Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκλογές στην Τουρκία με φόντο διεργασίες σε όλη τη Μεσόγειο — Καταγγελία για απόπειρα δολοφονίας του Κιλιτσντάρογλου

Λίγες ώρες πριν ανοί­ξουν οι κάλ­πες στην Τουρ­κία οι διερ­γα­σί­ες στο παρα­σκή­νιο φου­ντώ­νουν ενώ ταυ­τό­χρο­να πυκνώ­νουν οι «τοπο­θε­τή­σεις» από αντα­γω­νι­στι­κά ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα, με κοι­νό παρο­νο­μα­στή τις επι­ση­μάν­σεις για το πόσο «σημα­ντι­κός εταί­ρος» είναι η Τουρκία.

Κρί­σι­μες εκλο­γές στην Τουρ­κία την Κυρια­κή οι οποί­ες όπως δεί­χνουν οι δημο­σκο­πή­σεις θα έχου­με αλλα­γή του πολι­τι­κού σκη­νι­κού και πιθα­νά από την πρώ­τη Κυριακή.

Ο επι­κε­φα­λής της αντι­πο­λί­τευ­σης Κεμάλ Κιλιτσ­ντά­ρο­γλου φέρε­ται να κάνει την ανα­τρο­πή και να πέρ­νει την πρω­τιά από τον Ταγίπ Ερντο­γάν στις εκλο­γές της 14ης Μαΐ­ου. Σύμ­φω­να με την τελευ­ταία δημο­σκό­πη­ση της εται­ρεί­ας KONDA, ο Κιλιτσ­ντά­ρο­γλου συγκε­ντρώ­νει το 49,3% των ψήφων και ο Ερντο­γάν το 43,7%. Ο Σινάν Ογάν συγκε­ντρώ­νει 4.8% και ο απο­συρ­θείς Μου­χα­ρέμ Ιντζέ ποσο­στό 2.2%. Ταυ­τό­χρο­να, ο Κιλιτσ­ντά­ρο­γλου, φέρε­ται να κερ­δί­ζει τον δεύ­τε­ρο γύρο των εκλο­γών με 51,3%, σύμ­φω­να με την εται­ρεία δημο­σκο­πή­σε­ων Metropoll.

Βέβαια, η από­συρ­ση της υπο­ψη­φιό­τη­τας του Ιντζέ αλλά­ζει τα δεδο­μέ­να σε σχέ­ση με τα όποια προ­γνω­στι­κά γίνο­νταν με βάση τις δημο­σκο­πή­σεις. Διά­φο­ροι ανα­λυ­τές πάντως επι­ση­μαί­νουν ότι πλέ­ον θεω­ρεί­ται πιθα­νό­τε­ρη η εκλο­γή Προ­έ­δρου από την πρώ­τη Κυρια­κή (απαι­τεί­ται το 50%+1).

Ο Ιντζέ προ­έρ­χε­ται από το σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό CHP και στις εκλο­γές του 2018 ήταν υπο­ψή­φιος πρό­ε­δρος από το κόμ­μα του, χάνο­ντας από τον Ρ. Τ. Ερντογάν.

Στη συνέ­χεια ο Ιντζέ ίδρυ­σε το κόμ­μα «Πατρί­δα» (Memleket), ενώ η υπο­ψη­φιό­τη­τά του στις επι­κεί­με­νες προ­ε­δρι­κές εκλο­γές θεω­ρού­νταν ότι εξυ­πη­ρε­τεί τον Ερντο­γάν καθώς μπο­ρού­σε να κόψει ψήφους από τον ηγέ­τη του CHP, Κ. Κιλιτσ­ντά­ρο­γλου, βασι­κό υπο­ψή­φιο της αντι­πο­λί­τευ­σης απέ­να­ντι στον νυν Πρό­ε­δρο της χώρας.

Εξη­γώ­ντας την από­συρ­σή του ελά­χι­στα 24ωρα πριν ανοί­ξουν οι κάλ­πες, ο Ιντζέ (που οι δημο­σκο­πή­σεις του έδι­ναν 2% — 4%) είπε ότι αν τελι­κά δεν επι­κρα­τή­σει ο Κιλιτσ­ντά­ρο­γλου η αντι­πο­λί­τευ­ση θα ρίξει το φταί­ξι­μο επά­νω του.

Τις τελευ­ταί­ες μέρες είχαν προη­γη­θεί απα­νω­τές παραι­τή­σεις στε­λε­χών του «Memleket», ενώ χτες κυκλο­φό­ρη­σε στο δια­δί­κτυο «ροζ βίντεο» στο οποίο φερό­ταν να εμπλέ­κε­ται ο Ιντζέ.

Καταγγελία για απόπειρα δολοφονίας του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου

Ωστό­σο την ίδια ώρα αίσθη­ση προ­κα­λεί η σημε­ρι­νή ανάρ­τη­ση του γνω­στού δημο­σιο­γρά­φου Μερ­ντάν Για­νάρ­ντα, διευ­θυ­ντή του αντι­κυ­βερ­νη­τι­κού κανα­λιού TELE1, ο οποί­ος στο λογα­ρια­σμό του στο Twitter προει­δο­ποιεί για το ενδε­χό­με­νο δολο­φο­νί­ας του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

«Νομί­ζω ότι ένα σημα­ντι­κό γεγο­νός που θα επη­ρε­ά­σει βαθιά την πολι­τι­κή και κοι­νω­νι­κή ζωή της Τουρ­κί­ας πρέ­πει να κοι­νο­ποι­η­θεί στο κοι­νό, έστω και αργά. Για­τί εμπι­στεύ­ο­μαι την πηγή μου» έγρα­ψε ο Για­νάρ­τα βάζο­ντας «φωτιά» στο ιδιαί­τε­ρα τετα­μέ­νο πολι­τι­κό σκη­νι­κό πρις από τις εκλο­γές της 14ης Μαϊ­ού. Ο έγκρι­τος δημο­σιο­γρά­φος στην ανάρ­τη­σή του κατήγ­γει­λε ότι στη χώρα βρί­σκε­ται ομά­δα από τη Γεωρ­γία για τη δολο­φο­νία του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

«Γεωπολιτική καμπή» μελετούν τα επιτελεία διεθνώς

Παίρ­νο­ντας τη «σκυ­τά­λη» των διε­θνών «τοπο­θε­τή­σε­ων» για τις τουρ­κι­κές εκλο­γές, ο εκπρό­σω­πος της Κομι­σιόν, Π. Στά­νο, αφού τόνι­σε ότι «η Τουρ­κία είναι σημα­ντι­κός εταί­ρος για την ΕΕ από πολ­λές από­ψεις και παρα­κο­λου­θού­με τις επερ­χό­με­νες εκλο­γές πολύ στε­νά», ζήτη­σε «να υπάρ­χει εγγύ­η­ση για τον πλου­ρα­λι­σμό των μέσων ενη­μέ­ρω­σης και δια­βε­βαί­ω­ση για δίκαιη αντι­με­τώ­πι­ση όλων των πολι­τι­κών κομμάτων».

Για τη στά­ση της Αγκυ­ρας απέ­να­ντι στη Μόσχα και τη μη συμ­με­το­χή της στις κυρώ­σεις της ΕΕ κατά της Ρωσί­ας, ο Στά­νο είπε ότι η Τουρ­κία περι­λαμ­βά­νε­ται στους σημα­ντι­κούς εταί­ρους της ΕΕ με τους οποί­ους υπάρ­χουν τακτι­κές επα­φές για την απο­τρο­πή της παρά­καμ­ψης των κυρώ­σε­ων, ως «μια συνε­χής έκκλη­σή μας προς όλους τους εταίρους».

Αλλοι Ευρω­παί­οι διπλω­μά­τες σχο­λί­α­ζαν σε ΜΜΕ (γαλ­λι­κά κ.ά.) ότι μια απο­χώ­ρη­ση Ερντο­γάν από την τουρ­κι­κή ηγε­σία «θα είναι μια σημα­ντι­κή γεω­πο­λι­τι­κή καμπή», ωστό­σο σημεί­ω­ναν ότι «τα θέμα­τα θα παρα­μεί­νουν δύσκολα».

Στο μετα­ξύ, ο πρό­ε­δρος της «Σερ­βι­κής Δημο­κρα­τί­ας» (της μίας από τις δύο οντό­τη­τες της Βοσ­νί­ας — Ερζε­γο­βί­νης στην οποία κυριαρ­χούν οι Σερ­βο­βόσ­νιοι), Μ. Ντό­ντικ, χαρα­κτή­ρι­σε τον Ερντο­γάν «προ­ση­λω­μέ­νο στη στα­θε­ρο­ποί­η­ση της κατά­στα­σης στην περιο­χή και τον κόσμο». Υπο­στή­ρι­ξε ότι ο σημε­ρι­νός Τούρ­κος Πρό­ε­δρος δια­τή­ρη­σε στα­θε­ρά φιλι­κούς δεσμούς με το Σαρά­γε­βο «χωρίς να δια­λέ­γει πλευ­ρά» και κατέ­λη­ξε καλώ­ντας σε υπερ­ψή­φι­ση Ερντο­γάν επει­δή «έχει απο­δεί­ξει την ηγε­τι­κή του ικανότητα».

Τις προη­γού­με­νες μέρες υπέρ του Ερντο­γάν είχε ταχθεί και ο Αλβα­νός πρω­θυ­πουρ­γός, Εντι Ράμα.

Με φόντο διεργασίες σε όλη τη Μεσόγειο

Οι εκλο­γές στην Τουρ­κία ανα­μέ­νο­νται ενώ στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή φου­ντώ­νουν διερ­γα­σί­ες για την επι­τά­χυν­ση επεν­δυ­τι­κών και γεω­πο­λι­τι­κών σχε­δια­σμών των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ απέ­να­ντι στη Ρωσία, αλλά και την Κίνα.

Σε αυτό το κάδρο εντάσ­σε­ται και μια νέα κινη­τι­κό­τη­τα στα Ελλη­νο­τουρ­κι­κά, για την «ανα­θέρ­μαν­ση» της οποί­ας δηλώ­νουν πρό­θυ­μα να βοη­θή­σουν μια σει­ρά από ιμπε­ρια­λι­στι­κά επι­τε­λεία. Οπως δήλω­σε στα «ΝΕΑ» ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του κυβερ­νώ­ντος Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος της Γερ­μα­νί­ας για θέμα­τα εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής, Νιλς Σμιντ, για τον ρόλο της χώρας του «μετα­ξύ Αθή­νας και Αγκυ­ρας», «εξα­κο­λου­θεί να είναι πρό­θυ­μη να ανα­λά­βει δια­με­σο­λα­βη­τι­κό ρόλο» και «αυτή η προ­σφο­ρά υπάρ­χει ανε­ξάρ­τη­τα από τις εκα­τέ­ρω­θεν κυβερνήσεις».

Μέσα σε αυτές τις συν­θή­κες, ο Κύπριος Πρό­ε­δρος, Νίκος Χρι­στο­δου­λί­δης, πραγ­μα­το­ποί­η­σε διή­με­ρη επί­ση­μη επί­σκε­ψη στο Ισρα­ήλ. Σε συνά­ντη­ση με τον Ισραη­λι­νό ομό­λο­γό του, Ισ. Χέρ­τζογκ, συζή­τη­σαν για το Κυπρια­κό, τις περι­φε­ρεια­κές εξε­λί­ξεις, τις διμε­ρείς σχέ­σεις. Ακό­μα, για τις σχέ­σεις συνο­λι­κά ΕΕ — Ισρα­ήλ αλλά και την Ενέρ­γεια, που απο­τε­λεί στα­θε­ρά πεδίο όξυν­σης των ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κών παζα­ριών, για τα σχέ­δια «απε­ξάρ­τη­σης από τους ρωσι­κούς υδρο­γο­νάν­θρα­κες» και για τη διεύ­ρυν­ση σχη­μά­των με ευρύ­τε­ρες προ­ε­κτά­σεις, όπως το Φόρουμ για το Φυσι­κό Αέριο στη Νοτιο­α­να­το­λι­κή Μεσό­γειο (στο οποίο ως πλή­ρη μέλη προς το παρόν συμ­με­τέ­χουν Ελλά­δα, Κύπρος, Ισρα­ήλ, Παλαι­στί­νιοι, Ιορ­δα­νία, Αίγυ­πτος, αλλά συζη­τιέ­ται η έντα­ξη και των Ιτα­λί­ας, Γαλ­λί­ας, Τουρ­κί­ας, ακό­μα και Συρί­ας κατά καιρούς).

(Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από Ριζο­σπά­στη και ernews0

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο