Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκλογές στην Ρωσία: Λογοκρισία και περιορισμένη προβολή καταγγέλλει το Κομμουνιστικό Κόμμα (ΚΚΡΟ)

Οι Ρώσοι προ­σέρ­χο­νται από σήμε­ρα στις κάλ­πες, για τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές που θα διε­ξα­χθούν σε διά­στη­μα τριών ημε­ρών, καθώς άνοι­ξαν τα πρώ­τα εκλο­γι­κά τμή­μα­τα στην Άπω Ανα­το­λή (ξημε­ρώ­μα­τα Παρα­σκευ­ής, τοπι­κή ώρα), σε μια δια­δι­κα­σία από την οποία έχουν απο­κλει­στεί οι κυριό­τε­ροι επι­κρι­τές του Κρεμλίνου.

Η Ρωσία εκτεί­νε­ται σε έντε­κα δια­φο­ρε­τι­κές ωριαί­ες ζώνες. Οι περιο­χές της Καμ­τσάτ­κα και της Τσου­κό­τσκα, στη ρωσι­κή Άπω Ανα­το­λή, ήταν οι πρώ­τες όπου άνοι­ξαν οι κάλ­πες, στις 8 το πρωί της Παρα­σκευ­ής, τοπι­κή ώρα (23.00 της Πέμ­πτης, ώρα Ελλάδας).

Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας (ΚΚΡΟ) με ανα­κοί­νω­σή του καταγ­γέλ­λει περιο­ρι­σμέ­νη προ­βο­λή από τα ΜΜΕ, σε αντί­θε­ση με την υπέρ­με­τρη προ­βο­λή της δρα­στη­ριό­τη­τας του κόμ­μα­τος «Ενω­μέ­νη Ρωσία» του Βλ. Πούτιν.

Καταγ­γέλ­λει ακό­μα μαζι­κή λογο­κρι­σία δημο­σιο­γρά­φων και ΜΜΕ «σύμ­φω­να με τα νέα άρθρα του ποι­νι­κού κώδι­κα της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας» και τονί­ζει ότι «υπάρ­χει μια λίστα με τις λεγό­με­νες απα­γο­ρευ­μέ­νες “ασφα­λείς λέξεις” που περι­λαμ­βά­νει για παρά­δειγ­μα ονό­μα­τα εθνι­κών ή περι­φε­ρεια­κών πολι­τι­κών ηγε­τών, οι οποί­ες επι­τρέ­πο­νται μόνο μετά από έγκρι­ση του αρχι­συ­ντά­κτη ή του αρμό­διου επόπτη».

Επι­ση­μαί­νει ακό­μα ότι περι­φε­ρεια­κές και δημο­τι­κές αρχές βοη­θούν την «Ενω­μέ­νη Ρωσία» «στη μαζι­κή διά­δο­ση πλη­ρο­φο­ριών, καθώς και στη διορ­γά­νω­ση συνα­ντή­σε­ων με πολίτες».

Επί­σης, μετα­ξύ άλλων μεθο­δεύ­σε­ων, καταγ­γέλ­λει «συνε­χείς επι­θέ­σεις σε μερι­κούς δημο­φι­λείς υπο­ψη­φί­ους του ΚΚΡΟ», που σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις έφτα­σαν ακό­μα και σε επι­βο­λή ακύ­ρω­σης υπο­ψη­φιο­τή­των από τον εκλο­γι­κό κατά­λο­γο του κόμματος.

Μείωση των ποσοστών του κόμματος Πούτιν

Το κυβερ­νών κόμ­μα «Ενω­μέ­νη Ρωσία» (UR) ανα­μέ­νε­ται σύμ­φω­να με τις δημο­σκο­πή­σεις να επι­κρα­τή­σει ξανά, αν και με μειω­μέ­νο ποσο­στό. Στις προη­γού­με­νες εκλο­γές, το 2016, είχε κατα­γρά­ψει ρεκόρ, κερ­δί­ζο­ντας 343 από τις 450 έδρες.

Σύμ­φω­να με την πιο πρό­σφα­τη δημο­σκό­πη­ση του κέντρου VTSIOM, η συμ­με­το­χή στις εκλο­γές ανα­μέ­νε­ται να κινη­θεί μετα­ξύ 48%-51% και 5 κόμ­μα­τα να υπερ­βούν το εκλο­γι­κό όριο του 5% για την είσο­δο στη Δού­μα. Η «Ενω­μέ­νη Ρωσία» ανα­μέ­νε­ται να χάσει την από­λυ­τη πλειο­ψη­φία (54,2% στις εκλο­γές του 2016), συγκε­ντρώ­νο­ντας 41%-44%, ενώ αισθη­τή άνο­δος κατα­γρά­φε­ται για το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας (ΚΚΡΟ), στο 18%-22% (από 13,3%). Το εθνι­κι­στι­κό Φιλε­λεύ­θε­ρο Δημο­κρα­τι­κό Κόμ­μα κινεί­ται στο 10%-13% (13,14% το 2016) και ακο­λου­θεί­ται από τον συνα­σπι­σμό «Δίκαιη Ρωσία — Πατριώ­τες — Για την Αλή­θεια» με 7%-9% (είχε 6,22%) και το νεο­σύ­στα­το «Νέοι Ανθρω­ποι» με 4%-6%.

Στο μετα­ξύ, το ρωσι­κό ΥΠΕΞ προει­δο­ποί­η­σε χτες ότι θα λάβει μέτρα ενα­ντί­ον των ΗΠΑ για «ανά­μει­ξη στις εκλο­γές» και ισχυ­ρί­στη­κε ότι η Μόσχα δια­θέ­τει «αδιά­ψευ­στα» στοι­χεία για αμε­ρι­κα­νι­κές δια­δι­κτυα­κές πλατ­φόρ­μες που παρα­βιά­ζουν τη ρωσι­κή νομο­θε­σία ενό­ψει των εκλογών.

Η κατά­στα­ση περι­πλέ­κε­ται από την από­φα­ση του Οργα­νι­σμού για την Ασφά­λεια και τη Συνερ­γα­σία στην Ευρώ­πη (ΟΑΣΕ) να μην στεί­λει παρα­τη­ρη­τές στις εκλο­γές, μετά από αίτη­μα της Ρωσί­ας να μειώ­σει τον αριθ­μό τους με πρό­σχη­μα την παν­δη­μία (σε 50 από 500). Οι ΗΠΑ στή­ρι­ξαν την απόφαση.

Η δε Επι­τρο­πή Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου πρό­τει­νε στην ΕΕ να προ­ε­τοι­μα­στεί ακό­μη και για μη ανα­γνώ­ρι­ση των απο­τε­λε­σμά­των των επερ­χό­με­νων ρωσι­κών εκλο­γών, εάν οι Βρυ­ξέλ­λες θεω­ρή­σουν ότι παρα­βιά­ζουν τους διε­θνείς κανόνες.

Ριζο­σπά­στης, ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο