών του 2018, η δια­φο­ρά μετα­ξύ των δύο στρα­το­πέ­δων είναι μόλις 13.000 ψήφοι.

Αντί­στοι­χη είναι η εικό­να και σε άλλες πρό­σφα­τες δημο­σκο­πή­σεις. Σε δημο­σκό­πη­ση του κρα­τι­κού δικτύ­ου SVT, το μπλοκ της Άντερ­σον συγκέ­ντρω­σε ποσο­στό 49,7% ενώ του αντι­πά­λου της, του Ούλφ Κρί­στερ­σον, 49,4%. Σε γκά­λοπ της εφη­με­ρί­δας Dagens Nyheter η παρά­τα­ξη της Άντερ­σον βρί­σκε­ται στο 50% και του Κρί­στερ­σον στο 48,2%. Εάν δεν ανα­δει­χθεί ξεκά­θα­ρος νικη­τής, τα κόμ­μα­τα θα ξεκι­νή­σουν περί­πλο­κες δια­βου­λεύ­σεις για τον σχη­μα­τι­σμό κυβέρ­νη­σης, με επι­κε­φα­λής είτε την Άντερ­σον είτε τον Κρί­στερ­σον, έναν βετε­ρά­νο της πολι­τι­κής που ηγεί­ται του κόμ­μα­τος των Μετριοπαθών.

Οι Μετριο­πα­θείς έχουν απορ­ρί­ψει το ενδε­χό­με­νο συγκυ­βέρ­νη­σης με τους Σου­η­δούς Δημο­κρά­τες, ωστό­σο εξε­λίσ­σο­νται δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για να στη­ρί­ξουν μια κυβέρ­νη­ση του «κεντρο­δε­ξιού» μπλοκ. Οι Σου­η­δοί Δημο­κρά­τες πρό­τει­ναν ορι­σμέ­να πολι­τι­κά μέτρα που ζητούν να υλο­ποι­η­θούν, όπως νόμος για υπο­χρε­ω­τι­κή απέ­λα­ση αλλο­δα­πών πολι­τών που δια­πράτ­τουν εγκλή­μα­τα στη Σου­η­δία , ζώνες αστυ­νό­μευ­σης σε περιο­χές με προ­βλή­μα­τα εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας και απα­γό­ρευ­ση της επαιτείας!

Οι Σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες κατη­γο­ρούν τους Σου­η­δούς Δημο­κρά­τες ως κόμ­μα «ανα­ξιό­πι­στο σε θέμα­τα ασφά­λειας και εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής» και ως κόμ­μα «που έχει δεσμούς με αντι­δη­μο­κρα­τι­κούς ηγέ­τες, δεξιές λαϊ­κι­στι­κές ομά­δες, τη Ρωσία και αυταρ­χι­κά κράτη».

Περί­που 7,8 εκατ. άνθρω­ποι μπο­ρούν να προ­σέλ­θουν στα εκλο­γι­κά κέντρα που θα είναι ανοι­κτά από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βρά­δυ (τοπι­κή ώρα, 09.00 με 21.00 ώρα Ελλά­δας). Τα πρώ­τα απο­τε­λέ­σμα­τα ανα­μέ­νο­νται λίγο μετά το κλεί­σι­μο της κάλπης.

Το σου­η­δι­κό κοι­νο­βού­λιο φιλο­ξε­νεί επί του παρό­ντος οκτώ πολι­τι­κά κόμ­μα­τα, τέσ­σε­ρα του σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού «μπλοκ» και τέσ­σε­ρα στα δεξιού.

Εκτός από τις γενι­κές εκλο­γές, που λαμ­βά­νουν χώρα κάθε τέσ­σε­ρα χρό­νια για την ανά­δει­ξη των 349 μελών της σου­η­δι­κής Βου­λής, στις 11 Σεπτεμ­βρί­ου διε­νερ­γού­νται επί­σης περι­φε­ρεια­κές και δημο­τι­κές εκλο­γές. Η δια­δι­κα­σία έχει ξεκι­νή­σει από τις 24 Αυγού­στου και υπάρ­χει η δυνα­τό­τη­τα να ασκή­σουν το εκλο­γι­κό τους δικαί­ω­μα και οι κάτοι­κοι του εξω­τε­ρι­κού στις εκά­στο­τε πρε­σβεί­ες. Τις πρώ­τες ημέ­ρες η συμ­με­το­χή εμφα­νι­ζό­ταν μικρό­τε­ρη απ’ ό,τι τα προη­γού­με­να χρό­νια. Ωστό­σο, η προ­σέ­λευ­ση στις κάλ­πες παρα­δο­σια­κά είναι πολύ υψη­λή στη Σου­η­δία. Ενδει­κτι­κά, στην τελευ­ταία ανα­μέ­τρη­ση ψήφι­σε σχε­δόν το 90% των εγγε­γραμ­μέ­νων ψηφοφόρων.

 

Πάνε καλά αυτοί οι Σουηδοί;

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο