Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκλογές στη Βενεζουέλα με μποϊκοτάζ της αντιπολίτευσης και αποχή

Ο κυβερ­νών συνα­σπι­σμός πήρε πάνω από από 3,5 εκα­τομ­μύ­ρια (από τα 5,2 εκα­τομ) ψήφους συνο­λι­κά 67,6 %, σύμ­φω­να με στοι­χεία του Εθνι­κού Εκλο­γι­κού Συμ­βου­λί­ου της χώρας.

«Ο Τσα­βι­σμός κερ­δί­ζει τις κοι­νο­βου­λευ­τι­κές εκλο­γές που σημα­το­δο­τού­νται από το μποϊ­κο­τάζ της αντι­πο­λί­τευ­σης και την μαζι­κή απο­χή» κρά­ζουν αμε­ρι­κά­νοι CIA κλπ «πρό­θυ­μοι» (ανα­μέ­νε­ται και δήλω­ση-καρ­μπόν της ΕΕ) — ανέ­κτη­σε την Εθνο­συ­νέ­λευ­ση της Βενε­ζου­έ­λας με συμ­με­το­χή 31%, πάνω από 40% μικρό­τε­ρη από τις κοι­νο­βου­λευ­τι­κές εκλο­γές του 2015 που «κέρ­δι­σε η αντι­πο­λί­τευ­ση» κλπ στο ίδιο μοτίβο.

elecciones venezuela 2020 Nicolas Maduro

Αντιδράσεις

«Η δικτα­το­ρία είναι εμφα­νής. Μετά τον εκβια­σμό, την εξα­φά­νι­ση κομ­μά­των, λογο­κρι­σία, απο­τε­λέ­σμα­τα στη­μέ­να, ενστά­λα­ξη τρό­μου, ανα­κοι­νώ­νουν μια απά­τη του 30% καθα­ρή ψευ­τιά, η οποία δεν αρκεί ούτε για να εμφα­νι­στεί δημό­σια (Ούτε γιορ­τά­ζουν καν), γνω­ρί­ζουν καλά τον εαυ­τό τους)», έγρα­ψε ο Guaidó στο Twitter.

Juan Guaidó @jguaido
Hoy la mayoría de Venezuela le dio la espalda a Maduro y a su fraude. La crisis solo se va a profundizar y estamos obligados a mantenernos de pie hasta lograr soluciones. Por eso, el
#12D todos a las calles a la #ConsultaPopular. #CentrosDelFraudeVacíos bit.ly/3lTyXUR

Μικρό­τε­ρη συμ­με­το­χή από το σύνη­θες, αλλά και την υπε­ρί­σχυ­ση του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος Partido Socialista Unido de Venezuela ( PSUV)  ανέ­δει­ξε η κάλ­πη στις εκλο­γές που μποϊ­κο­τά­ρουν, με κάθε είδους απει­λές μέρος της Αντι­πο­λί­τευ­σης, οι ΗΠΑ και η Ε.E. ‑να σημειω­θεί ότι στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές του 2018 στις κάλ­πες προ­σέ­φυ­γε το 47% των ψηφο­φό­ρων.

Παρ’όλο τον πόλε­μο της δεξιάς και ακρο­δε­ξιάς Αντι­πο­λί­τευ­σης, προ­κει­μέ­νου οι ψηφο­φό­ροι της Βενε­ζου­έ­λας να απέ­χουν από τις εκλο­γές, 107 πολι­τι­κά κόμ­μα­τα μετεί­χαν στην ανα­μέ­τρη­ση που θα ανα­δεί­ξει 277 βου­λευ­τές.
Από τα στε­λέ­χη της Αντι­πο­λί­τευ­σης, που καλού­σαν τον κόσμο να μην ψηφί­σει, είναι και ο ακα­δη­μαϊ­κός Oscar Arnal, ο οποί­ος όμως απο­χώ­ρη­σε από το αντι­πο­λι­τευ­τι­κό κόμ­μα  COPEI.

elecciones venezuela 2020 Guaido

Είναι γνω­στές οι ξένες κυρώ­σεις, και με κυβερ­νο­ε­πι­θέ­σεις, που εντεί­νο­νται κατά την περί­ο­δο των εκλο­γών (βιώ­θη­καν και στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές του 2018 πχ. με το πρω­το­φα­νές μπλο­κά­ρι­σμα, ανή­με­ρα των εκλο­γών, των πιστω­τι­κών καρ­τών των Βενε­ζου­ε­λά­νων μέσω bitcoin). Συνή­θης και η στά­ση των ΗΠΑ, που απει­λούν τα κόμ­μα­τα της αντι­πο­λί­τευ­σης τα οποία μετέ­χουν στις εκλο­γές με κυρώ­σεις, και της Ε.Ε. που προ­ε­ξο­φλεί, ανε­βά­ζο­ντας τους τόνους, «τη νοθεία του δικτά­το­ρα Μαδού­ρο», παρό­τι κι αυτή τη φορά θα υπάρ­χουν διε­θνείς παρα­τη­ρη­τές που θα ελέγ­ξουν την δια­δι­κα­σί­ας της εκλο­γι­κής αναμέτρησης.
«Η στρα­τη­γι­κή της απο­χής στις σημε­ρι­νές εκλο­γές από την πλευ­ρά της σκλη­ρής Αντι­πο­λί­τευ­σης και η προ­δι­κα­σμέ­νη μη ανα­γνώ­ρι­ση της εκλο­γι­κής δια­δι­κα­σί­ας από τα κρά­τη που έχουν ανα­γνω­ρί­σει τον Γκουάι­δο ανα­με­νό­με­νες

Επι­διώ­κουν να απο­νο­μι­μο­ποι­ή­σουν οποια­δή­πο­τε επί­ση­μη δια­δι­κα­σία και από­φα­ση προ­έρ­χε­ται από την κυβέρ­νη­ση Μαδού­ρο.
Όπως πάντα θεω­ρούν ανύ­παρ­κτο οποια­δή­πο­τε απο­τέ­λε­σμα προ­κύ­πτει από εκλο­γι­κές ανα­με­τρή­σεις και άλλες θεσμι­κές δια­δι­κα­σί­ες. Από την άλλη επι­χει­ρούν, επι­κίν­δυ­να για μια ακό­μη φορά, να νομι­μο­ποι­ή­σουν και να καθιε­ρώ­σουν εντε­λώς εξω­θε­σμι­κά και αυθαί­ρε­τα πολι­τι­κά κανά­λια λαϊ­κής συμ­με­το­χής όπως η consulta popular την οποία ετοιμάζουν.

Το ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας με ανα­κοί­νω­σή του στην Tribuna Popular τονί­ζει ότι η Alternativa Popular Revolucionaria πρέ­πει να νομο­θε­τή­σει ώστε η κρί­ση να μην συνε­χί­σει να πλη­ρώ­νε­ται από τον λαό.
Την Πέμ­πτη 3 Δεκέμ­βρη, ο Πρό­ε­δρος Νικο­λάς Μαδού­ρο με αμφι­λε­γό­με­νες και αντι­φα­τι­κές δηλώ­σεις σε δημο­σιο­γρά­φους ιδιω­τι­κών τηλε­ο­πτι­κώνς σταθ­μών, επα­νέ­λα­βε ότι εάν το κόμ­μα και οι σύμ­μα­χοί του δεν απο­κτή­σουν πλειο­ψη­φία θα παραι­τη­θεί και επί­σης δια­βε­βαί­ω­σε ότι είναι πρό­θυ­μος να κάνει κυβέρ­νη­ση με την αντι­πο­λί­τευ­ση της Βενεζουέλας.

elecciones venezuela 2020 PCV Oscar Figuera

Σε αυτό το πλαί­σιο, ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Βενε­ζου­έ­λας (PCV) Oscar Figuera, ο οποί­ος ηγεί­ται του μονα­δι­κού αρι­στε­ρού συνα­σπι­σμού που συμ­με­τέ­χει σε αυτές τις εκλο­γές, της Λαϊ­κής Επα­να­στα­τι­κής Εναλ­λα­κτι­κής (APR), σχο­λί­α­σε στην εφημερίαδα:
«Ο Πρό­ε­δρος Maduro, στη συνά­ντη­σή του με τα μέσα ενη­μέ­ρω­σης, έκα­νε επί­ση­μα αυτό για το οποίο κρού­α­με καμπα­νά­κι κιν­δύ­νου καθ ‘όλη τη διάρ­κεια της εκστρα­τεί­ας μας: υπάρ­χει ένα νέο σύμ­φω­νο συμ­φι­λί­ω­σης της ηγε­σί­ας κυβέρ­νη­σης – αντι­πο­λί­τευ­σης σε επί­πε­δο ελίτ».
«Θεω­ρού­με, όπως καταγ­γέλ­λου­με επα­νει­λημ­μέ­να, ότι αυτό το σύμ­φω­νο, στο πλαί­σιο των τρε­χου­σών παρά­νο­μων κυρώ­σε­ων που έχουν επι­βά­λει οι ΗΠΑ και οι σύμ­μα­χοί τους στη χώρα, για να εγγυ­η­θεί τα κέρ­δη της ξενό­δου­λης αστι­κής τάξης και του μεγά­λου κεφα­λαί­ου φορ­τώ­νει στους ώμους των εργα­ζο­μέ­νων ολό­κλη­ρο το βάρος της οικο­νο­μι­κής κρί­σης », εξήγησε.

«Δηλα­δή, δημιουρ­γού­νται προ­ϋ­πο­θέ­σεις ώστε το εθνι­κό και διε­θνές κεφά­λαιο να έρθει στη χώρα για να επεν­δύ­σει και να εκμε­ταλ­λευ­τεί τους φυσι­κούς μας πόρους και το εργα­τι­κό δυνα­μι­κό μας, πλη­ρώ­νο­ντας μισθούς πεί­νας κάτω των 2$, κατα­πα­τώ­ντας και καραρ­γώ­ντας τα υπο­λείμ­μα­τα κοι­νω­νι­κών παρο­χών με λήψη όλων των ειδών προ­νο­μί­ων για τους έχο­ντες: το κεφά­λαιο και οι επι­χει­ρη­μα­τί­ες του ωφε­λού­νται τον πλού­το και οι εργα­ζό­με­νοι στην ύπαι­θρο και τις πόλεις γίνο­νται φτωχότεροι.
Αυτή η οικο­νο­μι­κή πολι­τι­κή πρέ­πει να αλλά­ξει και πρέ­πει να πάμε σε λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις για να νομο­θε­τή­σου­με μια νέα φιλολαϊκή…

(ΣΣ |> Ο εκλο­γι­κός συνα­σπι­σμός Alternativa Popular Revolucionaria |Λαϊ­κή Επα­να­στα­τι­κή Εναλ­λα­κτι­κή| δημιουρ­γή­θη­κε –σε ότι αφο­ρά το ΚΚ, καταγ­γέλ­λο­ντας ότι η κυβέρ­νη­ση Maduro είχε παρα­βιά­σει το σύμ­φω­νο αρι­στε­ρής συνερ­γα­σία και εφάρ­μο­ζε φιλε­λεύ­θε­ρες μεταρρυθμίσεις.
Επι­ση­μο­ποι­ή­θη­κε στη 17η σύνο­δο ολο­μέ­λειας της κεντρι­κής του επι­τρο­πής στις 2 & 3 Ιου­λί­ου 2020, στην οποία συμ­φώ­νη­σαν να σχη­μα­τί­σουν μια εναλ­λα­κτι­κή συμ­μα­χία για να επι­τύ­χουν μια «επα­να­στα­τι­κή λύση» στην κρί­ση της Βενεζουέλας.
Η συμ­μα­χία με το PCV και άλλα κοι­νω­νι­κά κινή­μα­τα για τις κοι­νο­βου­λευ­τι­κές εκλο­γές του 2020 που συμ­φω­νή­θη­καν με από­φα­ση της πλειοψηφίας.
Ομοί­ως, η οργά­νω­ση Lucha de Clases — η οποία είναι μέρος της Διε­θνούς Μαρ­ξι­στι­κής Τάσης (Corriente Marxista Internacional) είχε επί­σης υπο­βά­λει πρό­τα­ση συμ­μα­χί­ας με την Εναλ­λα­κτι­κή Αρι­στε­ρή Συμμαχία

ℹ️   Όλη η ανα­κοί­νω­ση του PCV εδώ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο