Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκλογές ΤΕΕ 19 Μάη _ Γιατί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ; Μαζί για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ!

Μαζί για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ!

ℹ️  Την Κυρια­κή  19 Μάη γίνο­νται οι εκλο­γές στο Τεχνι­κό Επιμε­λη­τή­ριο Ελλά­δας _ΤΕΕ

ℹ️ Παρα­θέ­του­με τη σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση \ δια­κή­ρυ­ξη της Πανε­πι­στη­μο­νι­κής

Γιατί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ;

🤔  Γιατί η ανάπτυξή τους και τα κέρδη τους,
μαυρίζουν τη ζωή μας.

Για να υπάρ­χει πιο ισχυ­ρή, πραγ­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση, εκεί που ψηφί­ζο­νται απο­φά­σεις. Να ενι­σχυ­θεί η δύνα­μη που παλεύ­ει ενά­ντια στην πολι­τι­κή που θυσιά­ζει τις ανά­γκες μας για τα κέρ­δη των ομί­λων και τις δεσμεύ­σεις της ΕΕ. Αυτή την πολι­τι­κή προ­ώ­θη­σαν και προ­ω­θούν όλες οι δυνά­μεις που συγκρο­τούν τη σημε­ρι­νή ηγε­σία του ΤΕΕ (ΝΔ, ΠΑΣΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ). Μετέ­τρε­ψαν το ΤΕΕ σε «μικρό Υπουρ­γείο» (με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 1,3 δις € το 2024), το οποίο κατα­νέ­μει κοι­νο­τι­κά και κρα­τι­κά κον­δύ­λια στους ομί­λους, την ώρα που αρνού­νται να υπο­γρά­ψουν Συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις εργα­σί­ας με τους εργα­ζό­με­νους μηχανικούς.

Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ πήρε πρω­το­βου­λί­ες για την κατα­δί­κη αυτής της πολι­τι­κής στη Διοι­κού­σα και στην Αντι­προ­σω­πεία του ΤΕΕ, στα ΔΣ και τις Γενι­κές Συνε­λεύ­σεις των επι­στη­μο­νι­κών Συλ­λό­γων των μηχανικών.

Για να ενι­σχυ­θεί η δύνα­μη που πρω­τα­γω­νι­στεί εκεί που ανα­τρέ­πο­νται οι απο­φά­σεις. Στο ψηφο­δέλ­τιο της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ συμ­με­τέ­χουν αυτοί που βρί­σκο­νται μπρο­στά για να οργα­νω­θεί ο αγώ­νας με συνέ­χεια, διάρ­κεια, κλι­μά­κω­ση και νικη­φό­ρα προ­ο­πτι­κή. Μέσα απ΄τα σωμα­τεία του ιδιω­τι­κού και δημό­σιου τομέα (ΣΜΤ, ΣΕΤΗΠ, ΣΕΕΝ, ΕΜΔΥΔΑΣ κ.λπ.), για το συντο­νι­σμό με τα υπό­λοι­πα σωμα­τεία των εργα­ζο­μέ­νων, που σημα­δεύ­ουν τον πραγ­μα­τι­κό αντί­πα­λο, τους ομί­λους, την άρχου­σα τάξη και την ΕΕ. Μπή­καν μπρο­στά για το συντο­νι­σμό του αγώ­να με τα σωμα­τεία των μισθω­τών δικη­γό­ρων και οικο­νο­μο­λό­γων και τις Επι­τρο­πές Αγώ­να Αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, ενά­ντια στο αντια­σφα­λι­στι­κό και στο φορο­λο­γι­κό νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης. Φώτι­σαν ότι δεν έχουν κοι­νά συμ­φέ­ρο­ντα οι μεγα­λο­μέ­το­χοι των ομί­λων και οι μεγα­λο­ερ­γο­δό­τες με τους εργα­ζό­με­νους μηχανικούς.

Για να κατα­δι­κά­σου­με τις δυνά­μεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ που συγκρο­τούν τη σημε­ρι­νή ηγε­σία του ΤΕΕ και απο­δέ­χο­νται με τη στά­ση τους:

  • Την ισο­πέ­δω­ση των ασφα­λι­στι­κών μας δικαιω­μά­των, την «κλο­πή» 1 δις € από τις εισφο­ρές μας στο ΤΜΕΔΕ και τελι­κά την κατάρ­γη­ση της κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης και τη μετα­τρο­πή της σε ατο­μι­κή υπό­θε­ση σύμ­φω­να με τις κατευ­θύν­σεις της ΕΕ.
  • Τη φορο­λη­στεία στο εισό­δη­μά μας για να δια­σφα­λι­στούν τα «ματω­μέ­να πλε­ο­νά­σμα­τα» που απαι­τεί η ΕΕ, την ίδια ώρα που συνε­χί­ζο­νται οι προ­κλη­τι­κές φορο­α­παλ­λα­γές σε εφο­πλι­στές, τρα­πε­ζί­τες και στρα­τη­γι­κούς επενδυτές.
  • Την κατάρ­γη­ση του κρα­τι­κού ελέγ­χου της δόμη­σης και των κατα­σκευών, την υπο­στε­λέ­χω­ση και ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των αρμό­διων υπη­ρε­σιών και τη μετα­φο­ρά της κρα­τι­κής και εργο­δο­τι­κής ευθύ­νης στις πλά­τες των μηχα­νι­κών ώστε ο επεν­δυ­τής να μπο­ρεί να κάνει «ότι θέλει, όπου θέλει και όταν θέλει».
  • Την εργα­σία χωρίς δικαιώ­μα­τα, ωρά­ρια, άδειες, επι­δό­μα­τα, συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις, ιδιαί­τε­ρα για τους εργα­ζό­με­νους με «μπλο­κά­κι», για να εκτο­ξευ­θούν τα κέρ­δη των ομίλων.

Για να στεί­λου­με μήνυ­μα αντε­πί­θε­σης στον πραγ­μα­τι­κό μας αντί­πα­λο, την άρχου­σα τάξη, την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και όσους τους υπηρετούν.

Να στείλουμε μήνυμα καταδίκης και αντεπίθεσης  💥  ενάντια 🕷️ 

  • Στην εμπλο­κή της χώρας στα πολε­μι­κά σχέ­δια του ΝΑΤΟ, στη στή­ρι­ξη του κρά­τους δολο­φό­νου του Ισρα­ήλ, στα «παζά­ρια» των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των με την επι­διαι­τη­σία των ΗΠΑ. Στη μετα­τρο­πή της χώρας σε ορμη­τή­ριο σφα­γής άλλων λαών, σε στό­χο στρα­τιω­τι­κών αντι­ποί­νων και συνέ­νο­χο στη γενο­κτο­νία του λαού της Παλαιστίνης.
  • Στην πολι­τι­κή της ΕΕ που ισο­πε­δώ­νει τα πτυ­χία και τα επαγ­γελ­μα­τι­κά δικαιώ­μα­τα των διπλω­μα­τού­χων μηχα­νι­κών, η οποία προ­ω­θεί­ται με αλυ­σί­δα νόμων, με απο­κο­ρύ­φω­μα τον πρό­σφα­το νόμο για τα ιδιω­τι­κά ΑΕΙ.
  • Στο σχε­δια­σμό της πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας με γνώ­μο­να το κρι­τή­ριο του «κόστους – οφέ­λους» για τους ομί­λους και το κρά­τος και την αξιο­ποί­η­ση των φυσι­κών κατα­στρο­φών ως πεδίο για νέες κερ­δο­φό­ρες επεν­δύ­σεις με τα τρα­γι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα, απ΄την Εύβοια και τη Θεσ­σα­λία, ως τη Θράκη.
  • Στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της «απε­λευ­θέ­ρω­σης» των μετα­φο­ρών, της ενέρ­γειας, των επι­κοι­νω­νιών, σύμ­φω­να με τις κατευ­θύν­σεις της ΕΕ, που απο­τε­λεί εκτός των άλλων και το μεγά­λο ένο­χο για το έγκλη­μα στα Τέμπη.
  • Στη στρα­τη­γι­κή της «πρά­σι­νης μετά­βα­σης» της ΕΕ, που απο­τε­λεί συνώ­νυ­μο των υπέ­ρο­γκων κερ­δών των ομί­λων, της ενερ­γεια­κής ακρί­βειας, των «πρά­σι­νων φόρων» και της απα­ξί­ω­σης σημα­ντι­κών εγχώ­ριων ενερ­γεια­κών πηγών.
  • Στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση και εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της Υγεί­ας, που μας μετα­τρέ­πει σε πελά­τες των δημό­σιων νοσο­κο­μεί­ων τα οποία λει­τουρ­γούν πλέ­ον ως «αυτο­τε­λείς επι­χει­ρη­μα­τι­κές μονάδες».

Για να μη ρίξου­με «άσφαι­ρα πυρά» ψηφί­ζο­ντας την παρά­τα­ξη που στη­ρί­ζει το ΜΕΡΑ25 (ΑΡΑΓΕΣ), η οποία αφή­νει στο απυ­ρό­βλη­το τον πραγ­μα­τι­κό αντί­πα­λο, υπο­νο­μεύ­ει το συντο­νι­σμό του αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων ενά­ντια στις κατευ­θύν­σεις της ΕΕ και επι­χει­ρεί να μετα­τρέ­ψει το κίνη­μα σε υπη­ρέ­τη της κυβερ­νη­τι­κής εναλ­λα­γής. Με αυτές τις συστη­μι­κές δυνά­μεις συνερ­γά­ζε­ται στην πρά­ξη στο κίνη­μα το #BlockTEE (που υπο­στη­ρί­ζε­ται από το ΝΑΡ), παρά τα κάλ­πι­κα αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κά συν­θή­μα­τα στις δια­κη­ρύ­ξεις του. Μαζί εμφα­νί­ζο­νται και σε ψηφο­δέλ­τια περι­φε­ρεια­κών τμη­μά­των και επι­στη­μο­νι­κής επι­τρο­πής του ΤΕΕ.

Για να μην μπο­ρούν να ισχυ­ρι­στούν
την επό­με­νη των εκλογών
οι συστη­μι­κές δυνά­μεις
, ότι έχουν την έγκρι­σή μας να διαπράξουν
νέα εγκλή­μα­τα σε βάρος μας.

Για­τί πρέ­πει και μπορούμε
να οργα­νώ­σου­με την αντε­πί­θε­σή μας,
με πιο ισχυ­ρή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ!

ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΜΑΖΙ 

ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ!

🤔  Γιατί να ψηφίσω 👀  στις εκλογές του ΤΕΕ;

Εκλογές ΤΕΕ 19 Μάη 2024 – 
Πληροφορίες για την ψηφοφορία

Γιατί Πανεπιστημονική;

Εκλογές ΤΕΕ 19 Μάη
μαζί για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ
της πολιτικής που θυσιάζει τις ζωές μας
για τα κέρδη του κεφαλαίου
και τις δεσμεύσεις ΕΕ — ΝΑΤΟ

Διακήρυξη Πανεπιστημονικής

Ψηφο­δέλ­τιo Πανεπιστημονικής

Ακολουθήστε το Ατέχνως σε
Google News, Facebook _ Twitter

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο