Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκλογές στην Ιρλανδία — Φαβορί το Sinn Fein σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις

Τα εκλο­γι­κά τμή­μα­τα άνοι­ξαν σήμε­ρα στην Ιρλαν­δία για τις πρό­ω­ρες βου­λευ­τι­κές εκλο­γές που ανα­μέ­νο­νται δύσκο­λες για τον απερ­χό­με­νο πρω­θυ­πουρ­γό Λίο Βαρά­ντ­καρ, ο οποί­ος είναι στην εξου­σία τα τελευ­ταία σχε­δόν τρία χρόνια.

Σύμ­φω­να με τις τελευ­ταί­ες δημο­σκο­πή­σεις κανέ­να κόμ­μα δεν ανα­μέ­νε­ται να συγκε­ντρώ­σει τις απαι­τού­με­νες για αυτο­δυ­να­μία ψήφους. Ωστό­σο, οι μετρή­σεις δεί­χνουν ως φαβο­ρί το κεντρο­α­ρι­στε­ρό — αντι­πο­λι­τευό­με­νο — κόμ­μα Sinn Fein (Σιν Φέιν) το οποίο δεί­χνει να καρ­πώ­νε­ται την δυσα­ρέ­σκεια μεγά­λου τμή­μα­τος του λαού για την πολι­τι­κή της κυβέρνησης.

Ιρλαν­δι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης κάνουν λόγο για πιθα­νό­τη­τα σχη­μα­τι­σμού κυβέρ­νη­σης συνερ­γα­σί­ας, μιας και φαί­νε­ται πρα­κτι­κά αδύ­να­το να προ­κύ­ψει αυτο­δυ­να­μία για κανέ­να κόμμα.

Τα 3,3 εκα­τομ­μύ­ρια των ψηφο­φό­ρων θα μπο­ρούν να ψηφί­σουν έως τις 22:00 (τοπι­κή ώρα, 24.00 ώρα Ελλά­δος) έπει­τα από μια προ­ε­κλο­γι­κή εκστρα­τεία στην οποία κυριάρ­χη­σαν θέμα­τα όπως η στέ­γα­ση, η υγεία, το Brexit.

Μια δημο­σκό­πη­ση εξό­δου από την κάλ­πη θα δοθεί στη δημο­σιό­τη­τα εκεί­νη την ώρα, αλλά η επί­ση­μη κατα­μέ­τρη­ση ανα­μέ­νε­ται να αρχί­σει αύριο, Κυρια­κή πρωί.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο